Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAMN

    adduser, addgroup - lägg till en användare eller grupp till systemet

SYNOPSIS

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home]
    [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID]
    [--disabled-password]   [--disabled-login]   [--gecos   GECOS]
    [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser  --system  [flaggor]  [--home  KATALOG]  [--shell  SKAL]
    [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPP | --gid ID]
    [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] användare

    addgroup [flaggor] [--gid ID] grupp

    addgroup --system [flaggor] [--gid ID] grupp

    adduser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf
    FIL]

BESKRIVNING

    adduser och addgroup lägger till användare och grupper till systemet
    enligt  kommandoradens  flaggor  och  konfigurationsinformation  i
    /etc/adduser.conf. De är vänliga gränssnitt till lågnivåverktyg som
    useradd, groupadd och usermod, väljer som standard giltiga värden för
    UID  och  GID  enligt  Debians policy, skapar hemkatalogeer med
    skelettkonfiguration, kör egendefinierade skript och andra funktioner.
    adduser och addgroup kan köras i ett av fem lägen:

  Lägg till en vanlig användare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --system eller
    --group kommer adduser att lägga till en vanlig användare.

    adduser kommer att välja det första tillgängliga uid från intervallet
    som angivits för vanliga användare i konfigurationsfilen. Uid kan
    åsidosättas med flaggan --uid.

    Intervallet som anges i konfigurationsfilen kan åsidosättas  med
    flaggorna --firstuid och --lastuid

    Som standard ges varje användare i Debian GNU/Linux en motsvarande
    grupp med samma namn. Användargrupper låter kataloger vara skrivbara
    för grupper som är lätthanterliga genom att placera lämpliga användare
    i nya gruppen, sätta set-group-id-biten på katalogen och se till att
    alla användare använder en umask på 002. Om denna funktion är
    inaktiverad genom att ställa in USERGROUPS till no ställs alla
    användares GID in till USERS_GID. Användarnas grupper kan också
    åsidosättas från kommandoraden med flaggorna --gid eller --ingroup för
    att ställa in grupp efter id eller namn, respektive. Användare kan även
    läggas till i en eller flera grupper som definierats i adduser.conf,
    antingen genom att ställa in ADD_EXTRA_GROUPS till 1 i adduser.conf
    eller genom att skicka med --add_extra_groups på kommandoraden.

    adduser kommer att skapa en hemkatalog enligt DHOME, GROUPHOMES och
    LETTERHOMES. Hemkatalogen kan köras över från kommandoraden med flaggan
    --home och skalet med flaggan --shell. Hemkatalogers setgid-bit är satt
    om  USERGROUPS är yes så att alla filer som skapas i användarens
    hemkatalog kommer att ha den korrekta gruppen.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt
    for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be
    set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the
    account will be created but will be disabled until a password is set.
    The --disabled-password option will not set a password, but login is
    still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted
    home directory for the new user, add the --encrypt-home option. For
    more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

    Om filen /usr/local/sbin/adduser.local existerar kommer den att startas
    efter att användarens konto har blivit uppsatt för att göra vissa
    lokala inställningar. Argumenten som skickas till adduser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog
    Miljövariabeln VERBOSE ställs in enligt följande regel:

    0 om --quiet angivs

    1 om varken --quiet eller --debug är angivna

    2 om --debug angivs

       (Samma gäller för varibeln DEBUG men DEBUG bör inte användas och
       kommer att tas bort i en senare version av adduser.)

  Lägg till en systemanvändare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och flaggan --system kommer
    adduser att lägga till en systemanvändare. Om en användare med samma
    namn redan existrerar i system-UID-intervallet (eller, om UID angavs,
    om en användare med det UID redan existerar) kommer adduser att
    avslutas med en varning. Denna varning kan gömmas med "--quiet".

    adduser kommer att välja det första tillgängliga UID:t från intervallet
    som   angivits   för  systemanvändare  i  konfigurationsfilen
    (FIRST_SYSTEM_UID och LAST_SYSTEM_UID). För att sätta ett särskilt UID
    kan flaggan --uid användas.

    Som standard placeras systemanvändare i gruppen nogroup. För att
    placera den nya systemanvändaren i en redan existerande grupp kan
    flaggorna --gid eller --ingroup användas. För att placera den nya
    systemanvändaren i en ny grupp med samma ID, använd flaggan --group.

    En hemkatalog skapas med samma regler som för vanliga användare. Den
    nya systemanvändaren kommer att ha skalet /bin/false (om den inte
    åsidosätts med flaggan --shell) och ha möjligheten för inloggning
    avstängd. Skelettkonfigurationsfiler kopieras inte.

  Lägg till en användargrupp
    Om adduser kallas upp med flaggan --group och utan flaggan --system
    eller om addgroup kallas upp respektive kommer en användargrupp att
    läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från intervallet som angivits för system
    GID-nummer i konfigurationsfilen (FIRST_GID, LAST_GID).  För  att
    åsidosätta detta kan gid anges med flaggan --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en systemgrupp
    Om addgroup kallas upp med flaggan --system kommer en systemgrupp att
    läggas till.

    Ett GID kommer att väljas från intervallet som angivits för systemets
    gid-nummer i konfigurationsfilen. Gid kan åsidosättas med flaggan
    --gid.

    Gruppen skapas utan några användare.

  Lägg till en existerande användare till en existerande grupp
    Om startad med två icke-flaggor-argument kommer adduser att lägga till
    en existerande användare till en existerande grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kör inte passwd för att ställa in lösenordet. Användaren kommer
       inte att kunna använda sitt konto tills lösenordet är inställt.

    --disabled-password
       Liknande --disabled-login men inloggningar  är  fortfarande
       möjliga (till exempel genom SSH RSA-nycklar) men inte med
       lösenordautentisering.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the
       configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM
       if --system is specified) specified in the configuration file.
       This option forces adduser and addgroup to apply only a weak
       check for validity of the name.

    --gecos GECOS
       Ställer in gecos-fältet för den nya genererade posten. adduser
       kommer inte att fråga efter finger-information om denna flagga
       anges.

    --gid ID
       När en grupp skapas tvingar denna flagga den nya gid att vara
       det angivna numret. När en användare skapas kommer denna flagga
       att sätta användaren i den gruppen.

    --group
       När kombinerad med --system kommer en grupp med samma namn och
       ID som systemanvändaren att skapas. Om den inte kombineras med
       --system kommer en grupp med angivet namn att skapas. Detta är
       standardåtgärden om programmet startas som addgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --home KATALOG
       Använd KATALOG som användarens hemkatalog hellre än det förvalda
       i konfigurationsfilen. Om katalogen inte existerar kommer den
       skapas och skelettfiler kopieras dit.

    --shell SKAL
       Använd SKAL som användarens inloggningsskal hellre än det
       förvalda i konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPP
       Lägg till den nya användaren i GRUPP  istället  för  en
       användargrupp eller den förvalda gruppen definierad av USERS_GID
       i inställningsfilen. Detta påverkar användarens primära grupp.
       För att lägga till extra grupper läs vidare om add_extra_groups.

    --no-create-home
       Skapa inte hemkatalogen även om den inte existerar.

    --quiet
       Visa inte informativa meddelanden, visa endast varningar och
       fel.

    --debug
       Var informativ, mycket användbar om du vill hitta problem med
       adduser.

    --system
       Skapa en systemanvändare eller -grupp.

    --uid ID
       Tvinga det nya användar-id:t att vara angivet nummer. adduser
       kommer att misslyckas om användar-id:t redan används.

    --firstuid ID
       Åsidosätt det första uid i intervallet som uid väljs från
       (åsidosätter FIRST_UID som specifieras i instälningsfilen).

    --lastuid ID
       Åsidosätt det sista uid i intervallet som uid väljs från
       (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Lägg till nya användare till extragrupper  definierade  i
       inställningsfilen.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURVÄRDEN

    0   Användaren som angavs existerar redan. Detta kan härledas till
       två anledningar: Användaren skapades av adduser eller fanns
       redan på systemet före exekveringen av adduser. Om adduser
       returnerade 0 kommer en körning av adduser en andra gång med
       samma flaggor också att returnera 0.

    1   Skapandet av användaren eller gruppen misslyckades eftersom det
       redan fanns med ett annat UID/GID än  det  som  angavs.
       Användarnamnet eller gruppnamnet avvisades eftersom det inte
       överrensstämde med det angivna  reguljära  uttrycket,  läs
       adduser.conf(5). Adduser avbröts av en signal.
       Eller  för  att många andra ännu så länge odokumenterade
       anledningar skrivs ut på konsollen. Du kan då överväga att ta
       bort --quiet för att göra adduser mer pratig.

FILER

    /etc/adduser.conf
       Standard konfigurationsfil för adduser och addgroup

SE OCKSÅ

    adduser.conf(5),  deluser(8),  useradd(8), groupadd(8), usermod(8),
    Debian Policy 9.2.2.

ÖVERSÄTTARE

    Denna  manualsida  har   översatts   av   Daniel   Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  sändlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modifieringar av Roland
    Bauerschmidt och Marc Haber. Ytterligare ändringar av Joerg Hoh och
    Stephen Gran.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser är fri programvara; se GNU
    General  Public Licence version 2 eller senare för villkor för
    kopiering. Det finns ingen garanti.