Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    gzip - dosyaları sıkıştırır
    gunzip - sıkıştırılmış dosyaları açar
    gzcat - sıkıştırılmış dosyaları standart çıktıda açar

KULLANIM

    gzip  [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [ -S sonek ] [ isim ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [ -S sonek ] [ isim ... ]
    gzcat [ -fhLV ] [ isim ... ]

AÇIKLAMA

    gzip, isim ile belirtilen dosyanın boyutunu Lempel-Ziv Kodlamasını
    (LZ77) kullanarak küçültür. Mümkün olan bütün dosyaların isimlerinin
    sonuna  .gz soneki getirilir ama dosyaların sahiplik, erişim ve
    düzenlenme zamanları korunur (VMS için öntanımlı uzantı -gz, MSDOS,
    OS/2 FAT, Windows NT FAT ve Atari için z dir). Şayet herhangi bir dosya
    ismi belirtilmemişse veya dosya ismi olarak "-" belirtilmişse, standart
    girdi sıkıştırılır ve standart çıktıya gönderilir. Sembolik bağlar,
    özellikle göz ardı edilir.

    Şayet sıkıştırılmış dosya ismi, içinde bulunduğu dosya sistemi için çok
    uzun ise, gzip bu ismi kısaltır. gzip, 3 karakterden uzun dosya ismi
    bölümlerini kısaltmaya çalışır (noktalar ile sınırlanmış bölümler).
    Şayet isim sadece küçük bölümler içeriyorsa, uzun kısımlar kısaltılır.
    Örneğin; dosya isimleri 14 karakter  ile  sınırlandırılmış  ise,
    gzip.msdos.exe, gzi.msd.exe.gz şeklinde sıkıştırılır. Dosya isimleri
    için sınırlandırma olmayan dosya sistemlerinde isimler kısaltılmaz.

    Öntanımlı olarak, gzip orijinal dosya ismini ve zaman etiketlerini
    sıkıştırılmış dosyada da korur. Bu değerler -N seçeneği ile birlikte
    sıkıştırılmış dosyayı açarken kullanılır. Bu yöntem, kısaltılmış dosya
    isimleri olması durumunda veya bir dosya transferi sonrası zaman
    etiketleri korunmamışsa oldukça faydalı olur.

    Sıkıştırılmış dosyalar, gzip -g, gunzip veya gzcat  kullanılarak
    orijinal  durumlarına dönüştürülebilir. Şayet  sıkıştırılmış dosya
    içinde saklanan orijinal dosya ismi, yeni dosya sistemi için geçerli
    değilse, orijinal isimden yeni bir isim uydurulur.

    gunzip, .gz, -gz, .z, -z, _z veya .Z ile biten dosyaların ve doğru
    sihirli sayı ile başlayan dosyaların isminin bulunduğu listeyi kendi
    komut satırına alır ve uzantıları atılmış halde orijinal durumlarına
    dönüştürür. gunzip ayrıca bazı özel uzantıları da tanır: .tgz ve taz
    (.tar.gz  ve  .tar.Z nin kısaltmaları olarak). Sıkıştırma işlemi
    sırasında, dosya isminin kısaltılmasının gerekli olması durumunda, gzip
    .tar uzantısı yerine .tgz kullanır.

    gunzip; gzip, zip, compress, compress -H veya pack ile sıkıştırılmış
    paketleri açabilir. Girdi biçiminin tespiti otomatik olarak yapılır.
    İlk iki biçim için, gunzip bir 32 bitlik CRC sınaması yapar. pack için,
    sıkıştırılmamış uzunluğu kontrol eder. Standart uncompress biçimi uyum
    sınamalarına izin verecek şekilde tasarlanmamıştır. Bununla birlikte,
    gunzip bazen bozuk bir .Z dosyasını tespit edebilir.  Bir .Z dosyasını
    açarken bir hata alırsanız, standart uncompress komutunun uyarmadığını
    görüp de, .Z dosyasının sağlam olduğunu düşünmeyin. Bunun anlamı,
    standart uncompress, girdiyi kontrol etmez ve çıktı olarak çöp yığını
    üretebilir. SCO sıkıştırmasının -H biçimi (lzh sıkıştırma yöntemi) bir
    CRC ihtiva etmez ama bazı tutarlılık denetimlerine izin verir.

    zip  ile  sıkıştırılmış dosyalar, sadece 'deflation' yöntemi ile
    sıkıştırılmış tek bir üyeye sahip oldukları durumlarda, gzip ile
    açılabilirler. Bu özellik, sadece tar.zip dosyalarının tar.gz biçimine
    dönüştürülebilmesi amacı ile tasarlanmıştır. İçinde pek çok dosya
    bulunan zip dosyalarını gunzip ile açmak yerine unzip ile açın.

    gzcat, gunzip  -c ile aynıdır.  (gzcat'in gzip ailesi ile gelen
    komutunun asıl ismi zcat dır. zcat ise aslında compress ailesine
    aittir. Bu bakımdan, compress kurulu sistemlerde komut, gzcat şeklinde
    bulunabilir.) gzcat, ya komut satırındaki dosya listesini ya da
    standart girdideki dosyaları açar ve açılmış veriyi standart çıktıya
    yazar. gzcat, sonu .gz ile bitsin ya da bitmesin, doğru sihirli
    numaraya sahip dosyaları açar.

    gzip, zip ve PKZIP'de kullanılan Lempel-Ziv algoritmasını kullanır.
    Elde edilen sıkıştırma, dosyanın boyutuna ve genel altdizgelerin
    dağılımına  bağlıdır. (*Ç.N.: gzip ingilizce metinler için iyi sonuç
    verir. Türkçe metinlerin sıkıştırılmasında bzip2 bariz şekilde daha iyi
    sıkıştırır.) Sıkıştırma, LZW (compress'de kullanılan), Huffman kodu
    (pack'de kullanılan) veya compact'daki uyarlanmış Huffman kodu ile
    yapılandan daha iyi sonuç verir.

    Sıkıştırma işlemi, sıkıştırılmış dosya orjinalinden büyük olsa bile,
    gerçekleştirilir. Bu durum için en kötü senaryo: gzip dosya başlığı
    için fazladan bir kaç bayt, her 32K blok için 5 bayt veya büyük
    dosyalar için %0.015 oranında boyut artışıdır. Gerçekte kullanılan disk
    bloklarının sayısı asla artmaz. gzip, sıkıştırma veya açma işlemi
    esnasında, dosya iyeliklerini, kiplerini ve zaman etiketlerini korur.

SEÇENEKLER

    -a, --ascii
       Ascii  metin kipi: satır sonlarını  yerel  ayarlara  göre
       dönüştürür.  Bu seçenek, sadece Unix dışı birkaç sistemde
       desteklenir. Örneğin MSDOS'da sıkıştırma esnasında CRLF'ler
       LF'ye çevrilir ve açma işleminde LF'ler CRLF'ye dönüştürülür.

    -c, --stdout, --to-stdout
       Standart çıktıya yazar, orjinal dosyaları değiştirmeden muhafaza
       eder. Şayet çeşitli girdi dosyaları  mevcut  ise,  çıktı,
       sıkıştırılmış bağımsız olarak sıkıştırılmış üyelerden oluşur.
       Daha iyi sıkıştırma elde etmek için, bütün girdi dosyalarını
       sıkıştırma işleminden önce birleştirin.

    -d, --decompress, --uncompress
       Sıkıştırılmış dosyayı açar.

    -f, --force
       Dosyanın çoklu bağlara sahip olduğu durumlarda veya benzer
       dosyanın sistemde var olması durumunda ya da sıkıştırılmış
       verinin  bir  terminalden okunması/yazılması durumunda bile
       sıkıştırma/açma işleminin yapılmasını sağlar.  Şayet  girdi
       bilgisi gzip tarafından tanınmayan bir biçimde ise ve ayrıca
       --stdout  seçeneği  belirtilmişse,  girdi  dosyasını  hiç
       değiştirmeden standart çıktıya kopyalar: gzcat'in, cat gibi
       davranmasına izin verir. Şayet -f verilmemiş ve gzip artalanda
       çalışmıyorsa, varolan dosyanın üzerine yazılıp yazılmayacağını
       kullanıcıya sorar.

    -h, --help
       Yardım konularını görüntüler ve çıkar.

    -l, --list
       Sıkıştırılmış her bir dosya için aşağıdaki bölümleri listeler:

       compressed size:  sıkıştırılmış dosyanın boyu
       uncompressed size: sıkıştırılmamış dosyanın boyu
       ratio:       sıkıştırma oranı (bilinmiyorsa 0.0%)
       uncompressed_name: sıkıştırılmamış dosyanın ismi
       Açılmış boyut, .Z dosyaları gibi gzip  biçiminde  olmayan
       sıkıştırılmış dosyalar için -1 olarak verilir. Bu tür bir
       dosyanın açılmış boyutunu bulmak için şunu kullanabilirsiniz:

       zcat file.Z | wc -c
       --verbose seçeneği ile birlikte kullanılırsa, aşağıdaki bölümler
       de gösterilir:

       method:   sıkıştırma yöntemi
       crc:     sıkıştırılmamış verinin 32 bitlik CRC'si
       date & time: sıkıştırılmamış dosya için tarih damgası
       Desteklenen sıkıştırma yöntemleri: deflate, compress, lzh (SCO
       compress -H) ve pack'dir. gzip biçiminde olmayan bir dosya
       için crc, ffffffff şeklinde belirtilir.

       --name seçeneği ile sıkıştırılmış dosya içinde eğer varsa,
       sıkıştırılmamış dosya ismi, tarih ve zaman saklanır.

       --verbose seçeneği ile ayrıca, bilinmeyen boyutlar olmadıkça
       bütün  dosyalar  için  toplam  boyut  ve sıkıştırma oranı
       görüntülenir. --quiet seçeneği ile, başlık ve toplam satırları
       görüntülenmez.

    -L, --license
       gzip lisansını görüntüler ve çıkar.

    -n, --no-name
       Sıkıştırırken, orjinal dosya adını ve tarih damgasını kaydetmez.
       (İsmin kırpılması gerektiğinde,  orjinal  isim  her  zaman
       kaydedilir.) Açarken, orjinal ismi (sadece sıkıştırma sonekini
       kaldırır) ve orjinal tarih damgasını eski haline getirmez
       (sıkıştırılmış dosyadan kopyalar). Bu seçenek açma işlemi için
       öntanımlıdır.

    -N, --name
       Sıkıştırırken dosya adını ve zaman damgasını kaydeder; bu
       seçenek sıkıştırma için öntanımlıdır. Açarken, varsa, orjinal
       dosya adı ve zaman damgasını eski haline getirir. Dosya ismi
       için sınırlama uygulayan sistemler veya bir dosya aktarımı
       sonucu zaman damgasının kaybolduğu durumlar  için  oldukça
       kullanışlı bir seçenektir.

    -q, --quiet
       Bütün uyarılar engellenir.

    -r, --recursive
       Dizinin alt dizinlerini de ardışık olarak dolaşır. Şayet komut
       satırından belirtilen bir dosya ismi bir dizin ise, gzip bu
       dizinin içine girer ve orada bulunan bütün dosyaları sıkıştır
       (veya gunzip'in kullanıldığı durumlara açar).

    -S .sonek, --suffix .sonek
        .gz soneki yerine .sonek sonekini kullanır. Herhangi bir sonek
       belirtilebilir. Dosyaları başka bir sisteme taşımak gibi bir
       niyetiniz varsa, karışıklığa sebep olmamak adına, .z ve .gz
       dışınaki soneklerden kaçının. Sonek bulunmadığı durumlarda,
       gunzip bütün dosyaları soneksiz açmaya kalkar:

       gunzip -S "" *    (MSDOS için *.*)
       gzip'in eski sürümleri .z sonekini kullanmaktaydı ama pack(1)
       ile bir karışıklığa sebebiyet vermemek için bundan vazgeçildi.

    -t, --test
       Sıkıştırılmış dosyanın bütünlüğünü sınar.

    -v, --verbose
       Ayrıntı kipi. Sıkıştırılan veya açılan her bir dosya için isim
       ve sıkıştırma oranını gösterir.

    -V, --version
       Sürüm numarasını ve derleme seçeneklerini gösterir ve çıkar.

    -#, --fast, --best
       Sıkıştırma hızını ayarlamayı sağlar. -1 ile -9 arasında değişen
       değerler  alır. -1 (--fast) ile en hızlı yöntemle en az
       sıkıştırma, -9 (--best) ile en yavaş yöntemle en  yüksek
       sıkıştırma yapılır. Öntanımlı değer -6 dır (hız ve sıkıştırmanın
       her ikisininde olabildiğince yüksek olduğu durum).

GELİŞMİŞ KULLANIM

    Çoklu sıkıştırılmış dosyalar birleştirilebilir. Bu durumda, gunzip
    bütün üyeleri tek seferde açacaktır. Örneğin:

    gzip -c dosya1 > foo.gz
    gzip -c dosya2 >> foo.gz

    Daha sonra bu komut verilirse:

    gunzip -c foo

    Elde edilen sonuç aşağıdaki komuta eşdeğerdir:

    cat dosya1 dosya2

    Bir .gz dosyasının bozulması durumunda diğer dosyayı kurtarmak mümkün
    olabilir (şayet hasarlı üye çıkarılırsa).  Bununla birlikte, bütün
    üyeleri tek seferde sıkıştırarak daha iyi sıkıştırma sağlayabilirsiniz:

    cat dosya1 dosya2 | gzip > foo.gz

    Bu, aşağıdaki yöntemden daha iyi sıkıştırma sağlar.

    gzip -c dosya1 dosya2 > foo.gz

    Şayet  birleşik  dosyaları  daha iyi bir sıkıştırma için tekrar
    sıkıştırmak isterseniz:

    gzip -cd eski.gz | gzip > yeni.gz

    Şayet sıkıştırılmış bir dosya çeşitli üyeler içeriyorsa,  --list
    seçeneği ile bildirilen açılmış boyut ve CRC raporu sadece son üye için
    verilir. Diğerlerini kapsamaz. Şayet bütün üyelerin açılmış  boyutuna
    ihtiyacınız varsa:

    gzip -cd dosya.gz | wc -c

    Çoklu dosyalar ile tek bir arşiv oluşturmak istiyorsanız ve daha sonra
    bu dosyaları birbirinden bağımsız olarak açılabilmesini istiyorsanız,
    tar veya zip gibi bir arşivleyici kullanın. GNU tar yazılımı gzip'i
    başlatmak için -z seçeneğine sahiptir.  gzip,  tar  uygulamasına
    tamamlayıcı olarak geliştirilmiştir, onun yerini alacak bir uygulama
    değildir.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    GZIP ortam değişkeni, gzip uygulaması için öntanımlı birkaç değer
    ihtiva eder. Bu değerler önce yorumlanır ve daha sonra komut satırından
    belirtilen parametreler tarafından değiştirilebilirler. Örneğin:

    sh için:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
    csh için: setenv GZIP "-8v --name"
    MSDOSiçin: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS'de ortam değişkeninin adı karışıklık yaratmamak için GZIP_OPT
    olarak geçer.

İLGİLİ BELGELER

    compact(1),  compress(1),  gzexe(1),  pack(1),  unzip(1), zcmp(1),
    zforce(1), zip(1), zmore(1), znew(1).

    gzip dosya biçimi P. Deutsch içinde GZIP dosya biçimi belirtimi sürüm
    4.3  olarak Internet RFC 1952'de (Mayıs 1996) belirtilmiştir ve
    <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1952.txt> adresinde bulunabilir.  zip
    biçimi  ise P. Deutsch içinde DEFLATE sıkıştırılmış veri biçimi
    belirtimi sürüm 1.3 olarak Internet RFC  1951'de  (Mayıs  1996)
    belirtilmiştir ve <ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1951.txt> adresinde
    bulunabilir.

ÇIKIŞ DURUMU VE HATA İLETİLERİ

    Çıkış durumu normalde 0 dır, hata oluşması durumunda 1 döner, uyarı
    oluşması durumunda 2 döner.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
       Komut satırında geçersiz seçenekler tanımlandı.

    dosyaismi: not in gzip format
       gunzip'e argüman olarak verilen dosya, sıkıştırılmış bir dosya
       değil.

    dosyaismi: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
       Sıkıştırılmış dosya zarar görmüş. Hatanın verildiği noktaya
       kadar olan kısım şu şekilde kurtarılabilir:

       zcat dosyaismi > kurtarılan
    dosyaismi: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Dosya  (LZW  kullanılarak)  bu makinedeki açma programının
       işleyebileceği bitlerden daha  fazlasını  kullanabilen  bir
       uygulama ile sıkıştırılmış. Dosyayı gzip ile tekrar sıkıştırın.
       Hem daha iyi sıkıştırma sağlar, hem de daha az bellek kullanır.

    dosyaismi: already has .gz suffix -- no change
       Belirtilen dosyanın zaten sıkıştırılmış olduğu kabul ediliyor.
       Dosyayı tekrar isimlendirin ve tekrar deneyin.

    dosyaismi already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Mevcut  dosyasının değiştirilmesini istiyorsanız "y" tuşuna
       basın, istemiyorsanız "n" ye basın.

    gunzip: corrupt input
       Bir SIGSEGV çelişkisi saptandı. Girdi dosyası bozuk olabilir.

    xx.x% Percentage of the input saved by compression.
       Sıkıştırma tarafından kaydedilmiş girdinin yüzdesi (sadece -v ve
       -l ile alakalıdır).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Girdi dosyası normal bir dosya veya dizin değil ise (örneğin,
       bir sembolik bağ, soket, FIFO veya aygıt dosyası olabilir),
       dokunulmaz.

    -- has xx other links: unchanged
       Girdi dosyası bağlara sahiptir; dokunulmadan geçildi. Daha fazla
       bilgi için ln(1)'e bakınız. Çok sayıda bağa sahip dosyaları
       sıkıştırmak için -f seçeneğini kullanınız.

YETERSİZLİKLER

    Sıkıştırılmış veriyi bir teybe yazarken, genellikle, çıktıyı blok
    sınırına kadar sıfırlarla doldurmak gerekebilir. Veri okunduğu ve bütün
    blok gunzip'e açılmak üzere gönderildiği zaman, gunzip sıkıştırılmış
    verinin ardında fazladan çöplük izi bulur ve öntanımlı olarak bir uyarı
    verir. Bu iletiyi atlamak için --quiet seçeneğini kullanmanız gerekir.
    Bu seçenek GZIP ortam değişkeni vasıtası ile ayarlanabilir:

    sh için: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
    csh için: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    Yukarıdaki örnekte, gzip, GNU tar uygulaması tarafından, belirtilen -z
    seçeneği ile çalıştırılır. Teypler üzerinde okuma ve yazma için aynı
    boyda bloklar ayrılmış olduğundan emin olun (tar'ın -b seçeneği ile).
    Bu örnek sizin tar uygulamasının GNU sürümünü kullandığınız kabul
    ederek verilmiştir.

YAZILIM HATALARI

    gzip biçimi, modulo 2^32 girdi boyutuna göre davranır, bu nedenle
    --list seçeneği, 4 GB veya daha büyük dosyakarın sıkıştırılmamış boyunu
    ve sıkıştırma oranını yanlış raporlar. Daha büyük dosyaların gerçek
    boyutlarını tespit etmek için aşağıdaki komutu kullanarak bu sorunun
    çevresinden dolanabilirsiniz:

    zcat dosya.gz | wc -c

    Şayet sıkıştırılmış dosya araştırılamayan bir ortam üzerinde ise,
    --list seçeneği boyut olarak -1 ve crc olarak ffffffff döndürür.

    Bazı çok istisnai durumlarda, --best seçeneği öntanımlı seviye -6'dan
    daha kötü bir sıkıştırma uygular. Bazı son derece gereksiz dosyalarda,
    compress, gzip'den daha iyi sıkıştırma sağlar.

TELİF HAKKI

    Telif Hakkı © 1998, 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.
    Telif Hakkı © 1992, 1993 Jean-loup Gailly

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                    gzip(1)