Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    update-alternatives - underhaller symboliska lankar for att bestamma
    standardkommandon

SYNOPS

    update-alternatives [flagga...] oatg"ard

BESKRIVNING

    update-alternatives skapar, tar bort, underhaller och visar information
    om de symboliska lankar som ingar i Debians alternativsystem.

    Det ar mojligt for flera kommandon som tillhandahaller identisk eller
    liknande funktionalitet att vara installerade pa ett system samtidigt.
    Till exempel har manga system flera textredigeringsprogram installerade
    samtidigt, vilket ger anvandarna pa systemet valmojligheter, var och en
    kan anvanda olika textredigeringsprogram om de sa onskar, men det gor
    det svart for ett program att gora ett bra val av textredigerare att
    anropa om en anvandare inte har gjort ett specifikt val.

    Debians alternativsystem forsoker losa detta problem. Ett generiskt
    namn i filsystemet delas av alla filer som tillhandahaller utbytbar
    funktionalitet.  Alternativsystemet och systemadministratoren anger
    tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt generiska
    namn. Till exempel kan alternativsystemet lata det generiska namnet
    /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard om  bade
    textredigeringsprogrammet ed(1) och nvi(1) bada ar installerade pa
    systemet. Systemadministratoren kan overstyra detta och lata det peka
    pa /usr/bin/ed istallet, och alternativsystemet kommer inte andra denna
    installning forran det ombeds att gora det.

    Det generiska namnet ar inte en direkt symbolisk lank till det valda
    alternativet. Istallet ar det en symbolisk lank till ett namn i
    katalogen alternatives, vilket i sin tur ar en symbolisk lank till den
    faktiska fil det pekar mot. Detta gors sa att systemadministratorens
    andringar kan begransas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger orsaker
    till varfor detta ar Bra.

    Nar ett paket som tillhandahaller en fil med en specifik funktionalitet
    installeras, andras eller tas bort, anropas update-alternatives for att
    uppdatera   information   om   filen   i  alternativsystemet.
    update-alternatives anropas normalt fran postinst- (configure) eller
    prerm-skripten (install) i Debianpaket.

    Det ar ofta lampligt for ett antal alternativ att vara synkroniserade,
    sa att de andras i grupp. Till exempel, om det ar flera versioner av
    textredigeraren vi(1) installerade bor manualsidan som refereras till
    av /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binar som refereras till av
    /usr/bin/vi.  update-alternatives hanterar detta genom huvud- och
    slav-lankar. Nar  huvudlanken  uppdateras  andras  aven  anslutna
    slavlankar. En huvudlank och dess anslutna slavar utgor en l"ankgrupp.

    En lankgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av tva lagen:
    automatisk eller manuell. Nar en grupp ar i automatiskt lage kommer
    alternativsystemet automatiskt att bestamma nar och hur lankar skall
    uppdateras da paket installeras eller tas bort. I manuellt lage kommer
    alternativsystemet att behalla administratorens val och undvika att
    andra lankarna (forutom om nagot ar trasigt).

    Lankgrupper ar i automatiskt lage nar de forst introduceras pa
    systemet.  Om  systemadministratoren gor andringar till systemets
    automatiska installningar kommer detta att  noteras  nasta  gang
    update-alternatives kors pa den andrade lankens grupp och gruppen
    kommer automatiskt att vaxlas till manuellt lage.

    Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. Nar en lankgrupp ar
    i automatiskt lage kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar
    mot vara den med den hogsta prioriteten.

    Nar flaggan --config anvands kommer update-alternatives att visa alla
    val for lankgruppen dar namn ar huvudalternativnamnet. Det aktuella
    valet ar markerat med en "*". Du kommer darefter att fa valja vad som
    skall  goras med lankgruppen. Beroende pa vad du valjer kommer
    langruppen inte langre att vara i auto-lage. Du maste anvanda flaggan
    --auto for att aterga till automatiskt lage (eller kora --config pa
    nytt och valja alternativet som markts som automatiskt).

    Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du anvanda flaggan --set i
    stallet (se nedan).

    Olika paket som tillhandahaller samma fil maste gora sa i samf"orstoand.
    Det betyder att det ar ett krav att alla involverade paket anvander sig
    av update-alternatives. Det ar inte mojligt att overstyra en fil ett
    paket som inte anvander update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

    Efter update-alternatives aktiviteter ar ganska komplexa blir det
    enklare att forsta hur det fungerar genom att vi forklarar nagra
    specifika termer.

    generiskt namn (eller alternativlank).
       Ett  namn,  till  exempel  /usr/bin/editor,  som  via
       alternativsystemet pekar pa en av flera filer med liknande
       funktionalitet.

    alternativnamn
       Namnet pa en symbolisk lank i alternativkatalogen.

    alternativ (eller alternativsokvag)
       Namnet pa en specifik fil i filsystemet, som  kan  vara
       tillganglig  via  ett  generiskt  namn  med  hjalp  av
       alternativsystemet.

    alternativkatalog
       En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehaller de
       symboliska lankarna.

    administrativ katalog
       En  katalog,  som  standard /var/lib/dpkg/alternatives, som
       innehaller tillstandsinformation for update-alternatives.

    lankgrupp
       En uppsattning relaterade symboliska lankar,  avsedda  att
       uppdateras som en grupp.

    huvudlank
       Alternativlanken i en lankgrupp som bestammer hur de andra
       lankarna i gruppen stalls in.

    slavlank
       En alternativlank i en lankgrupp som styrs av hur huvudlanken
       stalls in.

    automatiskt lage
       Nar  en  lankgrupp  ar  i  automatiskt  lage  forsakrar
       alternativsystemet att lankarna i gruppen  pekar  pa  det
       hogstprioriterade alternativet som ar lampligt for gruppen.

    manuellt lage
       Nar en grupp ar i manuellt lage kommer inte alternativsystemet
       att  utfora  nagra  andringar  till  systemadministratorens
       installningar.

KOMMANDON

    --install l"ank namn s"okv"ag prioritet [--slave l"ank namn s"okv"ag]...
       Lagg till en grupp med alternativ till systemet. l"ank ar det
       generiska namnet for huvudlanken, namn ar namnet pa dess
       symboliska lank i alternativkatalogen och s"okv"ag ar alternativet
       som introduceras for huvudlanken. Argumenten efter --slave ar
       det  generiska namnet, namnet pa den symboliska lanken i
       alternativkatalogen och alternativet for slavlanken. Noll eller
       flera --slave-flaggor kan anges, dar alla foljs av tre argument.
       Observera att om ett  slavalternativ  inte  finns  kommer
       motsvarande slavlank helt enkelt inte att installeras (en
       varning kommer fortfarande att visas). Om en verklig fil ar
       installerad dar en alternativlank maste installeras behalls den
       savida inte --force anvands.

       Om  det  angivna  alternativnamnet  redan  finns   i
       alternativsystemets databas kommer informationen som anges att
       laggas in som en ny uppsattning av alternativ for gruppen. Om
       inte kommer en ny grupp, installd pa automatiskt lage, att
       laggas till med given information. Om gruppen ar i automatiskt
       lage och det alternativ som laggs in har hogre prioritet an alla
       andra installerade alternativ for gruppen kommer de symboliska
       lankarna att uppdateras sa att de pekar pa de nyligen tillagda
       alternativen.

    --set namn s"okv"ag
       Satt programmet s"okv"ag som ett alternativ till namn. Detta
       motsvarar --config men ar icke-interaktivt och kan darmed
       anvandas i ett skript.

    --remove namn s"okv"ag
       Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlankar. namn
       ar ett namn i alternativkatalogen och s"okv"ag ar ett absolut
       filnamn till vilket namn kunde lankas. Om namn faktiskt ar
       lankat till s"okv"ag kommer namn att uppdateras till att peka pa
       ett annat lampligt alternativ (och gruppen stalls tillbaka till
       automatiskt lage), eller att tas bort om det inte finns nagot
       alternativ kvar. Anknutna slavlankar kommer uppdateras eller tas
       bort pa motsvarande vis. Om lanken inte for tillfallet pekar pa
       s"okv"ag kommer inga lankar att uppdateras, endast informationen
       om alternativet tas bort.

    --remove-all namn
       Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlankar.
       namn ar ett namn i alternativkatalogen.

    --all Anropar --config pa alla alternativ. Kan med framgang kombineras
       med  --skip-auto  for att ga igenom och konfigurera alla
       alternativ som inte ar stallda i automatiskt lage. Trasiga
       alternativ visas ocksa. Ett enkelt satt att fixa alla trasiga
       alternativ ar darmed att anropa yes '' | update-alternatives
       --force --all.

    --auto namn
       Stall  in  lankgruppen  bakom  alternativet for namn till
       automatiskt lage. Detta far till foljd att den huvudsakliga
       symboliska lanken och dess slavar uppdateras till att peka pa
       det hogst prioriterade installerade alternativet.

    --display namn
       Visa information om lankgruppen. Information som visas ar
       gruppens lage (automatiskt eller manuellt), vilket alternativ
       den huvudsakliga lanken just nu pekar pa, vilka andra alternativ
       som ar tillgangliga (och deras motsvarande slavalternativ), samt
       det hogst prioriterade alternativ som for  narvarande  ar
       installerat.

    --get-selections
       Visa alla huvudalternativnamn (de som styr en lankgrupp) och
       deras status. Varje rad innehaller upp till tre falt (avdelade
       med  ett  eller  flera  blanksteg). Det forsta faltet ar
       alternativnamnet, det andra ar status (antingen "auto" eller
       "manuell"), och det sista innehaller det nuvarande valet for
       alternativet (observera: detta ar ett filnamn och kan darmed
       innehalla blanksteg).

    --set-selections
       Las en alternativkonfiguration fran standard in pa formatet som
       skapas av update-alternatives --get-selections och konfigurera
       om dem pa motsvarande satt.

    --query namn
       Visa information om lankgruppen pa samma satt som --display, men
       i ett maskintolkbart satt (se stycket FRoAGEFORMAT nedan).

    --list namn
       Visar alla mal for lankgruppen.

    --config namn
       Visa tillgangliga alternativ for en lankgrupp och lat anvandaren
       att interaktivt valja vilken som skall anvandas. Lankgruppen
       uppdateras.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --altdir katalog
       Anger  alternativkatalogen  om  detta  inte  skall  vara
       standardvardet.

    --admindir katalog
       Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara
       standardvardet.

    --log fil
       Anger loggfilen, om det skall vara en annan an standard
       (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Lat update-alternatives ersatta eller ta bort en verklig fil som
       installerats dar en alternativlank maste installeras eller tas
       bort.

    --skip-auto
       Hoppa over konfigureringsfragor for alternativ som ar korrekt
       konfigurerade i automatiskt lage. Denna flagga ar  endast
       relevant for --config och --all.

    --verbose
       Visa fler kommentarer om vad update-alternatives gor.

    --quiet
       Skriv inte nagra kommentarer savida det inte uppstar ett fel.

MILJ"OVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt och flaggan --admindir inte har angivits anvands det som
       bas-administrativ katalog.

FILER

    /etc/alternatives/
       Den forvalda alternativkatalogen. Kan overstyras med flaggan
       --altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Den  forvalda administrativa katalogen. Kan overstyras med
       flaggan --admindir.

RETURV"ARDE

    0   Den onskade funktionen utfordes utan fel.

    2   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden  eller  nar
       funktionen skulle utforas.

FRoAGEFORMAT

    Formatet for update-alternatives --query anvander ett RFC822-liknande
    platt format. Det bestar av n + 1 block dar n ar antalet tillgangliga
    alternativ  i  den  efterfragade lankgruppen. Det forsta blocket
    innehaller foljande falt:

    Link: l"ank
       Generiskt namn for alternativet.

    Status: status
       Status for alternativet (auto eller manual).

    Best: b"asta-val
       Sokvagen till det basta alternativet i lankgruppen. Tas inte med
       om inget alternativ ar tillgangligt.

    Value: f"or-n"arvarande-valt-alternativ
       Sokvagen till det for narvarande valda alternativet. Kan aven ta
       det magiska vardet none (inget). Det anvands om det inte finns
       nagon lank.

    Ovriga  block  beskriver  tillgangliga  alternativ  i  den
    efterfragade lankgruppen:

    Alternative: s"okv"ag-till-alternativet
       Sokvag till alternativet som beskrivs i blocket.

    Priority: prioritetsv"arde
       Vardet for prioriteten pa alternativet.

    Slaves: lista-"over-slavar
       Nar denna rubrik ar tillganglig innehaller next-raderna
       alla slavalternativ som kopplas till huvudlanken for
       alternativet. Varje rad beskriver en slag. Varje rad
       innehaller  ett  blanksteg, det generiska namnet pa
       slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och sokvagen
       till slavalternativet.

    Exempel
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTIK

    Med --verbose kommer update-alternatives att beskriva i det
    oandliga vad det gor pa sin standard ut-kanal. Om ett fel
    uppstar skriver update-alternatives ut felmeddelanden pa sin
    standard  fel-kanal  och  avslutar  med  felkoden  2.
    Diagnostikinformationen bor vara sjalvforklarande, sand in en
    felrapport om du inte tycker att den ar det.

EXEMPEL

    Det ar flera paket som tillhandahaller en  textredigerare
    kompatibel med vi, till exempel nvi och vim. Vilken bestams via
    lankgruppen vi, vilken innehaller lankar bade for  sjalva
    programmet och dessa anknutna manualsida.

    For att visa vilka tillgangliga paket som tillhandahaller vi,
    samt dess aktuella installning, anvand kommandot --display:

       update-alternatives --display vi

    For att valja en specifik implementation av vi, utfor detta
    kommando som root och valj sedan ett tal fran listan:

       update-alternatives --config vi

    For att aterga till att vi-implementationen valjs automatiskt,
    utfor detta som root:

       update-alternatives --auto vi

PROGRAMFEL

    Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det via Debians
    felrapporteringssystem.

    Om du hittar nagra diskrepanser mellan vad update-alternatives
    gor och vad som star i manualsidan sa ar detta ett fel, antingen
    i implementationen eller i dokumentationen; rapportera det.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995 Ian Jackson.
    Upphovsrattsskyddat (C) 2009 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version
    2 eller senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

    Manualsidan ar upphovsrattsskyddad  (C)  1997,1998  Charles
    Briscoe-Smith med flera.

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version
    2 eller senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE "AVEN

    ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.