Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAMN

    deluser, delgroup - ta bort en användare eller grupp från systemet

SYNOPSIS

    deluser  [flaggor]  [--force]  [--remove-home] [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to KATALOG] användare

    deluser --group [flaggor] grupp
    delgroup [flaggor] [--only-if-empty] grupp

    deluser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

    deluser och delgroup tar bort användare och grupper från systemet
    enligt flaggorna på kommandoraden och konfigurationsinformation i
    /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf. De är vänligare gränssnitt
    till programmen userdel och groupdel, tar bort hemkatalog enligt flagga
    eller även alla filer på systemet som ägs av den användare som ska tas
    bort, kör egendefinierade skript och andra funktioner. deluser och
    delgroup kan köras i ett av tre lägen:

  Ta bort en vanlig användare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --group kommer
    deluser att ta bort en vanlig användare.

    Som standard kommer deluser att ta bort användaren utan att ta bort
    hemkatalogen, postkön eller andra filer på systemet som ägs av
    användaren. Ta bort hemkatalogen och postkön kan göras genom flaggan
    --remove-home.

    Flaggan --remove-all-files tar bort alla filer på systemet som ägs av
    användaren.  Notera  att  om du aktiverar båda flaggorna kommer
    --remove-home inte att ha någon effekt därför att alla filer inklusive
    hemkatalogen  och  post-spoolen  redan  täcks  in  av  flaggan
    --remove-all-files.

    Om du vill säkerhetskopiera alla filerna före de tas bort kan du
    aktivera  flaggan  --backup som kommer att skapa en fil kallad
    användare.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits  med  flaggan
    --backup-to (standard är till nuvarande katalog). Båda flaggorna för
    borttagning och säkerhetskopiering kan också aktiveras som standard i
    konfigurationsfilen /etc/deluser.conf. Se deluser.conf(5) för detaljer.

    Vill du radera rot-kontot (uid 0) använd flaggan --force, detta kan
    hindra dig från att ta bort rot-användaren av misstag.

    Om filen /usr/local/sbin/deluser.local finns kommer den att startas
    efter att användarkontot har tagits bort för att göra vissa lokala
    rensningar. Argumenten som skickas till deluser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog

  Ta bort en grupp
    Om deluser startas upp med flagan --group eller om delgroup startas
    kommer en grupp att tas bort.

    Varning: Den primära gruppen för en existerande användare kan inte tas
    bort.

    Om flaggan --only-if-empty anges kommer gruppen inte att tas bort om
    den har medlemmar kvar.

  Ta bort en användare från en specifik grupp
    Om anropad med två icke-flaggor-argument kommer deluser att ta bort en
    användare från en specifik grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för standardfilerna /etc/deluser.conf och
       /etc/adduser.conf

    --group
       Ta bort en grupp. Detta är standardåtgärden om programmet
       startas som delgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --quiet
       Visa inte förloppsmeddelanden.

    --system
       Ta endast bort om användare/grupp är en systemanvändare/grupp.
       Detta   förhindrar   oavsiktliga   borttagningar   av
       icke-systemanvändare/grupper. Om användaren inte finns  kommer
       ingen felkod att returneras. Denna flagga är huvudsakligen för
       användning av skript för Debians paketunderhållare.

    --backup
       Ta säkerhetskopia på alla filer i användarens hemkatalog och
       postfilen  till  en  fil  med namnet /$user.tar.bz2 eller
       /user.tar.gz.

    --backup-to
       Placera inte säkerhetskopiefiler i / utan en annan katalog som
       anges  med denna parameter. Detta innebär automatiskt att
       --backup används.

    --remove-home
       Ta bort hemkatalogen ochh postfilen för användaren. Om --backup
       specificeras raderas filerna först efter att en säkerhetskopia
       tagits.

    --remove-all-files
       Ta bort alla filer från systemet som ägs av den här användaren.
       OBS:  --remove-home  gäller  inte  längre. Om --backup är
       specificerat kommer en säkerhetskopia på filerna först tas.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURVÄRDE

    0   Åtgärden kördes utan problem.

    1   Användaren som skulle tas bort var inte ett systemkonto. Ingen
       åtgärd genomfördes.

    2   Det finns ingen sådan användare. Ingen åtgärd genomfördes.

    3   Det finns ingen sådan grupp. Ingen åtgärd genomfördes.

    4   Internt fel. Ingen åtgärd genomfördes.

    5   Gruppen  som  skulle tas bort är inte tom. Ingen åtgärd
       genomfördes.

    6   Användaren tillhör inte den angivna gruppen. Ingen åtgärd
       genomfördes.

    7   Du kan inte ta bort en användare från sin primära grupp. Ingen
       åtgärd genomfördes.

    8   Paketet "perl modules" behövs men är inte installerat. Paketet
       behövs för att kunna utföra de begärda åtgärderna. Ingen åtgärd
       genomfördes.

    9   För att tabort rot-konto måste flaggan "--force" användas. Ingen
       åtgärd genomfördes.

FILER

    /etc/deluser.conf

SE OCKSÅ

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

ÖVERSÄTTARE

    Denna   manualsida   har   översatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  sändlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modifieringar (C) 2004 Marc
    Haber och Joerg Hoh. Denna manualsida och programmet deluser är
    baserade på adduser som är:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser är fri programvara; se GNU
    General Public Licence version 2 eller senare för villkor  för
    kopiering. Det finns ingen garanti.