Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAMN

       deluser, delgroup - ta bort en anvandare eller grupp fran systemet

SYNOPSIS

       deluser   [flaggor]   [--force]   [--remove-home]  [--remove-all-files]
       [--backup] [--backup-to KATALOG] anvandare

       deluser --group [flaggor] grupp
       delgroup [flaggor] [--only-if-empty] grupp

       deluser [flaggor] anvandare grupp

   VANLIGA FLAGGOR
       [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

       deluser och delgroup tar  bort  anvandare  och  grupper  fran  systemet
       enligt  flaggorna  pa  kommandoraden  och  konfigurationsinformation  i
       /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf.  De  ar  vanligare  granssnitt
       till programmen userdel och groupdel, tar bort hemkatalog enligt flagga
       eller aven alla filer pa systemet som ags av den anvandare som ska  tas
       bort,  kor  egendefinierade  skript  och andra funktioner.  deluser och
       delgroup kan koras i ett av tre lagen:

   Ta bort en vanlig anv"andare
       Om anropad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --group kommer
       deluser att ta bort en vanlig anvandare.

       Som  standard  kommer  deluser  att ta bort anvandaren utan att ta bort
       hemkatalogen,  postkon  eller  andra  filer  pa  systemet  som  ags  av
       anvandaren.  Ta  bort  hemkatalogen och postkon kan goras genom flaggan
       --remove-home.

       Flaggan --remove-all-files tar bort alla filer pa systemet som  ags  av
       anvandaren.   Notera   att   om  du  aktiverar  bada  flaggorna  kommer
       --remove-home inte att ha nagon effekt darfor att alla filer  inklusive
       hemkatalogen    och    post-spoolen   redan   tacks   in   av   flaggan
       --remove-all-files.

       Om du vill sakerhetskopiera alla  filerna  fore  de  tas  bort  kan  du
       aktivera   flaggan   --backup  som  kommer  att  skapa  en  fil  kallad
       anvandare.tar(.gz|.bz2)  i  den  katalog  som  angivits   med   flaggan
       --backup-to  (standard  ar  till nuvarande katalog). Bada flaggorna for
       borttagning och sakerhetskopiering kan ocksa aktiveras som  standard  i
       konfigurationsfilen /etc/deluser.conf. Se deluser.conf(5) for detaljer.

       Vill  du  radera  rot-kontot  (uid 0) anvand flaggan --force, detta kan
       hindra dig fran att ta bort rot-anvandaren av misstag.

       Om filen /usr/local/sbin/deluser.local finns  kommer  den  att  startas
       efter  att  anvandarkontot  har  tagits  bort for att gora vissa lokala
       rensningar.  Argumenten som skickas till deluser.local ar:
       anvandarnamn uid gid hemkatalog

   Ta bort en grupp
       Om deluser startas upp med flagan --group  eller  om  delgroup  startas
       kommer en grupp att tas bort.

       Varning:  Den primara gruppen for en existerande anvandare kan inte tas
       bort.

       Om flaggan --only-if-empty anges kommer gruppen inte att  tas  bort  om
       den har medlemmar kvar.

   Ta bort en anv"andare froan en specifik grupp
       Om  anropad med tva icke-flaggor-argument kommer deluser att ta bort en
       anvandare fran en specifik grupp.

FLAGGOR

       --conf FIL
              Anvand FIL istallet for  standardfilerna  /etc/deluser.conf  och
              /etc/adduser.conf

       --group
              Ta  bort  en  grupp.  Detta  ar  standardatgarden  om programmet
              startas som delgroup.

       --help Visa korta instruktioner.

       --quiet
              Visa inte forloppsmeddelanden.

       --system
              Ta endast bort om anvandare/grupp ar  en  systemanvandare/grupp.
              Detta      forhindrar      oavsiktliga      borttagningar     av
              icke-systemanvandare/grupper. Om anvandaren inte  finns   kommer
              ingen  felkod  att returneras. Denna flagga ar huvudsakligen for
              anvandning av skript for Debians paketunderhallare.

       --backup
              Ta sakerhetskopia pa alla filer  i  anvandarens  hemkatalog  och
              postfilen   till   en   fil   med  namnet  /$user.tar.bz2  eller
              /user.tar.gz.

       --backup-to
              Placera inte sakerhetskopiefiler i / utan en annan  katalog  som
              anges   med  denna  parameter.  Detta  innebar  automatiskt  att
              --backup anvands.

       --remove-home
              Ta bort hemkatalogen ochh postfilen for anvandaren. Om  --backup
              specificeras  raderas  filerna forst efter att en sakerhetskopia
              tagits.

       --remove-all-files
              Ta bort alla filer fran systemet som ags av den har  anvandaren.
              OBS:   --remove-home   galler   inte   langre.  Om  --backup  ar
              specificerat kommer en sakerhetskopia pa filerna forst tas.

       --version
              Visa version och information om copyright.

RETURV"ARDE

       0      Atgarden kordes utan problem.

       1      Anvandaren som skulle tas bort var inte ett  systemkonto.  Ingen
              atgard genomfordes.

       2      Det finns ingen sadan anvandare. Ingen atgard genomfordes.

       3      Det finns ingen sadan grupp. Ingen atgard genomfordes.

       4      Internt fel. Ingen atgard genomfordes.

       5      Gruppen   som   skulle  tas  bort  ar  inte  tom.  Ingen  atgard
              genomfordes.

       6      Anvandaren  tillhor  inte  den  angivna  gruppen.  Ingen  atgard
              genomfordes.

       7      Du  kan  inte ta bort en anvandare fran sin primara grupp. Ingen
              atgard genomfordes.

       8      Paketet "perl modules" behovs men ar inte  installerat.  Paketet
              behovs  for att kunna utfora de begarda atgarderna. Ingen atgard
              genomfordes.

       9      For att tabort rot-konto maste flaggan "--force" anvandas. Ingen
              atgard genomfordes.

FILER

       /etc/deluser.conf

SE OCKSoA

       deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

"OVERS"ATTARE

       Denna     manualsida     har     oversatts     av    Daniel    Nylander
       <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

       Om du hittar nagra felaktigheter i oversattningen, vanligen skicka  ett
       e-postmeddelande    till    oversattaren    eller    till    sandlistan
       <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

       Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt.  Modifieringar  (C)  2004  Marc
       Haber  och  Joerg  Hoh.   Denna  manualsida  och  programmet deluser ar
       baserade pa adduser som ar:
       Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
       Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del  lanat  fran  ursprungliga
       Debian adduser
       Copyright  (C)  1994  Ian  Murdock.  deluser ar fri programvara; se GNU
       General  Public  Licence  version  2  eller  senare  for  villkor   for
       kopiering.  Det finns ingen garanti.