Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukserver - KDE-demon - Nepomuk-serverprogrammet.

"OVERSIKT

    nepomukserver [--help] [Allmanna valjare] [Qt(TM)-valjare]
           [KDE-valjare]

BESKRIVNING

    nepomukserver startar Nepomuk-servern, som hanterar alla
    Nepomuk-tjanster och tillhandahaller ett DBus-programmeringsgranssnitt.

    Det anvander nepomukservicestub for att kora alla installda
    Nepomuk-tjanster.

ALLM"aNNA V"aLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjalp om valjare.

    --help-all
      Visa alla valjare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare.

    --help-qt
      Visa Qt(TM)-specifika valjare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v --version
      Visa versionsinformation

SE OCKSoa

    nepomukservicestub(8)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org