Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    start-stop-daemon - startar och stoppar bakgrundsprocesser

SYNOPS

    start-stop-daemon [flagga...] oatg"ard

BESKRIVNING

    start-stop-daemon  anvands  for att kontrollera hur processer pa
    systemniva skapas och avslutas. Med hjalp av en av sokflaggorna kan
    start-stop-daemon stallas in att hitta befintliga instanser av en
    korande process.

    Observera att om inte --pidfile anges kommer start-stop-daemon att
    jobba pa ett satt som liknar killall(1). start-stop-daemon kommer att
    soka i processtabellen efter processer med motsvarande namn  pa
    processen, anvandar-id och/eller grupp-id (om sadant anges). Alla
    processer som stammer overens kommer tillsandas signalen TERM (eller
    den som anges med --signal eller --retry) om --stop anges. For
    processer som har langlivade barn som maste overleva en --stop, maste
    du ange en pidfil.

KOMMANDON

    -S, --start [--] argument
       Se om en angiven process existerar, och om sa ar fallet gor
       start-stop-daemon ingenting och avslutar med status 1 (0 om
       --oknodo anges). Om en sadan process inte existerar startas en
       instans, antingen med programfilen som anges med --exec eller,
       om den anges, med --startas. Eventuella argument som ges efter
       -- pa kommandoraden skickas utan andring till programmet som
       startas.

    -K, --stop
       Testa om den angivna processen existerar. Om sa ar fallet sander
       start-stop-daemon den signal som anges av  --signal  till
       processen, och avslutar med status 0. Om processen inte finns
       avslutar start-stop-daemon med status 1 (0 om --oknodo anges).
       Om  --retry anges kommer start-stop-daemon kontrollera att
       processen har avslutats.

    -T, --status
       Se om den angivna processen existerar, och returnerar en
       statuskod i enlighet med LBS Init Script Actions.

    -H, --help
       Visa hjalpskarm och avsluta.

    -V, --version
       Visa programversion och avsluta.

FLAGGOR F"OR S"OKNING

    -p, --pidfile pidfil
       Sok efter processer vars process-id anges i pidfil.

    -x, --exec programfil
       Sok efter processer som ar instanser av programfilen (enligt
       /proc/pid/exe).

    -n, --name processnamn
       Sok  efter  processer  med  namnet  processnamn  (enligt
       /proc/pid/stat).

    -u, --user anv"andarnamn|anv"andar-id
       Sok efter processer som ags av den anvandare som anges med
       anv"andarnamn eller anv"andar-id.

FLAGGOR

    -g, --group grupp|grupp-id
       Byt till grupp eller grupp-id nar processen startas.

    -s, --signal signal
       Tillsammans med --stop anger detta den signal som skall sandas
       till processen som stoppas (forval ar TERM).

    -R, --retry tidsgr"ans|schema
       Tillsammans med --stop anger detta att start-stop-daemon skall
       kontrollera att processen avslutas. Den testar flera ganger
       efter matchande processer som kors, tills ingen langre finns
       kvar. Om processerna inte avslutar kommer programmet utfora
       ytterligare kommandon enligt schemat.

       Om  tidsgr"ans  anges  istallet  for schema kommer schemat
       signal/timeout/KILL/timeout att anvandas, dar signal ar den
       signal som anges med --signal.

       schema ar den lista med atminstone tva poster avdelade med
       snedstreck (/); varje post ar antingen -signalnummer eller
       [-]signalnamn, vilket betyder att signalen skall sandas, eller
       timeout, vilket anger det antal sekunder programmet skall vanta
       pa att processen avslutar, eller forever, vilket betyder att
       resten av schemat skall repetera for evigt om sa behovs.

       Om slutet pa schemat nas och forever inte anges  kommer
       start-stop-daemon avslutas med felkod 2. Om ett schema anges
       kommer eventuell signal angiven med --signal att ignoreras.

    -a, --startas s"okv"ag
       Tillsammans med --start anger detta att processen som anges med
       s"okv"ag skall startas. Om den inte anges anvands argumentet som
       gavs till --exec.

    -t, --test
       Skriver ut vad som skulle ha utforts och satter returvardet, men
       utfor ingenting.

    -o, --oknodo
       Returnerar  felstatus 0 i stallet for 1 om ingen atgard
       utfors/skulle utforts.

    -q, --quiet
       Skriv inte informationsmeddelanden; visa endast felmeddelanden.

    -c, --chuid username|uid[:group|gid]
       Byt till anvandarnamnet/anvandar-id:t innan processen startas.
       Du kan aven ange en grupp genom att lagga till ett kolontecken,
       :, foljt av gruppnamnet eller grupp-id pa samma satt som du
       skull gjort till "chown"-kommandot (anv"andare:grupp). Om du
       anger en anvandare utan att ange en grupp kommer anvandarens
       primara grupp-id att anvandas. Nar du anvander alternativet
       maste du ha i atanke att aven bade primar- och tillaggsgrupp
       satts, aven om --group-flaggan inte anges. --group-flaggan ar
       bara till for grupper som anvandaren normalt inte ar en medlem i
       (t.ex for att lagga till gruppmedlemskap for enskilda processer
       for standardanvandare sasom nobody).

    -r, --chroot rot
       Byt katalog och rot till rot innan processen startas. Observera
       att aven pidfilen skrivs efter chroot har utforts.

    -d, --chdir s"okv"ag
       Byt katalog till s"okv"ag innan processen startas. Detta gors
       efter byte av rot om -r|--chroot-flaggan anges. Om flaggan inte
       anges kommer start-stop-daemon byta till rotkatalogen innan
       processen startas.

    -b, --background
       Anvands typiskt med program som inte kopplar loss sig av sig
       sjalva. Flagga tvingar start-stop-daemon att forgrena sig (fork)
       innan processen startar, och tvinga den grenen att kora i
       bakgrunden. VARNING: start-stop-daemon kan inte kontrollera
       felstatus for processer som av noagon som helst anledning
       misslyckas med att exekvera. Detta ar en sista utvag, och ar
       endast avsett for program som det antingen inte ar nagon mening
       att forgrena pa egen hand, eller dar det inte ar mojligt att
       lagga till kod for det pa egen hand.

    -N, --nicelevel heltal
       Andrar prioriteten pa processen innan den startas.

    -P, --procsched policy:prioritet
       Andrar processschemalaggarens policy och prioritet for processen
       innan den startas. Prioriteten ar valfri och anges genom att
       lagga till ett : foljt av vardet. Standardvardet for prioritet
       ar 0. For narvarande stods vardena other, fifo och rr for
       policy.

    -I, --iosched klass:prioritet
       Andrar I/O-schemalaggarens klass och -prioritet for processen
       innan den startas. Prioriteten ar valfri och anges genom att
       lagga till ett : foljt av vardet. Standardvardet for prioritet
       ar 4, savida inte klass ar idle, da ar prioritet alltid 7. For
       narvarande stods vardena idle, best-effort och real-time for
       klass.

    -k, --umask maskv"arde
       Staller in umaskvardet pa processen innan den startas.

    -m, --make-pidfile
       Anvands nar ett program som inte skapar sin egen pidfil startas.
       Flaggan kommer att fa start-stop-daemon att skapa filen som
       anges med --pidfile och lagga process-id i den precis innan
       processen startas. Observera att den inte kommer att tas bort
       nar programmet stoppas. OBSERVERA: Funktionen kanske inte alltid
       fungerar. Framforallt inte nar programmet som startas forgrenar
       sig (fork) fran sin huvudprocess. Darfor ar flaggan oftast bara
       anvandbar i samband med flaggan --background.

    -v, --verbose
       Skriv ut pratsamma informationsmeddelanden.

RETURV"ARDE

    0   Efterfragad atgard utfordes. Om --oknodo angavs ar det aven
       mojligt att ingenting behovde utforas. Det kan handa nar --start
       angavs och en motsvarande process redan korde, eller nar --stop
       angavs och det inte fanns nagon motsvarande process.

    1   Om --oknodo inte angavs och ingenting gjordes.

    2   Om --stop och --retry angavs, men slutet pa tidtabellen naddes
       och processen fortfarande kordes.

    3   Alla andra fel.

    Med --status-atgarden returneras foljande statuskoder:

    0   Programmet kor.

    1   Programmet kor inte och pid-filen finns.

    3   Programmet kor inte.

    4   Kan inte ta reda pa programmets status.

EXEMPEL

    Starta serverprocessen food, savida inte en redan kor (en process med
    namnet food, som kors som anvandaren food, med process-id i food.pid):

       start-stop-daemon --start --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --startas /usr/sbin/food --chuid food -- --daemon

    Sand SIGTERM till food och vanta upp till fem sekunder pa att den skall
    avslutas:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry 5

    Demonstration av ett skraddarsytt schema for att avsluta food:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry=TERM/30/KILL/5

F"ORFATTARE

    Marek Michalkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl>, baserat pa en
    tidigare version av Ian Jackson <ian@chiark.greenend.org.uk>.

    Manualsida av Klee Dienes <klee@mit.edu>, delvis omformaterad av Ian
    Jackson, oversatt av Peter Krefting <peterk@debian.org>.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.