Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAMN

    adduser, addgroup - lagg till en anvandare eller grupp till systemet

SYNOPSIS

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID]
    [--disabled-password]   [--disabled-login]   [--gecos   GECOS]
    [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser  --system  [flaggor]  [--home  KATALOG]  [--shell  SKAL]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPP | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] anvandare

    addgroup [flaggor] [--gid ID] grupp

    addgroup --system [flaggor] [--gid ID] grupp

    adduser [flaggor] anvandare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    FIL]

BESKRIVNING

    adduser och addgroup lagger till anvandare och grupper till systemet
    enligt  kommandoradens  flaggor  och  konfigurationsinformation  i
    /etc/adduser.conf.  De ar vanliga granssnitt till lagnivaverktyg som
    useradd, groupadd och usermod, valjer som standard giltiga varden for
    UID  och  GID  enligt  Debians policy, skapar hemkatalogeer med
    skelettkonfiguration, kor egendefinierade skript och andra funktioner.
    adduser och addgroup kan koras i ett av fem lagen:

  L"agg till en vanlig anv"andare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --system eller
    --group kommer adduser att lagga till en vanlig anvandare.

    adduser kommer att valja det forsta tillgangliga uid fran intervallet
    som angivits for vanliga anvandare i konfigurationsfilen. Uid kan
    asidosattas med flaggan --uid.

    Intervallet som anges i konfigurationsfilen kan asidosattas  med
    flaggorna --firstuid och --lastuid

    Som standard ges varje anvandare i Debian GNU/Linux en motsvarande
    grupp med samma namn. Anvandargrupper later kataloger vara skrivbara
    for grupper som ar latthanterliga genom att placera lampliga anvandare
    i nya gruppen, satta set-group-id-biten pa katalogen och se till att
    alla anvandare anvander en umask pa 002. Om denna funktion ar
    inaktiverad genom att stalla in USERGROUPS till no stalls alla
    anvandares GID in till USERS_GID.  Anvandarnas grupper kan ocksa
    asidosattas fran kommandoraden med flaggorna --gid eller --ingroup for
    att stalla in grupp efter id eller namn, respektive. Anvandare kan
    aven laggas till i en eller flera grupper som  definierats  i
    adduser.conf, antingen genom att stalla in ADD_EXTRA_GROUPS till 1 i
    adduser.conf eller genom att skicka  med  --add_extra_groups  pa
    kommandoraden.

    adduser kommer att skapa en hemkatalog enligt DHOME, GROUPHOMES och
    LETTERHOMES.  Hemkatalogen kan koras over fran kommandoraden med
    flaggan --home och skalet med flaggan --shell. Hemkatalogers setgid-bit
    ar satt om  USERGROUPS ar yes sa att alla filer som skapas i
    anvandarens hemkatalog kommer att ha den korrekta gruppen.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt
    for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be
    set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the
    account will be created but will be disabled until a password is set.
    The --disabled-password option will not set a password, but login is
    still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted
    home directory for the new user, add the --encrypt-home option. For
    more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

    Om filen /usr/local/sbin/adduser.local existerar kommer den att startas
    efter att anvandarens konto har blivit uppsatt for att gora vissa
    lokala installningar. Argumenten som skickas till adduser.local ar:
    anvandarnamn uid gid hemkatalog
    Miljovariabeln VERBOSE stalls in enligt foljande regel:

    0 om --quiet angivs

    1 om varken --quiet eller --debug ar angivna

    2 om --debug angivs

       (Samma galler for varibeln DEBUG men DEBUG bor inte anvandas och
       kommer att tas bort i en senare version av adduser.)

  L"agg till en systemanv"andare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och flaggan --system kommer
    adduser att lagga till en systemanvandare. Om en anvandare med samma
    namn redan existrerar i system-UID-intervallet (eller, om UID angavs,
    om en anvandare med det UID redan existerar) kommer adduser att
    avslutas med en varning. Denna varning kan gommas med "--quiet".

    adduser kommer att valja det forsta tillgangliga UID:t fran intervallet
    som  angivits  for  systemanvandare   i   konfigurationsfilen
    (FIRST_SYSTEM_UID och LAST_SYSTEM_UID). For att satta ett sarskilt UID
    kan flaggan --uid anvandas.

    Som standard placeras systemanvandare i gruppen nogroup.  For att
    placera den nya systemanvandaren i en redan existerande grupp kan
    flaggorna --gid eller --ingroup anvandas.  For att placera den nya
    systemanvandaren i en ny grupp med samma ID, anvand flaggan --group.

    En hemkatalog skapas med samma regler som for vanliga anvandare. Den
    nya systemanvandaren kommer att ha skalet /bin/false (om den inte
    asidosatts med flaggan --shell) och ha mojligheten for inloggning
    avstangd. Skelettkonfigurationsfiler kopieras inte.

  L"agg till en anv"andargrupp
    Om adduser kallas upp med flaggan --group och utan flaggan --system
    eller om addgroup kallas upp respektive kommer en anvandargrupp att
    laggas till.

    Ett GID kommer att valjas fran intervallet som angivits for system
    GID-nummer  i  konfigurationsfilen (FIRST_GID, LAST_GID). For att
    asidosatta detta kan gid anges med flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan nagra anvandare.

  L"agg till en systemgrupp
    Om addgroup kallas upp med flaggan --system kommer en systemgrupp att
    laggas till.

    Ett GID kommer att valjas fran intervallet som angivits for systemets
    gid-nummer i konfigurationsfilen.  Gid kan asidosattas med flaggan
    --gid.

    Gruppen skapas utan nagra anvandare.

  L"agg till en existerande anv"andare till en existerande grupp
    Om startad med tva icke-flaggor-argument kommer adduser att lagga till
    en existerande anvandare till en existerande grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Anvand FIL istallet for /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kor inte passwd for att stalla in losenordet. Anvandaren kommer
       inte att kunna anvanda sitt konto tills losenordet ar installt.

    --disabled-password
       Liknande  --disabled-login  men inloggningar ar fortfarande
       mojliga (till exempel genom SSH RSA-nycklar) men inte med
       losenordautentisering.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Staller in gecos-faltet for den nya genererade posten. adduser
       kommer inte att fraga efter finger-information om denna flagga
       anges.

    --gid ID
       Nar en grupp skapas tvingar denna flagga den nya gid att vara
       det angivna numret. Nar en anvandare skapas kommer denna flagga
       att satta anvandaren i den gruppen.

    --group
       Nar kombinerad med --system kommer en grupp med samma namn och
       ID som systemanvandaren att skapas. Om den inte kombineras med
       --system kommer en grupp med angivet namn att skapas. Detta ar
       standardatgarden om programmet startas som addgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --home KATALOG
       Anvand KATALOG som anvandarens hemkatalog hellre an det forvalda
       i konfigurationsfilen. Om katalogen inte existerar kommer den
       skapas och skelettfiler kopieras dit.

    --shell SKAL
       Anvand SKAL som anvandarens inloggningsskal hellre an det
       forvalda i konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPP
       Lagg  till  den  nya anvandaren i GRUPP istallet for en
       anvandargrupp eller den forvalda gruppen definierad av USERS_GID
       i installningsfilen. Detta paverkar anvandarens primara grupp.
       For att lagga till extra grupper las vidare om add_extra_groups.

    --no-create-home
       Skapa inte hemkatalogen aven om den inte existerar.

    --quiet
       Visa inte informativa meddelanden, visa endast varningar och
       fel.

    --debug
       Var informativ, mycket anvandbar om du vill hitta problem med
       adduser.

    --system
       Skapa en systemanvandare eller -grupp.

    --uid ID
       Tvinga det nya anvandar-id:t att vara angivet nummer. adduser
       kommer att misslyckas om anvandar-id:t redan anvands.

    --firstuid ID
       Asidosatt det forsta uid i intervallet som uid valjs fran
       (asidosatter FIRST_UID som specifieras i instalningsfilen).

    --lastuid ID
       Asidosatt det sista uid i intervallet som uid valjs fran
       (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Lagg  till  nya anvandare till extragrupper definierade i
       installningsfilen.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURV"ARDEN

    0   Anvandaren som angavs existerar redan. Detta kan harledas till
       tva anledningar: Anvandaren skapades av adduser eller fanns
       redan pa systemet fore exekveringen av adduser. Om adduser
       returnerade 0 kommer en korning av adduser en andra gang med
       samma flaggor ocksa att returnera 0.

    1   Skapandet av anvandaren eller gruppen misslyckades eftersom det
       redan  fanns  med  ett annat UID/GID an det som angavs.
       Anvandarnamnet eller gruppnamnet avvisades eftersom det inte
       overrensstamde  med  det  angivna reguljara uttrycket, las
       adduser.conf(5). Adduser avbrots av en signal.
       Eller for att manga andra annu sa  lange  odokumenterade
       anledningar skrivs ut pa konsollen. Du kan da overvaga att ta
       bort --quiet for att gora adduser mer pratig.

FILER

    /etc/adduser.conf
       Standard konfigurationsfil for adduser och addgroup

SE OCKSoA

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8),  groupadd(8),  usermod(8),
    Debian Policy 9.2.2.

"OVERS"ATTARE

    Denna   manualsida   har   oversatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar nagra felaktigheter i oversattningen, vanligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  oversattaren  eller  till  sandlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modifieringar av Roland
    Bauerschmidt och Marc Haber. Ytterligare andringar av Joerg Hoh och
    Stephen Gran.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lanat fran ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser ar fri programvara; se GNU
    General Public Licence version 2 eller senare for villkor  for
    kopiering. Det finns ingen garanti.