Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-src-control - Debians filformat för källkodspakets huvudstyrfil

SYNOPS

    control

BESKRIVNING

    Varje Debiankällkodspaket innehåller huvud-"control"-filen, vilken innehååller åtminstone
    två stycken, avdelade med en tomrad. Det första stycket innehåller all generell
    information om källkodspaketet, medan de följande styckena beskriver exakt ett binärpaket.
    Varje stycke består av åtminstone ett fält. Ett fält inleds med ett fältnamn, till exempel
    Package eller Section (skiftlägesokänsligt), följt av ett kolon, fältinnehållet och ett
    nyradstecken. Flerradiga fält är också tillåtna, men varje ytterligare rad som inte
    innehåller ett fältnamn, bör starta med minst ett blanksteg. Innehållet i flerradsfält
    slås normalt samman till en enda rad av verktygen (förutom i fallet fältet Description, se
    nedan). För att sätta in tomma rader i ett flerradsfält, skriver du en punkt efter
    blanksteget. Rader som börjar med ett "#" tolkas som kommentarer.

KÄLLKODSFÄLT

    Source: källkodspaketnamn (krävs)
       Värdet på det här fältet är namnet på källkodspaketet, och måste motsvara namnet på
       källkodspaketet i filen debian/changelog. Paketnamnet måste bestå endast av små
       bokstäver (a-z), siffror (0-9), plus- (+) och minustecken (-) och punkt (.).
       Paketnamn måste vara minst två tecken långa och måste börja med ett alfanumeriskt
       tecken.

    Maintainer: fullt-namn-epost (krävs)
       Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och refererar till den person
       som för närvarande underhåller paketet, till skillnad från författaren av den
       programvara som paketerats.

    Uploaders: fullt-namn-epost
       Räknar upp namn och e-postadresser till med-underhållare av paketet, i samma format
       som fältet Maintainers. Flera med-underhållare bör avdelas med kommatecken.

    Standards-Version: versionssträng
       Dokumenterar den senaste versionen av standarddokumenten (vilka består av Debians
       policyhandbok och refererade texter i paketet debian-policy) som paketet uppfyller.

    DM-Upload-Allowed: yes|no
       Fältet anger om paketet kan sändas in av de Debianutvecklare som står beskrivna i
       fälten Maintainer och Uploaders. Standardvärdet är "no" (nej).

    Homepage: url
       URL till uppströmsprojektets hemsida.

    Bugs: url
       Url:en till felrapporteringssystemet för detta paket. Det nuvarande formatet är
       systemtyp://address, till exempel debbugs://bugs.debian.org. Det här fältet är
       normalt sett inte nödvändigt.

    Vcs-*: url
       Url:en till versionshanteringsarkivet som används för att underhålla det här
       paketet. För närvarande stöds Arch, Bzr (Bazaar), Cvs, Darcs, Git, Hg (Mercurial),
       Mtn (Monotone) och Svn (Subversion). Fältet pekar normalt till den senaste
       versionen av paketet, såsom huvudgrenen (main eller trunk).

    Vcs-Browser: url
       Url:en till ett webbgränssnitt för att bläddra i versionshanteringsarkivet.

    Origin: namn
       Namnet på den distribution paketet härstammar från. Det här fältet är normalt sett
       inte nödvändigt.

    Section: sektion
       Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat på programvara som
       det installerar. Några vanliga sektioner är "utils", "net", "mail", "text", "x11"
       osv.

    Priority: prioritet
       Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som enhet. Vanliga
       prioriteter är "required" (nödvändig), "standard" (normal), "optional" (valfritt),
       "extra" (extra) osv.

       I Debian har fälten Section och Priority en definierad uppsättning accepterade
       värden baserade på policymanualen. En förteckning över dessa värden finns i den
       senaste versionen av paketet debian-policy.

    Build-Depends: paketlista
       En lista över paket som måste installeras och konfigureras för att kunna bygga
       källkodspaketet.

    Build-Depends-Indep: paketlista
       Motsvarar Build-Depends, men de behövs endast för att bygga de arkitekturoberoende
       paketen. Build-Depends installeras också i detta fall.

    Build-Conflicts: paketlista
       En lista över paket som inte bör vara installerade när paketet byggs, till exempel
       på grund av att de stör byggsystemet som används.

    Build-Conflicts-Indep: paketlista
       Motsvarar Build-Conflicts, men endast när de arkitekturoberoende paketen byggs.

       Syntaxen för fälten Build-Depends och Build-Depends-Indep-fälten är en lista med
       grupper av alternativa paket. Varje grupp innehåller en lista med paket avdelade
       med ett vertikalstreck (rör) ("|"). Grupperna avdelas med kommatecken. Komma
       utläses som "OCH", och vertikalstrecken som "ELLER", där vertikalstrecken binder
       hårdare. Varje paketnamn kan eventuellt följas av en versionsnummerangivelse inom
       parenteser och en arkitekturangivelse i hakparenteser.

       Syntaxen  för  fälten Build-Conflicts och Build-Conflicts-Indep-fälten är en
       kommaseparerad lista med paketnamn, där komma utläses som "OCH". Det är inte
       möjligt att ange alternativa paket med "rör". Varje paketnamn kan eventuellt följas
       av en versionsnummerangivelse inom parenteser och en arkitekturangivelse  i
       hakparenteser.

       Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som helst senare
       version matchar, där det är valfritt att ange Debianuppdateringen (avdelad med
       bindestreck). Tillåtna versionrelationer är ">>" för större än, "<<" för mindre än,
       ">=" för större än eller lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "=" för
       lika med.

       En arkitekturangivelse består av ett eller flera arkitekturnamn, avdelade med
       blanktecken. Varje namn kan föregås av ett utropstecken, vilket betyder "ICKE".

       Observera att beroenden på paket i build-essential-uppsättningen kan utelämnas och
       att det är omöjligt att deklarera byggkonflikter mot dem. En lista över dessa paket
       finns i paketet build-essential.

BINÄRFÄLT

    Observera att fälten Priority, Section och Homepage även kan användas i de stycken som
    beskriver binärpaket för att överstyra de globala värdena för källkodspaketet.

    Package: binärpaketnamn (krävs)
       Detta fält används för att namnge det binära paketet. Samma begränsningar gäller
       som för källkodspaketets namn.

    Architecture: arch|all|any (krävs)
       Arkitekturen anger på vilken typ av maskinvara paketet körs. För paket som körs på
       alla arkitekturer används värdet any (någon). För paket som är arkitekturoberoende,
       som skal- och Perlskript eller dokumentation, används värdet all (alla). För att
       begränsa paket till en specifik uppsättning arkitekturer, anger du namnen på
       arkitekturerna avdelade med blanksteg. Det är även möjligt att ange arkitekturer
       med jokertecken i listan (se dpkg-architecture(1) för mer information om dessa).

    Package-Type: deb|udeb
       Detta fält anger paketets typ. "udeb" används för storleksbegränsade paket i
       debian-installer. "deb" är standardvärdet, och antas om fältet saknas. Fler typer
       kan komma att läggas till i framtiden.

    Subarchitecture: värde
    Kernel-Version: värde
    Installer-Menu-Item: värde
       Dessa  fält  används  av  debian-installer  och  behövs  normalt  inte. Se
       /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt från paketet debian-installer för
       mer information om dem.

    Essential: yes|no
    Multi-Arch: same|foreign|allowed
    Tag: lista-med-märken
    Description: kort-beskrivning (krävs)
       Dessa fält beskrivs i manualsidan deb-control(5), eftersom de kopieras ordagrant
       till binärpaketets styrfil.

    Depends: paketlista
    Pre-Depends: paketlista
    Recommends: paketlista
    Suggests: paketlista
    Breaks: paketlista
    Enhances: paketlista
    Replaces: paketlista
    Conflicts: v
    Provides: paketlista
    Built-Using: paketlista
       Dessa fält anger relationer mellan  paket.  De  diskuteras  i  manualsidan
       deb-control(5) och i paketet debian-policy.

ANVÄNDARDEFINIERADE FÄLT

    Det är möjligt att lägga till ytterligare användardefinierade fält i styrfilen. Verktygen
    ignorerar dessa fält. Om du vill att fälten skall kopieras över till utdatafilerna, som
    till exempel i binärpaketen, måste du använda en skräddarsydd namngivning: fälten måste
    starta med X, följt av ett eller flera av bokstäverna BCS och ett bindestreck. Om
    bokstaven  B används kommer fältet att dyka upp i styrfilen i binärpaketet, se
    deb-control(5), för bokstaven S i källkodspaketets  styrfil  som  konstrueras  av
    dpkg-source(1) och för bokstaven C i styrfilen för insändning (.changes). Observera att
    X[BCS]-prefixen tas bort när fälten  kopieras  över  till  utdatafilerna.  Fältet
    XC-Approved-By visas som Approved-By i changes-filen och visas inte i styrfilerna för
    binär- och källkodspaketen.

EXEMPEL

    # Kommentar
    Source: dpkg
    Section: admin
    Priority: required
    Maintainer: Dpkg Developers <debian-dpkg@lists.debian.org>
    # det här fältet kopieras till binär- och källkodspaketen
    XBS-Upstream-Release-Status: stable
    Homepage: http://wiki.debian.org/Teams/Dpkg
    Vcs-Browser: http://git.debian.org/?p=dpkg/dpkg.git
    Vcs-Git: git://git.debian.org/git/dpkg/dpkg.git
    Standards-Version: 3.7.3
    Build-Depends: pkg-config, debhelper (>= 4.1.81),
    libselinux1-dev (>= 1.28-4) [!linux-any]

    Package: dpkg-dev
    Section: utils
    Priority: optional
    Architecture: all
    # det här är ett skräddarsytt fält i binärpaketet
    XB-Mentoring-Contact: Raphael Hertzog <hertzog@debian.org>
    Depends: dpkg (>= 1.14.6), perl5, perl-modules, cpio (>= 2.4.2-2),
    bzip2, lzma, patch (>= 2.2-1), make, binutils, libtimedate-perl
    Recommends: gcc | c-compiler, build-essential
    Suggests: gnupg, debian-keyring
    Conflicts: dpkg-cross (<< 2.0.0), devscripts (<< 2.10.26)
    Replaces: manpages-pl (<= 20051117-1)
    Description: Debian package development tools
    This package provides the development tools (including dpkg-source)
    required to unpack, build and upload Debian source packages.
    .
    Most Debian source packages will require additional tools to build;
    for example, most packages need make and the C compiler gcc.

SE ÄVEN

    deb-control(5), deb-version(5), dpkg-source(1)

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.