Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    update-alternatives - underhåller symboliska länkar för att bestämma
    standardkommandon

SYNOPS

    update-alternatives [flagga...] tgrd

BESKRIVNING

    update-alternatives skapar, tar bort, underhåller och visar information
    om de symboliska länkar som ingår i Debians alternativsystem.

    Det är möjligt för flera kommandon som tillhandahåller identisk eller
    liknande funktionalitet att vara installerade på ett system samtidigt.
    Till exempel har många system flera textredigeringsprogram installerade
    samtidigt, vilket ger användarna på systemet valmöjligheter, var och en
    kan använda olika textredigeringsprogram om de så önskar, men det gör
    det svårt för ett program att göra ett bra val av textredigerare att
    anropa om en användare inte har gjort ett specifikt val.

    Debians alternativsystem försöker lösa detta problem. Ett generiskt
    namn i filsystemet delas av alla filer som tillhandahåller utbytbar
    funktionalitet.  Alternativsystemet och systemadministratören anger
    tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt generiska
    namn. Till exempel kan alternativsystemet låta det generiska namnet
    /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard om  både
    textredigeringsprogrammet ed(1) och nvi(1) båda är installerade på
    systemet. Systemadministratören kan överstyra detta och låta det peka
    på /usr/bin/ed istället, och alternativsystemet kommer inte ändra denna
    inställning förrän det ombeds att göra det.

    Det generiska namnet är inte en direkt symbolisk länk till det valda
    alternativet. Istället är det en symbolisk länk till ett namn i
    katalogen alternatives, vilket i sin tur är en symbolisk länk till den
    faktiska fil det pekar mot. Detta görs så att systemadministratörens
    ändringar kan begränsas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger orsaker
    till varför detta är Bra.

    När ett paket som tillhandahåller en fil med en specifik funktionalitet
    installeras, ändras eller tas bort, anropas update-alternatives för att
    uppdatera   information   om   filen   i  alternativsystemet.
    update-alternatives anropas normalt från postinst- (configure) eller
    prerm-skripten (install) i Debianpaket.

    Det är ofta lämpligt för ett antal alternativ att vara synkroniserade,
    så att de ändras i grupp. Till exempel, om det är flera versioner av
    textredigeraren vi(1) installerade bör manualsidan som refereras till
    av /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binär som refereras till av
    /usr/bin/vi.  update-alternatives hanterar detta genom huvud- och
    slav-länkar. När  huvudlänken  uppdateras  ändras  även  anslutna
    slavlänkar. En huvudlänk och dess anslutna slavar utgör en lnkgrupp.

    En länkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av två lägen:
    automatisk eller manuell. När en grupp är i automatiskt läge kommer
    alternativsystemet automatiskt att bestämma när och hur länkar skall
    uppdateras då paket installeras eller tas bort. I manuellt läge kommer
    alternativsystemet att behålla administratörens val och undvika att
    ändra länkarna (förutom om något är trasigt).

    Länkgrupper är i automatiskt läge när de först introduceras på
    systemet.  Om  systemadministratören gör ändringar till systemets
    automatiska inställningar kommer detta att  noteras  nästa  gång
    update-alternatives körs på den ändrade länkens grupp och gruppen
    kommer automatiskt att växlas till manuellt läge.

    Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. När en länkgrupp är
    i automatiskt läge kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar
    mot vara den med den högsta prioriteten.

    När flaggan --config används kommer update-alternatives att visa alla
    val för länkgruppen där namn är huvudalternativnamnet. Det aktuella
    valet är markerat med en "*". Du kommer därefter att få välja vad som
    skall  göras med länkgruppen. Beroende på vad du väljer kommer
    längruppen inte längre att vara i auto-läge. Du måste använda flaggan
    --auto för att återgå till automatiskt läge (eller köra --config på
    nytt och välja alternativet som märkts som automatiskt).

    Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du använda flaggan --set i
    stället (se nedan).

    Olika paket som tillhandahåller samma fil måste göra så i samförstånd.
    Det betyder att det är ett krav att alla involverade paket använder sig
    av update-alternatives. Det är inte möjligt att överstyra en fil ett
    paket som inte använder update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

    Efter update-alternatives aktiviteter är ganska komplexa blir det
    enklare att förstå hur det fungerar genom att vi förklarar några
    specifika termer.

    generiskt namn (eller alternativlänk).
       Ett  namn,  till  exempel  /usr/bin/editor,  som  via
       alternativsystemet pekar på en av flera filer med liknande
       funktionalitet.

    alternativnamn
       Namnet på en symbolisk länk i alternativkatalogen.

    alternativ (eller alternativsökväg)
       Namnet på en specifik fil i filsystemet, som  kan  vara
       tillgänglig  via  ett  generiskt  namn  med  hjälp  av
       alternativsystemet.

    alternativkatalog
       En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehåller de
       symboliska länkarna.

    administrativ katalog
       En  katalog,  som  standard /var/lib/dpkg/alternatives, som
       innehåller tillståndsinformation för update-alternatives.

    länkgrupp
       En uppsättning relaterade symboliska länkar,  avsedda  att
       uppdateras som en grupp.

    huvudlänk
       Alternativlänken i en länkgrupp som bestämmer hur de andra
       länkarna i gruppen ställs in.

    slavlänk
       En alternativlänk i en länkgrupp som styrs av hur huvudlänken
       ställs in.

    automatiskt läge
       När  en  länkgrupp  är  i  automatiskt  läge  försäkrar
       alternativsystemet att länkarna i gruppen  pekar  på  det
       högstprioriterade alternativet som är lämpligt för gruppen.

    manuellt läge
       När en grupp är i manuellt läge kommer inte alternativsystemet
       att  utföra  några  ändringar  till  systemadministratörens
       inställningar.

KOMMANDON

    --install lnk namn skvg prioritet [--slave lnk namn skvg]...
       Lägg till en grupp med alternativ till systemet. lnk är det
       generiska namnet för huvudlänken, namn är namnet på dess
       symboliska länk i alternativkatalogen och skvg är alternativet
       som introduceras för huvudlänken. Argumenten efter --slave är
       det  generiska namnet, namnet på den symboliska länken i
       alternativkatalogen och alternativet för slavlänken. Noll eller
       flera --slave-flaggor kan anges, där alla följs av tre argument.
       Observera att om ett  slavalternativ  inte  finns  kommer
       motsvarande slavlänk helt enkelt inte att installeras (en
       varning kommer fortfarande att visas). Om en verklig fil är
       installerad där en alternativlänk måste installeras behålls den
       såvida inte --force används.

       Om  det  angivna  alternativnamnet  redan  finns   i
       alternativsystemets databas kommer informationen som anges att
       läggas in som en ny uppsättning av alternativ för gruppen. Om
       inte kommer en ny grupp, inställd på automatiskt läge, att
       läggas till med given information. Om gruppen är i automatiskt
       läge och det alternativ som läggs in har högre prioritet än alla
       andra installerade alternativ för gruppen kommer de symboliska
       länkarna att uppdateras så att de pekar på de nyligen tillagda
       alternativen.

    --set namn skvg
       Sätt programmet skvg som ett alternativ till namn. Detta
       motsvarar --config men är icke-interaktivt och kan därmed
       användas i ett skript.

    --remove namn skvg
       Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlänkar. namn
       är ett namn i alternativkatalogen och skvg är ett absolut
       filnamn till vilket namn kunde länkas. Om namn faktiskt är
       länkat till skvg kommer namn att uppdateras till att peka på
       ett annat lämpligt alternativ (och gruppen ställs tillbaka till
       automatiskt läge), eller att tas bort om det inte finns något
       alternativ kvar. Anknutna slavlänkar kommer uppdateras eller tas
       bort på motsvarande vis. Om länken inte för tillfället pekar på
       skvg kommer inga länkar att uppdateras, endast informationen
       om alternativet tas bort.

    --remove-all namn
       Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlänkar.
       namn är ett namn i alternativkatalogen.

    --all Anropar --config på alla alternativ. Kan med framgång kombineras
       med  --skip-auto  för att gå igenom och konfigurera alla
       alternativ som inte är ställda i automatiskt läge. Trasiga
       alternativ visas också. Ett enkelt sätt att fixa alla trasiga
       alternativ är därmed att anropa yes '' | update-alternatives
       --force --all.

    --auto namn
       Ställ  in  länkgruppen  bakom  alternativet för namn till
       automatiskt läge. Detta får till följd att den huvudsakliga
       symboliska länken och dess slavar uppdateras till att peka på
       det högst prioriterade installerade alternativet.

    --display namn
       Visa information om länkgruppen. Information som visas är
       gruppens läge (automatiskt eller manuellt), vilket alternativ
       den huvudsakliga länken just nu pekar på, vilka andra alternativ
       som är tillgängliga (och deras motsvarande slavalternativ), samt
       det högst prioriterade alternativ som för  närvarande  är
       installerat.

    --get-selections
       Visa alla huvudalternativnamn (de som styr en länkgrupp) och
       deras status. Varje rad innehåller upp till tre fält (avdelade
       med  ett  eller  flera  blanksteg). Det första fältet är
       alternativnamnet, det andra är status (antingen "auto" eller
       "manuell"), och det sista innehåller det nuvarande valet för
       alternativet (observera: detta är ett filnamn och kan därmed
       innehålla blanksteg).

    --set-selections
       Läs en alternativkonfiguration från standard in på formatet som
       skapas av update-alternatives --get-selections och konfigurera
       om dem på motsvarande sätt.

    --query namn
       Visa information om länkgruppen på samma sätt som --display, men
       i ett maskintolkbart sätt (se stycket FRÅGEFORMAT nedan).

    --list namn
       Visar alla mål för länkgruppen.

    --config namn
       Visa tillgängliga alternativ för en länkgrupp och låt användaren
       att interaktivt välja vilken som skall användas. Länkgruppen
       uppdateras.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --altdir katalog
       Anger  alternativkatalogen  om  detta  inte  skall  vara
       standardvärdet.

    --admindir katalog
       Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara
       standardvärdet.

    --log fil
       Anger loggfilen, om det skall vara en annan än standard
       (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Låt update-alternatives ersätta eller ta bort en verklig fil som
       installerats där en alternativlänk måste installeras eller tas
       bort.

    --skip-auto
       Hoppa över konfigureringsfrågor för alternativ som är korrekt
       konfigurerade i automatiskt läge. Denna flagga är  endast
       relevant för --config och --all.

    --verbose
       Visa fler kommentarer om vad update-alternatives gör.

    --quiet
       Skriv inte några kommentarer såvida det inte uppstår ett fel.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt och flaggan --admindir inte har angivits används det som
       bas-administrativ katalog.

FILER

    /etc/alternatives/
       Den förvalda alternativkatalogen. Kan överstyras med flaggan
       --altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Den  förvalda administrativa katalogen. Kan överstyras med
       flaggan --admindir.

RETURVÄRDE

    0   Den önskade funktionen utfördes utan fel.

    2   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden  eller  när
       funktionen skulle utföras.

FRÅGEFORMAT

    Formatet för update-alternatives --query använder ett RFC822-liknande
    platt format. Det består av n + 1 block där n är antalet tillgängliga
    alternativ  i  den  efterfrågade länkgruppen. Det första blocket
    innehåller följande fält:

    Link: lnk
       Generiskt namn för alternativet.

    Status: status
       Status för alternativet (auto eller manual).

    Best: bsta-val
       Sökvägen till det bästa alternativet i länkgruppen. Tas inte med
       om inget alternativ är tillgängligt.

    Value: fr-nrvarande-valt-alternativ
       Sökvägen till det för närvarande valda alternativet. Kan även ta
       det magiska värdet none (inget). Det används om det inte finns
       någon länk.

    Övriga  block  beskriver  tillgängliga  alternativ  i  den
    efterfrågade länkgruppen:

    Alternative: skvg-till-alternativet
       Sökväg till alternativet som beskrivs i blocket.

    Priority: prioritetsvrde
       Värdet för prioriteten på alternativet.

    Slaves: lista-ver-slavar
       När denna rubrik är tillgänglig innehåller next-raderna
       alla slavalternativ som kopplas till huvudlänken för
       alternativet. Varje rad beskriver en slag. Varje rad
       innehåller  ett  blanksteg, det generiska namnet på
       slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och sökvägen
       till slavalternativet.

    Exempel
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTIK

    Med --verbose kommer update-alternatives att beskriva i det
    oändliga vad det gör på sin standard ut-kanal. Om ett fel
    uppstår skriver update-alternatives ut felmeddelanden på sin
    standard  fel-kanal  och  avslutar  med  felkoden  2.
    Diagnostikinformationen bör vara självförklarande, sänd in en
    felrapport om du inte tycker att den är det.

EXEMPEL

    Det är flera paket som tillhandahåller en  textredigerare
    kompatibel med vi, till exempel nvi och vim. Vilken bestäms via
    länkgruppen vi, vilken innehåller länkar både för  själva
    programmet och dessa anknutna manualsida.

    För att visa vilka tillgängliga paket som tillhandahåller vi,
    samt dess aktuella inställning, använd kommandot --display:

       update-alternatives --display vi

    För att välja en specifik implementation av vi, utför detta
    kommando som root och välj sedan ett tal från listan:

       update-alternatives --config vi

    För att återgå till att vi-implementationen väljs automatiskt,
    utför detta som root:

       update-alternatives --auto vi

PROGRAMFEL

    Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det via Debians
    felrapporteringssystem.

    Om du hittar några diskrepanser mellan vad update-alternatives
    gör och vad som står i manualsidan så är detta ett fel, antingen
    i implementationen eller i dokumentationen; rapportera det.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995 Ian Jackson.
    Upphovsrättsskyddat © 2009 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version
    2 eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

    Manualsidan  är  upphovsrättsskyddad  ©  1997,1998  Charles
    Briscoe-Smith med flera.

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version
    2 eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE ÄVEN

    ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.