Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    diff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur

KULLANIM

    diff [ seenekler ] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

    diff, en basit tabiri ile, iki farklı dosyanın içeriğini karşılaştırır.
    Dosya ismi olarak - verilmişse, diff standart girdiyi okur. Özel bir
    durum olarak, diff - - şeklinde komut kullanımı, standart girdi ile bir
    kopyasını karşılaştırır.

    Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, diff komutu, 1.dosya ile
    verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır;
    bu durum tersi için de geçerlidir. Dizin olmayan dosya mutlaka -
    olmalıdır.

    Şayet her iki girdi de dizin ise, diff, alfabetik sıra ile, eşleşen
    bütün dosyaları karşılaştırır. Bu  karşılaştırma  alt  dizinlerde
    yapılmaz. Şayet alt dizinlerdeki dosyalarında karşılaştırılmasını -r
    veya -recursive seçeneğini belirtmeniz gerekir. diff, asla bir dizinin
    asıl içeriğini bir dosyaymış gibi karşılaştırmaz. Standart girdi
    isimsiz olduğundan, tamamen tanımlanmış bir dosyaya standart girdi
    muamelesi yapılmaz ve "aynı isimli dosya" fikri buraya uygulanamaz.

    diff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri
    - ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu
    aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile
    dosya ismi olarak değerlendirilir.

  Seçenekler
    Aşağıda, GNU diff'in kabul ettiği bütün komutların bir  özetini
    bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi -
    ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun
    bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir
    argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c
    anlamına  gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren
    kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak
    kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli
    değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.

    -satr_says
       Dosya içeriğin tamsayı cinsinden satır  sayısı  (-5  gibi
       belirtilir).  Bu  seçenek  kendi  başına bir çıktı biçimi
       tanımlamaz. -c veya -u ile birlikte kullanılmadığı sürece bir
       etkisi yoktur. Bu seçenek eskidir. patch komutunun düzgün
       çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

    -a, --text
       Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları
       olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

    -b, --ignore-space-change
       Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

    -B   Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

    -c   Bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.

    -C satr_says, --context[=satr_says]
       Bağlamın satr_says satırı gösterilerek bağlamsal çıktı biçimi
       kullanılır. satr_says belirtilmezse üç satır gösterilir.
       patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır
       olması gerekir.

    --changed-group-format=biim
       Her iki dosyadaki if-then-else biçimindeki farklı satırları
       içeren satır gruplarını çıktılarken biim kullanılır.

    -d, --minimal
       En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu
       seçenek diff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep
       olur.

    -D isim
       isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış
       if-then-else biçimli çıktı üretir.

    -e, -ed
       Çıktıyı bir ed betiği olarak üretir.

    -f, --forward-ed
       Çıktı bir ed betiği gibi karışık olur ancak farklar dosyadaki
       sırasına uygun çıktılanır.

    -F dzifd, --show-function-line=dzifd
       Bağlamsal veya tekilleştirilmiş biçimde, her bir değişiklik
       parçası için, önceki satırdan dzifd ile eşleşen kısmı gösterir.

    -h   Bu seçenek herhangi bir etkiye sahip değildir, Unix uyumluluğu
       için vardır.

    -H
    --speed-large-files
       Pek  çok  küçük  değişikliğe  sahip  büyük  dosyaların
       karşılaştırılmasında  işlemini  hızlandırmak  için  buluşsal
       yöntemler (heuristics) kullanılır.

    --horizon-lines=satr_says
       Farklılıklardan  önceki  ortak  satırların son satr_says
       satırını ve farklılıklardan sonraki ortak  satırların  ilk
       satr_says satırını iptal etmez.

    -i, --ignore-case
       Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne
       alınmaz, aynı kabul edilir.

    --ifdef=isim
       isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış
       if-then-else biçimli çıktı üretir.

    -I dzifd, --ignore-matching-lines=dzifd
       dzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok
       sayılır.

    --ignore-blank-lines
       Satırları karşılaştırırken boş satırları yoksayar.

    -l, --paginate
       Çıktıyı sayfalamak için pr komutundan geçirir.

    -L etiket, --label=etiket
       Bağlamsal ya da tekilleştirilmiş biçimli başlıklarda dosya ismi
       yerine etiket kullanılır.

    --left-column
       Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini
       basar.

    --line-format=biim
       if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim
       kullanılır.

    -n, -rcs
       RCS biçimli çıktı verir; her komutun etkilenen satır sayısını
       belirtmesi dışında -f ile aynıdır.

    -N, --new-file
       Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece tek bir dizin
       içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de,
       içi boş olarak, varmış gibi kabul eder.

    --new-group-format=biim
       İkinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    --new-line-format=biim
       İkinci  dosyadaki  if-then-else biçimli bir girdi satırını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    --old-group-format=biim
       Birinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    --old-line-format=biim
       Birinci  dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını
       çıktılarken biçim kullanılır.

    -p, --show-c-function
       Her bir değişikliğin hangi C işlevi içinde olduğunu gösterir.

    -P, --unidirectional-new-file
       Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece ikinci dizin
       içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de,
       içi boş olarak, varmış gibi kabul eder.

    -q, --brief
       Dosyalar farklıysa sadece raporlar, farkları bulmaz.

    -r, --recursive
       Dizinleri karşılaştırırken, bulunan  bütün  alt  dizinlerin
       içindekileri de karşılaştır.

    -s
    --report-identical-files
       Dosyalar aynıysa raporlar.

    -S dosya, --starting-file=dosya
       Dizinleri  karşılaştırırken,  dosya ile belirtilen dosyadan
       başlar.  Böylece  yarıda  kalmış  bir  kıyaslamayı  devam
       ettirebilirsiniz.

    --from-file=dosya
       Tüm terimleri dosya ile karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

    --to-file=dosya
       dosyayı tüm terimlerle karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

    --sdiff-merge-assist
       sdiff'e yardım için ek bilgiler basar. sdiff, bu bilgileri
       diff'i çalıştırırken kullanır. Bu  seçenek,  kullanıcıların
       doğrudan kullanması için tasarlanmamıştır.

    --suppress-common-lines
       Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

    -t
    --expand-tabs
       Girdi  dosyalarındaki  sekmelerin eşitliğini sağlamak için;
       çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

    -T
    --initial-tab
       Normal ya da bağlamsal biçimdeki bir satırın metninden önceki
       boşlukları sekmelerle değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle
       hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

    -u   Tekilleştirilmiş dosya biçimi kullanılır.

    --unchanged-group-format=biim
       Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak
       satır grubunu biim biçiminde çıktılar.

    --unchanged-line-format=biim
       Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak
       satırı biim biçiminde çıktılar.

    -U satr_says, --unified[=satr_says]
       Bağlamın satr_says satırı gösterilerek tekilleştirilmiş çıktı
       biçimi  kullanılır.  satr_says  belirtilmezse  üç satır
       gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az
       iki satır olması gerekir.

    -v, --version
       diff'in sürüm numarasını basar.

    -w
    --ignore-all-space
       Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar.

    -W krk_says, --width=krk_says
       Yanyana çıktı biçiminde krk_says ile belirtilen genişlikte
       sütunlar kullanılır.

    -x ablon, --exclude=ablon
       Dizinleri kıyaslarken, ablon ile eşleşen sahip alt dizinleri ve
       dosyaları yoksayar.

    -X dosya, --exclude-from=dosya
       Dizinleri kıyaslarken, dosya içindeki şablonlar ile eşleşen
       sahip alt dizinleri ve dosyaları yoksayar.

    -y, --side-by-side
       Yan yana çıktı biçimi kullanılır.

İLGİLİ BELGELER

    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1)), pr(1), sdiff(1).

ÇIKIŞ DURUMU

    Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı
    farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir
    sorun var demektir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003