Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    gzip - dosyaları sıkıştırır
    gunzip - sıkıştırılmış dosyaları açar
    gzcat - sıkıştırılmış dosyaları standart çıktıda açar

KULLANIM

    gzip  [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [ -S sonek ] [ isim ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [ -S sonek ] [ isim ... ]
    gzcat [ -fhLV ] [ isim ... ]

AÇIKLAMA

    gzip, isim ile belirtilen dosyanın boyutunu Lempel-Ziv Kodlamasını (LZ77) kullanarak
    küçültür. Mümkün olan bütün dosyaların isimlerinin sonuna .gz soneki getirilir ama
    dosyaların sahiplik, erişim ve düzenlenme zamanları korunur (VMS için öntanımlı uzantı
    -gz, MSDOS, OS/2 FAT, Windows NT FAT ve Atari için z dir). Şayet herhangi bir dosya ismi
    belirtilmemişse veya dosya ismi olarak "-" belirtilmişse, standart girdi sıkıştırılır ve
    standart çıktıya gönderilir. Sembolik bağlar, özellikle göz ardı edilir.

    Şayet sıkıştırılmış dosya ismi, içinde bulunduğu dosya sistemi için çok uzun ise, gzip bu
    ismi kısaltır. gzip, 3 karakterden uzun dosya ismi bölümlerini kısaltmaya çalışır
    (noktalar ile sınırlanmış bölümler). Şayet isim sadece küçük bölümler içeriyorsa, uzun
    kısımlar kısaltılır. Örneğin; dosya isimleri 14 karakter ile sınırlandırılmış ise,
    gzip.msdos.exe, gzi.msd.exe.gz şeklinde sıkıştırılır. Dosya isimleri için sınırlandırma
    olmayan dosya sistemlerinde isimler kısaltılmaz.

    Öntanımlı olarak, gzip orijinal dosya ismini ve zaman etiketlerini sıkıştırılmış dosyada
    da korur. Bu değerler -N seçeneği ile birlikte sıkıştırılmış dosyayı açarken kullanılır.
    Bu yöntem, kısaltılmış dosya isimleri olması durumunda veya bir dosya transferi sonrası
    zaman etiketleri korunmamışsa oldukça faydalı olur.

    Sıkıştırılmış dosyalar, gzip -g, gunzip veya gzcat kullanılarak orijinal durumlarına
    dönüştürülebilir. Şayet  sıkıştırılmış dosya içinde saklanan orijinal dosya ismi, yeni
    dosya sistemi için geçerli değilse, orijinal isimden yeni bir isim uydurulur.

    gunzip, .gz, -gz, .z, -z, _z veya .Z ile biten dosyaların ve doğru sihirli sayı ile
    başlayan dosyaların isminin bulunduğu listeyi kendi komut satırına alır ve uzantıları
    atılmış halde orijinal durumlarına dönüştürür. gunzip ayrıca bazı özel uzantıları da
    tanır: .tgz ve taz (.tar.gz ve .tar.Z nin kısaltmaları olarak). Sıkıştırma işlemi
    sırasında, dosya isminin kısaltılmasının gerekli olması durumunda, gzip .tar uzantısı
    yerine .tgz kullanır.

    gunzip; gzip, zip, compress, compress -H veya pack ile sıkıştırılmış paketleri açabilir.
    Girdi biçiminin tespiti otomatik olarak yapılır. İlk iki biçim için, gunzip bir 32 bitlik
    CRC sınaması yapar. pack için, sıkıştırılmamış uzunluğu kontrol eder. Standart uncompress
    biçimi uyum sınamalarına izin verecek şekilde tasarlanmamıştır. Bununla birlikte, gunzip
    bazen bozuk bir .Z dosyasını tespit edebilir.  Bir .Z dosyasını açarken bir hata
    alırsanız, standart uncompress komutunun uyarmadığını görüp de, .Z dosyasının sağlam
    olduğunu düşünmeyin. Bunun anlamı, standart uncompress, girdiyi kontrol etmez ve çıktı
    olarak çöp yığını üretebilir. SCO sıkıştırmasının -H biçimi (lzh sıkıştırma yöntemi) bir
    CRC ihtiva etmez ama bazı tutarlılık denetimlerine izin verir.

    zip ile sıkıştırılmış dosyalar, sadece 'deflation' yöntemi ile sıkıştırılmış tek bir üyeye
    sahip oldukları durumlarda, gzip ile açılabilirler.  Bu özellik,  sadece  tar.zip
    dosyalarının tar.gz biçimine dönüştürülebilmesi amacı ile tasarlanmıştır. İçinde pek çok
    dosya bulunan zip dosyalarını gunzip ile açmak yerine unzip ile açın.

    gzcat, gunzip -c ile aynıdır. (gzcat'in gzip ailesi ile gelen komutunun asıl ismi zcat
    dır. zcat ise aslında compress ailesine aittir. Bu bakımdan, compress kurulu sistemlerde
    komut, gzcat şeklinde bulunabilir.) gzcat, ya komut satırındaki dosya listesini ya da
    standart girdideki dosyaları açar ve açılmış veriyi standart çıktıya yazar. gzcat, sonu
    .gz ile bitsin ya da bitmesin, doğru sihirli numaraya sahip dosyaları açar.

    gzip, zip ve PKZIP'de kullanılan Lempel-Ziv algoritmasını kullanır.  Elde  edilen
    sıkıştırma, dosyanın boyutuna ve genel altdizgelerin dağılımına bağlıdır. (*Ç.N.: gzip
    ingilizce metinler için iyi sonuç verir. Türkçe metinlerin sıkıştırılmasında bzip2 bariz
    şekilde daha iyi sıkıştırır.) Sıkıştırma, LZW (compress'de kullanılan), Huffman kodu
    (pack'de kullanılan) veya compact'daki uyarlanmış Huffman kodu ile yapılandan daha iyi
    sonuç verir.

    Sıkıştırma işlemi, sıkıştırılmış dosya orjinalinden büyük olsa bile, gerçekleştirilir. Bu
    durum için en kötü senaryo: gzip dosya başlığı için fazladan bir kaç bayt, her 32K blok
    için 5 bayt veya büyük dosyalar için %0.015 oranında boyut artışıdır. Gerçekte kullanılan
    disk bloklarının sayısı asla artmaz. gzip, sıkıştırma veya açma işlemi esnasında, dosya
    iyeliklerini, kiplerini ve zaman etiketlerini korur.

SEÇENEKLER

    -a, --ascii
       Ascii  metin kipi: satır sonlarını yerel ayarlara göre dönüştürür. Bu seçenek,
       sadece Unix dışı birkaç sistemde desteklenir. Örneğin MSDOS'da sıkıştırma esnasında
       CRLF'ler LF'ye çevrilir ve açma işleminde LF'ler CRLF'ye dönüştürülür.

    -c, --stdout, --to-stdout
       Standart çıktıya yazar, orjinal dosyaları değiştirmeden muhafaza eder. Şayet
       çeşitli girdi dosyaları mevcut ise, çıktı,  sıkıştırılmış  bağımsız  olarak
       sıkıştırılmış üyelerden oluşur. Daha iyi sıkıştırma elde etmek için, bütün girdi
       dosyalarını sıkıştırma işleminden önce birleştirin.

    -d, --decompress, --uncompress
       Sıkıştırılmış dosyayı açar.

    -f, --force
       Dosyanın çoklu bağlara sahip olduğu durumlarda veya benzer dosyanın sistemde var
       olması durumunda ya da sıkıştırılmış verinin bir terminalden okunması/yazılması
       durumunda bile sıkıştırma/açma işleminin yapılmasını sağlar. Şayet girdi bilgisi
       gzip  tarafından  tanınmayan  bir  biçimde ise ve ayrıca --stdout seçeneği
       belirtilmişse, girdi dosyasını hiç değiştirmeden standart çıktıya  kopyalar:
       gzcat'in, cat gibi davranmasına izin verir. Şayet -f verilmemiş ve gzip artalanda
       çalışmıyorsa, varolan dosyanın üzerine yazılıp yazılmayacağını kullanıcıya sorar.

    -h, --help
       Yardım konularını görüntüler ve çıkar.

    -l, --list
       Sıkıştırılmış her bir dosya için aşağıdaki bölümleri listeler:

       compressed size:  sıkıştırılmış dosyanın boyu
       uncompressed size: sıkıştırılmamış dosyanın boyu
       ratio:       sıkıştırma oranı (bilinmiyorsa 0.0%)
       uncompressed_name: sıkıştırılmamış dosyanın ismi
       Açılmış boyut, .Z dosyaları gibi gzip biçiminde olmayan sıkıştırılmış dosyalar için
       -1 olarak verilir. Bu tür bir dosyanın açılmış boyutunu bulmak için şunu
       kullanabilirsiniz:

       zcat file.Z | wc -c
       --verbose seçeneği ile birlikte kullanılırsa, aşağıdaki bölümler de gösterilir:

       method:   sıkıştırma yöntemi
       crc:     sıkıştırılmamış verinin 32 bitlik CRC'si
       date & time: sıkıştırılmamış dosya için tarih damgası
       Desteklenen sıkıştırma yöntemleri: deflate, compress, lzh (SCO compress -H) ve
       pack'dir. gzip biçiminde olmayan bir dosya için crc, ffffffff şeklinde belirtilir.

       --name seçeneği ile sıkıştırılmış dosya içinde eğer varsa, sıkıştırılmamış dosya
       ismi, tarih ve zaman saklanır.

       --verbose seçeneği ile ayrıca, bilinmeyen boyutlar olmadıkça bütün dosyalar için
       toplam boyut ve sıkıştırma oranı görüntülenir. --quiet seçeneği ile, başlık ve
       toplam satırları görüntülenmez.

    -L, --license
       gzip lisansını görüntüler ve çıkar.

    -n, --no-name
       Sıkıştırırken, orjinal dosya adını ve tarih damgasını kaydetmez. (İsmin kırpılması
       gerektiğinde, orjinal isim her zaman kaydedilir.) Açarken, orjinal ismi (sadece
       sıkıştırma sonekini kaldırır) ve orjinal tarih damgasını eski haline getirmez
       (sıkıştırılmış dosyadan kopyalar). Bu seçenek açma işlemi için öntanımlıdır.

    -N, --name
       Sıkıştırırken dosya adını ve zaman damgasını kaydeder; bu seçenek sıkıştırma için
       öntanımlıdır. Açarken, varsa, orjinal dosya adı ve zaman damgasını eski haline
       getirir. Dosya ismi için sınırlama uygulayan sistemler veya bir dosya aktarımı
       sonucu zaman damgasının kaybolduğu durumlar için oldukça kullanışlı bir seçenektir.

    -q, --quiet
       Bütün uyarılar engellenir.

    -r, --recursive
       Dizinin alt dizinlerini de ardışık olarak dolaşır. Şayet komut  satırından
       belirtilen bir dosya ismi bir dizin ise, gzip bu dizinin içine girer ve orada
       bulunan bütün dosyaları sıkıştır (veya gunzip'in kullanıldığı durumlara açar).

    -S .sonek, --suffix .sonek
        .gz soneki yerine .sonek sonekini kullanır. Herhangi bir sonek belirtilebilir.
       Dosyaları başka bir sisteme taşımak gibi bir niyetiniz varsa, karışıklığa sebep
       olmamak adına, .z ve .gz dışınaki soneklerden kaçının.  Sonek  bulunmadığı
       durumlarda, gunzip bütün dosyaları soneksiz açmaya kalkar:

       gunzip -S "" *    (MSDOS için *.*)
       gzip'in eski sürümleri .z sonekini kullanmaktaydı ama pack(1) ile bir karışıklığa
       sebebiyet vermemek için bundan vazgeçildi.

    -t, --test
       Sıkıştırılmış dosyanın bütünlüğünü sınar.

    -v, --verbose
       Ayrıntı kipi. Sıkıştırılan veya açılan her bir dosya için isim ve sıkıştırma
       oranını gösterir.

    -V, --version
       Sürüm numarasını ve derleme seçeneklerini gösterir ve çıkar.

    -#, --fast, --best
       Sıkıştırma hızını ayarlamayı sağlar. -1 ile -9 arasında değişen değerler alır. -1
       (--fast) ile en hızlı yöntemle en az sıkıştırma, -9 (--best) ile en yavaş yöntemle
       en yüksek sıkıştırma yapılır. Öntanımlı değer -6 dır (hız ve sıkıştırmanın her
       ikisininde olabildiğince yüksek olduğu durum).

GELİŞMİŞ KULLANIM

    Çoklu sıkıştırılmış dosyalar birleştirilebilir. Bu durumda, gunzip bütün üyeleri tek
    seferde açacaktır. Örneğin:

    gzip -c dosya1 > foo.gz
    gzip -c dosya2 >> foo.gz

    Daha sonra bu komut verilirse:

    gunzip -c foo

    Elde edilen sonuç aşağıdaki komuta eşdeğerdir:

    cat dosya1 dosya2

    Bir .gz dosyasının bozulması durumunda diğer dosyayı kurtarmak mümkün olabilir (şayet
    hasarlı üye çıkarılırsa). Bununla birlikte, bütün üyeleri tek seferde sıkıştırarak daha
    iyi sıkıştırma sağlayabilirsiniz:

    cat dosya1 dosya2 | gzip > foo.gz

    Bu, aşağıdaki yöntemden daha iyi sıkıştırma sağlar.

    gzip -c dosya1 dosya2 > foo.gz

    Şayet birleşik dosyaları daha iyi bir sıkıştırma için tekrar sıkıştırmak isterseniz:

    gzip -cd eski.gz | gzip > yeni.gz

    Şayet sıkıştırılmış bir dosya çeşitli üyeler içeriyorsa, --list seçeneği ile bildirilen
    açılmış boyut ve CRC raporu sadece son üye için verilir. Diğerlerini kapsamaz. Şayet bütün
    üyelerin açılmış boyutuna ihtiyacınız varsa:

    gzip -cd dosya.gz | wc -c

    Çoklu dosyalar ile tek bir arşiv oluşturmak istiyorsanız ve daha sonra bu dosyaları
    birbirinden bağımsız olarak açılabilmesini istiyorsanız, tar veya zip gibi bir arşivleyici
    kullanın. GNU tar yazılımı gzip'i başlatmak için -z seçeneğine sahiptir. gzip, tar
    uygulamasına tamamlayıcı olarak geliştirilmiştir, onun yerini alacak bir  uygulama
    değildir.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    GZIP ortam değişkeni, gzip uygulaması için öntanımlı birkaç değer ihtiva eder. Bu değerler
    önce yorumlanır ve daha sonra komut satırından belirtilen parametreler tarafından
    değiştirilebilirler. Örneğin:

    sh için:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
    csh için: setenv GZIP "-8v --name"
    MSDOSiçin: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS'de ortam değişkeninin adı karışıklık yaratmamak için GZIP_OPT olarak geçer.

İLGİLİ BELGELER

    compact(1),  compress(1),  gzexe(1), pack(1), unzip(1), zcmp(1), zforce(1), zip(1),
    zmore(1), znew(1).

    gzip dosya biçimi P. Deutsch içinde GZIP dosya biçimi belirtimi sürüm 4.3 olarak Internet
    RFC  1952'de (Mayıs 1996) belirtilmiştir ve <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1952.txt>
    adresinde bulunabilir. zip biçimi ise P. Deutsch içinde DEFLATE sıkıştırılmış veri biçimi
    belirtimi  sürüm  1.3 olarak Internet RFC 1951'de (Mayıs 1996) belirtilmiştir ve
    <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1951.txt> adresinde bulunabilir.

ÇIKIŞ DURUMU VE HATA İLETİLERİ

    Çıkış durumu normalde 0 dır, hata oluşması durumunda 1 döner, uyarı oluşması durumunda 2
    döner.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
       Komut satırında geçersiz seçenekler tanımlandı.

    dosyaismi: not in gzip format
       gunzip'e argüman olarak verilen dosya, sıkıştırılmış bir dosya değil.

    dosyaismi: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
       Sıkıştırılmış dosya zarar görmüş. Hatanın verildiği noktaya kadar olan kısım şu
       şekilde kurtarılabilir:

       zcat dosyaismi > kurtarılan
    dosyaismi: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Dosya (LZW kullanılarak) bu makinedeki açma programının işleyebileceği bitlerden
       daha fazlasını kullanabilen bir uygulama ile sıkıştırılmış. Dosyayı gzip ile tekrar
       sıkıştırın. Hem daha iyi sıkıştırma sağlar, hem de daha az bellek kullanır.

    dosyaismi: already has .gz suffix -- no change
       Belirtilen dosyanın zaten sıkıştırılmış olduğu kabul ediliyor. Dosyayı tekrar
       isimlendirin ve tekrar deneyin.

    dosyaismi already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Mevcut dosyasının değiştirilmesini istiyorsanız "y" tuşuna basın, istemiyorsanız
       "n" ye basın.

    gunzip: corrupt input
       Bir SIGSEGV çelişkisi saptandı. Girdi dosyası bozuk olabilir.

    xx.x% Percentage of the input saved by compression.
       Sıkıştırma tarafından kaydedilmiş girdinin yüzdesi (sadece -v  ve  -l  ile
       alakalıdır).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Girdi dosyası normal bir dosya veya dizin değil ise (örneğin, bir sembolik bağ,
       soket, FIFO veya aygıt dosyası olabilir), dokunulmaz.

    -- has xx other links: unchanged
       Girdi dosyası bağlara sahiptir; dokunulmadan geçildi. Daha fazla bilgi için ln(1)'e
       bakınız. Çok sayıda bağa sahip dosyaları sıkıştırmak için -f seçeneğini kullanınız.

YETERSİZLİKLER

    Sıkıştırılmış  veriyi bir teybe yazarken, genellikle, çıktıyı blok sınırına kadar
    sıfırlarla doldurmak gerekebilir. Veri okunduğu ve bütün blok gunzip'e açılmak üzere
    gönderildiği zaman, gunzip sıkıştırılmış verinin ardında fazladan çöplük izi bulur ve
    öntanımlı olarak bir uyarı verir. Bu iletiyi atlamak için --quiet seçeneğini kullanmanız
    gerekir. Bu seçenek GZIP ortam değişkeni vasıtası ile ayarlanabilir:

    sh için: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
    csh için: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    Yukarıdaki örnekte, gzip, GNU tar uygulaması tarafından, belirtilen -z seçeneği ile
    çalıştırılır. Teypler üzerinde okuma ve yazma için aynı boyda bloklar ayrılmış olduğundan
    emin olun (tar'ın -b seçeneği ile). Bu örnek sizin tar uygulamasının GNU sürümünü
    kullandığınız kabul ederek verilmiştir.

YAZILIM HATALARI

    gzip biçimi, modulo 2^32 girdi boyutuna göre davranır, bu nedenle --list seçeneği, 4 GB
    veya daha büyük dosyakarın sıkıştırılmamış boyunu ve sıkıştırma oranını yanlış raporlar.
    Daha büyük dosyaların gerçek boyutlarını tespit etmek için aşağıdaki komutu kullanarak bu
    sorunun çevresinden dolanabilirsiniz:

    zcat dosya.gz | wc -c

    Şayet sıkıştırılmış dosya araştırılamayan bir ortam üzerinde ise, --list seçeneği boyut
    olarak -1 ve crc olarak ffffffff döndürür.

    Bazı çok istisnai durumlarda, --best seçeneği öntanımlı seviye -6'dan daha kötü bir
    sıkıştırma uygular. Bazı son derece gereksiz dosyalarda, compress, gzip'den daha iyi
    sıkıştırma sağlar.

TELİF HAKKI

    Telif Hakkı © 1998, 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.
    Telif Hakkı © 1992, 1993 Jean-loup Gailly

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual  provided
    the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the
    conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is
    distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

    Permission  is granted to copy and distribute translations of this manual into another
    language, under the above conditions for modified versions, except that this permission
    notice may be stated in a translation approved by the Foundation.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                             gzip(1)