Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    man - kılavuz sayfalarını biçimler ve görüntüler
    manpath - man sayfalarının aranacağı yolu gösterir

KULLANIM

    man [-acdfFhkKtwW] [--path] [-m sistem] [-p dizge] [-C ayar-dosyas]
      [-M dosyayolu] [-P sayfalayc] [-S blm-listesi] [blm]
      isim ...

AÇIKLAMA

    man  kılavuz  sayfalarını  biçimler  ve  görüntüler. Şayet blm
    belirtilirse, man komutu bu bölümdeki kılavuzla ilgilenecektir. isim
    genellikle, bir komut, işlev ya da dosyanın ismi olarak kılavuz
    sayfasının adıdır. Bununla birlikte, şayet isim bir bölü (/) işareti
    içeriyorsa, man komutu bunu bir dosya belirimi gibi kabul edecektir.
    Böylece man ./foo.5 ve hatta man /cd/foo/bar.1.gz şeklinde bile komut
    uygulanabilir.

    Kılavuz  sayfası  dosyalarını  man'ın  nerede  aradığı  aşağıda
    açıklanmıştır.

SEÇENEKLER

    -C ayar-dosyas
       Kullanılacak  ayar  dosyası  belirtilir,  öntanımlı  olarak
       /etc/man.config'dir (man.conf(5)'a bakınız.)

    -M dosyayolu
       Man  sayfalarının  aranacağı  dizinler belirtilir. Dizinler
       `:'larla ayrılır. Boş liste -M hiç kullanılmamış gibi işlem
       görür. KILAVUZ SAYFALARININ ARAMA YOLU bölümüne bakınız.

    -P sayfalayc
       Kullanılacak sayfalayıcı uygulamasını belirtmek için kullanılır.
       Bu seçenek MANPAGER ortam değişkenini  umursamaz.  Komutun
       kullanılmasından sonra PAGER değişkeni tekrar devreye girer.
       Öntanımlı sayfalayıcı olarak, man komutu  /usr/bin/less -isr
       kullanır.

    -S blm-listesi
       Aranacak kılavuz bölümlerinin `:' ayraçlı listesi belirtilir. Bu
       seçenek MANSECT ortam değişkenini umursamaz.

    -a   Öntanımlı  olarak,  man  bulduğu  ilk  kılavuz  sayfasını
       görüntüledikten sonra devreden çıkacaktır. Bu seçenek ile,
       sadece bulunan ilk kılavuz  sayfasının değil, isimle eşleşen
       bütün sayfaların gösterilmesi sağlanır.

    -c   Bir güncel cat sayfası mevcut olsa bile man sayfasını tekrar
       biçimler. Bu seçenek sadece, cat sayfasının farklı bir ekran
       genişliği için derlenmiş olduğu ya da evvelce biçimlenmiş
       dosyanın bozulması halinde kullanılırsa anlamlıdır.

    -d   Man sayfasını görüntülemez, sadece hata ayıklama bilgileri
       basar.

    -D   Yukarıdaki seçenekten farklı olarak man sayfasını görüntülediği
       gibi hata ayıklama bilgilerini de basar.

    -f   whatis ile aynıdır.

    -F, --preformat
       Sadece biçimler, göstermez.

    -h   Tek satırlık bir yardım iletisi basar ve çıkar.

    -k   apropos ile aynıdır.

    -K   Bütün man sayfaları içinde, belirtilen dizgeyi arar. UYARI: Bu
       işlem, muhtemelen, çok yavaş olacaktır. Bir bölüm belirtmek daha
       uygundur (sadece bir fikir vermesi açısından: 500 man sayfasının
       aranması bir dakika sürer)

    -m sistem
       İsmi  belirtilen  sistem üzerinde aranacak, başka bir man
       sayfaları kümesi tanımlar.

    -p dizge
       nroff veya troff'dan önce çalıştırılacak önişlemci dizilimini
       belirtmek için kullanılır.  Her kurulum bütün önişlemcilere
       sahip değildir. Bazı önişlemciler ve bunları belirten harfler
       şunlardır: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v),refer
       (r). Bu seçenek MANROFFSEQ ortam değişkenini yok sayacaktır.

    -t   Kılavuz sayfasını standart çıktıya akterırken biçimlemek için
       /usr/bin/groff  -Tps -mandoc kullanır.  /usr/bin/groff -Tps
       -mandoc'dan çıktısının basılmadan  önce  bazı  filtrelerden
       geçirilmesi gerekebilir.

    -w, --path
       Aslında man sayfalarını görüntülemez, sadece biçemlenecek veya
       görüntülenecek dosyaların bulunduğu yerleri bildirir. Herhangi
       bir  argüman  belirtilmemişse,  man  komutu tarafından man
       sayfalarını bulmak için aranan dizinlerin listesini standart
       çıktıdan görüntüler. Şayet manpath, man'e bir bağ ise, bu
       durumda "tr-manpath" ile "tr-man --path" eşdeğerdir.

    -W   -w gibidir, fakat her satıra tek bir dosya ismi basar ve
       herhangi bir ek bilgi vermez. man -aW man | xargs ls -l benzeri
       kabuk komutlarında oldukça faydalıdır.

CAT SAYFALARI

    Tekrar ihtiyaç duyulduğunda man sayfalarının biçimlenme  zamanını
    kazanmak  için, man komutu biçimlenmiş man sayfalarını kaydetmek
    isteyecektir. Geleneksel  olarak  DİZİN/manX  içindeki  sayfaların
    biçimlenmiş halleri, DİZİN/catX içinde tutulur. Fakat, man dizini ile
    cat dizini arasındaki  diğer  eşleşmeler  /etc/man.config  içinde
    belirtilebilir.  Gerekli  cat  dizini  yoksa, hiçbir cat sayfası
    kaydedilmeyecektir. Satır uzunluğu 80 karakterden farklı biçimlenmiş
    hiçbir cat sayfası kaydedilmez. man.conf dosyası NOCACHE içeriyorsa
    hiçbir cat dosyası kaydedilmez.

    bir man kullanıcısına, man suid yapmak mümkündür. Böylece, bir cat
    dizininin sahibi man kullanıcısı ve izinler 755 (sadece man tarafından
    yazılabilir) ve cat dosyalarının sahibi man kullanıcısı ve izinleri 644
    veya 444 (sadece man kullanıcısı tarafından yazılabilir veya hiç kimse
    yazamaz) iken, herhangi bir  normal  kullanıcı  cat  sayfalarını
    değiştiremez veya bu dizine başka dosyalar koyamaz. Şayet man, suid
    olarak tanımlanmamışsa, bütün kullanıcıların cat sayfalarını buraya
    bırakmasını istersek, cat dizininin izinleri 777 olmalıdır.

    -c  seçeneği,  bir  cat sayfası var olsa bile, sayfanın tekrar
    biçimlenmesini sağlar.

KILAVUZ SAYFALARININ ARAMA YOLU

    man komutu kılavuz sayfalarını bulmak için, verilen seçeneklere, ortam
    değişkenlerine, /etc/man.config ayar dosyasına ve bazı yerleşik ve
    geleneksel yapılara dayanan oldukça karışık bir yöntem kullanır.

    İlk olarak, isim argümanı bölü (/) karakterini içeriyorsa, man komutu
    bunu dosyanın kendi belirtimi olarak kabul eder ve arama yapılmaz.

    isim argümanı bölü (/) karakterini içermediği normal durumlarda, aranan
    kılavuz sayfası ile alakalı olabilecek bir dosyayı bulmak için çeşitli
    dizinleri araştırır.

    Şayet -M dosyayolu seçeneğini belirtirseniz, dosyayolu `:' ayraçlı
    dizin listesindeki dizinler man komutunun arayacağı dizinlerdir.

    Şayet -M belirtilmemiş ama MANPATH ortam değişkeni belirtilmiş ise, bu
    değişkenin  değerindeki  dizin  listesi  man  komutunun arayacağı
    dizinlerdir.

    Şayet -M veya MANPATH ile dizin listesi açıkça belirtilmemiş ise, man
    komutu /etc/man.config ayar dosyasında tanımlanmış olan kendi dizin
    listesini esas alır. Ayar dosyasındaki MANPATH deyimleri, aramada
    kullanılacak ek dizinleri tanımlar.

    Bununla  birlikte,  MANPATH_MAP deyimleri sizin arama yollarınıza
    eklenir, tabii ki bu sizin komut arama yolunuza bağlıdır (mesela: sizin
    PATH ortam değişkeninize). Komut arama yolunda olabilecek her bir dizin
    için, kılavuz sayfaları arama  yoluna  eklenebilecek  bir  dizin
    MANPATH_MAP deyimi içinde tanımlanır. man komutu PATH değişkenine bakar
    ve uygun dizinleri kılavuz sayfaları arama yoluna ekler. Böylece,
    MANPATH_MAP'in tam olarak kullanımında, man xyz komutu ile xyz komutunu
    verdiğinizde çalışacak uygulamanın kılavuz sayfasını elde edersiniz.

    Ek olarak, komut arama yolundaki (bundan sonra `komut dizini' olarak
    anılacaktır) MANPATH_MAP ifadesine sahip olmayan herbir dizin için, man
    komutu, man dizinini, komut dizini altında veya komut dizininin üst
    dizininin altdizinlerinde arar.

    /etc/man.config içerisine NOAUTOPATH deyimini ekleyerek bu yakınlık
    aramasını iptal edebilirsiniz.

    Yukarıda tarif edilen arama yolu içerisindeki her bir dizinde, man
    komutu, bölüm olarak isteğe bağlı bir numara ve olası bir sıkıştırma
    sonekiyle konu.blm isimli dosyayı  arar.  Şayet böyle bir dosya
    bulamaz ise, N kılavuz bölüm numarası olmak üzere manN veya catN adlı
    altdizinlere bakar. Şayet dosya catN altdizininde bulunursa, man bu
    dosyası biçimlenmiş kılavuz sayfaları dosyası (cat sayfaları) olarak
    kabul eder. Aksi durumda, man bu sayfaların biçimlenmediği varsayar.
    Her ikisi durumda da dosya bilinen bir sıkıştırma biçimine sahip sonek
    taşıyorsa (örneğin; .gz), man bu dosyanın gzipli olduğunu kabul eder.

    Belirli bir konu için, man komutunun bir kılavuz sayfasını nerede
    bulacağını  (veya  bulup bulamayacağını) görmek için --path (-w)
    seçeneğini kullanın.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    MANPATH
       Şayet MANPATH belirtilmiş ise, man komutu burada belirtilen yolu
       kılavuz sayfalarını aramak için kullanacağı yol olarak kabul
       eder ve otomatik arama yolu ile ayar dosyasındaki ayarlar yok
       sayılır, ama -M seçeneği MANPATH ile belirtilen yolun da yok
       sayılmasını sağlar. KILAVUZ SAYFALARININ ARAMA YOLU bölümüne
       bakınız.

    MANPL Şayet MANPL belirtilmiş ise, görüntülenecek sayfa uzunluğunu
       belirlemek için bu değişkeninin değeri kullanılır. Aksi halde,
       bütün man sayfası tek (ve muhtemelen uzun) bir sayfa halinde
       görüntülenir.

    MANROFFSEQ
       Şayet MANROFFSEQ belirtilmiş ise; bu değişkenin değeri, nroff
       veya troff çalıştırılmadan önce çalıştırılacak önişlemcileri
       belirlemek için kullanılır. Öntanımlı olarak, sayfalar nroff'tan
       önce tbl önişlemcisinden geçirilirler.

    MANSECT
       Şayet MANSECT belirtilmiş ise; bu değişkenin değeri hangi
       kılavuz bölümünün araştırılacağını belirlemek için kullanılır.

    MANWIDTH
       Şayet MANWIDTH belirtilmiş ise, bu değişkenin değeri kılavuz
       sayfasının  ne  genişlkte  görüntüleneceğini belirtmek için
       kullanılır. Belirtilmemişse sayfa  tam  ekran  genişliğinde
       görüntülenir.

    MANPAGER
       Şayet MANPAGER belirtilmiş ise; bu değişkenin değeri kılavuz
       sayfasını görüntüleyecek programın adını tayin etmek  için
       kullanılır. Belirtilmemişse, PAGER kullanılır. Eğer hiçbir değer
       yok ise, /usr/bin/less -isr kullanılır.

    LANG  Şayet LANG belirtilmiş ise; bu değişkenin değeri, man komutunun
       kılavuz sayfası için ilk bakacağı altdizini belirtir. Böylece,
       `LANG=dk man1 foo' komutu, man'in, foo kılavuz sayfaları için
       ilk  olarak  .../dk/man1/foo.1, eğer bu dosya bulunamazsa,
       .../man1/foo.1 dosyasına bakmasını sağlar. Buradaki `...' arama
       yolunda tanımlı bir dizindir.

    NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG
       NLSPATH ve LC_MESSAGES çevre değişkenleri (veya ikincisinin
       olmadığı durumlarda LANG değişkeni) mesaj kataloğunu konumlamada
       rol oynar. (İngilizce sayfalar derlenmiştir ve İngilizce için
       kataloğa gerek yoktur.) Ayrıca man tarafından çağrılan col(1)
       gibi uygulamaların LC_CTYPE'ı kullandığını unutmayın.

    PATH  PATH, kılavuz sayfaları dosyaları için arama yolunu tayin etmeye
       yardımcı olur. KILAVUZ SAYFALARININ ARAMA YOLU bölümüne bakınız

    SYSTEM Öntanımlı olarak gelen bir sonraki sistem ismini almak  için
       kullanılır (-m seçeneği ile birlikte kullanmak için).

İLGİLİ BELGELER

    apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1), man.config(5).

YAZILIM HATALARI

    -t seçeneği sadece troff benzeri bir uygulama yüklü ise çalışır.

İPUÇLARI

    .emacs dosyanıza

    (global-set-key [(f1)] (lambda () (interactive) (manual-entry (current-word))))

    satırını eklerseniz, F1'e bastığınız zaman imlecin üzerinde bulunduğu
    kütüphane çağrısının man sayfası açılır.

    Bir man sayfasını düz metin halinde, tersbölüler ve  altçizgiler
    olmadan, görmek isterseniz

    # man foo | col -b > foo.mantxt

    komutunu vermeyi deneyin.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                 2 Eylül 1995              man(1)