Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    getty - uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlar

KULLANIM

    /etc/getty [-d ntanml_dosya] [-a] [-h] [-H kapama_sresi]
         [-t zamanam] [-w dizge] hat [hz [tr [disiplin]]]
    /etc/getty -c gettydefs_dosyas

AÇIKLAMA

    getty,  sistem tarafından kullanıcının bağlanmasını sağlamak için
    kullanılan üç uygulamadan ikincisidir (init(1), getty(1) ve login(1)).
    getty, init(1) tarafından çağrılır:

    1. tty hatlarını açar ve kiplerini ayarlar.

    2. Bağlantı ekranını görüntüler ve kullanıcı ismi girilmesini ister.

    3. Kullanıcı için bir bağlantı sürecini başlatır.

    getty'nin takip ettiği yol şöyle açıklanabilir: İlk önce kendi komut
    satırını çözümler, şayet herhangi bir hata yok ise, doğru çalışma
    zamanı değerlerini bulabilmek için öntanımlı dosyaları (şayet FSSTND
    seçeneği ile derlenmişse /etc/conf.getty) incelemeye başlar. Normalde
    bu dosya /etc/conf.getty'dir. Komut satırından verilen değerler bu
    öntanımlı dosyadaki (-d ntanml_dosya seçeneği ile başka bir dosya
    belirtilebilir) değerlere göre önceliklidir. Daha sonra okuma ve yazma
    için bir hat açar ve stdio tamponlamasını kapatır.  Şayet  bir
    ilklendirme tanımlı ise, onu başlatır.
    (Ayrıntılar için HATTIN İLKLENDİRİLMESİ bölümüne bakınız).

    İlklendirmeden sonra, hat kapatılır ve tekrar açılır. Bu sefer hat
    engellenebilen kipte açılır ve böylece aygıt serbest hareket edemez
    hale gelir. Taşıyıcı sinyalin tespit edilmesi hattın açılmasını sağlar.

    Sonra, getty bir önbilgi (genellikle /etc/issue içindeki metin) ve
    kullanıcı ismi istemini basar. Son olarak, kullanıcının girdiği ismi
    okur ve login(1)'i kullanıcı ismini argüman olarak kullanarak çağırır.
    Bu ismi okuma işlemi esnasında, getty kullanılan uçbirimin hızını
    sisteme  uyarlamaya  çalışır  ve kullanıcının bağlantı yordamında
    kullanılacak uçbirim parametrelerini (ayrıntılar için  termio(7)'e
    bakınız) ayarlar.

    getty tarafından kullanılan tty aygıtı hat argümanından saptanır. Getty
    bağlanacağı aygıtın ismi olarak /dev/hat dizgesini kullanır. Getty -h
    seçeneği  ile  çalıştırılmamış  (veya öntanımlı dosyada HANGUP=NO
    belirtilmemiş) ise hızı sıfırlayarak hattı kapanmaya zorlayacaktır.
    Hattın askıda kalma süresini -H seçeneğine saniye cinsinden sayı
    belirterek (veya öntanımlı dosyada HANGUPSECS=kapamasüresi belirterek)
    ayarlayabilirsiniz. -r seçeneği ile gecikme vererek (veya öntanımlı
    dosyada WAITCHAR=YES ve DELAY=gecikme belirterek) getty'nin hattan tek
    bir  karakter  girilmesini beklemesi sağlanabilir ve bu karakter
    girildikten sonra işleme devam etmeden önce belirtilen saniye kadar
    daha bekler. Gecikme istenmiyorsa, -r0 kullanın. -w seçeneği ile dizge
    (veya öntanımlı dosyada WAITFOR=dizge) belirterek getty'nin bu dizgeyi
    hattan beklemesi sağlanabilir. -t seçeneğine zamanaşımı (veya öntanımlı
    dosyada TIMEOUT=zamanaşımı) belirtilerek, kullanıcı ismi için istem
    gösterildikten sonra belirtilmiş zaman içinde bir kullanıcı ismi
    girilmez veya bu süre içinde doğru kullanıcı ismi girilmez ise
    getty'nin çıkması sağlanabilir.

    Hız argümanı /etc/gettydefs (ayrıntılar için gettydefs(4)kılavuzuna
    bakınız) dosyası içindeki girdiye bir etikettir. Bu girdi getty'nin tty
    ayarlarında başlangıç hızını, kullanıcının ismini girerken bağlantı
    hızı ile hızın yanlış olması durumunda kullanıcının müdahale etmesini
    sağlayacak başka bir girdiye gösterici olacak hızı tanımlar. Bu işlem
    <break> karakteri (aslında bir karakter dizisidir) göndererek yapılır.
    Belirli şartlar altında, bir CR (Satırbaşı karakteri) de aynı işi
    yapacaktır. Bu genellikle getty'nin modem veya uçbirim hızından daha
    yükseğe ayarlandığı durumlara oluşur. getty, gettydefs dosyasını sıra
    ile tarar ve verilen girdiye uygun bir eşleşme arar. Şayet hız
    belirtilmemişse veya bir girdi bulunamazsa, /etc/gettydefs içindeki ilk
    girdi öntanımlı değer olarak kabul edilir ve o değer kullanılır.
    gettydefs  dosyasına  ulaşılamadığı  durumlarda, derleme zamanında
    tanımlanmış girdi kullanılır.

    tr argümanı, hatta bağlı uçbirimi tanımlayan bir dizgedir. tr,
    termcap(7)  içinde  listelenen  geçerli uçbirim isimlerinden biri
    olmalıdır. getty, bu değeri ekranı nasıl temizleyeceğine karar vermek
    için kullanır. Ayrıca TERM ortam değişkenini bu değer ile ayarlar.

    disiplin argümanı hat üzerinde kullanılacak hat disiplinini tarif eden
    bir dizgedir. Öntanımlı değer LDISCO'dur.

    Daha önce bahsedildiği gibi, getty bağlantı ekranını görüntüledikten
    sonra kullanıcı adını okur. Şayet boş karakter alınırsa, kullanıcının
    <break> tuşuna veya hızın hatalı olduğunu bildirmek için CR tuşuna
    bastığı kabul edilir. Bunun sonucu olarak getty sıradaki hıza geçer
    (/etc/gettydefs içinde tanımlı olan hızlar).

    Kullanıcı ismi satırsonu karakteri veya satırbaşı karakteri  ile
    sonlandırılır.. Bir satırbaşı karakteri, sistemde yeni satıra geçilmesi
    sonucunu doğurur (ayrıntılı bilgi için ioctl(2)).

    Kullanıcı adı, sadece büyük harflerdenen oluşup oluşmadığını görmek
    için taranır. Şayet öyle ise, sistem bütün büyük harfleri küçük harfe
    çevirir.

    gettydefs dosyasını sınama seçeneği de vardır. getty,  -cgettydefs
    seçeneği ile çağrılırsa, adı geçen gettydefs dosyası taranır ve görülen
    değerler standart çıktıya aktarılır. Şayet herhangi bir yazım hatası
    var ise (gettydefs dosyasındaki sözdizimi hataları) bunlar kullanıcıya
    bildirilir.

ÖNTANIMLILAR DOSYASI

    Başlangıçta, getty /etc/conf.getty.hat dosyasına bakar  (veya  bu
    dosyanın bulunamadığı durumlarda /etc/conf.getty dosyasına). Şayet bu
    dosya var ise satırları aşağıdaki biçimde okur:

    İSİM=deer
    Bu sayede, getty çalışma zamanı esnasında yeniden derlemeye gerek
    olmadan belirli özellikleri ayarlama şansına sahip olur. Tanınan İSİM
    dizgesi ve onların karşılıkları şunlardır:

    SYSTEM=isim
       Düğümismi değerini (@S ile gösterilen -- İSTEM  İKAMELERİ
       bölümüne bakınız) isim'e ayarlar. Öntanımlı dmismi değeri
       uname(3) çağrısı tarafından döndürülür.

    VERSION=dizge
       @V parametresi (ayrıntılar için İSTEM  İKAMELERİ  bölümüne
       bakınız) ile gösterilen değeri dizge'ye ayarlar. Şayet dizge '/'
       karakteri ile başlıyorsa, dosyanın tam yolu belirtilmiş olarak
       kabul edilir ve @V bu dosyanın içeriğine göre ayarlanır.
       Öntanımlı değer /proc/version'dur.

    LOGIN=isim
       Bağlantı için kullanılacak uygulamanın adını ayarlar. Öntanımlı
       olarak /bin/login kullanılır. Şayet bu seçenek belirtilmişse, bu
       isim /bin/login yerine kullanılacak uygulamanın tam yolunu da
       vermelidir. Şayet bu string '/' karakteri ile başlıyorsa, bu bir
       dosyanın tam yolu olarak kabul edilir ve /etc/issue yerine adı
       belirtilen  bu dosya kullanılır. Unutmayın ki,  /bin/login
       argüman olarak sadece kullanıcı adını alır.

    ISSUE=dizge
       Başlangıç esnasında getty bir önbilgi, genellikle /etc/issue
       içindeki metni basar. Şayet bu dizge belirtilmişse getty bu
       dizgeyi gösterir. Şayet bu dizge '/' karakteri ile başlıyorsa,
       bir dosyanın tam yolu olarak kabul edilir ve /etc/issue yerine
       adı belirtilen bu dosya kullanılır.

    CLEAR=deer
       deer olarak NO belirtilmişse, başlangıç esnasında getty bir
       önbilgi  ve  kullanıcı ismi istemini basmadan önce ekranı
       temizlemez. Öntanımlı olarak ekran temizlenir.

    HANGUP=deer
       deer olarak NO belirtilmişse, başlangıç esnasında getty hattı
       kapatmayacaktır. Komut satırından -h seçeneğini belirtmek ile
       aynı şeydir.

    WAITCHAR=deer
       deer olarak YES belirtilmişse, getty devam etmeden önce tek bir
       karakter girilmesi için bekleyecektir. Bu, özellikle modemin
       sürekli meşgul olmasına sebep olan CD'ye sahip modemlerin sonsuz
       bir şekilde getty'nin modem ile haberleşmesini sağlar.

    DELAY=deer
       WAITCHAR ile birlikte kullanılır. getty'nin girilen karakteri
       kabul ettikten sonra işleme devam etmeden önce saniye cinsinden
       verilen  süre  kadar  beklemesi sağlanır. Komut satırından
       -rgecikme şeklinde tanılama yapılırsa hem WAITCHAR hem de DELAY
       bu tanımlama ile aynı etkiye sahip olur. Şayet WAITCHAR, bir
       DELAY tanımlaması yapılmadan verilmiş ise sonuç, komut satırında
       -r0 verilmesi ile aynı olur. Öntanımlı olarak bekleme yapılmaz.

    TIMEOUT=deer
       -t zamanam komut satırı argümanı ile aynı etkiye sahiptir.
       Bağlantı ekranının görüntülenmesinden sonra belirtilen süre
       içinde  bir  kullanıcı adı girilmez ise getty'nin çıkması
       sağlanır. Öntanımlı olarak sonsuz bekleyişe ayarlıdır.

    CONNECT=dizge
       Şayet belirtilmişse, dizge bağlantının sağlanması esnasında
       getty'i yönlendirecek  bir umulan/gönderilen dizilimi (tıpkı
       INIT için olduğu gibi) olmalıdır.  dizge  yerine  DEFAULT
       yazılabilir ve bu yerleşik dizge olan

       CONNECT\s\A\r\n
       yerine geçer. \A öncelemesi hızı gösterecek rakamların yerini
       işaret eder. Ayrıntılar için BAĞLANTI ve HIZ kısmına bakınız.
       Öntanımlı olarak bir bağlantı uzlaşması gerçekleştirilmez.

    WAITFOR=dizge
       Bu parametre WAITCHAR'e benzer ama beklenen şey bir karakter
       değil karakter dizisidir. Bu karakter dizisi girilene kadar
       getty bekler. Bu parametre CONNECT ile birlikte kullanıldığı
       zaman en iyi sonucu verir. Örnek:

       WAITFOR=RING
       CONNECT="" ATA\r CONNECT\s\A
       getty, RING dizgesini bekler, ardından hiçbir şey gelmesi
       beklemez, bir satırbaşı karakteri ile biten ATA gönderir ve
       CONNECT 2400 gibi bir dizge bekler ve bu durumda kendini 2400
       baud'a ayarlar. Öntanımlı olarak herhangi bir dizge girilmesini
       beklemez.

    ALTLOCK=hat
       Uugetty bu parametreyi bağlı olduğu aygıta ilave olarak, diğer
       bir aygıtı kilitlemek için kullanır. Aynı fiziksel port için iki
       farklı aygıt  ismine  sahip  sistemler  içindir.  Örneğin;
       /dev/tty1A'nın ve /dev/tty1a'nın aynı modemi belirttiği ve başka
       bir modem olmadığı durumda kullanılır. Ayrıntılar için UUGETTY
       bölümüne bakınız. Öntanımlı olarak başka bir aygıtın kilitlemesi
       yapılmaz.

    ALTLINE=hat
       Modem ilklendirmesinde kullanılacak başka bir aygıtı tanımlamak
       için  kullanılan  parametredir.  Şayet  WAITFOR  seçeneği
       tanımlanmışsa, bu hatta da uygulanır. İki hat arasında kilitleme
       alıştırmaları yapan sistemler için gereklidir.

    RINGBACK=deer
       Şayet değer YES ise geri arama etkinleştirilir. Gelen aramalar
       ile uzlaşabilmek için WAITFOR  ve  CONNECT  ile  birlikte
       kullanılmalıdır.  Öntanımlı eylem, hattın bir ila üç defa
       çaldırılıp kapatılması ve ilk aramadan sonra 60  saniye çağrı
       beklenmesidir.  MINRBTIME ve MAXRBTIME ikinci arama için asgari
       ve azami süreleri tanımlar. INTERRING aynı aramada iki ardışık
       çalma arasındaki azami süreyi belirtir. MINRINGS ve MAXRINGS ilk
       arama için asgari ve azami çalma sayısını belirtir.

    SCHED=>aralk1 aralk2 aralk3 ...
       getty bu değerleri açılacak oturumların  zamanlaması  için
       kullanır. Her bir aralık HG:SA:DAK-HG:SA:DAK şeklindedir. HG
       haftanın günü demektir. 0 = Pazar, 1 = Pazartesi, ... 6 =
       Cumartesi. SA saat ve DAK dakika anlamına gelir. Şayet o an ki
       zaman bu aralıklardan birine denk  gelirse,  INIT  dizisi
       gönderilir ve getty süre bitimine kadar çalışmasını sürdürür.
       Aksi taktirde, OFF dizisi gönderilir ve getty zamanı gelene
       kadar uyur.

    OFF=dizge
       Bu satır INIT satırına benzer, tek farkı zamanlama nedeniyle
       hattın kapatılması için gönderilmesidir.

    FIDO=dizge
       Bu satır FidoNet postacısına  tam yolu tanımlar. Öntanımlı
       olarak tanımsız gelir. Bir FidoNet postacısına ayarlandığı
       zaman, EMSI'yi de açmalısınız (yes yapmalısınız). Dışarıdan bir
       FidoNet araması alındığı zaman, sanki iki TSYNC veya iki YOOHOO
       ardışık alınmış gibi,  FidoNet  postacısına  komut  satırı
       seçenekleri olarak tsync veya yoohoo kelimeleri aktarılır. Şayet
       EMSI yes olarak ayarlanmışsa, bütün EMSI dizgesi (yıldız ile
       başlar satırbaşı karakteri ile biter) komut satırı seçeneği
       olarak (satırbaşı karakteri hariç) aktarılır.

    EMSI=deer
       Şayet "yes" olarak ayarlanırsa, FidoNet EMSI dizilimleri için
       girdiyi tarar.

    Öntanımlı dosyanın adı, komut satırından -d ntanml_dosya şeklinde
    tanımlama yapılarak değiştirilebilir. Eğer öntanımlı_dosya ismi "/"
    işareti ile başlıyorsa, dosyanın tam yeri belirtiliyormuş gibi kabul
    edilir. Aksi taktirde, sadece bir dosya ismiymiş gibi ele alınır ve
    getty'nin  tam  dosya  ismi  olarak  /etc/conf.ntanml_dosya'yı
    kullanması sağlanır. Şayet FSSTND uyumluluğu ile  derlenmiş  ise
    /etc/conf.ntanml_dosya kullanılır.

İSTEM İKAMELERİ

    getty önbilgi (genellikle /etc/issue içindeki) ve kullanıcı istemini
    görüntülediği  zaman,  çeşitli  terbölü  öncelemeli  karakterlerin
    kullanılacağını kabul eder. Bu karakterlerden biri bulunduğu zaman,
    getty tarafından üretilen çıktıda bunların yerine değeri atanır.
    Tanınan tersbölü öncelemeli karakterler şunlardır:

    \\   Tersbölü (\)

    \b   Gerisilme (^H)

    \c   Bir  dizgenin  sonunda  satırsonu  karakterinden  önce
       kullanıldığında o satırsonu karakterinin yoksayılmasını sağlar.

    \f   Sayfa ileri (^L)

    \n   Satırsonu (^J)

    \r   Satırbaşı (^M)

    \s   Tek boşluk (' ')

    \t   Yatay sekme (^I)

    \nnn  Onluk tabandaki değeri nnn olan ASCII karakter. Eğer nnn 0 ile
       başlıyorsa sekizlik tabanda, 0x ile başlıyorsa onaltılık tabanda
       verilmiş kabul edilir.

    Bunlara ek olarak, satır sonundaki tek bir tersbölü yeni satırın yok
    sayılmasına sebebiyet verir ve ilk satırın aşağıdaki satırda devam
    ettiği kabul edilir.

    Ayrıca, @ ile öncelenmiş belirli karakterleri  parametre  olarak
    kullanabilirsiniz. Bu parametreler ve bu parametrelere atanan değerler
    şunlardır:

    @B   baud cinsinden geçerli hız (@B göründüğü zaman değerlendirilir)

    @D   O an ki tarih, AA/GG/YY biçiminde gösterilir.

    @L   getty'nin bağlandığı hat.

    @S   Sistemin düğüm ismi.

    @T   O an ki saat, SS:DD:SN (24 saat üzerinden) biçiminde gösterilir.

    @U   O an bağlı bulunan kullanıcıların sayısı. Bu sayı; /etc/utmp
       dosyasında ut_name alanı boş olmayan girdilerin toplamı ile
       olarak elde edilir.

    @V   Öntanımlılar dosyasında verilen VERSION değeri.

    Tek bir '@' karakteri görüntülemek için '\@' ya da '@@' kullanın.

HATTIN İLKLENDİRİLMESİ

    getty'nin en büyük özelliklerinden birisi (en azından yazar açısından)
    kullanacağı  hattı,  kullanmadan önce ilklendirme yeteneğidir. Bu
    çoğunlukla uçbirimlerde değil de modemli hatlarda olmaktaysa da,
    uçbirimlerin ilkendirilmesi bu kapsamın dışında değildir.

    Hattın ilklendirilmesi; hattın açılmasından hemen sonra, WAITCHAR
    ve/veya WAITFOR seçeneklerine bağlı olarak, yapılır. İlklendirme,
    öntanımlılar dosyasına

    INIT=dizge
    girdisi yerleştirilerek gerçekleştirilir. dizge, aşağıdaki şekilde bir
    ya da daha fazla alandan oluşur:

    umulan [ gnderilen [ umulan [ gnderilen ] ] ...]
    Bu UUCP L.sys dosyasında kullanılan umulan/gnderilen  dizilimine
    benzer. Tek farkı, 'gnderilen' dizilimine özdevinimli olarak satırbaşı
    karakteri eklenmemesidir.. Şayet bir satırbaşı karakteri eklenmesini
    istiyorsanız, bunu '\r' ile açıkça göstermelisiniz.

    getty, umulan alanında, UUCP'deki gibi alt alanları destekler:

    umulan[-gnderilen-umulan]...
    İSTEM  İKAMELERİ  bölümünde  belirtilen bütün tersbölülü önceleme
    karakterleri umulan ve gönderilen alanları için de geçerlidir. Bunlara
    ek olarak, aşağıdaki önceleme karakterleri de geçerlidir:

    \p   1 saniyelik gecikme ekler.

    \d   2 saniyelik gecikme ekler.

    \K   0.25 saniyelik Break gönderir.

    \Tnnn Öntanımlı (30 saniyelik) zamanaşımı değerini nnn saniye olarak
       değiştirir. nnn değeri, onluk, sekizlik veya onaltılık olarak
       belirtilebilir; İSTEM İKAMELERİ bölümündeki \nnn kullanımına
       bakınız.

    Bu ilave önceleme karakterleri için, gerçekte karakter gönderilmediğini
    unutmayın.

BAĞLANTI VE HIZ

    getty düzgün kurulmuş bir bağlantı sağlamak için bir uzlaşmaya girişir.
    Bu özelliğinin en iyi kullanımı modem tarafından gönderilen CONNECT
    iletisine bakmak ve hat hızını bu iletide belirtilen hıza ayarlamaktır
    (örneğin 2400).

    Bağlantı uzlaşması için gereken betik, aşağıdaki ek dışında INIT betiği
    ile tamamen aynıdır (HATTIN İLKLENDİRİLMESİ bölümüne bakınız):

    \A   baud cinsinden hızın görüneceği yerleri işaretler. Bu işaret,
       betik içinde işaret edilen yerdeki 0-9 arasındaki rakamların
       tamamı ile eşleşir ve mümkünse hızı bu değere göre ayarlar.

    Hızın özdevinimli ayarlanması 0 değeri ile etkinleştirilir.

    CONNECT=CONNECT\s\A
    Yukarıdaki satır CONNECT 1200 dizgesi ile eşleşirse, getty'nin bağlantı
    hızını 1200 baud'a ayarlamasına sebep olur. Bu işlem şu adımları takip
    eder:

    1. 1200 değeriyle eşleşme olması için getty, gettydefs dosyası içinde
     1200 etiketli bir girdi arayacaktır. Şayet eşleşen bir girdi
     bulursa, bu değer kullanılır. Eğer bulamazsa, ikinci adıma geçilir.

    2. O an kullanılan geçerli gettydefs değerleri eşleşen hıza uyum için
     düzenlenir (örneğin 1200'e). Bununla birlikte, eşleşen hız geçersiz
     ise, sonraki adıma geçilir.

    3. getty bir hata iletisini günlüğe kaydedip, normal işlemine döner.
     Böylece gettydefs dosyasındaki disiplin girdileri denenerek yapılan
     normal işlevlerine dönmesi sağlanır.

UUGETTY

    uugetty, getty'ye benzer ama UUCP ailesi (uucp(1), cu(1) ve diğerleri)
    tarafından kullanılan kilit dosyalarını oluşturmak ve kullanmak için
    tasarlanmıştır. Bu sayede iki veya daha fazla sürecin aynı tty hattını
    kullanması önlenir.

    uugetty başladığı zaman, kullanmaya niyetlendiği hatta bir kilit
    dosyası görürse, bu hattaki kilit dosyasının sahibi olan bir süreç olup
    olmadığını tespit etmek için, kilit dosyasının süreç  numarasını
    kullanır.  Şayet bu kilit dosyası bir sürece ait değilse, uugetty bu
    dosyası siler ve işleme devam eder. Şayet bu dosyanın kontrolünü elinde
    tutan, geçerli bir süreç varsa, uugetty, o süreç bu kilit dosyasını
    serbest bırakana kadar uyur ve daha sonra init(1)'in yeni bir uugetty
    başlatmasını sağlayıp kendini sonlandırır.  Çakışan süreç ortadan
    kalkınca, uugetty kendi kilit dosyasını oluşturarak bağlantı ekranını
    çalıştırır. Bu sayede diğer süreçlerin aynı hattı kullanması önlenmiş
    olur.

    uugetty normalde sadece üzerinde çalıştığı hattın adını kilitler. Aynı
    porta işaret eden iki ayrı aygıt isminin bulunduğu sistemlerde (bir
    tanesi modemi kontrol eden, diğeri etmeyen iki aygıt bulunması durumu
    gibi) aşağıdaki gibi bir hat öntanımlı dosyaya yerleştirilir:

    ALTLOCK=hat
    Örneğin;  eğer  uugetty'nin  /dev/tty1a üzerinde ise ve ilaveten
    /dev/tty1A'nın kilitlenmesini istiyorsanız, öntanımlı dosyaya şu satırı
    girin: ALTLOCK=tty1A.

    Taşıyıcı tespiti için beklerken, uugetty her 30 saniyede bir kilit
    dosyalarını kontrol eder. Eğer kilit dosyaları bulursa, uugetty çıkar
    ve  init yeni bir getty başlatır. Böylece, modem başka bir süreç
    tarafından kullanılmadan önce tekrar ilklendirilmiş olur.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/conf.getty[.hat]
       Çalışma  zamanı  yapılandırmalarını   içerir.   uugetty,
       /etc/conf.uugetty[.hat] dosyasını kullanır.

    /etc/gettydefs
       getty tarafından kullanılacak hız ve tty ayarlarını içerir.

    /etc/issue
       Önbilgilerin bulunduğu dosya.

    /bin/login
       Kullanıcı ismi girildikten sonra çağrılan öntanımlı uygulama.

İLGİLİ BELGELER

    init(1), login(1), uucp(1), ioctl(2), uname(3), gettydefs(5), utmp(5),
    termio(7).

YAZAN

    Şu an ki şeytani Getty_ps:
    Kris Gleason <gleasokr (at) boulder.colorado.edu>

    Orjinal getty_ps:
    Paul Sutcliffe, Jr. <paul (at) devon.lns.pa.us>
    UUCP: ...!rutgers!devon!paul

    Autobauding rutinleri Mark Keating <...!utzoo!censor!markk> tarafından
    önerilen kodlardan alınmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004