Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-substvars - Debians källkods-substitueringsvariabler

SYNOPS

    substvars

BESKRIVNING

    Innan dpkg-source, dpkg-gencontrol och dpkg-genchanges skriver sin kontrollinformation
    (till control-filen i källkodspaketet .dsc för dpkg-source och till standard ut för
    dpkg-gencontrol och dpkg-genchanges) kommer de utföra viss variabelsubstituering på
    utdatafilen.

    En variabelsubstitution har formen ${variabelnamn}. Variabelnamn består av alfanumeriska
    tecken,  bindestreck  och  kolon  och  börjar  med  ett  alfanumeriskt  tecken.
    Variabelsubstitueringar utförs upprepade gånger tills det inte kvarstår några - det
    resulterande innehållet i fältet läses av på nytt efter substitueringen för att se om det
    behövs fler substitueringar.

    När alla substitueringar har utförts ersätts varje förekomst av strängen ${} (som inte är
    en giltig substituering) med ett $-tecken.

    Medan variabelsubstituering görs på alla fält i styrfilen är det några av fälten som
    används och behövs vid byggning innan substitueringen ännu har utförts. Därför går det
    inte att använda variabler i fälten Package, Source och Architecture.

    Variabelsubstituering sker över innehållet i fälten efter att de har tolkats, vilket
    innebär att om du vill att en variabel skall expanderas över flera rader så behöver du
    inte inkludera ett blanksteg efter nyradstecknet. Detta görs implicit när fältet skrivs
    ut. Till exempel, om variablen ${Description} sätts till "foo är bar.${Newline}foo är
    bra." och du har följande fält:

    Description: programmet foo
     ${Description}
     .
     Mer text.

    Så blir resultatet:

    Description: programmet foo
     foo är bar.
     foo är bra.
     .
     Mer text.

    Variabler kan sättas genom att använda kommandoradsflaggan -V. De kan även anges i filen
    debian/substvars (eller vilken som helst annan fil som anges med flaggan -T). Filen består
    av rader på formen namn=värde. Avslutande blanksteg på en rad, blanka rader och rader som
    börjar med en #-symbol (kommentarer) ignoreras.

    I tillägg är följande standardvariabler tillgängliga:

    Arch  Den aktuella byggarkitekturen (från dpkg --print-architecture).

    source:Version
       Version för källkodspaketet.

    source:Upstream-Version
       Version på uppströmskällkodspaketet, inklusive Debianversionens epok, om sådan
       finns.

    binary:Version
       Den binära paketversionen (som kan avvika från source:Version, till exempel i en
       binNMU).

    Source-Version
       Versionen på källkodspaketet (från changelog-filen). Variabeln avråds från eftersom
       betydelsen skiljer sig från funktionen, använd i stället source:Version eller
       binary:Version allt eftersom vad som är lämpligt.

    Installed-Size
       Den totala storleken på paketets installerade filer. Värdet kopieras in i
       motsvarande fält i kontrollfilen. Om du ställer in det kommer det att ersätta
       värdet på fältet. Om variabeln inte är satt kommer dpkg-gencontrol att använda du
       -k debian/tmp för att hitta det förvalda värdet.

    Extra-Size
       Ytterligare diskutrymme som används när paketet installeras. Om värdet är satt
       kommer dess värde att läggas till Installed-Size-variabelns värde (oavsett om den
       satts explicit eller om det förvalda värdet används) innan det kopieras till
       kontrollfilens fält Installed-Size.

    F:fältnamn
       Värdet på utdatafältet fältnamn (som måste anges med rätt form av stora och små
       bokstäver). Om du sätter dessa variabler händer ingenting förutom där de explicit
       expanderats.

    Format Formatet  på  filen  .changes  som  skapats  av  denna  version  av
       källkodspaketeringsskripten. Om du sätter denna variabel kommer innehållet i
       Format-fältet i filen .changes också att ändras.

    Newline, Space, Tab
       Dessa variabler innehåller motsvarande tecken (radbrytning, blanksteg, tabbsteg).

    shlibs:beroendefält
       Variabelinställningar på den här formen skapas av dpkg-shlibdeps.

    dpkg:Upstream-Version
       Uppströmsversionen av dpkg.

    dpkg:Version
       Fullständig version av dpkg.

    Om en variabel refereras till men inte definieras kommer en varning att genereras och ett
    tomt värde används.

FILER

    debian/substvars
       Lista över substitueringsvariabler och -värden.

PROGRAMFEL

    Tidpunkten  på  fältöverstyrning  inträffar  jämfört  med  inställning  av  vissa
    standardutdatafält är ganska förvirrad.

SE ÄVEN

    dpkg(1), dpkg-genchanges(1), dpkg-gencontrol(1), dpkg-shlibdeps(1), dpkg-source(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.