Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    update-alternatives - underhåller symboliska länkar för att bestämma standardkommandon

SYNOPS

    update-alternatives [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

    update-alternatives skapar, tar bort, underhåller och visar information om de symboliska
    länkar som ingår i Debians alternativsystem.

    Det är möjligt för flera kommandon som tillhandahåller identisk  eller  liknande
    funktionalitet att vara installerade på ett system samtidigt. Till exempel har många
    system flera textredigeringsprogram installerade samtidigt, vilket ger användarna på
    systemet valmöjligheter, var och en kan använda olika textredigeringsprogram om de så
    önskar, men det gör det svårt för ett program att göra ett bra val av textredigerare att
    anropa om en användare inte har gjort ett specifikt val.

    Debians alternativsystem försöker lösa detta problem. Ett generiskt namn i filsystemet
    delas av alla filer som tillhandahåller utbytbar funktionalitet. Alternativsystemet och
    systemadministratören anger tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt
    generiska namn. Till exempel kan alternativsystemet  låta  det  generiska  namnet
    /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard om både textredigeringsprogrammet
    ed(1) och nvi(1) båda är installerade på systemet. Systemadministratören kan överstyra
    detta och låta det peka på /usr/bin/ed istället, och alternativsystemet kommer inte ändra
    denna inställning förrän det ombeds att göra det.

    Det generiska namnet är inte en direkt symbolisk länk till det valda alternativet.
    Istället är det en symbolisk länk till ett namn i katalogen alternatives, vilket i sin tur
    är en symbolisk länk till den faktiska fil det pekar mot. Detta görs så  att
    systemadministratörens ändringar kan begränsas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger
    orsaker till varför detta är Bra.

    När ett paket som tillhandahåller en fil med en specifik funktionalitet installeras,
    ändras eller tas bort, anropas update-alternatives för att uppdatera information om filen
    i alternativsystemet. update-alternatives anropas normalt från postinst- (configure) eller
    prerm-skripten (install) i Debianpaket.

    Det är ofta lämpligt för ett antal alternativ att vara synkroniserade, så att de ändras i
    grupp. Till exempel, om det är flera versioner av textredigeraren vi(1) installerade bör
    manualsidan som refereras till av /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binär som
    refereras till av /usr/bin/vi. update-alternatives hanterar detta genom huvud- och
    slav-länkar. När huvudlänken uppdateras ändras även anslutna slavlänkar. En huvudlänk och
    dess anslutna slavar utgör en länkgrupp.

    En länkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av två lägen: automatisk eller
    manuell. När en grupp är i automatiskt läge kommer alternativsystemet automatiskt att
    bestämma när och hur länkar skall uppdateras då paket installeras eller tas bort. I
    manuellt läge kommer alternativsystemet att behålla administratörens val och undvika att
    ändra länkarna (förutom om något är trasigt).

    Länkgrupper är i automatiskt läge när de först  introduceras  på  systemet.  Om
    systemadministratören gör ändringar till systemets automatiska inställningar kommer detta
    att noteras nästa gång update-alternatives körs på den ändrade länkens grupp och gruppen
    kommer automatiskt att växlas till manuellt läge.

    Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. När en länkgrupp är i automatiskt läge
    kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar mot vara den med den högsta
    prioriteten.

    När flaggan --config används kommer update-alternatives att visa alla val för länkgruppen
    där namn är huvudalternativnamnet. Det aktuella valet är markerat med en "*". Du kommer
    därefter att få välja vad som skall göras med länkgruppen. Beroende på vad du väljer
    kommer längruppen inte längre att vara i auto-läge. Du måste använda flaggan --auto för
    att återgå till automatiskt läge (eller köra --config på nytt och välja alternativet som
    märkts som automatiskt).

    Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du använda flaggan --set i stället (se nedan).

    Olika paket som tillhandahåller samma fil måste göra så i samförstånd. Det betyder att det
    är ett krav att alla involverade paket använder sig av update-alternatives. Det är inte
    möjligt att överstyra en fil ett paket som inte använder update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

    Efter update-alternatives aktiviteter är ganska komplexa blir det enklare att förstå hur
    det fungerar genom att vi förklarar några specifika termer.

    generiskt namn (eller alternativlänk).
       Ett namn, till exempel /usr/bin/editor, som via alternativsystemet pekar på en av
       flera filer med liknande funktionalitet.

    alternativnamn
       Namnet på en symbolisk länk i alternativkatalogen.

    alternativ (eller alternativsökväg)
       Namnet på en specifik fil i filsystemet, som kan vara tillgänglig via ett generiskt
       namn med hjälp av alternativsystemet.

    alternativkatalog
       En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehåller de symboliska länkarna.

    administrativ katalog
       En  katalog,  som  standard  /var/lib/dpkg/alternatives,  som  innehåller
       tillståndsinformation för update-alternatives.

    länkgrupp
       En uppsättning relaterade symboliska länkar, avsedda att uppdateras som en grupp.

    huvudlänk
       Alternativlänken i en länkgrupp som bestämmer hur de andra länkarna i gruppen
       ställs in.

    slavlänk
       En alternativlänk i en länkgrupp som styrs av hur huvudlänken ställs in.

    automatiskt läge
       När en länkgrupp är i automatiskt läge försäkrar alternativsystemet att länkarna i
       gruppen pekar på det högstprioriterade alternativet som är lämpligt för gruppen.

    manuellt läge
       När en grupp är i manuellt läge kommer inte alternativsystemet att utföra några
       ändringar till systemadministratörens inställningar.

KOMMANDON

    --install länk namn sökväg prioritet [--slave länk namn sökväg]...
       Lägg till en grupp med alternativ till systemet. länk är det generiska namnet för
       huvudlänken, namn är namnet på dess symboliska länk i alternativkatalogen och
       sökväg är alternativet som introduceras för huvudlänken. Argumenten efter --slave
       är det generiska namnet, namnet på den symboliska länken i alternativkatalogen och
       alternativet för slavlänken. Noll eller flera --slave-flaggor kan anges, där alla
       följs av tre argument. Observera att om ett slavalternativ inte finns kommer
       motsvarande  slavlänk  helt enkelt inte att installeras (en varning kommer
       fortfarande att visas). Om en verklig fil är installerad där en alternativlänk
       måste installeras behålls den såvida inte --force används.

       Om det angivna alternativnamnet redan finns i alternativsystemets databas kommer
       informationen som anges att läggas in som en ny uppsättning av alternativ för
       gruppen. Om inte kommer en ny grupp, inställd på automatiskt läge, att läggas till
       med given information. Om gruppen är i automatiskt läge och det alternativ som
       läggs in har högre prioritet än alla andra installerade alternativ för gruppen
       kommer de symboliska länkarna att uppdateras så att de pekar på de nyligen tillagda
       alternativen.

    --set namn sökväg
       Sätt programmet sökväg som ett alternativ till namn. Detta motsvarar --config men
       är icke-interaktivt och kan därmed användas i ett skript.

    --remove namn sökväg
       Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlänkar. namn är ett namn i
       alternativkatalogen och sökväg är ett absolut filnamn till vilket namn kunde
       länkas. Om namn faktiskt är länkat till sökväg kommer namn att uppdateras till att
       peka på ett annat lämpligt alternativ (och gruppen ställs tillbaka till automatiskt
       läge), eller att tas bort om det inte finns något alternativ kvar. Anknutna
       slavlänkar kommer uppdateras eller tas bort på motsvarande vis. Om länken inte för
       tillfället pekar på sökväg kommer inga länkar att uppdateras, endast informationen
       om alternativet tas bort.

    --remove-all namn
       Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlänkar. namn är ett namn i
       alternativkatalogen.

    --all Anropar --config på alla alternativ. Kan med framgång kombineras med --skip-auto
       för att gå igenom och konfigurera alla alternativ som inte är ställda i automatiskt
       läge. Trasiga alternativ visas också. Ett enkelt sätt att fixa alla trasiga
       alternativ är därmed att anropa yes '' | update-alternatives --force --all.

    --auto namn
       Ställ in länkgruppen bakom alternativet för namn till automatiskt läge. Detta får
       till följd att den huvudsakliga symboliska länken och dess slavar uppdateras till
       att peka på det högst prioriterade installerade alternativet.

    --display namn
       Visa  information  om  länkgruppen. Information som visas är gruppens läge
       (automatiskt eller manuellt), vilket alternativ den huvudsakliga länken just nu
       pekar på, vilka andra alternativ som är tillgängliga (och deras motsvarande
       slavalternativ), samt det högst prioriterade alternativ som för närvarande är
       installerat.

    --get-selections
       Visa alla huvudalternativnamn (de som styr en länkgrupp) och deras status. Varje
       rad innehåller upp till tre fält (avdelade med ett eller flera blanksteg). Det
       första fältet är alternativnamnet, det andra är status (antingen "auto" eller
       "manuell"), och det sista innehåller det nuvarande valet för  alternativet
       (observera: detta är ett filnamn och kan därmed innehålla blanksteg).

    --set-selections
       Läs en alternativkonfiguration från standard in på formatet som skapas av
       update-alternatives --get-selections och konfigurera om dem på motsvarande sätt.

    --query namn
       Visa information om länkgruppen på samma sätt som --display, men  i  ett
       maskintolkbart sätt (se stycket FRÅGEFORMAT nedan).

    --list namn
       Visar alla mål för länkgruppen.

    --config namn
       Visa tillgängliga alternativ för en länkgrupp och låt användaren att interaktivt
       välja vilken som skall användas. Länkgruppen uppdateras.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --altdir katalog
       Anger alternativkatalogen om detta inte skall vara standardvärdet.

    --admindir katalog
       Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara standardvärdet.

    --log fil
       Anger  loggfilen,  om  det  skall  vara  en  annan  än   standard
       (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Låt update-alternatives ersätta eller ta bort en verklig fil som installerats där
       en alternativlänk måste installeras eller tas bort.

    --skip-auto
       Hoppa över konfigureringsfrågor för alternativ som är korrekt konfigurerade i
       automatiskt läge. Denna flagga är endast relevant för --config och --all.

    --verbose
       Visa fler kommentarer om vad update-alternatives gör.

    --quiet
       Skriv inte några kommentarer såvida det inte uppstår ett fel.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt och flaggan --admindir inte har angivits används det som bas-administrativ
       katalog.

FILER

    /etc/alternatives/
       Den förvalda alternativkatalogen. Kan överstyras med flaggan --altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Den förvalda administrativa katalogen. Kan överstyras med flaggan --admindir.

RETURVÄRDE

    0   Den önskade funktionen utfördes utan fel.

    2   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när funktionen skulle utföras.

FRÅGEFORMAT

    Formatet för update-alternatives --query använder ett RFC822-liknande platt format. Det
    består av n + 1 block där n är antalet tillgängliga alternativ i den efterfrågade
    länkgruppen. Det första blocket innehåller följande fält:

    Link: länk
       Generiskt namn för alternativet.

    Status: status
       Status för alternativet (auto eller manual).

    Best: bästa-val
       Sökvägen till det bästa alternativet i länkgruppen. Tas inte med om inget
       alternativ är tillgängligt.

    Value: för-närvarande-valt-alternativ
       Sökvägen till det för närvarande valda alternativet. Kan även ta det magiska värdet
       none (inget). Det används om det inte finns någon länk.

    Övriga block beskriver tillgängliga alternativ i den efterfrågade länkgruppen:

    Alternative: sökväg-till-alternativet
       Sökväg till alternativet som beskrivs i blocket.

    Priority: prioritetsvärde
       Värdet för prioriteten på alternativet.

    Slaves: lista-över-slavar
       När denna rubrik är tillgänglig innehåller next-raderna alla slavalternativ som
       kopplas till huvudlänken för alternativet. Varje rad beskriver en slag. Varje rad
       innehåller ett blanksteg, det generiska namnet på slavalternativet, ytterligare ett
       blanksteg, och sökvägen till slavalternativet.

    Exempel
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTIK

    Med --verbose kommer update-alternatives att beskriva i det oändliga vad det gör på sin
    standard ut-kanal. Om ett fel uppstår skriver update-alternatives ut felmeddelanden på sin
    standard  fel-kanal och avslutar med felkoden 2. Diagnostikinformationen bör vara
    självförklarande, sänd in en felrapport om du inte tycker att den är det.

EXEMPEL

    Det är flera paket som tillhandahåller en textredigerare kompatibel med vi, till exempel
    nvi och vim. Vilken bestäms via länkgruppen vi, vilken innehåller länkar både för själva
    programmet och dessa anknutna manualsida.

    För att visa vilka tillgängliga paket som tillhandahåller vi, samt dess aktuella
    inställning, använd kommandot --display:

       update-alternatives --display vi

    För att välja en specifik implementation av vi, utför detta kommando som root och välj
    sedan ett tal från listan:

       update-alternatives --config vi

    För att återgå till att vi-implementationen väljs automatiskt, utför detta som root:

       update-alternatives --auto vi

PROGRAMFEL

    Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det via Debians felrapporteringssystem.

    Om du hittar några diskrepanser mellan vad update-alternatives gör och vad som står i
    manualsidan så är detta ett fel, antingen i implementationen eller i dokumentationen;
    rapportera det.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995 Ian Jackson.
    Upphovsrättsskyddat © 2009 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

    Manualsidan är upphovsrättsskyddad © 1997,1998 Charles Briscoe-Smith med flera.

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE ÄVEN

    ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.