Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    bc - Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili

KULLANIM

    bc [ -hlwsqv ] [ uzun-seçenekler ] [ dosya ... ]

SÜRÜM

    Bu kullanım kılavuzu, GNU bc sürüm 1.06'ya göre hazırlanmıştır.

AÇIKLAMA

    bc, girilen deyimleri işleterek keyfi uzunlukta ve duyarlılıktaki sayılar üzerinde
    matematiksel işlemler yapmaya imkan sağlayan etkileşimli bir ortam ve bir yazılım
    geliştirme dilidir. Sözdizimi açısından C yazılım geliştirme dilini andıran benzerlikler
    sözkonusudur. Komut satırından belirtmek suretiyle kullanabileceğimiz standart bir math
    kütüphanesine de sahiptir. Eğer gerekli ise; math kütüphanesi, belirtilen dosyalardan daha
    önce ele alınır. bc işleme tabi tutarken dosyaları komut satırında belirtilen sıraya göre
    ele alır. Belirtilen dosyaların tümü ele alınıp işlendikten sonra, standart girdiden
    girişler okunmaya başlar. Kodlar nasıl okunuyorlarsa bu halleriyle işletilirler. (Eğer
    belirtilen dosyalardan herhangi birinde bc'yi sonlandıracak bir komut yer alırsa, bc
    sonlanır, bir daha standart girdiden okuyamaz.)

    bc'nin bu sürümü, geleneksel bc uygulamalarına ve POSIX taslak standardına göre ilave
    oluşumlar içermektedir. Komut satırından belirtilecek bir seçenekle bu genişletmeler
    kullanıma dahil edilebilir veya edilmeyebilir. Bu kılavuzda GNU bc anlatılacak ve ek
    oluşumlar yeri gelince belirtilecektir.

  SEÇENEKLER
    -h, --help
       Bir kullanım iletisi basar ve çıkar.

    -i, --interactive
       Etkileşimli kipe geçilir.

    -l, --mathlib
       Standart math kütüphanesini kullanıma sokar.

    -w, --warn
       POSIX bc'ye ek oluşumlar için uyarılar verir.

    -s, --standard
       Standart POSIX bc diline uygun olarak işlem yapar.

    -q, --quiet
       Normalde gelen, GNU bc hoşgeldiniz iletisini görüntülemez.

    -v, --version
       Sürüm ve telif hakkı bilgilerini gösterir ve çıkar.

  SAYILAR
    bc'deki en temel eleman sayılardır. Sayılar keyfi duyarlılıkta ifade edilirler. Yani bc'de
    bir sayı, tamsayı kısım ve ondalık kısım olarak ifade edilir. Tüm sayılar normalde iç
    hesaplamalarda onluk tabanda ele alınırlar ve tüm işlemler onluk taban üzerinden
    gerçekleştirilirler. (Bu sürüm, bölme ve çarpma işlemlerinde sayıların ondalık kısımlarını
    belli uzunluktan sonra kesmektedir.) bc'de sayıların iki özelliği vardır: uzunluk ve
    bölüntü. Uzunluk, sayıdaki tüm anlamlı rakamların, bölüntü ise ondalık noktadan sonraki
    rakamların adedidir.

    Örneğin:

    0.0000010 sayısının uzunluğu 7 ve bölüntüsü 6'dır.
    01935.000 sayısının uzunluğu 7 ve bölüntüsü 3'tür.

    Uzunluk açısından; en sağdaki sıfır anlamlı, en soldaki sıfır anlamsızdır.

  DEĞİŞKENLER
    Sayılar iki farklı türde değişken olarak saklanabilirler: basit değişkenler ve diziler.
    Her iki değişken türü için de değişkenlere birer ad verilir. Değişkenler bir harfle
    başlarlar ve sonrasında harfler, rakamlar ve altçizgi karakteri içerebilirler. Tüm harfler
    küçük harf olmak zorundadır. (Değişkenlere uzun isim verebilme bir genişletmedir. Çünkü,
    POSIX bc'de değişken isimleri tek bir küçük harftir.) Dizi değişkenleri ise isimden sonra
    [] (köşeli parantezler) alırlar.

    bc'de dört tane özel değişken vardır. Bunlar; scale, ibase, obase ve last'dır. scale,
    işlemlerde sayılarda ondalık noktadan sonra kaç tane rakamın kullanılacağını belirtir.
    Öntanımlı scale değeri 0'dır. ibase (input base) ve obase (output base) değişkenleri,
    sayılarda girdi ve çıktı için tabanları belirtir. Örneğin, ibase=10 ve obase=2 olursa
    sayılar onluk tabanda girilir ve sonuçlar ekrana ikilik tabanda yazdırılırlar. Öntanımlı
    ibase ve obase değerleri 10'dur. last değişkeni (bu bir genişletmedir) ise, en son ekrana
    yazdırılan sayıyı içeren bir değişkendir. Bu değişkenlere yeni değerler atanabilir. Bunlar
    ileride daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

  AÇIKLAMALAR
    bc'de açıklama satırları /* karakterleri ile başlar ve */ karakterleri ile biter.
    Açıklamalar herhangi bir yerde başlayabilir ve girdide tek bir boşluk gibi ele alınır.
    (Yani, bu da açıklamaların girdi elemanları arasında bir ayraç olarak yorumlandığını
    gösterir. Dolayısıyla, bir değişken ismi içerisinde açıklama yer alamaz anlamındadır.)
    Açıklamalar satırsonu karakteri içerebilirler.

    Ayrıca  bc'de  betiklerin  kullanılmasını  sağlamak  için tek satırlık açıklamalar
    desteklenmektedir ve bu bir genişletmedir. Tek satırlık açıklama # karakterinden sonra
    başlar ve satır sonuna kadar devam eder. Satırsonu karakteri açıklamaya dahil değildir ve
    normal karakter olarak ele alınır.

  İFADELER
    Sayılar, ifadelerle ve deyimlerle birlikte kullanılırlar. Bu dil, etkileşimli bir çalışma
    ortamı  olarak  tasarlandığı  için  deyimler  ve  ifadeler  de etkileşimli olarak
    işletilebilirler. bc'de bir 'main' işlevi kavramı yoktur. Bunun yerine kod, olduğu haliyle
    hemen yorumlanarak işletilir. (İşlevler, önce tanımlanırlar ve sonradan kullanılabilirler
    -ileride ele alınacaklar-).

    En basit ifade bir 'sabit'tir. bc, ibase değişkeniyle belirtilen o anki girdi tabanını
    kullanarak sayıyı dahili onluk tabana çevirir. (Ancak, işlevler için bir istisna vardır.)
    ibase değişkeninin geçerli değerleri 2'den 16'ya kadardır. Bu aralığın dışında değerler
    atanırsa kendiliğinden 2 veya 16 olarak yeniden ayarlanır. Sayılar girilirken, 0-9 arası
    rakamlar ve A-F arası harfler ile kullanılabilir. (Not: A-F büyük harf olmalıdır. Çünkü,
    küçük harfler değişkenler için kullanılıyorlar.) Tek rakamlı sayılar, ibase ne olursa
    olsun, her zaman rakamın ifade ettiği değere sahip olurlar (örn, A=10)). bc çok rakamlı
    sayılarda, ibase değerine eşit veya daha büyük rakamları derhal ibase-1 tabanında ele
    alarak sayının değerini hesaplar. Bu FFF sayısını daima, girdi tabanındaki en büyük 3
    haneli sayı yapar.

    İfadeler, diğer yüksek-düzeyli dillerdekilere oldukça benzerler. bc'de sayılar için farklı
    türler olmadığı için karışık türler için kurallar yoktur. Bunun yerine, sadece ifadelerin
    bölüntüleri üzerine kurallar vardır. Her ifadenin bir bölüntüsü vardır. Bu, orijinal
    sayıların bölüntülerinden, gerçekleştirilen işlemden ve çoğu durumda da scale değişkeninin
    değerinden elde edilir. scale değişkeninin alabileceği değerler, 0 (sıfır) ile C'deki
    tamsayı türü ile ifade edilebilen tamsayı aralığındadır.

    Aşağıdaki geçerli ifadelerin açıklamalarında "ifade" komple bir ifadeyi ve "değişken" ise
    sıradan bir değişkeni veya bir dizi değişkenini göstermektedir. Bir basit değişken

    isim

    şeklinde ve bir dizi değişkeni ise aşağıdaki gibi belirtilir:

    isim[ifade]

    Özel olarak söz edilmediyse sonucun bölüntüsü, ilgili ifadelerin azami bölüntüsü olur.

    -ifade Sonuç, ifade'nin negatifi olur.

    ++değişken
       değişken'in değerine önce 'bir' eklenir ve yeni değer ifadenin sonucu olur.

    --değişken
       değişken'in değeri önce 'bir' eksiltilir ve yeni değer ifadenin sonucu olur.

    değişken++
       İfadenin sonucu değişkenin değerine göre hesaplanır, sonra değişken'in değeri 'bir'
       artırılır.

    değişken--
       İfadenin sonucu değişkenin değerine göre hesaplanır, sonra değişken'in değeri 'bir'
       eksiltilir.

    ifade + ifade
       Sonuç, iki ifade'nin toplamıdır.

    ifade - ifade
       Sonuç, iki ifade'nin farkıdır.

    ifade * ifade
       Sonuç, iki ifade'nin çarpımıdır.

    ifade / ifade
       Sonuç, iki ifade'nin bölümüdür. Sonucun bölüntüsü scale değişkeninin değeridir.

    ifade % ifade
       Sonuç, "kalan"ı verir ve şu şekilde hesaplanır. a%b'yi hesaplarken, ilk önce a/b
       scale haneli olarak hesaplanır. scale+scale(b) ve scale(a)'dan hangisi daha büyükse
       bu bölüntüye göre a-(a/b)*b ifadesi sonucu hesaplamak için kullanılır. Eğer scale
       0'a eşitlenirse ve her iki ifade de tamsayı ise, bu ifade tamsayı kalan işlevidir.

    ifade ^ ifade
       İfadenin sonucu, birincinin ikinciye göre üssüdür. İkinci ifade bir tamsayı
       olmalıdır. (Eğer ikinci ifade tamsayı değilse, önce ekrana bir uyarı gelir ve ifade
       tamsayı olacak şekilde kesilir, yani ikinci ifadenin tam kısmı alınır). Sonucun
       bölüntüsü ise, eğer üs negatif ise scale'dir. Üs pozitif ise scale(a^b) =
       min(scale(a)*b, max(scale, scale(a)))'dır. Unutulmamalıdır ki ifade^0 ifadesinin
       sonucu her zaman "1" olur.

    ( ifade )
       Parantezler, ifadenin değeri bulunurken standart önceliği değiştirir ve parantez
       içine alınan ifade daha önce hesaplanır.

    değişken = ifade
       İfadenin sonucu değişkene atanır.

    değişken <işleç>= ifade
       Bu, "değişken = değişken <işleç> ifade" ile eşdeğerdir ancak bir  farkla;
       değişken'in değeri sadece bir kere elde edilir. Eğer değişken bir dizi ise, işlemin
       bir kere yapılacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

    İlişkisel ifadeler (karşılaştırma ifadeleri), sonuçları her zaman 0 veya 1 olan özel
    ifadelerdir. 0, yanlış (false) ve 1, doğru (true) olarak yorumlanır. Bunlar herhangi bir
    ifade içerisinde yer alabilirler. (POSIX bc'de ise ilişkisel ifadeler sadece if, while ve
    for deyimlerinde kullanılabilir ve sadece bir tane ilişkisel sınama olabilir.) İlişkisel
    işleçler şunlardır:

    ifade1 < ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den küçükse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 <= ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den küçük ya da eşitse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 > ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den büyükse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 >= ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den büyük ya da eşitse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'ye eşitse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den farklıysa 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    bc'de mantıksal (boolean) işlemler de geçerlidir. (POSIX bc'de mantıksal işlemler
    yoktur.) Mantıksal işlemlerin sonucu, ilişkisel işlemlerde olduğu gibi, 0 (false) yada 1
    (true) olmaktadır. Mantıksal işleçler şunlardır:

    !ifade ifade 0 ise sonuç 1'dir. Aksi halde 0 olur.

    ifade && ifade
       ifade'lerin ikiside sıfırdan farklıysa sonuç 1'dir. Aksi halde 0 olur.

    ifade || ifade
       ifade'lerden biri sıfırdan farklıysa sonuç 1'dir. Aksi halde 0 olur.

    İşleçlerin işlem öncelik sırası şöyledir (küçükten büyüğe):

    || işleci, önce sol taraf
    && işleci, önce sol taraf
    ! işleci, tarafsız
    İlişkisel işleçler, önce sol taraf
    Atama işleci, önce sağ taraf
    + and - işleci, önce sol taraf
    *, / ve % işleci, önce sol taraf
    ^ işleci, önce sağ taraf
    tek terimli - işleci
    ++ ve -- işleci

    Bu önceliğin seçilmesinin nedeni, POSIX uyumlu bc yazılımlarının doğru çalışması içindir.
    Ancak, ilişkisel ve mantıksal işleçler, atama ifadelerinde kullanıldığında elverişsiz ve
    çok farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki ifadeyi ele alalım:

    a = 3 < 5

    C programcıları bu ifadeyi ele alırken, önce 3<5 (sonuç 1'dir) ifadesini gerçekleştirir,
    ardından sonucu "a" değişkenine atarlar. bc'de ise önce "a"ya 3 atanır ve ardından 5 ile
    karşılaştırma yapılır. Buna dikkat etmek gerekir. En iyisi, ilişkisel ve mantıksal
    işleçler ile atama işleci aynı ifadede kullanıldığında karmaşayı önlemek için parantezleri
    kullanmaktır.

    bc'de desteklenen biraz daha özel ifadeler vardır. Bunlar, standart işlevler ve kullanıcı
    tanımlı işlevlerde, "isim(parametreler)" şeklinde görülmektedirler. Ayrıntılı bilgi için
    İŞLEVLER bölümündeki kullanıcı tanımlı işlevlere bakınız. Yerleşik işlevler şunlardır:

    length ( ifade )
       length işlevinin değeri, ifade'deki anlamlı rakamların adedidir.

    read ( )
       read işlevi (bu bir genişletmedir), nerede kullanıldığına bakılmaksızın, standart
       girdiden bir sayı okumak için kullanılır. Ancak, standart girdiden veri ve yazılım
       birlikte okunurken problemlere neden olabileceğinden dikkatli olmak gerekir. Bu
       işlevin en iyi kullanım şekli, asla kullanıcıdan kod girmeyi gerektiren yerlerde
       değil, evvelce geliştirilen bir yazılım için kullanıcıdan bir girdi bekleyen
       yerlerde kullanmaktır. read işlevinin değeri, standart girdiden okunan sayının
       ibase tabanındaki değeridir.

    scale ( ifade )
       scale işlevinin değeri, ifade'denin sonucu olan sayıdaki ondalık  hanelerin
       sayısıdır.

    sqrt ( ifade )
       sqrt işlevinin değeri, ifade'nin kareköküdür. ifade'nin sonucu negatif bir sayı ise
       bir çalışma anı hatası üretilir.

  DEYİMLER
    Deyimler, birçok cebirsel dilde olduğu gibi, ifadelerin sırayla değerlendirilmelerini
    sağlarlar. bc'de deyimler "mümkün olduğunca" işletilirler. İşletim, bir ya da daha fazla
    tam deyimden sonra bir satırsonu karakteri girildiğinde gerçekleşir. Bu bakımdan bc'de
    satırsonu karakterleri çok önemlidir. Aslında, deyimleri ayırmak için bir satırsonu
    karakteri ve bir noktalı virgül gerekir. Yanlış yerde kullanılmış bir satırsonu karakteri
    bir sözdizimi hatasına sebep olur. Satır sonu karakteri deyimler için bir ayraç
    olduğundan, bir satır sonu karakterini gizlemek için ters bölü karakteri kullanılabilir.
    Tersbölü karakterinden sonra gelen bir satırsonu karakterinden oluşan karakter çiftini bc
    boşluk karakteri olarak değerlendirir. Bir deyim listesi, noktalı virgül ve satırsonu
    karakteri ile sonlandırımış deyimlerden oluşur. Aşağıdaki listede bc'deki deyimler ve
    bunların ne yaptıkları anlatılmaktadır (Köşeli parantezler  ([ ]) arasına alınanlar,
    deyimin isteğe bağlı kısımlarıdır.):

    ifade Bu deyim iki şeyden birini yapar. Eğer ifade "<değişken> <atama> ..." şeklinde
       başlıyorsa, bunun bir atama deyimi olduğunu kabul eder. Eğer ifade bir atama deyimi
       değil ise, ifade'nin değeri bulunur ve çıktıya yazdırılır. Sayının ardından
       satırsonu karakteri yazdırılır. Örneğin, a=1 ifadesi bariz bir atama deyimidir; ve
       (a=1) içinde bir atama deyimi olan bir ifadedir. Çıktılanan tüm sayılar obase
       değişkeni ile belirtilen tabanda yazdırılırlar. obase değişkeninin alabileceği
       değerler 2 ile BC_BASE_MAX arasındadır. (Ayrıntılı bilgi için SINIRLAR bölümüne
       bakınız.)

       2 ile 16 arasındaki tabanlar için çıktı bildiğimiz yöntemle yazdırılır. 16'dan daha
       büyük tabanlar için ise, bc her bir haneyi yazdırmak için 10'luk tabanda birden çok
       karakter kullanır ve haneler arasında boşluk bırakır. Her hane, obase-1 değerini
       10'luk düzende yazmak için gereken sayı kadar rakamdan oluşur. Örneğin, obase=20
       için 65 sayısı ekrana "03 05" şeklinde yazdırılır. Eğer obase=101 olsaydı, 25
       sayısı ekrana "025" şeklinde yazdırılacaktı. Sayılar keyfi duyarlılıkta ele
       alındıkları için, bazı sayılar ekrana yazdırılırken tek bir satıra sığmayabilirler.
       Bu uzun sayılar yazdırılırken ekrana satırların sonuna "\" (tersbölü) karakteri
       gelir. Her bir satırda en fazla 70 karakter yazdırılabilir. bc'nin etkileşimli
       doğasından dolayı yazılan en son değer, özel last değişkeninde saklanır ki aynı
       sayıyı bir daha elde etmek için bir önceki ifade'yi tekrar yazmaya gerek kalmaz.
       last değişkenine atama yapılması da geçerlidir ve atanan değer son yazılan değerin
       üzerine yazılır. Yeni atanan değer, yeni bir değer yazılana kadar ya da last
       değişkenine yeni bir atama yapılana kadar geçerli kalır. (Bazı kurulumlar last için
       bir kısaltma olarak bir sayının parçası olmayan tek bir nokta (.) kullanımını
       mümkün kılabilir.)

    dizge dizge çıktıya yazdırılır. Çift tırnak "..." arasına alınan her şey (satırsonu
       karakteri de dahil) dizge olarak kabul edilir ve ekrana aynen yazdırılırlar. dizge
       yazdırıldıktan sonra satırsonu karakteri yazdırılmaz (yani aşağı satıra geçilmez,
       bu nedenle satırsonu karakteri dizge'nin içine yerleştirilmelidir).

    print liste
       print deyimi (bu bir genişletmedir) çıktıya birşeyler yazdırmak için kullanılan
       diğer bir yöntemdir. liste parametresi zorunludur, aralarına virgül (,) konularak
       dizgelerden ve ifadelerden oluşur. liste'deki her bir  dizge  veya  ifade,
       yazıldıkları sıraya göre ekrana yazdırılır. Eğer belirtilmediyse satır sonunda
       satırsonu karakteri yazdırılmaz. İfadelerin değerleri bulunduktan sonra sonuçları
       ekrana yazdırılır. Bu esnada ekrana en son yazdırılan sayının değeri last
       değişkenine atanır. print deyimi içindeki dizgeler çıktıya yazdırılır ve özel
       anlamı olan karakterleri de içerebilirler. Özel karakterler tersbölü karakteri ile
       başlar. bc tarafından tanınan özel karakterler; "a" (uyarı; bip sesi), "b"
       (gerisilme), "f" (sayfa ileri), "n" (satırsonu), "q" (çift tırnak), "t" (sekme) ve
       "\" (tersbölü) karakterleridir. Bunların dışındaki karakterler gözardı edilir.

    { deyim_listesi }
       Bu, bir birleşik deyimdir. Bu yapı, birden çok deyimi gruplandırarak birlikte
       çalıştırmak için kullanılır. Deyimler arasında yukarıda anlatılan ayraçlar yer
       alırlar.

    if ( ifade ) deyim1 [ else deyim2 ]
       if deyimi ifade'nin değerini bulur ve iifade'nin sonucuna göre deyim1'i veya
       deyim2'yi çalıştırır. ifade'nin sonucu sıfırdan farklı ise deyim1 işletilir. Eğer
       deyim2 belirtilmişse ve ifade'nin sonucu da sıfır ise, deyim2 işletilir (else
       sözcüğü bir genişletmedir).

    while ( ifade ) deyim
       while deyimi, ifade'nin değeri sıfırdan farklı olduğu müddetçe deyim'i tekrar
       tekrar işletir. Döngüde her yinelemede önce ifade'nin değeri bulunur, sonuç
       sıfırdan farklı ise deyim işletilir. ifade'nin sıfır olması durumunda veya çıkmak
       için break deyimi kullanıldığında döngü sonlanır.

    for ( [ifade1] ; [ifade2] ; [ifade3] ) deyim
       for deyimi, deyim'in tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. İlk başta (yani döngü
       başlamadan önce) ifade1 işletilir. Döngüde her yinelemede deyim işletilmeden önce
       ifade2'nin değeri bulunur. Eğer sonuç sıfırdan farklı ise deyim yerine getirilir,
       eğer sonuç sıfır ise döngü sonlandırılır. Döngüde deyim yerine getirildikten sonra
       ifade3 işletilir ve ardından ifade2'nin değeri tekrar bulunur. Ta ki ifade2'nin
       değeri sıfır oluncaya kadar... Döngüyü daha erken sonlandırmak için break deyimi
       kullanılabilir.  Eğer  ifade1  veya  ifade3  kullanılmamışsa,  bu  noktada
       değerlendirilecek  hiçbir  şey  olmadığından  bir şey yapılmaz. Eğer ifade2
       kullanılmamışsa, ifade2'nin değeri 1 olarak kabul edilir. (POSIX bc'de her üç
       ifadeyi  de  belirtmek  mecburidir.  Bunların  seçimlik  kullanılması,  bir
       genişletmedir.) for deyimine karşılık gelen deyimler şunlardır:

       ifade1;
       while (ifade2) {
        deyim;
        ifade3;
       }
    break İçinde yer aldığı son while veya for döngüsünü sonlandırır.

    continue
       continue deyimi, (bir genişletmedir) içinde yer aldığı son for döngüsünü kendinden
       sonra gelen deyimler işletilmeden sonraki yinelemeden başlatır.

    halt  halt deyimi, (bir genişletmedir) bc'yi sonladırır. quit'ten farkı, halt deyimi
       kesinkes değil, şart sağlandığında çalışır. Örneğin, "if (0==1) halt" deyimi bc'yi
       sonladırmaz; çünkü şart sağlanmadığı için halt deyimi işletilmez.

    return Bir işlevden 0 (sıfır) döndürerek çıkar. (Ayrıntılı bilgi için İŞLEVLER bölümüne
       bakınız.)

    return ( ifade )
       Bir işlevden ifade'nin değerini döndürerek çıkar. (Ayrıntılı bilgi için İŞLEVLER
       bölümüne bakınız.) Bir genişletme olarak parantezler gerekli değildir.

  YARDIMCI DEYİMLER
    Yardımcı deyimler, bildiğimiz klasik anlamda işletilebilir deyimler değildirler. Bunlar
    "derleme" zamanında ele alınırlar.

    limits bc'nin yerel sürümü tarafından zorlanan  yerel  sınırları  basar.  Bu  bir
       genişletmedir.

    quit  Her nerede ve her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, bc'yi kesinkes sonlandırır.
       Örneğin, "if (0==1) quit" deyimi, şart sağlanmasa da bc'yi sonlandıracaktır.

    warranty
       Uzun bir garanti iletisi basar. Bu bir genişletmedir.

  İŞLEVLER
    İşlevler, daha sonra çalıştırılmak üzere hesaplamaların tanımlandığı bir yöntem sunar.
    bc'deki işlevler daima bir değer hesaplayıp bunu çağrıcıya döndürürler. İşlev tanımları
    "özdevimli"dir; yani, girdide saptanana kadar bir işlev tanımsızdır. Bu tanımlama, aynı
    isimde yeni bir işlev tanımlanıncaya kadar geçerlidir. Yeni işlev tanımı eskisinin yerine
    geçer. Bir işlev aşağıdaki gibi tanımlanır.

    define isim ( parametreler ) { satırsonu
       auto_listesi  deyim_listesi }

    Bir işlev çağrısı ise "isim(parametreler)" biçiminde bir ifadedir.

    Parametreler sayılar ya da dizilerdir (dizi parametreler bir genişletmedir). İşlev
    tanımında sıfır ya da daha fazla sayıda parametre verilebilir ve bunlar aralarına virgül
    konularak ayrılmış isimlerden oluşan bir liste olarak tanımlanır. Sayılar  sadece
    değerleriyle çağrılan parametrelerdir. Diziler ise sadece değişkenleriyle çağrılırlar.
    Diziler, parametre tanımında "isim[]" şeklinde belirtilir. İşlev  çağrısında  asıl
    parametreler, sayı türünde ifadelerdir. Aynı yazım şekli, dizi parametrelerin tanımı
    olarak dizilerin aktarılmasında da kullanılır. Bir isimli dizi bir işleve değişkeni ile
    aktarılır. İşlev tanımları özdevimli olduklarından, parametre sayısı ve türleri işlev
    çağrıldığında kontrol edilir. Parametrelerin sayısı ve türlerindeki  herhangi  bir
    uyumsuzluk bir çalışma anı hatasına sebep olur. Ayrıca, tanımsız bir işlevin çağrılması da
    bir çalışma anı hatasına sebep olacaktır.

    auto_listesi, "yerel" kullanım için isteğe bağlı bir değişken listesidir. auto_listesi'nin
    (eğer varsa) sözdizimi "auto isim, ... ;" şeklindedir (Sondaki noktalı virgül isteğe
    bağlıdır). Her isim bir auto değişkenin ismidir. Diziler, parametrelerde kullanılan
    sözdizimi ile belirtilebilir. Bu değişkenlerin sıfır ile ilklendirilerek, değerleri,
    işlevin başlangıcında yığıta basılır ve işlevin icrası boyunca kullanılır. İşlevden
    çıkışta bu değerler yığıttan çekilir, böylece değişkenler işlevin başlangıcındaki ilk
    değerlerine dönmüş olur. Parametreler gerçekte, işlev çağrısı sırasında ilklendirilen auto
    değişkenlerdir. auto değişkenler, geleneksel yerel değişkenlerden farklıdır. A işlevi, B
    işlevini çağırdığında, A işlevinin auto değişkenlerine, B işlevinde onlar auto değişkenler
    olarak çağrılmadıkça, B işlevi aynı isimlerle erişebilir. auto değişkenler ve parametreler
    yığıta basıldıklarından dolayı bc kendini çağrılan işlevleri destekler.

    İşlevin gövdesi bir bc deyimleri listesidir. Tekrar belitelim ki, deyimler noktalı virgül
    ve  satırsonu  karakterleri  ile  birbirlerinden  ayrılır.  return  deyimi işlevin
    sonlandırılmasına sebep olur ve bir değer döndürür. return deyiminin iki sürümü vardır.
    ilk şeklinde "return" ifadesi işlevi çağıran ifadeye sıfır değerini döndürür. İkinci
    şeklinde, "return ( ifade )", ifade'nin değeri hesaplanıp çağıran ifadeye sonucu
    döndürülür. Her işlevin sonunda kendiliğinden bir return(0) vardır. Böylece bir işlevin
    sonunda açıkça bir return deyimi kullanmaya gerek kalmaksızın işlev sıfır değeri
    döndürerek sonlanır.

    İşlevler ayrıca, ibase değişkeninin kullanımını da değiştirir. İşlev gövdesindeki tüm
    sabitler, işlev çağrısı sırasında ibase değişkeninin değeri kullanılarak dönüştürülür.
    Sayıların dönüşümü için daima  ibase'in o anki değerini kullanan yerleşik read işlevi
    dışında, işlev icrası sırasında ibase değişiklikleri gözardı edilecektir.

    Bir geliştirme olarak, tanım biçimi pek az esnektir. Standart, işlev gövdesini oluşturan
    ilk kuyruklu ayracın define ile aynı satırda olmasını ve kalan her şeyin alt satırlarda
    olmasını gerektirir. bc'nin bu sürümünde ilk kaşlı ayraçın öncesinde ya da sonrasında
    satırsonu karakteri kullanabilmeyi mümkün kılar. Örneğin aşağıdaki tanımlar geçerli
    tanımlardır:

    define d (n) { return (2*n); }
    define d (n)
     { return (2*n); }

  MATH KÜTÜPHANESİ
    bc, -l seçeneği ile çalıştırıldığında math kütüphanesini yükler ve öntanımlı bölüntü 20
    yapılır.  math  işlvleri,  çağrıldıkları sırada geçerli olan bölüntüye göre sonuç
    döndürürler. math kütüphanesi aşağıdaki işlevleri tanımlar:

    s (x) Radyan cinsinden verilen x'in sinüsü.

    c (x) Radyan cinsinden verilen x'in kosinüsü.

    a (x) x'in arktanjantı; radyan cinsinden döner.

    l (x) x'in tabii logaritması.

    e (x) e üssü x.

    j (n,x)
       x tamsayısına göre n. dereceden Bessel işlevi.

  ÖRNEKLER
    /bin/sh'da aşağıdaki atama, kabul değişkeni pi'ye pi değerini atar.

    pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Aşağıdaki örnekte, math kütüphanesinde kullanılan üstel işlevin tanımı vardır. Bu işlev
    POSIX bc'de yazılmıştır.

    scale = 20

    /* e^x = (e^(x/2))^2 formülü kullanılıyor
     x yeterinde küçükse, bu seriyi kullanabiliriz:
      e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
    */

    define e(x) {
     auto a, d, e, f, i, m, v, z

     /* x'in işaretine bakalım. */
     if (x<0) {
      m = 1
      x = -x
     }

     /* x için önkoşul. */
     z = scale;
     scale = 4 + z + .44*x;
     while (x > 1) {
      f += 1;
      x /= 2;
     }

     /* Değişkenleri ilklendirelim. */
     v = 1+x
     a = x
     d = 1

     for (i=2; 1; i++) {
      e = (a *= x) / (d *= i)
      if (e == 0) {
       if (f>0) while (f--) v = v*v;
       scale = z
       if (m) return (1/v);
       return (v/1);
      }
      v += e
     }
    }

    Aşağıdaki örnekte, çek defteri (checkbook) bakiyelerini hesaplayan basit bir yazılım
    verilmektedir. Yazılımı bir kez yazarak bir dosyaya kaydedebilirsiniz ve sonraları her
    seferinde yeniden yazmaksızın istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

    scale=2
    print "\nÇek defteri yazılımı!\n"
    print " Hatırlatma: Depozitolar negatif miktarlardır.\n"
    print " Çıkış için 0 yazın.\n\n"

    print "Başlangıçtaki bakiye? "; bal = read()
    bal /= 1
    print "\n"
    while (1) {
     "şu anki bakiye = "; bal
     "çekilecek miktar? "; trans = read()
     if (trans == 0) break;
     bal -= trans
     bal /= 1
    }
    quit

    Aşağıdaki  örnekte  ise,  kendi  kendini  çağıran bir faktöriyel hesaplama işlevi
    tanımlanmaktadır.

    define f (x) {
     if (x <= 1) return (1);
     return (f(x-1) * x);
    }

  READLINE ve LIBEDIT SEÇENEKLERİ
    GNU bc (bir yapılandırma seçeneği ile), GNU readline kütüphanesini ya da BSD libedit
    kütüphanesini kullanacak şekilde derlenebilir. Bu ise kullanıcıya, bc'ye göndermeden önce
    birden çok satır üzerinde düzenleme yapma imkanı sunar. Ayrıca, daha önceden girilen
    satırlar için bir geçmiş de tutar. Bu seçenek seçilirse, bc bir özel değişkene daha sahip
    olur. Bu özel history değişkeni, bellekte tutulacak satır sayısını tutar. -1  değeri
    sınırsız (bellek yettiği müddetçe) sayıda eski komut tutulacağını belirtir ve varsayılan
    değeri 100'dür. Eğer pozitif bir tamsayı belirtilirse, liste bu belirtilen sayı ile
    sınırlandırılmış olur. 0 değeri ise liste tutulmayacağını belirtir.

    Daha ayrıntılı bilgi için, GNU readline, history kütüphanesi ile BSD libedit kütüphanesi
    hakkındaki belgeleri okuyunuz. bc, readline ve libedit kütüphaneleri aynı anda etkin
    olacak şekilde derlenemez.

  FARKLILIKLAR
    bc'nin bu sürümü, POSIX P1003.2/D11 taslağından uyarlanmıştır ve taslağa göre ve
    geleneksel bc uygulamalarına göre bir takım farklılıklar sözkonusudur. dc(1)kullanılan
    geleneksel yolla gerçekleştirilmemiştir. Bu sürüm, yazılımın kodlarını ayrıştırarak bayt
    koda çevirdikten sonra tek bir süreç  olarak çalıştırır. Komut satırından verilen ve
    belgelendirilmemiş -c seçeneği ile, yazılım çalıştırılmaz, onun yerinee bayt kodları
    ekrana  listelenir.  Bu,  aslında  etkileşimli  olarak  ayrıştırıcının  hatalarını
    görmek/gidermek ve math kütüphanesini hazırlamak için kullanılır.

    POSIX bc'deki farklılıkların yanında bir de yeni özellikler eklenmiştir, bunlara da
    genişletmeler demekteyiz. Aşağıda, bahsedilen farklılıkların ve genişletmelerin bir
    listesi yer almaktadır:

    LANG  Bu sürüm LANG ve LC_ ile  başlayan ortam değişkenlerinin işlenmesinde POSIX
       standardına uyumlu değildir.

    isimler
       Geleneksel ve POSIX bc değişkenler, diziler ve işlevler için sadece tek harften
       oluşan isimleri mümkün kılar. GNU bc'de bu isimler için çok karakterli isimler
       kullanılabilir. Bir isim bir harf ile başlar ve harfler, rakamlar ile altçizgi
       karakterini içerebilir.

    dizgeler
       Dizgelerde boş karakter kullanılmasına izin verilmez, POSIX'e göre dizgelerde tüm
       karakterler kullanılabilmelidir.

    last  POSIX bc'de bir last değişkeni yoktur. bc'nin bazı gerçeklemelerinde bunun yerine
       nokta (.) kullanılır.

    karşılaştırmalar
       POSIX bc'de karşılaştırmalar sadece if, while deyimlerinde ve for deyiminin ikinci
       ifadesinde kullanılabilir. Ayrıca bu deyimlerde sadece bir ilişkisel işleme izin
       verilir.

    if deyimi ve else sözcüğü
       POSIX bc'de else sözcüğü yoktur.

    for deyimi
       POSIX bc'de tüm ifadelerin deyim içinde kullanılması gereklidir.

    &&, ||, !
       POSIX bc'de mantıksal işleçler yoktur.

    read işlevi
       POSIX bc'de read işlevi yoktur.

    print deyimi
       POSIX bc'de print deyimi yoktur.

    continue deyimi
       POSIX bc'de continue deyimi yoktur.

    return deyimi
       POSIX bc, return ifadesinin parantez içine alınmasını gerektirir.

    dizi parametreler
       POSIX bc'de (şimdilik) dizi parametreler tamamen desteklenmemektedir.  POSIX
       sözdiziminde, işlev tanımlarında dizilere izin veriliyor, ancak bir dizinin bir
       işleve parametre olarak aktarılması desteklenmiyor. (Bu, aslında gözden kaçan bir
       dikkatsizliğin sonucudur.)  Geleneksel  bc  gerçeklemeleri,  dizileri  sadece
       elemanlarının değerleri ile çağırabilmektedirler.

    işlev biçimi
       POSIX bc ilk kaşlı ayracın define anahtar sözcüğünün bulunduğu satırda, auto
       anahtar sözcüğünün de alt satırında olmasını gerektirir.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc bu "eski tarz" atama işleçlerinin tanımlanmasını gerektirmez. Bu sürüm bu
       "eski tarz" atamalara izin verebilir. limits deyimini kullanarak kurulu sürümün bu
       atamaları desekleyip desteklemediğini öğrenebilirsiniz. Eğer destekliyorsa, "a =-
       1"  atamasında  a  değişkenine  -1  atanmayacak, a değişkeninin değeri bir
       eksiltilecektir.

    sayılardaki boşluklar
       bc'nin diğer gerçeklemeleri sayıların içinde boşluklara izin verir. "x=1  3"
       ataması, "x=13" olarak değerlendirilecektir. Aynı ifade bu sürümde bir sözdizimi
       hatasına sebep olacaktır.

    çalıştırma ve hatalar
       Bu bc, yazılım içerinde sözdizimi ve diğer hataların bulunması durumunda kodun
       işletilmesi konusunda diğer gerçeklemelere göre oldukça farklılıklar içermektedir.
       Eğer bir işlev tanımlarken bir sözdizimi hatası yapılmışsa, hata  düzeltme
       mekanizması deyimin başlangıcını bulmaya çalışır, ilk hatalı satırı bulur ve satır
       numarasını ekrana yazar; sonra yine de işlevin geri kalan kısımlarını ayrıştırmaya
       devam eder. İşlev içinde birkez bile hata yapılmışsa, o işlev 'çağrılamaz'
       addedilir ve tanımsız olur.

       Etkileşimli ortamda çalışırken bir sözdizimi hatası yapılırsa, bir uyarı gelir ve
       çalıştırılacak  olan o anki blok geçersiz sayılır. İşletim bloğu, yazılışı
       tamamlanmış basit veya birleşik bir deyimden sonra satırsonu karakteri bulunan
       yapıdır. Örneğin,

       a = 1
       b = 2
       iki ayrı işletim bloğudur. Ancak,

       { a = 1
        b = 2 }
       tek işletim bloğudur. Oluşan herhangi bir çalışma anı hatası (error), o anki
       işletim bloğunu sonlandırır. Ancak, oluşan herhangi bir çalışma anı uyarısı
       (warning) işletim bloğunu sonlandırmaz.

    kesmeler
       Bir etkileşimli oturumda, SIGINT sinyali (genelde klavyeden Ctrl-C'ye basıldığında
       üretilir) o anda işletilmekte olan bloğun yarıda kesilmesine neden olur. Hangi
       işlevin yarıda kesildiğini belirten bir çalışma anı hatası ekrana yazdırılır.
       Ardından, tüm çalışma anı yapılarının "temizlenme"sinin ardından, bc'nin yeni
       girdiler almak için hazır olduğunu yazan bir mesaj belirir. Önceden tanımlanmış
       olan tüm işlevler ve auto-olmayan değişkenler bu noktadan önceki değerleriyle aynen
       kalırlar. Tüm auto değişkenler ve işlev parametreleri bu "temizleme" işlemi
       esnasında silinirler. Etkileşimli olmayan bir oturumda ise SIGINT sinyali,bc'nin
       çalışmasını sonlandırarak kontrolü sisteme devredecektir.

  SINIRLAR
    Aşağıda bc'nin işlem yapabileceği sınırlar verilmiştir. Bunlardan bazıları aslında her bir
    kurulum için farklı farklı olabilir. Bunların geçerli değerlerini öğrenmek için limits
    deyimini kullanın.

    BC_BASE_MAX
       Azami çıktı tabanı, 999 dur. Azami girdi tabanı ise 16 dır.

    BC_DIM_MAX
       Dizilerde indisleme sınırı, keyfi olarak 65535 olarak belirlenmiştir. Kurulumunuzda
       farklı olabilir.

    BC_SCALE_MAX
       Sayılarda ondalık noktadan sonraki hane sayısı INT_MAX ile sınırlanmıştır. Ayrıca
       ondalık noktadan önceki hane sayısı da INT_MAX ile sınırlanmıştır.

    BC_STRING_MAX
       Dizgelerin içerebileceği karakter sayısı INT_MAX ile sınırlanmıştır.

    üs   Üstel değerlerde üssün sınırı LONG_MAX'tır.

    değişken isimleri
       Basit değişken, dizi ve işlev isimlerinin her biri için eşsiz isim sayısı 32767 ile
       sınırlanmıştır.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    bc tarafından tanınan ortam değişkenleri şunlardır:

    POSIXLY_CORRECT
       -s seçeneği ile aynıdır.

    BC_ENV_ARGS
       Bu, bc'nin argümanları almak için kullandığı diğer bir mekanizmadır. Biçimi komut
       satırı argümanlarında olduğu gibidir. Bu argümanlar, belirtilen dosyalardan önce
       işlem görürler. Bu, kullanıcıya "standart" seçenekleri ayarlama imkanını sunar.
       Ortam değişkenlerinde belirtilen dosyalar tipik olarak içlerinde kullanıcının
       tanımladığı işlevler olan dosyalardır.  Bu  ayarlama  ile  artık,  bc  her
       çalıştırıldığında belirtilen dosyalar işleme sokulurlar.

    BC_LINE_LENGTH
       Bu, sayılar ekrana yazdırılırken bir satırda kaç karakter olacağını belirten bir
       tamsayıdır. Uzun (yani, tek satıra sığmayan) sayılar için \ (tersbölü) ve satırsonu
       karakterleri bu miktara dahildir.

HATA AYIKLAMA

    Eğer komut satırında belirtilen dosyalardan biri açılamazsa bc bunu raporlar ve hemen
    sonlanır. Ayrıca, derleme ve çalışma-anı hatalarında bunlar ekrana hata numaraları ile
    birlikte yazdırılırlar ve bu esnada açıklayıcı bilgiler verilir.

YAZILIM HATALARI

    Hata bulma/düzeltme henüz çok iyi değil.

    Hataları rapor etmek için konu alanına "bc" yazarak <bug-bc (at) gnu.org> adresine e-posta
    atınız.

YAZAN

    Philip A. Nelson <philnelson (at) acm.org>

TEŞEKKÜRLER

    Yazar kodun sınanmasındaki geniş yardımlarından dolayı Steve  Sommars'a <Steve.Sommars
    (at) att.com> teşekkürlerinin kabulünü rica ediyor. Bir çok öneride bulundu ve onun
    katılımıyla bu çok daha iyi bir ürün oldu.

ÇEVİRENLER

    Adem Güneş <adem (at) alaeddin.cc.selcuk.edu.tr>, Eylül 1999, v1.04
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ocak 2004, v1.06