Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    diff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur

KULLANIM

    diff [ seçenekler ] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

    diff, en basit tabiri ile, iki farklı dosyanın içeriğini karşılaştırır. Dosya ismi olarak
    - verilmişse, diff standart girdiyi okur. Özel bir durum olarak, diff - - şeklinde komut
    kullanımı, standart girdi ile bir kopyasını karşılaştırır.

    Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, diff komutu, 1.dosya ile verilen dizin
    içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir.
    Dizin olmayan dosya mutlaka - olmalıdır.

    Şayet her iki girdi de dizin ise, diff, alfabetik sıra ile, eşleşen bütün dosyaları
    karşılaştırır. Bu karşılaştırma alt dizinlerde yapılmaz.  Şayet  alt  dizinlerdeki
    dosyalarında karşılaştırılmasını -r veya -recursive seçeneğini belirtmeniz gerekir. diff,
    asla bir dizinin asıl içeriğini bir dosyaymış gibi karşılaştırmaz. Standart girdi isimsiz
    olduğundan, tamamen tanımlanmış bir dosyaya standart girdi muamelesi yapılmaz ve "aynı
    isimli dosya" fikri buraya uygulanamaz.

    diff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile başlayamaz.
    Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra
    gelen argümanlar - ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir.

  Seçenekler
    Aşağıda, GNU diff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok
    seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri
    ise -- ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek
    (bir argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir. Uzun
    isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak
    şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli
    değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.

    -satır_sayısı
       Dosya içeriğin tamsayı cinsinden satır sayısı (-5 gibi belirtilir). Bu seçenek
       kendi başına bir çıktı biçimi tanımlamaz. -c veya -u ile birlikte kullanılmadığı
       sürece bir etkisi yoktur. Bu seçenek eskidir. patch komutunun düzgün çalışması için
       içerikte en az iki satır olması gerekir.

    -a, --text
       Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve
       onları satır satır karşılaştırır.

    -b, --ignore-space-change
       Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

    -B   Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

    -c   Bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.

    -C satır_sayısı, --context[=satır_sayısı]
       Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.
       satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması
       için içerikte en az iki satır olması gerekir.

    --changed-group-format=biçim
       Her iki dosyadaki if-then-else biçimindeki farklı satırları  içeren  satır
       gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

    -d, --minimal
       En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek diff'in
       yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.

    -D isim
       isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış if-then-else
       biçimli çıktı üretir.

    -e, -ed
       Çıktıyı bir ed betiği olarak üretir.

    -f, --forward-ed
       Çıktı bir ed betiği gibi karışık olur ancak farklar dosyadaki sırasına uygun
       çıktılanır.

    -F düzifd, --show-function-line=düzifd
       Bağlamsal veya tekilleştirilmiş biçimde, her bir değişiklik parçası için, önceki
       satırdan düzifd ile eşleşen kısmı gösterir.

    -h   Bu seçenek herhangi bir etkiye sahip değildir, Unix uyumluluğu için vardır.

    -H
    --speed-large-files
       Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini
       hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.

    --horizon-lines=satır_sayısı
       Farklılıklardan  önceki  ortak  satırların  son  satır_sayısı  satırını  ve
       farklılıklardan sonraki ortak satırların ilk satır_sayısı satırını iptal etmez.

    -i, --ignore-case
       Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul
       edilir.

    --ifdef=isim
       isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış if-then-else
       biçimli çıktı üretir.

    -I düzifd, --ignore-matching-lines=düzifd
       düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.

    --ignore-blank-lines
       Satırları karşılaştırırken boş satırları yoksayar.

    -l, --paginate
       Çıktıyı sayfalamak için pr komutundan geçirir.

    -L etiket, --label=etiket
       Bağlamsal ya da tekilleştirilmiş biçimli başlıklarda dosya ismi yerine etiket
       kullanılır.

    --left-column
       Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.

    --line-format=biçim
       if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.

    -n, -rcs
       RCS biçimli çıktı verir; her komutun etkilenen satır sayısını belirtmesi dışında -f
       ile aynıdır.

    -N, --new-file
       Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece tek bir dizin içinde bulunduğu
       durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi boş olarak, varmış gibi kabul
       eder.

    --new-group-format=biçim
       İkinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını çıktılarken biçim
       kullanılır.

    --new-line-format=biçim
       İkinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını çıktılarken  biçim
       kullanılır.

    --old-group-format=biçim
       Birinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını çıktılarken biçim
       kullanılır.

    --old-line-format=biçim
       Birinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını çıktılarken biçim
       kullanılır.

    -p, --show-c-function
       Her bir değişikliğin hangi C işlevi içinde olduğunu gösterir.

    -P, --unidirectional-new-file
       Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece ikinci dizin içinde bulunduğu
       durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi boş olarak, varmış gibi kabul
       eder.

    -q, --brief
       Dosyalar farklıysa sadece raporlar, farkları bulmaz.

    -r, --recursive
       Dizinleri  karşılaştırırken,  bulunan  bütün  alt dizinlerin içindekileri de
       karşılaştır.

    -s
    --report-identical-files
       Dosyalar aynıysa raporlar.

    -S dosya, --starting-file=dosya
       Dizinleri karşılaştırırken, dosya ile belirtilen dosyadan başlar. Böylece yarıda
       kalmış bir kıyaslamayı devam ettirebilirsiniz.

    --from-file=dosya
       Tüm terimleri dosya ile karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

    --to-file=dosya
       dosyayı tüm terimlerle karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

    --sdiff-merge-assist
       sdiff'e yardım için ek bilgiler basar. sdiff, bu bilgileri diff'i çalıştırırken
       kullanır. Bu seçenek, kullanıcıların doğrudan kullanması için tasarlanmamıştır.

    --suppress-common-lines
       Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

    -t
    --expand-tabs
       Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri
       boşluklara çevirir.

    -T
    --initial-tab
       Normal ya da bağlamsal biçimdeki bir satırın metninden önceki boşlukları sekmelerle
       değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

    -u   Tekilleştirilmiş dosya biçimi kullanılır.

    --unchanged-group-format=biçim
       Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak satır grubunu biçim
       biçiminde çıktılar.

    --unchanged-line-format=biçim
       Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak satırı biçim
       biçiminde çıktılar.

    -U satır_sayısı, --unified[=satır_sayısı]
       Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek tekilleştirilmiş çıktı biçimi kullanılır.
       satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması
       için içerikte en az iki satır olması gerekir.

    -v, --version
       diff'in sürüm numarasını basar.

    -w
    --ignore-all-space
       Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar.

    -W krk_sayısı, --width=krk_sayısı
       Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır.

    -x şablon, --exclude=şablon
       Dizinleri kıyaslarken, şablon ile eşleşen sahip alt dizinleri ve dosyaları
       yoksayar.

    -X dosya, --exclude-from=dosya
       Dizinleri kıyaslarken, dosya içindeki şablonlar ile eşleşen sahip alt dizinleri ve
       dosyaları yoksayar.

    -y, --side-by-side
       Yan yana çıktı biçimi kullanılır.

İLGİLİ BELGELER

    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1)), pr(1), sdiff(1).

ÇIKIŞ DURUMU

    Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların
    olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003