Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    bc - Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili

KULLANIM

    bc [ -hlwsqv ] [ uzun-seenekler ] [ dosya ... ]

SÜRÜM

    Bu kullanım kılavuzu, GNU bc sürüm 1.06'ya göre hazırlanmıştır.

AÇIKLAMA

    bc, girilen deyimleri işleterek keyfi uzunlukta ve duyarlılıktaki
    sayılar üzerinde matematiksel  işlemler  yapmaya  imkan  sağlayan
    etkileşimli bir ortam ve bir yazılım geliştirme dilidir. Sözdizimi
    açısından  C  yazılım  geliştirme  dilini  andıran  benzerlikler
    sözkonusudur. Komut satırından belirtmek suretiyle kullanabileceğimiz
    standart bir math kütüphanesine de sahiptir. Eğer gerekli ise; math
    kütüphanesi, belirtilen dosyalardan daha önce ele alınır. bc işleme
    tabi tutarken dosyaları komut satırında belirtilen sıraya göre ele
    alır. Belirtilen dosyaların tümü ele alınıp işlendikten sonra, standart
    girdiden girişler okunmaya başlar. Kodlar nasıl okunuyorlarsa bu
    halleriyle işletilirler. (Eğer belirtilen dosyalardan herhangi birinde
    bc'yi sonlandıracak bir komut yer alırsa, bc sonlanır, bir daha
    standart girdiden okuyamaz.)

    bc'nin  bu sürümü, geleneksel bc uygulamalarına ve POSIX taslak
    standardına göre ilave oluşumlar içermektedir.  Komut  satırından
    belirtilecek bir seçenekle bu genişletmeler kullanıma dahil edilebilir
    veya edilmeyebilir. Bu kılavuzda GNU bc anlatılacak ve ek oluşumlar
    yeri gelince belirtilecektir.

  SEÇENEKLER
    -h, --help
       Bir kullanım iletisi basar ve çıkar.

    -i, --interactive
       Etkileşimli kipe geçilir.

    -l, --mathlib
       Standart math kütüphanesini kullanıma sokar.

    -w, --warn
       POSIX bc'ye ek oluşumlar için uyarılar verir.

    -s, --standard
       Standart POSIX bc diline uygun olarak işlem yapar.

    -q, --quiet
       Normalde gelen, GNU bc hoşgeldiniz iletisini görüntülemez.

    -v, --version
       Sürüm ve telif hakkı bilgilerini gösterir ve çıkar.

  SAYILAR
    bc'deki en temel eleman sayılardır. Sayılar keyfi duyarlılıkta ifade
    edilirler. Yani bc'de bir sayı, tamsayı kısım ve ondalık kısım olarak
    ifade edilir. Tüm sayılar normalde iç hesaplamalarda onluk tabanda ele
    alınırlar ve tüm işlemler onluk taban üzerinden gerçekleştirilirler.
    (Bu sürüm, bölme ve çarpma işlemlerinde sayıların ondalık kısımlarını
    belli uzunluktan sonra kesmektedir.) bc'de sayıların iki özelliği
    vardır: uzunluk ve bölüntü. Uzunluk, sayıdaki tüm anlamlı rakamların,
    bölüntü ise ondalık noktadan sonraki rakamların adedidir.

    Örneğin:

    0.0000010 sayısının uzunluğu 7 ve bölüntüsü 6'dır.
    01935.000 sayısının uzunluğu 7 ve bölüntüsü 3'tür.

    Uzunluk açısından; en sağdaki sıfır anlamlı, en  soldaki  sıfır
    anlamsızdır.

  DEĞİŞKENLER
    Sayılar  iki farklı türde değişken olarak saklanabilirler: basit
    değişkenler ve diziler. Her iki değişken türü için de değişkenlere
    birer ad verilir. Değişkenler bir harfle başlarlar ve sonrasında
    harfler, rakamlar ve altçizgi karakteri içerebilirler. Tüm harfler
    küçük harf olmak zorundadır. (Değişkenlere uzun isim verebilme bir
    genişletmedir. Çünkü, POSIX bc'de değişken isimleri tek bir küçük
    harftir.) Dizi değişkenleri ise isimden sonra [] (köşeli parantezler)
    alırlar.

    bc'de dört tane özel değişken vardır. Bunlar; scale, ibase, obase ve
    last'dır. scale, işlemlerde sayılarda ondalık noktadan sonra kaç tane
    rakamın kullanılacağını belirtir. Öntanımlı scale değeri 0'dır. ibase
    (input base) ve obase (output base) değişkenleri, sayılarda girdi ve
    çıktı için tabanları belirtir. Örneğin, ibase=10 ve obase=2 olursa
    sayılar onluk tabanda girilir ve sonuçlar ekrana ikilik tabanda
    yazdırılırlar. Öntanımlı ibase ve obase değerleri  10'dur.  last
    değişkeni (bu bir genişletmedir) ise, en son ekrana yazdırılan sayıyı
    içeren bir değişkendir. Bu değişkenlere yeni değerler atanabilir.
    Bunlar ileride daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

  AÇIKLAMALAR
    bc'de açıklama satırları /* karakterleri ile başlar ve */ karakterleri
    ile biter. Açıklamalar herhangi bir yerde başlayabilir ve girdide tek
    bir boşluk gibi ele alınır. (Yani, bu da açıklamaların girdi elemanları
    arasında bir ayraç olarak yorumlandığını gösterir. Dolayısıyla, bir
    değişken ismi içerisinde açıklama yer alamaz anlamındadır.) Açıklamalar
    satırsonu karakteri içerebilirler.

    Ayrıca bc'de betiklerin kullanılmasını sağlamak için tek satırlık
    açıklamalar desteklenmektedir ve bu bir genişletmedir. Tek satırlık
    açıklama # karakterinden sonra başlar ve satır sonuna kadar devam eder.
    Satırsonu karakteri açıklamaya dahil değildir ve normal karakter olarak
    ele alınır.

  İFADELER
    Sayılar, ifadelerle ve deyimlerle birlikte kullanılırlar. Bu dil,
    etkileşimli bir çalışma ortamı olarak tasarlandığı için deyimler ve
    ifadeler de etkileşimli olarak işletilebilirler. bc'de bir 'main'
    işlevi  kavramı  yoktur. Bunun yerine kod, olduğu haliyle hemen
    yorumlanarak işletilir. (İşlevler, önce tanımlanırlar ve sonradan
    kullanılabilirler -ileride ele alınacaklar-).

    En basit ifade bir 'sabit'tir. bc, ibase değişkeniyle belirtilen o anki
    girdi tabanını kullanarak sayıyı dahili onluk tabana çevirir. (Ancak,
    işlevler için bir istisna vardır.) ibase değişkeninin geçerli değerleri
    2'den 16'ya kadardır.  Bu  aralığın  dışında  değerler  atanırsa
    kendiliğinden 2 veya 16 olarak yeniden ayarlanır. Sayılar girilirken,
    0-9 arası rakamlar ve A-F arası harfler ile kullanılabilir. (Not: A-F
    büyük  harf  olmalıdır.  Çünkü,  küçük  harfler değişkenler için
    kullanılıyorlar.) Tek rakamlı sayılar, ibase ne olursa olsun, her zaman
    rakamın ifade ettiği değere sahip olurlar (örn, A=10)). bc çok rakamlı
    sayılarda, ibase değerine eşit veya daha büyük rakamları derhal ibase-1
    tabanında ele alarak sayının değerini hesaplar. Bu FFF sayısını daima,
    girdi tabanındaki en büyük 3 haneli sayı yapar.

    İfadeler, diğer yüksek-düzeyli dillerdekilere oldukça benzerler. bc'de
    sayılar için farklı türler olmadığı için karışık türler için kurallar
    yoktur. Bunun yerine, sadece ifadelerin bölüntüleri üzerine kurallar
    vardır. Her ifadenin bir bölüntüsü vardır. Bu, orijinal sayıların
    bölüntülerinden, gerçekleştirilen işlemden ve çoğu durumda da scale
    değişkeninin değerinden elde edilir. scale değişkeninin alabileceği
    değerler, 0 (sıfır) ile C'deki tamsayı türü ile ifade edilebilen
    tamsayı aralığındadır.

    Aşağıdaki geçerli ifadelerin açıklamalarında "ifade" komple bir ifadeyi
    ve "değişken" ise sıradan bir değişkeni veya bir dizi değişkenini
    göstermektedir. Bir basit değişken

    isim

    şeklinde ve bir dizi değişkeni ise aşağıdaki gibi belirtilir:

    isim[ifade]

    Özel olarak söz edilmediyse sonucun bölüntüsü, ilgili ifadelerin azami
    bölüntüsü olur.

    -ifade Sonuç, ifade'nin negatifi olur.

    ++deiken
       deiken'in değerine önce 'bir' eklenir ve yeni değer ifadenin
       sonucu olur.

    --deiken
       deiken'in değeri önce 'bir' eksiltilir ve yeni değer ifadenin
       sonucu olur.

    deiken++
       İfadenin sonucu değişkenin değerine göre hesaplanır, sonra
       deiken'in değeri 'bir' artırılır.

    deiken--
       İfadenin sonucu değişkenin değerine göre hesaplanır, sonra
       deiken'in değeri 'bir' eksiltilir.

    ifade + ifade
       Sonuç, iki ifade'nin toplamıdır.

    ifade - ifade
       Sonuç, iki ifade'nin farkıdır.

    ifade * ifade
       Sonuç, iki ifade'nin çarpımıdır.

    ifade / ifade
       Sonuç, iki ifade'nin bölümüdür.  Sonucun  bölüntüsü  scale
       değişkeninin değeridir.

    ifade % ifade
       Sonuç,  "kalan"ı  verir  ve şu şekilde hesaplanır. a%b'yi
       hesaplarken, ilk önce a/b scale haneli olarak hesaplanır.
       scale+scale(b) ve scale(a)'dan hangisi daha büyükse bu bölüntüye
       göre a-(a/b)*b ifadesi sonucu hesaplamak için kullanılır. Eğer
       scale 0'a eşitlenirse ve her iki ifade de tamsayı ise, bu ifade
       tamsayı kalan işlevidir.

    ifade ^ ifade
       İfadenin sonucu, birincinin ikinciye göre üssüdür. İkinci ifade
       bir tamsayı olmalıdır. (Eğer ikinci ifade tamsayı değilse, önce
       ekrana bir uyarı gelir ve ifade tamsayı olacak şekilde kesilir,
       yani ikinci ifadenin tam kısmı alınır). Sonucun bölüntüsü ise,
       eğer üs negatif ise scale'dir. Üs pozitif ise scale(a^b) =
       min(scale(a)*b, max(scale, scale(a)))'dır. Unutulmamalıdır ki
       ifade^0 ifadesinin sonucu her zaman "1" olur.

    ( ifade )
       Parantezler, ifadenin değeri bulunurken  standart  önceliği
       değiştirir ve parantez içine alınan ifade daha önce hesaplanır.

    deiken = ifade
       İfadenin sonucu değişkene atanır.

    deiken <ile>= ifade
       Bu, "deiken = deiken <ile> ifade" ile eşdeğerdir ancak bir
       farkla; deiken'in değeri sadece bir kere elde edilir. Eğer
       deiken bir dizi ise, işlemin bir kere yapılacağı gözden uzak
       tutulmamalıdır.

    İlişkisel ifadeler (karşılaştırma ifadeleri), sonuçları her zaman 0
    veya 1 olan özel ifadelerdir. 0, yanlış (false) ve 1, doğru (true)
    olarak yorumlanır. Bunlar  herhangi  bir  ifade  içerisinde  yer
    alabilirler. (POSIX bc'de ise ilişkisel ifadeler sadece if, while ve
    for deyimlerinde kullanılabilir ve sadece bir tane ilişkisel sınama
    olabilir.) İlişkisel işleçler şunlardır:

    ifade1 < ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den küçükse 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    ifade1 <= ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den küçük ya da eşitse 1 olur. Aksi
       halde 0 olur.

    ifade1 > ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den büyükse 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    ifade1 >= ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den büyük ya da eşitse 1 olur. Aksi
       halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'ye eşitse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuç, eğer ifade1, ifade2'den farklıysa 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    bc'de  mantıksal (boolean) işlemler de geçerlidir. (POSIX  bc'de
    mantıksal işlemler yoktur.) Mantıksal işlemlerin sonucu, ilişkisel
    işlemlerde olduğu gibi, 0 (false) yada 1 (true) olmaktadır. Mantıksal
    işleçler şunlardır:

    !ifade ifade 0 ise sonuç 1'dir. Aksi halde 0 olur.

    ifade && ifade
       ifade'lerin ikiside sıfırdan farklıysa sonuç 1'dir. Aksi halde 0
       olur.

    ifade || ifade
       ifade'lerden biri sıfırdan farklıysa sonuç 1'dir. Aksi halde 0
       olur.

    İşleçlerin işlem öncelik sırası şöyledir (küçükten büyüğe):

    || işleci, önce sol taraf
    && işleci, önce sol taraf
    ! işleci, tarafsız
    İlişkisel işleçler, önce sol taraf
    Atama işleci, önce sağ taraf
    + and - işleci, önce sol taraf
    *, / ve % işleci, önce sol taraf
    ^ işleci, önce sağ taraf
    tek terimli - işleci
    ++ ve -- işleci

    Bu önceliğin seçilmesinin nedeni, POSIX uyumlu bc yazılımlarının doğru
    çalışması içindir. Ancak, ilişkisel ve mantıksal işleçler, atama
    ifadelerinde kullanıldığında elverişsiz ve çok farklı bir durum ortaya
    çıkmaktadır. Aşağıdaki ifadeyi ele alalım:

    a = 3 < 5

    C programcıları bu ifadeyi ele alırken, önce 3<5  (sonuç 1'dir)
    ifadesini gerçekleştirir, ardından sonucu "a" değişkenine atarlar.
    bc'de ise önce "a"ya 3 atanır ve ardından 5 ile karşılaştırma yapılır.
    Buna dikkat etmek gerekir. En iyisi, ilişkisel ve mantıksal işleçler
    ile atama işleci aynı ifadede kullanıldığında karmaşayı önlemek için
    parantezleri kullanmaktır.

    bc'de desteklenen biraz daha özel ifadeler vardır. Bunlar, standart
    işlevler ve kullanıcı tanımlı işlevlerde, "isim(parametreler)" şeklinde
    görülmektedirler. Ayrıntılı bilgi için İŞLEVLER bölümündeki kullanıcı
    tanımlı işlevlere bakınız. Yerleşik işlevler şunlardır:

    length ( ifade )
       length işlevinin değeri, ifade'deki anlamlı rakamların adedidir.

    read ( )
       read işlevi (bu bir genişletmedir), nerede  kullanıldığına
       bakılmaksızın,  standart  girdiden  bir  sayı  okumak için
       kullanılır. Ancak, standart girdiden veri ve yazılım birlikte
       okunurken  problemlere neden olabileceğinden dikkatli olmak
       gerekir. Bu işlevin en iyi kullanım şekli, asla kullanıcıdan kod
       girmeyi gerektiren yerlerde değil, evvelce geliştirilen bir
       yazılım için  kullanıcıdan  bir  girdi  bekleyen  yerlerde
       kullanmaktır. read işlevinin değeri, standart girdiden okunan
       sayının ibase tabanındaki değeridir.

    scale ( ifade )
       scale işlevinin değeri, ifade'denin sonucu olan sayıdaki ondalık
       hanelerin sayısıdır.

    sqrt ( ifade )
       sqrt işlevinin değeri, ifade'nin kareköküdür. ifade'nin sonucu
       negatif bir sayı ise bir çalışma anı hatası üretilir.

  DEYİMLER
    Deyimler, birçok cebirsel dilde olduğu gibi, ifadelerin  sırayla
    değerlendirilmelerini sağlarlar. bc'de deyimler "mümkün olduğunca"
    işletilirler. İşletim, bir ya da daha fazla tam deyimden sonra bir
    satırsonu  karakteri  girildiğinde gerçekleşir. Bu bakımdan bc'de
    satırsonu karakterleri çok önemlidir. Aslında, deyimleri ayırmak için
    bir satırsonu karakteri ve bir noktalı virgül gerekir. Yanlış yerde
    kullanılmış bir satırsonu karakteri bir sözdizimi hatasına sebep olur.
    Satır sonu karakteri deyimler için bir ayraç olduğundan, bir satır sonu
    karakterini gizlemek için ters bölü karakteri kullanılabilir. Tersbölü
    karakterinden sonra gelen bir satırsonu karakterinden oluşan karakter
    çiftini bc boşluk karakteri olarak değerlendirir. Bir deyim listesi,
    noktalı virgül ve satırsonu karakteri ile sonlandırımış deyimlerden
    oluşur. Aşağıdaki listede bc'deki deyimler ve bunların ne yaptıkları
    anlatılmaktadır (Köşeli parantezler ([ ]) arasına alınanlar, deyimin
    isteğe bağlı kısımlarıdır.):

    ifade Bu deyim iki şeyden birini yapar. Eğer ifade "<değişken> <atama>
       ..." şeklinde başlıyorsa, bunun bir atama deyimi olduğunu kabul
       eder. Eğer ifade bir atama deyimi değil ise, ifade'nin değeri
       bulunur  ve çıktıya yazdırılır. Sayının ardından satırsonu
       karakteri yazdırılır. Örneğin, a=1 ifadesi bariz bir atama
       deyimidir; ve (a=1) içinde bir atama deyimi olan bir ifadedir.
       Çıktılanan tüm sayılar obase değişkeni ile belirtilen tabanda
       yazdırılırlar. obase değişkeninin alabileceği değerler 2 ile
       BC_BASE_MAX arasındadır. (Ayrıntılı bilgi için SINIRLAR bölümüne
       bakınız.)

       2 ile 16 arasındaki tabanlar için çıktı bildiğimiz yöntemle
       yazdırılır. 16'dan daha büyük tabanlar için ise, bc her bir
       haneyi  yazdırmak için 10'luk tabanda birden çok karakter
       kullanır ve haneler arasında boşluk bırakır. Her hane, obase-1
       değerini 10'luk düzende yazmak için gereken sayı kadar rakamdan
       oluşur. Örneğin, obase=20 için 65 sayısı ekrana "03 05" şeklinde
       yazdırılır. Eğer obase=101 olsaydı, 25 sayısı ekrana "025"
       şeklinde yazdırılacaktı.  Sayılar  keyfi  duyarlılıkta  ele
       alındıkları için, bazı sayılar ekrana yazdırılırken tek bir
       satıra sığmayabilirler. Bu uzun sayılar yazdırılırken ekrana
       satırların sonuna "\" (tersbölü) karakteri gelir. Her bir
       satırda en fazla 70 karakter yazdırılabilir. bc'nin etkileşimli
       doğasından dolayı yazılan en son değer, özel last değişkeninde
       saklanır ki aynı sayıyı bir daha elde etmek için bir önceki
       ifade'yi tekrar yazmaya gerek kalmaz. last değişkenine atama
       yapılması da geçerlidir ve atanan değer son yazılan değerin
       üzerine yazılır. Yeni atanan değer, yeni bir değer yazılana
       kadar ya da last değişkenine yeni bir atama yapılana kadar
       geçerli kalır. (Bazı kurulumlar last için bir kısaltma olarak
       bir sayının parçası olmayan tek bir nokta (.) kullanımını mümkün
       kılabilir.)

    dizge dizge çıktıya yazdırılır. Çift tırnak "..." arasına alınan her
       şey (satırsonu karakteri de dahil) dizge olarak kabul edilir ve
       ekrana aynen yazdırılırlar. dizge yazdırıldıktan sonra satırsonu
       karakteri yazdırılmaz (yani aşağı satıra geçilmez, bu nedenle
       satırsonu karakteri dizge'nin içine yerleştirilmelidir).

    print liste
       print deyimi (bu bir genişletmedir) çıktıya birşeyler yazdırmak
       için kullanılan diğer  bir  yöntemdir.  liste  parametresi
       zorunludur,  aralarına virgül (,) konularak dizgelerden ve
       ifadelerden oluşur. liste'deki her bir dizge veya  ifade,
       yazıldıkları sıraya göre ekrana yazdırılır. Eğer belirtilmediyse
       satır sonunda satırsonu karakteri  yazdırılmaz.  İfadelerin
       değerleri bulunduktan sonra sonuçları ekrana yazdırılır. Bu
       esnada ekrana en son yazdırılan sayının değeri last değişkenine
       atanır. print deyimi içindeki dizgeler çıktıya yazdırılır ve
       özel anlamı olan karakterleri de içerebilirler. Özel karakterler
       tersbölü karakteri ile başlar. bc tarafından tanınan özel
       karakterler; "a" (uyarı; bip sesi), "b" (gerisilme), "f" (sayfa
       ileri), "n" (satırsonu), "q" (çift tırnak), "t" (sekme) ve "\"
       (tersbölü) karakterleridir. Bunların  dışındaki  karakterler
       gözardı edilir.

    { deyim_listesi }
       Bu,  bir  birleşik  deyimdir. Bu yapı, birden çok deyimi
       gruplandırarak birlikte çalıştırmak için kullanılır. Deyimler
       arasında yukarıda anlatılan ayraçlar yer alırlar.

    if ( ifade ) deyim1 [ else deyim2 ]
       if deyimi ifade'nin değerini bulur ve iifade'nin sonucuna göre
       deyim1'i veya deyim2'yi çalıştırır. ifade'nin sonucu sıfırdan
       farklı ise deyim1 işletilir. Eğer deyim2 belirtilmişse ve
       ifade'nin sonucu da sıfır ise, deyim2 işletilir (else sözcüğü
       bir genişletmedir).

    while ( ifade ) deyim
       while deyimi, ifade'nin değeri sıfırdan farklı olduğu müddetçe
       deyim'i tekrar tekrar işletir. Döngüde her yinelemede önce
       ifade'nin değeri bulunur, sonuç sıfırdan farklı ise deyim
       işletilir. ifade'nin sıfır olması durumunda veya çıkmak için
       break deyimi kullanıldığında döngü sonlanır.

    for ( [ifade1] ; [ifade2] ; [ifade3] ) deyim
       for deyimi, deyim'in tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. İlk
       başta (yani döngü başlamadan önce) ifade1 işletilir. Döngüde her
       yinelemede deyim işletilmeden önce ifade2'nin değeri bulunur.
       Eğer sonuç sıfırdan farklı ise deyim yerine getirilir, eğer
       sonuç sıfır ise döngü sonlandırılır. Döngüde deyim yerine
       getirildikten sonra ifade3 işletilir ve ardından ifade2'nin
       değeri tekrar bulunur. Ta ki ifade2'nin değeri sıfır oluncaya
       kadar... Döngüyü daha erken sonlandırmak için break deyimi
       kullanılabilir. Eğer ifade1 veya ifade3 kullanılmamışsa, bu
       noktada değerlendirilecek hiçbir şey olmadığından bir  şey
       yapılmaz. Eğer ifade2 kullanılmamışsa, ifade2'nin değeri 1
       olarak kabul edilir. (POSIX bc'de her üç ifadeyi de belirtmek
       mecburidir. Bunların seçimlik kullanılması, bir genişletmedir.)
       for deyimine karşılık gelen deyimler şunlardır:

       ifade1;
       while (ifade2) {
        deyim;
        ifade3;
       }
    break İçinde yer aldığı son while veya for döngüsünü sonlandırır.

    continue
       continue deyimi, (bir genişletmedir) içinde yer aldığı son for
       döngüsünü kendinden sonra gelen deyimler işletilmeden sonraki
       yinelemeden başlatır.

    halt  halt deyimi, (bir genişletmedir) bc'yi sonladırır. quit'ten
       farkı, halt deyimi kesinkes değil, şart sağlandığında çalışır.
       Örneğin, "if (0==1) halt" deyimi bc'yi sonladırmaz; çünkü şart
       sağlanmadığı için halt deyimi işletilmez.

    return Bir işlevden 0 (sıfır) döndürerek çıkar. (Ayrıntılı bilgi için
       İŞLEVLER bölümüne bakınız.)

    return ( ifade )
       Bir işlevden ifade'nin değerini döndürerek çıkar. (Ayrıntılı
       bilgi için İŞLEVLER bölümüne bakınız.) Bir genişletme olarak
       parantezler gerekli değildir.

  YARDIMCI DEYİMLER
    Yardımcı deyimler, bildiğimiz klasik anlamda işletilebilir deyimler
    değildirler. Bunlar "derleme" zamanında ele alınırlar.

    limits bc'nin yerel sürümü tarafından zorlanan yerel sınırları basar.
       Bu bir genişletmedir.

    quit  Her nerede ve her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, bc'yi
       kesinkes sonlandırır. Örneğin, "if (0==1) quit" deyimi, şart
       sağlanmasa da bc'yi sonlandıracaktır.

    warranty
       Uzun bir garanti iletisi basar. Bu bir genişletmedir.

  İŞLEVLER
    İşlevler, daha sonra çalıştırılmak üzere hesaplamaların tanımlandığı
    bir yöntem sunar. bc'deki işlevler daima bir değer hesaplayıp bunu
    çağrıcıya döndürürler. İşlev tanımları "özdevimli"dir; yani, girdide
    saptanana kadar bir işlev tanımsızdır. Bu tanımlama, aynı isimde yeni
    bir işlev tanımlanıncaya kadar geçerlidir. Yeni işlev tanımı eskisinin
    yerine geçer. Bir işlev aşağıdaki gibi tanımlanır.

    define isim ( parametreler ) { satırsonu
       auto_listesi  deyim_listesi }

    Bir işlev çağrısı ise "isim(parametreler)" biçiminde bir ifadedir.

    Parametreler  sayılar  ya  da  dizilerdir (dizi parametreler bir
    genişletmedir). İşlev tanımında sıfır ya da daha fazla sayıda parametre
    verilebilir ve bunlar aralarına virgül konularak ayrılmış isimlerden
    oluşan bir liste olarak tanımlanır. Sayılar sadece  değerleriyle
    çağrılan  parametrelerdir.  Diziler  ise  sadece  değişkenleriyle
    çağrılırlar. Diziler, parametre tanımında "isim[]" şeklinde belirtilir.
    İşlev çağrısında asıl parametreler, sayı türünde ifadelerdir. Aynı
    yazım şekli, dizi parametrelerin tanımı olarak dizilerin aktarılmasında
    da kullanılır. Bir isimli dizi bir işleve değişkeni ile aktarılır.
    İşlev tanımları özdevimli olduklarından, parametre sayısı ve türleri
    işlev  çağrıldığında  kontrol  edilir.  Parametrelerin  sayısı ve
    türlerindeki herhangi bir uyumsuzluk bir çalışma anı hatasına sebep
    olur. Ayrıca, tanımsız bir işlevin çağrılması da bir çalışma anı
    hatasına sebep olacaktır.

    auto_listesi, "yerel" kullanım için isteğe  bağlı  bir  değişken
    listesidir. auto_listesi'nin (eğer varsa) sözdizimi "auto isim, ...
    ;" şeklindedir (Sondaki noktalı virgül isteğe bağlıdır). Her isim bir
    auto değişkenin ismidir. Diziler, parametrelerde kullanılan sözdizimi
    ile belirtilebilir. Bu değişkenlerin sıfır  ile  ilklendirilerek,
    değerleri, işlevin başlangıcında yığıta basılır ve işlevin icrası
    boyunca kullanılır. İşlevden çıkışta bu değerler yığıttan çekilir,
    böylece değişkenler işlevin başlangıcındaki ilk değerlerine dönmüş
    olur. Parametreler gerçekte, işlev çağrısı sırasında ilklendirilen auto
    değişkenlerdir.  auto değişkenler, geleneksel yerel değişkenlerden
    farklıdır. A işlevi, B işlevini çağırdığında, A işlevinin  auto
    değişkenlerine,  B  işlevinde  onlar  auto  değişkenler  olarak
    çağrılmadıkça, B işlevi aynı isimlerle erişebilir. auto değişkenler ve
    parametreler  yığıta  basıldıklarından dolayı bc kendini çağrılan
    işlevleri destekler.

    İşlevin gövdesi bir bc deyimleri listesidir. Tekrar belitelim ki,
    deyimler noktalı virgül ve satırsonu karakterleri ile birbirlerinden
    ayrılır. return deyimi işlevin sonlandırılmasına sebep olur ve bir
    değer döndürür. return deyiminin iki sürümü vardır. ilk şeklinde
    "return" ifadesi işlevi çağıran ifadeye sıfır değerini döndürür. İkinci
    şeklinde, "return ( ifade )", ifade'nin değeri hesaplanıp çağıran
    ifadeye sonucu döndürülür. Her işlevin sonunda kendiliğinden bir
    return(0) vardır. Böylece bir işlevin sonunda açıkça bir return deyimi
    kullanmaya gerek kalmaksızın işlev sıfır değeri döndürerek sonlanır.

    İşlevler ayrıca, ibase değişkeninin kullanımını da değiştirir. İşlev
    gövdesindeki tüm sabitler, işlev çağrısı sırasında ibase değişkeninin
    değeri kullanılarak dönüştürülür. Sayıların dönüşümü  için  daima
    ibase'in o anki değerini kullanan yerleşik read işlevi dışında, işlev
    icrası sırasında ibase değişiklikleri gözardı edilecektir.

    Bir geliştirme olarak, tanım biçimi pek az esnektir. Standart, işlev
    gövdesini oluşturan ilk kuyruklu ayracın define ile aynı satırda
    olmasını ve kalan her şeyin alt satırlarda olmasını gerektirir. bc'nin
    bu sürümünde ilk kaşlı ayraçın öncesinde ya da sonrasında satırsonu
    karakteri kullanabilmeyi mümkün kılar. Örneğin aşağıdaki tanımlar
    geçerli tanımlardır:

    define d (n) { return (2*n); }
    define d (n)
     { return (2*n); }

  MATH KÜTÜPHANESİ
    bc, -l seçeneği ile çalıştırıldığında math kütüphanesini yükler ve
    öntanımlı bölüntü 20 yapılır. math işlvleri, çağrıldıkları sırada
    geçerli  olan bölüntüye göre sonuç döndürürler. math kütüphanesi
    aşağıdaki işlevleri tanımlar:

    s (x) Radyan cinsinden verilen x'in sinüsü.

    c (x) Radyan cinsinden verilen x'in kosinüsü.

    a (x) x'in arktanjantı; radyan cinsinden döner.

    l (x) x'in tabii logaritması.

    e (x) e üssü x.

    j (n,x)
       x tamsayısına göre n. dereceden Bessel işlevi.

  ÖRNEKLER
    /bin/sh'da aşağıdaki atama, kabul değişkeni pi'ye pi değerini atar.

    pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Aşağıdaki örnekte, math kütüphanesinde kullanılan üstel işlevin tanımı
    vardır. Bu işlev POSIX bc'de yazılmıştır.

    scale = 20

    /* e^x = (e^(x/2))^2 formülü kullanılıyor
     x yeterinde küçükse, bu seriyi kullanabiliriz:
      e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
    */

    define e(x) {
     auto a, d, e, f, i, m, v, z

     /* x'in işaretine bakalım. */
     if (x<0) {
      m = 1
      x = -x
     }

     /* x için önkoşul. */
     z = scale;
     scale = 4 + z + .44*x;
     while (x > 1) {
      f += 1;
      x /= 2;
     }

     /* Değişkenleri ilklendirelim. */
     v = 1+x
     a = x
     d = 1

     for (i=2; 1; i++) {
      e = (a *= x) / (d *= i)
      if (e == 0) {
       if (f>0) while (f--) v = v*v;
       scale = z
       if (m) return (1/v);
       return (v/1);
      }
      v += e
     }
    }

    Aşağıdaki örnekte, çek defteri (checkbook) bakiyelerini hesaplayan
    basit bir yazılım verilmektedir. Yazılımı bir kez yazarak bir dosyaya
    kaydedebilirsiniz  ve sonraları her seferinde yeniden yazmaksızın
    istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

    scale=2
    print "\nÇek defteri yazılımı!\n"
    print " Hatırlatma: Depozitolar negatif miktarlardır.\n"
    print " Çıkış için 0 yazın.\n\n"

    print "Başlangıçtaki bakiye? "; bal = read()
    bal /= 1
    print "\n"
    while (1) {
     "şu anki bakiye = "; bal
     "çekilecek miktar? "; trans = read()
     if (trans == 0) break;
     bal -= trans
     bal /= 1
    }
    quit

    Aşağıdaki örnekte ise, kendi kendini çağıran bir faktöriyel hesaplama
    işlevi tanımlanmaktadır.

    define f (x) {
     if (x <= 1) return (1);
     return (f(x-1) * x);
    }

  READLINE ve LIBEDIT SEÇENEKLERİ
    GNU bc (bir yapılandırma seçeneği ile), GNU readline kütüphanesini ya
    da BSD libedit kütüphanesini kullanacak şekilde derlenebilir. Bu ise
    kullanıcıya, bc'ye göndermeden önce birden çok satır üzerinde düzenleme
    yapma imkanı sunar. Ayrıca, daha önceden girilen satırlar için bir
    geçmiş de tutar. Bu seçenek seçilirse, bc bir özel değişkene daha sahip
    olur. Bu özel history değişkeni, bellekte tutulacak satır sayısını
    tutar. -1 değeri sınırsız (bellek yettiği müddetçe) sayıda eski komut
    tutulacağını belirtir ve varsayılan değeri 100'dür. Eğer pozitif bir
    tamsayı belirtilirse, liste bu belirtilen sayı ile sınırlandırılmış
    olur. 0 değeri ise liste tutulmayacağını belirtir.

    Daha ayrıntılı bilgi için, GNU readline, history kütüphanesi ile BSD
    libedit kütüphanesi hakkındaki belgeleri okuyunuz. bc, readline ve
    libedit kütüphaneleri aynı anda etkin olacak şekilde derlenemez.

  FARKLILIKLAR
    bc'nin bu sürümü, POSIX P1003.2/D11 taslağından uyarlanmıştır ve
    taslağa  göre  ve  geleneksel  bc uygulamalarına göre bir takım
    farklılıklar  sözkonusudur.  dc(1)kullanılan  geleneksel  yolla
    gerçekleştirilmemiştir. Bu sürüm, yazılımın kodlarını ayrıştırarak bayt
    koda çevirdikten sonra tek bir süreç  olarak çalıştırır.  Komut
    satırından verilen ve belgelendirilmemiş -c seçeneği ile, yazılım
    çalıştırılmaz, onun yerinee bayt kodları ekrana listelenir. Bu, aslında
    etkileşimli olarak ayrıştırıcının hatalarını görmek/gidermek ve math
    kütüphanesini hazırlamak için kullanılır.

    POSIX bc'deki farklılıkların  yanında  bir  de  yeni  özellikler
    eklenmiştir, bunlara da genişletmeler demekteyiz. Aşağıda, bahsedilen
    farklılıkların ve genişletmelerin bir listesi yer almaktadır:

    LANG  Bu sürüm LANG ve LC_ ile  başlayan ortam değişkenlerinin
       işlenmesinde POSIX standardına uyumlu değildir.

    isimler
       Geleneksel ve POSIX bc değişkenler, diziler ve işlevler için
       sadece tek harften oluşan isimleri mümkün kılar. GNU bc'de bu
       isimler için çok karakterli isimler kullanılabilir. Bir isim bir
       harf ile başlar ve harfler, rakamlar ile altçizgi karakterini
       içerebilir.

    dizgeler
       Dizgelerde boş karakter kullanılmasına izin verilmez, POSIX'e
       göre dizgelerde tüm karakterler kullanılabilmelidir.

    last  POSIX  bc'de  bir  last  değişkeni  yoktur.  bc'nin  bazı
       gerçeklemelerinde bunun yerine nokta (.) kullanılır.

    karşılaştırmalar
       POSIX bc'de karşılaştırmalar sadece if, while deyimlerinde ve
       for deyiminin ikinci ifadesinde kullanılabilir. Ayrıca  bu
       deyimlerde sadece bir ilişkisel işleme izin verilir.

    if deyimi ve else sözcüğü
       POSIX bc'de else sözcüğü yoktur.

    for deyimi
       POSIX bc'de tüm ifadelerin deyim içinde kullanılması gereklidir.

    &&, ||, !
       POSIX bc'de mantıksal işleçler yoktur.

    read işlevi
       POSIX bc'de read işlevi yoktur.

    print deyimi
       POSIX bc'de print deyimi yoktur.

    continue deyimi
       POSIX bc'de continue deyimi yoktur.

    return deyimi
       POSIX  bc,  return  ifadesinin  parantez  içine alınmasını
       gerektirir.

    dizi parametreler
       POSIX  bc'de  (şimdilik)  dizi  parametreler   tamamen
       desteklenmemektedir.  POSIX sözdiziminde, işlev tanımlarında
       dizilere izin veriliyor, ancak bir dizinin bir işleve parametre
       olarak aktarılması desteklenmiyor. (Bu, aslında gözden kaçan bir
       dikkatsizliğin  sonucudur.)  Geleneksel  bc  gerçeklemeleri,
       dizileri    sadece   elemanlarının   değerleri   ile
       çağırabilmektedirler.

    işlev biçimi
       POSIX bc ilk kaşlı ayracın define anahtar sözcüğünün bulunduğu
       satırda, auto anahtar sözcüğünün de alt satırında olmasını
       gerektirir.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc bu "eski tarz" atama işleçlerinin tanımlanmasını
       gerektirmez. Bu sürüm bu "eski tarz" atamalara izin verebilir.
       limits deyimini kullanarak  kurulu  sürümün  bu  atamaları
       desekleyip   desteklemediğini   öğrenebilirsiniz.   Eğer
       destekliyorsa, "a =- 1" atamasında a değişkenine -1 atanmayacak,
       a değişkeninin değeri bir eksiltilecektir.

    sayılardaki boşluklar
       bc'nin diğer gerçeklemeleri sayıların içinde boşluklara izin
       verir. "x=1 3" ataması, "x=13" olarak değerlendirilecektir.
       Aynı ifade bu sürümde bir sözdizimi hatasına sebep olacaktır.

    çalıştırma ve hatalar
       Bu bc, yazılım içerinde sözdizimi ve diğer hataların bulunması
       durumunda kodun işletilmesi konusunda diğer gerçeklemelere göre
       oldukça farklılıklar içermektedir. Eğer bir işlev tanımlarken
       bir sözdizimi hatası yapılmışsa, hata düzeltme mekanizması
       deyimin başlangıcını bulmaya çalışır, ilk hatalı satırı bulur ve
       satır numarasını ekrana yazar; sonra yine de işlevin geri kalan
       kısımlarını ayrıştırmaya devam eder. İşlev içinde birkez bile
       hata yapılmışsa, o işlev 'çağrılamaz' addedilir ve tanımsız
       olur.

       Etkileşimli ortamda çalışırken bir sözdizimi hatası yapılırsa,
       bir uyarı gelir ve çalıştırılacak olan o anki blok geçersiz
       sayılır. İşletim bloğu, yazılışı tamamlanmış basit veya birleşik
       bir deyimden sonra satırsonu karakteri bulunan yapıdır. Örneğin,

       a = 1
       b = 2
       iki ayrı işletim bloğudur. Ancak,

       { a = 1
        b = 2 }
       tek işletim bloğudur. Oluşan herhangi bir çalışma anı hatası
       (error), o anki işletim bloğunu sonlandırır. Ancak, oluşan
       herhangi bir çalışma anı uyarısı (warning) işletim bloğunu
       sonlandırmaz.

    kesmeler
       Bir etkileşimli oturumda, SIGINT sinyali (genelde klavyeden
       Ctrl-C'ye basıldığında üretilir)  o anda işletilmekte olan
       bloğun yarıda kesilmesine neden olur. Hangi işlevin yarıda
       kesildiğini belirten bir çalışma anı hatası ekrana yazdırılır.
       Ardından,  tüm  çalışma  anı  yapılarının "temizlenme"sinin
       ardından, bc'nin yeni girdiler almak için hazır olduğunu yazan
       bir mesaj belirir. Önceden tanımlanmış olan tüm işlevler ve
       auto-olmayan değişkenler bu noktadan önceki değerleriyle aynen
       kalırlar.  Tüm auto değişkenler ve işlev parametreleri bu
       "temizleme" işlemi esnasında silinirler. Etkileşimli olmayan bir
       oturumda ise SIGINT sinyali,bc'nin çalışmasını sonlandırarak
       kontrolü sisteme devredecektir.

  SINIRLAR
    Aşağıda bc'nin işlem yapabileceği sınırlar verilmiştir. Bunlardan
    bazıları aslında her bir kurulum için farklı farklı olabilir. Bunların
    geçerli değerlerini öğrenmek için limits deyimini kullanın.

    BC_BASE_MAX
       Azami çıktı tabanı, 999 dur. Azami girdi tabanı ise 16 dır.

    BC_DIM_MAX
       Dizilerde indisleme  sınırı,  keyfi  olarak  65535  olarak
       belirlenmiştir. Kurulumunuzda farklı olabilir.

    BC_SCALE_MAX
       Sayılarda ondalık noktadan sonraki hane sayısı INT_MAX ile
       sınırlanmıştır. Ayrıca ondalık noktadan önceki hane sayısı da
       INT_MAX ile sınırlanmıştır.

    BC_STRING_MAX
       Dizgelerin  içerebileceği  karakter  sayısı  INT_MAX  ile
       sınırlanmıştır.

    üs   Üstel değerlerde üssün sınırı LONG_MAX'tır.

    değişken isimleri
       Basit değişken, dizi ve işlev isimlerinin her biri için eşsiz
       isim sayısı 32767 ile sınırlanmıştır.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    bc tarafından tanınan ortam değişkenleri şunlardır:

    POSIXLY_CORRECT
       -s seçeneği ile aynıdır.

    BC_ENV_ARGS
       Bu,  bc'nin  argümanları  almak için kullandığı diğer bir
       mekanizmadır. Biçimi komut satırı argümanlarında olduğu gibidir.
       Bu argümanlar, belirtilen dosyalardan önce işlem görürler. Bu,
       kullanıcıya "standart" seçenekleri ayarlama imkanını sunar.
       Ortam değişkenlerinde belirtilen dosyalar tipik olarak içlerinde
       kullanıcının tanımladığı işlevler olan dosyalardır. Bu ayarlama
       ile artık, bc her çalıştırıldığında belirtilen dosyalar işleme
       sokulurlar.

    BC_LINE_LENGTH
       Bu, sayılar ekrana yazdırılırken bir satırda kaç karakter
       olacağını belirten bir tamsayıdır. Uzun (yani, tek satıra
       sığmayan) sayılar için \ (tersbölü) ve satırsonu karakterleri bu
       miktara dahildir.

HATA AYIKLAMA

    Eğer komut satırında belirtilen dosyalardan biri açılamazsa bc bunu
    raporlar ve hemen sonlanır. Ayrıca, derleme ve çalışma-anı hatalarında
    bunlar ekrana hata numaraları ile birlikte yazdırılırlar ve bu esnada
    açıklayıcı bilgiler verilir.

YAZILIM HATALARI

    Hata bulma/düzeltme henüz çok iyi değil.

    Hataları rapor etmek için konu alanına "bc" yazarak <bug-bc (at)
    gnu.org> adresine e-posta atınız.

YAZAN

    Philip A. Nelson <philnelson (at) acm.org>

TEŞEKKÜRLER

    Yazar kodun sınanmasındaki geniş yardımlarından dolayı Steve Sommars'a
    <Steve.Sommars (at) att.com> teşekkürlerinin kabulünü rica ediyor. Bir
    çok öneride bulundu ve onun katılımıyla bu çok daha iyi bir ürün oldu.

ÇEVİRENLER

    Adem Güneş <adem (at) alaeddin.cc.selcuk.edu.tr>, Eylül 1999, v1.04
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ocak 2004, v1.06