Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    patch - bir yama dosyasını orjinaline uygular

KULLANIM

    patch [seenekler] [orjinal [yama]]
    genellikle şöyle kullanılır:

    patch -psay <yama

AÇIKLAMA

    patch,  diff(1) ile üretilmiş bir fark listesi içeren bir yama dosyası
    alır ve bu yama dosyasındaki farkları bir veya daha fazla orjinal
    dosyaya uygulayarak orjinallerin yamalı sürümlerini üretir. Normalde
    yamalı sürümler orjinal dosyalara yazılarak oluşturulur. Yedekler
    oluşturulabilir;  -b ve --backup seçeneklerine bakınız. Yamanacak
    dosyaların isimleri normalde yama dosyasından alınır, ancak eğer sadece
    bir  yamanacak  dosya varsa ismi komut satırında orjinal olarak
    belirtilebilir.

    patch çalıştırıldığında fark listesinin türü -c (--context), -e (--ed),
    -n (--normal) veya -u (--unified) seçenekleri ile belirtilmemişse önce
    fark listesinin türünü saptamaya çalışır. ed fark dosyaları bir
    boruhattı  ile  ed(1) metin düzenleyicisi üzerinden uygulanırken,
    bağlamsal fark dosyaları (eski, yeni ve birleşik) ve normal fark
    dosyaları doğrudan patch tarafından uygulanır.

    patch  yama  dosyasındaki  olası bozuk alanları atlayarak yamayı
    uygulamaya çalışır. Bu özelliğinden yararlanarak yama dosyası içine bir
    açıklama yerleştirebilirsiniz ve buna rağmen yama uygulanır. Eğer diff
    dosyasının içeriği sürekli aynı biçimde girintilenmişse veya bir
    bağlamsal fark dpsyasında satırlar CRLF ile bitiyorsa ya da Internet
    RFC 934'de "-" için belirtildiği gibi "-" ile başlayan satırlar varsa
    bunlar hesaba katılır.

    Bağlamsal fark dosyaları ile ve bir daha az genişletme yapan normal
    fark dosyaları ile patch, yama içindeki satır numaraları yanlış
    olduğunda  bunu  saptayabilir  ve yama listesinin her elemanının
    uygulanacağı doğru yeri bulmaya çalışır. Önce listedeki her eleman ile
    ilgili satır numaralarını alır ve yamanın uygulanmasında kullanılan
    artı ve eksi ile belirlenmiş satırlara bakar. Eğer satır numaraları
    doğru yeri belirtmiyorsa, eksi ile belirtilmiş satırları bulmak üzere
    metni ileri ve geri her iki yönde tarar. patch  ilk  taramada
    değiştirilecek satırların tamamı için bir eşleşme arar. Böyle bir
    eşleşme bulamazsa, yama dosyası bir bağlamsal yama dosyası ise ve
    belirsizlik faktörü de 1 ise değiştirilecek satırların ilkini ve
    sonuncusunu yok sayarak bir arama daha yapar. Bulamazsa ve belirsizlik
    faktörü 2 veya 2 den büyükse bu kez ilk ve son iki satırı yok sayarak
    bir arama daha yapar. (Öntanımlı belirsizlik faktörü 2'dir.) patch
    yamanın uygulanacağı yeri bulamazsa, uygulayamadığı bölümü bir red
    dosyasına yazar. Bu dosyanın ismi normalde yama dosyasının ismine .rej
    eklenerek  elde edilir. Eğer .rej eki çok uzun bir dosya ismi
    oluşturacaksa dosya isminin sonuna # eklenir, bu karakter de fazla
    geliyorsa dosya isminin son karakteri # ile değiştirilir. (Rededdilen
    kısım yamanın biçiminden bağımsız olarak sıradan bağlamsal  fark
    biçiminde çıktılanır. Eğer girdi bir normal fark dosyası ise bağlamın
    çoğu basitçe boş olur.) Red dosyasındaki reddedilen kısımlarla ilgili
    satır  numaraları  yama  dosyasındaki satır numaralarından farklı
    olabilir: yeni satır numaraları yamanın eski dosyada değil de yeni
    (yamanmış) dosyada bulunabileceği yaklaşık yeri belirtecek şekilde
    oluşturulur.

    Her yama parçası tamamlandığında, eğer parçanın uygulanması başarısız
    olmuşsa  (yeni dosyadaki) hangi satırdan itibaren devam edeceğini size
    bildirilir. Eğer yama parçası fark dosyasında belirtilen satırdan
    farklı numaralı bir satıra uygulanmışsa size yeni konumu bildirir. Yeni
    konumun çok farklı olması parçanın yanlış yeri yamamakta kullanıldığını
    belirtebilir. Bir eşleşme bulunurken belirsizlik faktörü kullanmak
    gerekmişse, biraz kuşku duyasınız diye bu da ayrıca bildirilir.
    --verbose seçeneğini belirtmişseniz başarıyla uygulanan yama parçaları
    hakkında da bilgi verilir.

    Komut satırında orjinal dosya belirtilmemişse patch, yama dosyasındaki
    yama  olarak  uygulanabilecek  alanların  dışındaki  alanları
    değerlendirerek aşağıdaki kurallara bağlı olarak yamanın uygulanacağı
    dosyanın ismini tespit etmeye çalışır.

    Önce, aday dosya isimlerinin listesini elde etmeye çalışır. Bunu şöyle
    yapar:

    · Başlık bir bağlamsal fark dosyası başlığı ise, patch eski ve yeni
     dosya isimlerini başlıktan alır. Eğer isimdeki bölü çizgilerinin
     sayısı -psay veya --strip=say seçenekleri ile belirtilen kadar
     değilse bu isim yoksayılır. /dev/null ismi de ayrıca yoksayılır.

    · Yama olarak uygulanacak alanların dışında Index: ile başlayan
     satırlar varsa ve hem  yeni  hem  de  eski  dosya  isimleri
     belirtilmemişse veya patch POSIX uyumlu ise, patch dosya isimlerini
     Index: ile başlayan satırlardan alır.

    · Bundan sonraki kurallara uygun olmak üzere, aday dosya isimlerinin,
     başlıkta göründükleri sıraya bakılmaksızın, (eski, yeni, Index)
     düzeninde olacakları varsayılır.

    patch bir dosya ismini aday dosya listesinden şu kurallara göre seçer:

    · Bazı isimli dosyalar mevcutsa, patch POSIX uyumluysa ilk dosya ismi
     değilse eniyi isim seçilir.

    · Eğer patch RCS, ClearCase ve SCCS'yi yoksaymıyorsa (-g say veya
     --get=say seçeneklerine bakınız) ve isimli bir dosya mevcut değilse
     ama bir RCS, ClearCase veya SCCS ana dosyası varsa patch ilk isimli
     dosyayı RCS, ClearCase veya SCCS ana dosyası ile seçer.

    · İsimli dosya mevcut değilse, bir RCS, ClearCase veya SCCS ana
     dosyası da yoksa ama bazı dosya isimleri verilmişse, patch POSIX
     uyumlu değilse ve yamanın bir dosya oluşturması gerekiyorsa, patch
     en az dizin oluşturulacak şekilde en iyi dosya ismini seçer.

    · Şimdiye dek bahsedilen kurallarla hal bir dosya ismi seçilememişse,
     yamanacak dosyanın ismi size sorulur ve patch dosya ismini buna göre
     seçer.

    İsimli dosyalar listesinden "eniyi" dosya ismi şöyle seçilir: önce en
    az sayıda dizini dosya yolu olarak alır, bundan sonra, uzantısız en
    kısa dosya isimleri, bundlardan sonra en kısa isimlerin tümü ve son
    olarak da kalan ilk isim alınır.

    Ek olarak, Yama olarak uygulanacak alanların dışında Prereq: ile
    başlayan bir satır varsa, patch bu öngereklilikler satırındaki ilk
    sözcüğü (normalde bir sürüm numaraasıdır) alır ve orjinal dosyaya bu
    sözcük var mı diye bakar. Yoksa patch işine devam etmeden önce bir
    doğrulama isteği yapar.

    Tüm bunların nihayetinde, şöyle bir bildirim de yapabilirsiniz:

    | patch -d /usr/src/local/blurfl

    ve, blurfl dizinindeki bir dosya yama dosyasıyla yamanır.

    Eğer yama dosyası bir yamadan fazlasını içeriyorsa patch onların
    herbirini farklı birer yama dosyasından geliyormuşçasına uygular. Yama
    olarak uygulanabilecek her satır grubundan önce gelen satırlarda
    bulunan dosya isimleri ve sürüm numaralarından yukarıda bahsedildiği
    gibi yamanacak dosyanın ismi saptanarak bu işlem gerçekleştirilir.

SEÇENEKLER

    -b, --backup
     Dosyaların yedeğini oluşturur. Bir dosya yamanırken orjinal dosya
     silinmez, ya başka bir yere kopyalanır ya da ismi değiştirilir.
     Mevcut olmayan bir dosyanın yedeği yapılırken, olmayan dosyayı
     belirtmek için sadece ismi olan cismi olmayan (boş) bir dosya
     oluşturulur. Yedek dosya isimlerinin nasıl oluşturulduğu -V veya
     --version-control seçeneklerinin açıklamalarında bulunabilir.

    --backup-if-mismatch
     Yama bir dosya ile tam uyuşmazsa ve yedekleme istenmese de dosya
     yedeklenir. patch POSIX uyumlu değilse bu seçenek öntanımlı olarak
     uygulanır.

    --no-backup-if-mismatch
     Yama bir dosya ile tam uyuşmazsa ve yedekleme istense de dosya
     yedeklenmez. patch POSIX uyumlu değilse bu seçenek öntanımlı olarak
     uygulanır.

    -B nek, --prefix=nek
     Basit yedek dosya ismi oluşturulurken dosya isminin önüne nek
     getirilir. Örneğin, -B /junk/ ile dosya ismi src/patch/util.c olan
     bir   dosyanın   basit   yedeği  yapılırken  dosya  ismi
     /junk/src/patch/util.c yapılır.

    --binary
     Standart çıktı veya /dev/tty dışında tüm dosyalar için okuma ve
     yazma işlemleri iklik kipte yapılır. Bu seçenek POSIX uyumlu
     sistemlerde etkisizdir. DOS benzeri sistemlerde ise bu seçeneğin bir
     fark oluşturması için yama diff -a --binary ile üretilmiş olmalıdır.

    -c, --context
     Yama dosyası sıradan bir bağlamsal fark dosyası olarak yorumlanır.

    -d dizin, --directory=dizin
     Hiçbir şey yapmadan, hemen dizin dizinine geçilir.

    -D tanm, --ifdef=tanm
     Değişiklikleri  işaretlemede  #ifdef  ...  #endif yapısı tanm
     farklılaştırma sembolü ile kullanılır.

    --dry-run
     Hiçbir dosyada değişiklik yapmaksızın uygulanan yamaların sonuçları
     basılır.

    -e, --ed
     Yama dosyası bir ed betiği olarak yorumlanır.

    -E, --remove-empty-files
     Yama uygulandıktan sonra boşalan dosyalar silinir. Aslında, bu
     seçenek gereksizdir, çünkü patch yamadıktan sonra dosyanın varolup
     olmayacağını saptamak için başlıktaki tarih damgasını inceler. Buna
     rağmen, girdi bir bağlamsal fark dosyası değilse ya da patch POSIX
     uyumlu ise, patch bu seçenek verilmedikçe yamandıktan sonra boşalan
     dosyaları silmez. patch böyle bir dosyayı sildikten sonra boşalmışsa
     dosyanın bulunduğu dizini de silmeye çalışır.

    -f, --force
     Kullanıcının  ne  yaptığını  tam olarak bildiği varsayılır ve
     kullanıcıya herhangi bir soru  yöneltilmez.  Hangi  dosyaların
     yamanacağını belirtmeyen başlıklar içeren yamalar atlanır; Prereq:
     ile başlayan satırlarda yanlış sürüm bilgisi olsa bile dosya
     yamanır; eski ve yeni dosyaların yer değiştirilmesi gerekse bile
     yamaların bu işlem yapılmadan uygulanacağı varsayılır. Bu seçenek
     açıklamaları engellemez, bunun için -s seçeneğine bakınız.

    -F say, --fuzz=say
     En büyük belirsizlik faktörünü belirtmekte kullanılır. Bu seçenek
     sadece bağlamsal fark dosyalarına uygulanır ve patch yamanacak yeri
     bulurken yama olarak kullanılacak satırların baştan ve sondan bu
     kadarını yoksayar. Çok büyük belirsizlik faktörlerinin yamanın
     başarısızlığını  arttıracağını  unutmayın. Öntanımlı belirsizlik
     faktörü 2'dir ve bağlamsal fark dosyalarında bağlamsal  satır
     sayısından daha yüksek bir değer (genelde 3'tür) atanmamalıdır.

    -g say, --get=say
     Bir dosya RCS veya SCCS denetimindeyken, böyle bir dosya yoksa veya
     salt-okunursa ya da öntanımlı sürümüyle eşleşiyorsa; veya ClearCase
     denetimindeyken,  böyle bir dosya yoksa, bu seçenek, patch'in
     eylemlerini denetlemekte kullanılır. say pozitifse, patch dosyayı
     sürüm denetim sisteminden alır; sıfırsa, RCS, SCCS veya ClearCase
     yoksayılır ve dosya alınmaz; negatifse dosyanın alınıp alınmayacağı
     kullanıcıya sorulur. Bu seçeneğin öntanımlı değeri eğer atanmışsa,
     PATCH_GET ortam değişkeninden alınır; atanmamışsa ve patch POSIX
     uyumluysa öntanımlı değer sıfır, aksi takdirde negatiftir.

    --help
     Seçeneklerin bir özetini basar ve çıkar.

    -i yamadosyas, --input=yamadosyas
     Yama yamadosyas dosyasından okunur. yamadosyas olarak - verilmişse
     öntanımlı olarak standart girdi okunur.

    -l, --ignore-whitespace
     Yamanacak dosyaların içindeki sekmeler ve boşluklar için yama
     içindeki boşluklarla birebir eşleşme aranmaz, ancak herhangi bir
     uzunlukta boşluğun her iki dosyada da karşılıklı varlığı şarttır,
     satır sonlarındaki boşluklar eşleşme açısından yoksayılır. Normal
     karakterler tam olarak eşleştirilir. Bağlamsal her satır yamanacak
     dosyadaki satırlarla daima eşleştirilir.

    -n, --normal
     Yama dosyası normal bir yama dosyası olarak yorumlanır.

    -N, --forward
     Eski ve yeni dosyaların yer değiştirileceği görünen veya zaten
     uygulanmış yamalar yoksayılır. -R seçeneğine de bakınız.

    -o ktdosyas, --output=ktdosyas
     Dosyaların yerinde yamanması yerine çıktı, ktdosyas dosyasına
     gönderilir.

    -p say, --strip=say
     Yama  dosyasında bulunan her dosya isminin başından say ile
     belirtilen sayıda bölü çizgisi içeren dizge yoksayılır. Birden fazla
     yanyana bölü çizgisi varsa bunlar tek bir bölü çizgisi sayılır. Yama
     dosyasının yamanacak dosyalardan farklı bir dizinde  tutulması
     durumunda yamanacak dosyaların nasıl bulunacağını belirtmek amacıyla
     kullanılır. Örneğin, yama dosyasında yamanacak dosya isminin şöyle
     verildiğini varsayalım:

     /u/howard/src/blurfl/blurfl.c
     Seçenek -p0 olarak verilirse bu dizge olduğu gibi ele alınır, -p1
     verilirse,

     u/howard/src/blurfl/blurfl.c
     baştaki bölü çizgisi atılır, -p4 verilirse,

     blurfl/blurfl.c
     olur. -p hiç belirtilmezse sonuç blurfl.c olacaktır. Bu durumda
     dosya yamanın bulunduğu dizinde aranacağından dosya daha farklı bir
     yerdeyse bu da -d seçeneği ile belirtilebilir.

    --posix
     POSIX standardına kesinlikle uyulur:

     · Fark dosyası  başlıklarından  dosya  isimleri  öğrenilirken,
       listedeki (eski, yeni, birleşik) ilk mevcut dosya alınır.

     · Yamandıktan sonra boşalan dosyalar silinmez.

     · RCS, ClearCase veya SCCS'deki dosyalar için alınacak mı diye
       sormaz.

     · Komut satırında seçeneklerin dosyalardan önce verilmesi gerekir.

     · Eşleşmeyen dosyaların yedeklemesi yapılmaz.

    --quoting-style=szck
     Çıktılanan isimler sarmalanırken szck  ile  belirtilen  tarz
     kullanılır. szck şunlardan biri olabilir:

     literal
         İsimler olduğu gibi çıktılanır.

     shell İsimler  kabuk  metakarakterleri  içeriyorsa  kabuk için
         sarmalanır yoksa anlamı belirsiz çıktılama yapılır.

     shell-always
         Normalde sarmalanmaları gerekmese bile isimler daima kabuk
         için sarmalanır.

     c   İsimler C dilinde dizgelere uygulandığı gibi sarmalanır.

     escape İsimler çevreleyen çifttırnakların ihmal edilmesi dışında c
         tarzındaki gibi sarmalanır.

     --quoting-style seçeneği için öntanımlı değeri QUOTING_STYLE ortam
     değişkeninde  belirtebilirsiniz.  Bu ortam değikeni atanmamışsa
     öntanımlı değer shell'dir.

    -r reddosyas, --reject-file=reddosyas
     Bu yamanın eski ve yeni dosyalar yer değiştirilerek uygulanacağı
     varsayılır. Yama olarak kullanılacak her bölümdeki eski ve yeni
     satırlar  yer  değiştirilerek  uygulanmaya  çalışılır.  Yer
     değiştirildiğinde anlamsız olan kısımlar reddedilir. -R seçeneği ed
     fark betikleri ile çalışmaz, çünkü  yer  değiştirme  işlemini
     gerçekleştirmek için çok az bilgi içerirler.

     Yama içindeki kısımlardan ilkinin uygulanması başarısız olursa,
     patch bu kısmın eski ve yeni satırlarını yer değiştirerek böyle
     uygulanabiliyor mu diye bakar. Böyle uygulanabiliyorsa kullanıcıya
     -R  seçeneğinin  uygulanmasını  isteyip  istemediğini  sorar.
     Uygulanamıyorsa, patch normal olarak uygulamaya devam eder. (Bilgi:
     Eğer yama bir normal yama ise ve boş bir içerik bile daima
     eşleşeceğinden ilk komut yamanın bir ek uygulanacağını belirtiyorsa
     bu yöntem yer değiştirmeli yamayı saptayamaz. Tesadüfen, çoğu yama
     bir satırın tamamen silinmesini değil ya bir ek ya da bir değişiklik
     yapılmasını gerektirir, bu durumda yer değiştirmeli normal fark
     dosyalarından  silme  işlemi ile başlayanlar başarıyı arttıran
     kuralların uygulanmasına bağlı olarak başarısız olur.)

    -s, --silent, --quiet
     Bir hata oluşmadıkça bilgilendirici hiçbir şey çıktılanmaz.

    -t, --batch
     -f seçeneğinde olduğu gibi sorular engellenir ama bu biraz farklı
     kabulllerle  yapılır:  başlıklarında dosya isimlerini içermeyen
     yamalar atlanır (-f ile aynı); yamanın Prereq: satırında yanlış
     sürüm belirtilen dosyalar için yamalar atlanır; ve yer değiştirme
     uygulanması gerekliliği saptanan yamaların yer değiştirme  ile
     uygulanacağı varsayılır.

    -T, --set-time
     Yamanmış dosyaların erişim ve değiştirme zamanları, bağlamsal fark
     dosyalarının  başlıklarındaki  zaman  bilgisinin  yerel  zamanı
     gösterdiği  varsayımıyla  bu  zamana  ayarlanır.  Bu seçeneğin
     kullanılması önerilmez, çünkü yerel zaman kullanılarak uygulanan
     yamaları  diğer  zaman  dilimlerindeki  kulanıcılar  kolayca
     kullanamazlar, ayrıca yaz saati uygulamasından dolayı yerel zaman
     damgaları yamanın geçmişte uygulanması gibi tuhaflıklara sebep
     olabilir. Bu seçenek yerine -Z veya  --set-utc  seçeneklerini
     kullanarak zamanı UTC'ye göre belirtmeyi tercih edin.

    -u, --unified
     Yama dosyası birleşik bağlamsal fark dosyası olarak yorumlanır.

    -v, --version
     patch'in sürüm başlığını ve ama seviyesini basar ve çıkar.

    -V yntem, --version-control=yntem
     Yedek dosya isimleri saptanırken yntem kullanılır. Bu yöntem ayrıca
     bu   seçenek   ile   gerektiğinde   değiştirilmek   üzere
     PATCH_VERSION_CONTROL (veya bu atanmamışsa VERSION_CONTROL) ortam
     değişkeni ile atanabilir. Burada bir yöntemin atanması yedekleme
     yapılacağı anlamına gelmez, sadece yedekleme yapılacaksa yedek
     dosyalarının ismi bu yöntem kullanılarak saptanır.

     yntem değeri GNU Emacs'ın `version-control' değişkeni gibidir;
     farklı olarak patch daha açıklayıcı olan eşanlamlılarını da tanır.
     Geçerli yntem değerleri şunlardır (eşsiz kısaltmalar da kabul
     edilir):

     existing, nil
         Zaten varolan dosyaların numaralı yedekleri yapılır, aksi
         takdirde basit yedekleme yapılır. Bu öntanımlıdır.

     numbered, t
         Numaralı yedekleme yapılır. F dosyasının yedek dosyası N
         sürüm  numarasını  belirtmek  üzere  F.~N~  biçiminde
         isimlendirilir.

     simple, never
         Basit  yedekleme   yapılır.   -B   (--prefix),   -Y
         (--basename-prefix) ve  -z (--suffix) seçenekleri ile basit
         yedek dosyası ismi belirtilebilir. Bu seçeneklerin hiçbiri
         belirtilmemişse, basit yedekleme soneki kullanılır; sonek
         değeri  SIMPLE_BACKUP_SUFFIX  ortam   değişkeni   ile
         belirtilmemişse öntanımlı olarak .orig soneki kullanılır.

     Numaralı ve basit yedeklemede dosya ismi çok uzun olursa bunlar
     yerine sonek olarak ~ kullanılır, bu işlem de dosya isminin çok uzun
     olmasına sebep oluyorsa dosya ismindeki son karakter ~ karakteri ile
     değiştirilir.

    --verbose
     Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir.

    -x say, --debug=say
     Sadece patch yamacılarını ilgilendiren hata ayıklama  seçeneklerini
     belirtmek için kullanılır.

    -Y nek, --basename-prefix=nek
     Basit yedek dosyası ismi oluşturulurken dizinlerden arındırılmış
     dosya isminin önüne nek getirilir. Örneğin basit yedek dosya ismi
     -Y  .del/  ile  belirtilmişse src/patch/util.c dosyasının ismi
     src/patch/.del/util.c yapılır.

    -z sonek, --suffix=sonek
     Basit yedek dosyası ismi oluşturulurken dosya isminin sonuna sonek
     getirilir. Örneğin basit yedek dosya ismi -z - ile belirtilmişse
     src/patch/util.c  dosyasının  ismi  src/patch/util.c-  yapılır.
     Yedekleme soneki gerektiğinde bu seçenek ile değiştirilmek üzere
     SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ortam değişkeni ile de atanabilir.

    -Z, --set-utc
     Yamanmış dosyaların erişim ve değiştirme zamanları, bağlamsal fark
     dosyalarının başlıklarındaki zaman bilgisinin koordinatlı evrensel
     zamanı (UTC; GMT olarak da bilinir) gösterdiği varsayımıyla bu
     zamana  ayarlanır.  Ayrıca  -T  veya --set-time seçeneklerinin
     açıklamasına da bakınız.

     Dosyanın orjinal zamanı  yama  başlığında  belirtilen  zamanla
     eşleşmezse ya da onun içeriği yama ile tam olarak eşleşmezse, -Z
     (--set-utc) ve -T (--set-time) seçenekleri bir dosyanın zamanını
     ayarlamaktan  kaçınır.  Buna  rağmen  -f  (--force)  seçeneği
     belirtilmişse dosyanın zamanı ne olursa olsun ayarlanır.

     diff çıktı biçiminin sınırlamalarından dolayı, dosyaları içeriği
     değiştirilmeyecekse,  bu  seçeneklerle  bu  dosyaların  zamanı
     güncellenemez. Ayrıca, bu seçenekleri  kullandığınız  takdirde,
     zamanları güncellenmiş dosyalara bağımlı dosyaları kaldırmalısınız
     (make clean gibi). Böylece sonraki make çağrılarında yamanmış
     dosyaların    zamanlarından   dolayı   hatalarla/uyarılarla
     karşılaşmazsınız.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    PATCH_GET
     Eksik ya da salt-okunur dosyaların  RCS, ClearCase veya SCCS'den
     öntanımlı olarak alınıp alınmayacağını belirtmek için kullanılır. -g
     (--get) seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    POSIXLY_CORRECT
     Bu değişken atanmışsa patch öntanımlı olarak POSIX standardına
     uyumlu davranır. --posix seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    QUOTING_STYLE
     --quoting-style seçeneğinin öntanımlı değeridir.

    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
     Bu ortam değişkeninin değeri basit yedekleme dosyalarında .orig
     soneki yerine kullanılacak sonektir.

    TMPDIR, TMP, TEMP
     Geçici dosyaları konulacağı dizindir. patch bu listeden atanmış
     değerlerden ilkinin değeri kullanır. Hiçbiri atanmamışsa sisteme
     bağlı öntanımlı değer kullanılır. Unix makinalar için bu değer
     normalde /tmp dizinidir.

    VERSION_CONTROL, PATCH_VERSION_CONTROL
     Sürüm denetim tarzını belirtir. -v (--version-control) seçeneğinin
     açıklamasına bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/tty
     denetim uçbirimi; kullanıcıya sorulan soruların yanıtlarını almak
     için kullanılır.

    $TMPDIR/p*
     geçici dosyalar

İLGİLİ BELGELER

    diff(1), ed(1).

    Marshall T. Rose ve Einar A. Stefferud, Proposed Standard for Message
    Encapsulation,
    Internet RFC 934 <URL: ftp://ftp.isi.edu/innotes/rfc934.txt> (1985-01).

YAMA GÖNDERENLER İÇİN

    Yama göndermeye hazırlanıyorsanız, hatırlamanız gereken bir sürü şey
    olacaktır.

    Yamanızı sistemli olarak oluşturmalısınız. İyi bir yöntem
    diff -Naur eski yeni komutunu kullanmaktır. Burada eski ve yeni ile
    eski ve yeni dizin isimleri belirtilir. Bu isimler herhangi bir bölü
    çizgisi içermemelidir. diff komutunun başlıkları yama uygulayıcıların
    yamayı -Z (--set-utc) seçeneği ile uygulayabilecekleri şekilde Evrensel
    Zamanda geleneksel Unix tarih ve zaman biçiminde içermelidir. Bu
    örnekte, komut Bourne kabuğu (bash) sözdizimiyle yazılmıştır:

    LC_ALL=C TZ=UTC0 diff -Naur gcc-2.7 gcc-2.8

    Yamanızı uygulayacak olanlara hangi dizine geçip hangi patch seçeneğini
    kullanacağını  söyleyin.  Seçenek  dizgesi  olarak -Np1 önerilir.
    Yaptığınız yamayı kendinizi yamayı alacakların yerine koyarak deneyin,
    yani orjinal dosyaların bir kopyasına bu yamayı uygulayın.

    İlk  diff'e  göre  yama  seviyesini arttırmak için yamanmış bir
    patchlevel.h dosyası tutmaktan dolayı çok üzgün kişileri gönderdiğiniz
    yama  sayesinde  kazanabilirsiniz. Yama içine bir Prereq: satırı
    koyarsanız onların sıradışı  yamaları  uygularken  bazı  uyarılar
    almamasını sağlamış olursunuz.

    Bir  dosyanın  yama  uygulanırken  oluşturulmasını  isterseniz,
    oluşturulacak dosyayı /dev/null ile ya da zaman damgası Unix çağ
    başlangıcına (Epoch: 1970-01-01 00:00:00 UTC) ayarlanmış boş bir dosya
    ile  karşılaştırılarak  yapılmış  bir  fark  dosyası  ile  bunu
    sağlayabilirsiniz. Bu sadece, oluşturulacak dosya hedef dizinde yoksa
    çalışır. Tersine, yama uygulanıren mevcut bir dosyanın silinmesini
    isterseniz, silinecek dosyayı yine zaman damgası Unix çağ başlangıcına
    ayarlanmış boş bir dosya ile karşılaştırılarak yapılmış bir fark
    dosyası ile bunu sağlayabilirsiniz. Silinmesini istediğiniz dosya,
    patch POSIX uyumlu değilse ve -E (--remove-empty-files) seçeneği
    verilmişse, silinecektir. Dosyaları oluşturan ya da silen yamalar
    üretmenin kolay bir yolu GNU diff'in -N (--new-file) seçeneğini
    kullanmaktır.

    Alıcıların -pN seçeneğini kullanacağını varsayıyorsanız, bunun gibi bir
    çıktıya sahip yama göndermeyin:

    diff -Naur v2.0.29/prog/README prog/README
    --- v2.0.29/prog/README  Mon Mar 10 15:13:12 1997
    +++ prog/README  Mon Mar 17 14:58:22 1997

    Çünkü burada eski ve yeni dosya isimleri farklı sayıda bölü çizgisi
    içermektedir ve patch'in farklı sürümleri dosya isimlerini farklı
    yorumlarlar. Karışıklığı önlemek için böyle bir çıktı üreten yamalar
    gönderin:

    diff -Naur v2.0.29/prog/README v2.0.30/prog/README
    --- v2.0.29/prog/README  Mon Mar 10 15:13:12 1997
    +++ v2.0.30/prog/README  Mon Mar 17 14:58:22 1997

    README.orig gibi yedek dosya ismi olarak kullanılabilecek bir dosya
    ismi ile karşılaştırılarak üretilmiş yamalar göndermekten kaçının.
    Böyle bir yama patch'in gerçek dosyayı değil yedekleme dosyasını
    yamamasına yol açabilir. Bunun yerine old/README ve new/README gibi
    farklı dizinlerde bulunan aynı isimli iki dosyayı karşılaştırın.

    Yer değiştirmeli yamalar göndermemeye çalışın. Böyle bir yama zaten
    uygulanmış bir yama gibi görüneceğinden insanları şaşırtır.

    Yamanızın türetilerek elde edilen dosyaları yamamasına dikkat edin
    (makefile'ınızın içinde configure: configure.in diye bir satır var diye
    configure dosyasını yamamak gibi.). Alıcılar bu tür türetilerek elde
    edilen dosyaları zaten kendileri türetebilmelidir. Türetilen dosyalar
    için fark dosyaları göndermek zorundaysanız, fark dosyalarını UTC
    kullanarak üretin. Böylece alıcılar yamayı -Z (--set-utc) seçeneği ile
    uygulayıp yamanmış dosyalara bağımlı yamanmamış dosyaları kaldırmak
    zorunda kalırlar (make clean yapmak gibi).

    Beşyüzbilmemkaç farklık bir listeyi tek bir dosyaya koymaktan kaçınmak
    iyi olurdu. Birbiriyle ilgileri nedeniyle gruplanabilen dosyalarla
    ilgili yamaları farklı dosyalara koymak akıllıca olur.

TANI İLETİLERİ

    Tanı  iletilerinin  varlığı  genellikle  patch'in  yama dosyanızı
    çözümleyemediğini belirtir.

    --verbose seçeneği verilmişse bir Hmm... iletisi, yama dosyasında
    işlenemeyen bir metinin varlığını ve patch'in bu metin içinde bir yama
    var mı acaba, varsa bu ne tür bir yamadır acaba diye bir saptama
    yapmaya çalıştığını gösterir.

    patch'in çıkış durumu 0 ise, listedeki yamaların hepsi başarıyla
    uygulanmış demektir. 1 ise bazıları uygulanamamıştır. 2 ise biraz daha
    fazla sorun vardır. Bir döngü içinde çok sayıda yama uyguluyorsanız her
    seferinde bu çıkış durumuna bakmanız icabeder, böylece kısmen yamanmış
    dosyalara sonraki yamayı uygulamamış olursunuz.

YETERSİZLİKLER

    Bağlamsal fark dosyaları boş dosyaların ve boş dizinlerin ya da
    sembolik bağ gibi özel dosyaların oluşturulması ve silinmesi için
    güvenilir  bir  içerik sunamazlar. Sahiplik, dosya izinleri gibi
    dosyaların temel verilerinde bir değişiklik bilgisi sunamadıkları gibi
    bir dosyanın başka bir dosyaya sabit bağ mı olacağı gibi bilgileri de
    içeremezler. Bu tür değişiklikler gerekliyse, bunları gerçekleştirecek
    bir betik yamaya eşlik etmelidir.

    patch, bir ed betiğinde olmayan satır numaraları hakkında birşey
    söyleyemediği gibi, bir normal fark dosyasında da sadece bir değişiklik
    ya da silme işlemi bulursa hatalı satır numaralarını saptayabilir.
    Belirsizlik faktörü olarak 3 verildiğinde bağlamsal fark dosyaları da
    sorun yaratabilir. Elverişli bir etkileşimli arayüz eklenene kadar, bir
    bağlamsal  fark  dosyasının  böyle  bir  durumda  sorun  çıkarıp
    çıkarmayacağını kendiniz saptamalısınız. Şüphesiz, hatasız gerçekleşen
    bir derleme işlemi yamanın hatasız uygulandığını gösteriyor gibi
    görünse de bu daima böyle olmaz.

    patch, bazan biraz fazla tahmin yapması gerekse bile genellikle doğru
    sonuçlar üretir. Yine de, yamanın üretildiği dosya ile  yamanın
    uygulandığı dosya aynı sürüme ait olduğu zaman sonuçların doğru olacağı
    garanti edilmiştir.

UYUMLULUK BİLGİLERİ

    POSIX standardı, patch'in geleneksel davranışından farklı davranışlar
    belirtir.  patch'in POSIX uyumluluğu olmayan 2.1 ve daha önceki
    sürümleri ile çalışmak zorundaysanız bu farklardan haberdar olmanız
    gerekir.

    · Geleneksel patch'de -p seçeneğinin terimi isteğe bağlıdır. Yalnız
     başına -p seçeneği -p0'a eşdeğerdir. Şimdiki durumda ise  -p
     seçeneğinin bir terime sahip olması zorunludur ve -p 0 seçeneği -p0
     seçeneğine eşdeğerdir. En yüksek derecede uyumluluk adına seçeneği
     -p0 ve -p1 gibi kullanın.

     Ayrıca, geleneksel patch dosya yolunu saptarken bölü çizgilerinin
     sayısına bakarken yeni sürümleri dosya yolunu oluşturan elemanların
     sayısına bakmaktadır. Bundan dolayı, birden fazla yanyana bölü
     çizgisi tek bir bölü çizgisi olarak ele alınmaktadır. En yüksek
     derecede  uyumluluk  adına gönderilen yamaların içindeki dosya
     isimlerinde // olmamasına dikkat edin.

    · Geleneksel patch'de yedekleme öntanımlı olarak etkindir. Bu davranış
     şimdi sadece -b (--backup) seçeneği ile etkin kılınabilmektedir.

     Bunun tersine, POSIX patch'de bir eşleşmeme olsa bile yedekleme asla
     yapılmaz. GNU patch'de bu davranış  --posix seçeneği kullanılarak
     yahut POSIXLY_CORRECT ortam değişkeninin varlığı sayesinde POSIX
     uyumluluğu sağlanarak aksi takdirde --no-backup-if-mismatch seçeneği
     ile etkinleştirilir.

     Geleneksel patch'in -b sonek seçeneği ile GNU patch'in -b -z sonek
     seçenekleri eşdeğerdir.

    · Geleneksel patch yama başlığından yamanacak dosyanın ismini öğrenmek
     için karmaşık (ve iyi belgelenmemiş) bir yöntem kullanır. Bu yöntem
     POSIX ile uyumlu olmadığı gibi, birkaç yanlış gibi görünmeyen yanlış
     içerir. Şimdi patch aynı karmaşıklıkta (ama daha iyi belgelenmiş) ve
     isteğe bağlı olarak POSIX uyumlu olabilen bir yöntem kullanmaktadır;
     onun  artık daha az yanlış gibi görünmeyen yanlış içerdiğini
     düşünüyoruz. Bağlamsal fark dosyasının  başlığında  ve  Index:
     satırında dosya isimlerinden önek ayırması yapıldıktan sonra kalan
     dosya isimleri aynı ise bu iki yöntem birbiriyle uyumludur. Yamanız,
     her başlıktaki dosya isimleri eşit sayıda bölü çizgisi içeriyorsa,
     normal olarak uyumludur.

    · Geleneksel patch kullanıcıya bir soru yönelteceği zaman soruyu
     standart hataya gönderir ve yanıtı bir uçbirim olarak sırayla şu
     dosyalarda arar: standart hata, standart çıktı, /dev/tty ve standard
     girdi. Şimdi ise patch soruyu standart çıtıya gönderip yanıtı
     /dev/tty'den  okur.  Bazı  soruların  öntanımlı  yanıtları
     değiştirilmiştir, böyle öntanımlı yanıtları olan sorularda patch
     artık sonsuz bir döngüye girip yanıt beklememektedir.

    · Geleneksel patch gerçek bir hata durumunda 1  ile  dönerken,
     uygulanamayan yamalar olduğunda bunların sayısını belirten bir çıkış
     değeri ile döner. Şimdi ise patch uygulanamayan yamalar olduğunda 1
     ile, gerçek bir sorun olması durumunda 2 çıkış değeri ile döner.

    · GNU patch, geleneksel patch ve POSIX uyumlu patch için ortak olan
     seçeneklerle kendinizi sınırlarsanız iyi olur. Bu seçenekler aşağıda
     listelenmiştir. Terimli seçeneklerde terimler zorunludur ve terim
     ile seçenek arasındaki boşluğun olup olmaması önemlidir.

     -c
     -d dizin
     -D tanm
     -e
     -l
     -n
     -N
     -o ktdosyas
     -psay
     -R
     -r reddosyas

YAZILIM HATALARI

    Yazılım hatalarını lütfen eposta ile <bug-gnu-utils (at) gnu.org>
    adresine bildiriniz.

    patch kısmî eşleşmelerde, aşırı kaymış başlangıç konumlarında ve yer
    değiştirmelerde daha çevik olmalıydı ama bu işlemler ek bir geçiş
    gerektiriyor.

    Kod eğer yinelenmişse (örneğin, #ifdef ESKİKOD ... #else ... #endif
    ile) patch her iki sürümüde yamayamayacatır ve bu her ikisi için de
    uygulanabiliyorsa, yanlış sürüm yamanabilecek ve size işlemin başarılı
    olduğunu söylececektir.

    Evvelce uygulanmış bir yamayı uygularsanız,  patch  yamanın  yer
    değiştirmeli yama olarak uygulanacağını varsayabilir ve size bu yamayı
    uygulamamayı teklif eder. Bu bir özellik olarak yorumlanabilirdi.

KOPYALAMA

    Telif Hakkı © 1984, 1985, 1986, 1988 Larry Wall.
    Telif Hakkı © 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
    1998 Free Software Foundation, Inc.

    Bu kılavuzun harfi harfine kopyalanmasına ve dağıtılmasına telif hakkı
    uyarısının ve bu izin uyarısının tüm kopyalarında bulunması şartıyla
    izin verilmiştir.

    Bu kılavuzun değiştirilmiş kopyalarının kopyalanması ve dağıtılması,
    türetilmiş çalışmanın sonuçlarının tamamı, harfi harfine kopyalamanın
    koşullarını içererek ve buna eşdeğer bir izin uyarısı da sağlandığı
    takdirde izin verilmiştir.

    Bu kılavuzun diğer dillere çevirilerinin kopyalanması ve dağıtılmasına,
    bu izin uyarısının bulunduğu orjinal ingilizce sürümdeki telif hakkı
    sahipleri tarafından onaylanmış bir çeviri değilse, yukarıda açıklanan
    değiştirilmiş  sürümlerinin  koşulları  sağlandığı  takdirde  izin
    verilmiştir.

COPYING

    Copyright 1984, 1985, 1986, 1988 Larry Wall.
    Copyright 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
    Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the copyright holders instead of in the
    original English.

YAZARLAR

    patch'in orjinal sürümü Larry Wall tarafından yazılmıştır. Paul Eggert
    patch'in keyfî sınırlarını kaldırdı; ikilik dosyaların desteklenmesi,
    dosya zamanlarının ayarlanması, dosyaları silinmesi  özelliklerini
    ekledi; ve daha iyi POSIX uyumluluğu sağladı. Diğer destekleyicilerden
    Wayne Davison unidiff desteğini, David MacKenzie yapılandırma ve
    yedekleme desteklerini sağladı.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ağustos 2004