Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAMN

    adduser, addgroup - lägg till en användare eller grupp till systemet

SYNOPSIS

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid
    ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login]
    [--gecos GECOS] [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser --system [flaggor] [--home KATALOG] [--shell SKAL] [--no-create-home] [--uid ID]
    [--group | --ingroup GRUPP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos
    GECOS] användare

    addgroup [flaggor] [--gid ID] grupp

    addgroup --system [flaggor] [--gid ID] grupp

    adduser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

    adduser och addgroup lägger till användare och grupper till systemet enligt kommandoradens
    flaggor och konfigurationsinformation i /etc/adduser.conf. De är vänliga gränssnitt till
    lågnivåverktyg som useradd, groupadd och usermod, väljer som standard giltiga värden för
    UID och GID enligt Debians policy, skapar hemkatalogeer med skelettkonfiguration, kör
    egendefinierade skript och andra funktioner. adduser och addgroup kan köras i ett av fem
    lägen:

  Lägg till en vanlig användare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --system eller --group kommer
    adduser att lägga till en vanlig användare.

    adduser kommer att välja det första tillgängliga uid från intervallet som angivits för
    vanliga användare i konfigurationsfilen. Uid kan åsidosättas med flaggan --uid.

    Intervallet som anges i konfigurationsfilen kan åsidosättas med flaggorna --firstuid och
    --lastuid

    Som standard ges varje användare i Debian GNU/Linux en motsvarande grupp med samma namn.
    Användargrupper låter kataloger vara skrivbara för grupper som är lätthanterliga genom att
    placera lämpliga användare i nya gruppen, sätta set-group-id-biten på katalogen och se
    till att alla användare använder en umask på 002. Om denna funktion är inaktiverad genom
    att ställa in USERGROUPS till no ställs alla användares GID in till USERS_GID. Användarnas
    grupper kan också åsidosättas från kommandoraden med flaggorna --gid eller --ingroup för
    att ställa in grupp efter id eller namn, respektive. Användare kan även läggas till i en
    eller flera grupper som definierats i adduser.conf, antingen genom att ställa in
    ADD_EXTRA_GROUPS till 1 i adduser.conf eller genom att skicka med --add_extra_groups på
    kommandoraden.

    adduser kommer att skapa en hemkatalog enligt DHOME, GROUPHOMES och LETTERHOMES.
    Hemkatalogen kan köras över från kommandoraden med flaggan --home och skalet med flaggan
    --shell. Hemkatalogers setgid-bit är satt om USERGROUPS är yes så att alla filer som
    skapas i användarens hemkatalog kommer att ha den korrekta gruppen.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt for finger (gecos)
    information and a password. The gecos may also be set with the --gecos option. With the
    --disabled-login option, the account will be created but will be disabled until a password
    is set. The --disabled-password option will not set a password, but login is still
    possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted home directory for the
    new user, add the --encrypt-home option. For more information, refer to the -b option of
    ecryptfs-setup-private(1).

    Om filen /usr/local/sbin/adduser.local existerar kommer den att startas efter att
    användarens konto har blivit uppsatt för att göra vissa lokala inställningar. Argumenten
    som skickas till adduser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog
    Miljövariabeln VERBOSE ställs in enligt följande regel:

    0 om --quiet angivs

    1 om varken --quiet eller --debug är angivna

    2 om --debug angivs

       (Samma gäller för varibeln DEBUG men DEBUG bör inte användas och kommer att tas
       bort i en senare version av adduser.)

  Lägg till en systemanvändare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och flaggan --system kommer adduser att lägga till
    en  systemanvändare.  Om  en  användare  med  samma  namn  redan  existrerar  i
    system-UID-intervallet (eller, om UID angavs, om en användare med det UID redan existerar)
    kommer adduser att avslutas med en varning. Denna varning kan gömmas med "--quiet".

    adduser kommer att välja det första tillgängliga UID:t från intervallet som angivits för
    systemanvändare i konfigurationsfilen (FIRST_SYSTEM_UID och LAST_SYSTEM_UID). För att
    sätta ett särskilt UID kan flaggan --uid användas.

    Som standard placeras systemanvändare i gruppen nogroup. För att placera den nya
    systemanvändaren i en redan existerande grupp kan flaggorna --gid eller --ingroup
    användas. För att placera den nya systemanvändaren i en ny grupp med samma ID, använd
    flaggan --group.

    En hemkatalog skapas med samma regler som för vanliga användare. Den nya systemanvändaren
    kommer att ha skalet /bin/false (om den inte åsidosätts med flaggan --shell) och ha
    möjligheten för inloggning avstängd. Skelettkonfigurationsfiler kopieras inte.

  Lägg till en användargrupp
    Om adduser kallas upp med flaggan --group och utan flaggan --system eller om addgroup
    kallas upp respektive kommer en användargrupp att läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från intervallet som angivits för system GID-nummer i
    konfigurationsfilen (FIRST_GID, LAST_GID). För att åsidosätta detta kan gid anges med
    flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en systemgrupp
    Om addgroup kallas upp med flaggan --system kommer en systemgrupp att läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från intervallet som angivits för systemets gid-nummer i
    konfigurationsfilen. Gid kan åsidosättas med flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en existerande användare till en existerande grupp
    Om startad med två icke-flaggor-argument kommer adduser att lägga till en existerande
    användare till en existerande grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kör inte passwd för att ställa in lösenordet. Användaren kommer inte att kunna
       använda sitt konto tills lösenordet är inställt.

    --disabled-password
       Liknande --disabled-login men inloggningar är fortfarande möjliga (till exempel
       genom SSH RSA-nycklar) men inte med lösenordautentisering.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the configurable regular
       expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM if --system is specified) specified in
       the configuration file. This option forces adduser and addgroup to apply only a
       weak check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Ställer in gecos-fältet för den nya genererade posten. adduser kommer inte att
       fråga efter finger-information om denna flagga anges.

    --gid ID
       När en grupp skapas tvingar denna flagga den nya gid att vara det angivna numret.
       När en användare skapas kommer denna flagga att sätta användaren i den gruppen.

    --group
       När kombinerad med --system kommer en grupp med samma namn och  ID  som
       systemanvändaren att skapas. Om den inte kombineras med --system kommer en grupp
       med angivet namn att skapas. Detta är standardåtgärden om programmet startas som
       addgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --home KATALOG
       Använd  KATALOG  som  användarens  hemkatalog  hellre  än  det  förvalda i
       konfigurationsfilen. Om katalogen inte existerar kommer den skapas och skelettfiler
       kopieras dit.

    --shell SKAL
       Använd  SKAL  som  användarens  inloggningsskal  hellre  än det förvalda i
       konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPP
       Lägg till den nya användaren i GRUPP istället för en användargrupp eller den
       förvalda gruppen definierad av USERS_GID i inställningsfilen. Detta påverkar
       användarens primära grupp. För att lägga till extra grupper läs vidare om
       add_extra_groups.

    --no-create-home
       Skapa inte hemkatalogen även om den inte existerar.

    --quiet
       Visa inte informativa meddelanden, visa endast varningar och fel.

    --debug
       Var informativ, mycket användbar om du vill hitta problem med adduser.

    --system
       Skapa en systemanvändare eller -grupp.

    --uid ID
       Tvinga det nya användar-id:t att vara angivet nummer. adduser kommer att misslyckas
       om användar-id:t redan används.

    --firstuid ID
       Åsidosätt det första uid i intervallet som uid väljs från (åsidosätter FIRST_UID
       som specifieras i instälningsfilen).

    --lastuid ID
       Åsidosätt det sista uid i intervallet som uid väljs från (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Lägg till nya användare till extragrupper definierade i inställningsfilen.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURVÄRDEN

    0   Användaren som angavs existerar redan. Detta kan härledas till två anledningar:
       Användaren skapades av adduser eller fanns redan på systemet före exekveringen av
       adduser. Om adduser returnerade 0 kommer en körning av adduser en andra gång med
       samma flaggor också att returnera 0.

    1   Skapandet av användaren eller gruppen misslyckades eftersom det redan fanns med ett
       annat UID/GID än det som angavs. Användarnamnet eller gruppnamnet avvisades
       eftersom det inte överrensstämde med det angivna reguljära uttrycket,  läs
       adduser.conf(5). Adduser avbröts av en signal.
       Eller för att många andra ännu så länge odokumenterade anledningar skrivs ut på
       konsollen. Du kan då överväga att ta bort --quiet för att göra adduser mer pratig.

FILER

    /etc/adduser.conf
       Standard konfigurationsfil för adduser och addgroup

SE OCKSÅ

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), Debian Policy 9.2.2.

ÖVERSÄTTARE

    Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander <po@danielnylander.se> den 25 november
    2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett e-postmeddelande
    till översättaren eller till sändlistan <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modifieringar av Roland Bauerschmidt och Marc
    Haber. Ytterligare ändringar av Joerg Hoh och Stephen Gran.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser är fri programvara; se GNU General Public Licence
    version 2 eller senare för villkor för kopiering. Det finns ingen garanti.