Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    pico - Pine eposta istemcisi tarzında basit bir metin düzenleyici

KULLANIM

    pico [seenekler] [dosya]

AÇIKLAMA

    Pico, Pine eposta istemcisinin düzenleyicisi üzerine kurulu, ekran
    yönlenimli, basit bir metin düzenleyicidir. Pine'da olduğu gibi,
    komutlar ekranın altında görüntülenir ve bağlama duyarlı bir yardım
    sistemi  vardır.  Karakterler  girilir  girilmez,  metin  içine
    yerleştirilirler.

    Düzenleme  komutları, Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan tuşlarla
    girilir. İletişim uygulamalarının bazı karakterleri yutması problemini,
    iki  kere  ESCAPE tuşuna basarak Ctrl tuşunun taklit edilmesini
    sağlayarak aşabilirsiniz. Örneğin; "ESC ESC c" Ctrl+c ile  aynı
    anlamdadır. Düzenleyici beş temel özelliğe sahiptir: paragraf hizalama,
    arama, blok kesme ve yapıştırma, sözdizimi denetimi ve bir dosya
    arayıcı.

    Paragraf hizalama (veya doldurma) imlecin içinde bulunduğu paragrafta
    gerçekleşir. Şayet imleç satırlar arasında ise, alttaki paragrafta
    gerçekleşir. Paragraflar, boş satırlar ile veya boşluk ya da tab ile
    başlayan satırlar ile ayrımlanır. Hizalamanın kaldırması, hizalama
    yapıldıktan hemen sonra ctrl+U tuşları ile yapılabilir.

    Dizge aramaları büyük/küçük harf ayrımına duyarlı değildir. Arama,
    imlecin bulunduğu konumdan başlar ve metnin sonuna kadar devam eder.
    Son kullanılan arama dizgeleri, sonraki aramalarda öntanımlı olarak
    önerilirler. Yani, arama kutusu açıldığında bu dizgelerin orada yazılı
    olduğunu görürsünüz.

    Metin blokları  mark/işaretleme (ctrl-^), delete/silme (ctrl-k) ve
    undelete/geri alma (ctrl-u) komutlarının yaratıcı biçimde kullanılması
    ile taşınabilir, kopyalanabilir veya silinebilir. Delete/Silme komutu,
    "mark/işaretlenen konum" ile imlecin bulunduğu konum arasındaki bütün
    metni silecektir. Daha sonra bu metin parçası "kesme" tamponuna
    yerleştirilir. "undelete/gerialma" komutu, imlecin o an bulunduğu
    noktaya "yapıştırma" yapacaktır.

    Sözdizimi  denetleyicisi  (spell  checker), metnin içindeki bütün
    kelimeleri araştırır. Daha sonra hatalı gördüğü kelimeler için doğru
    karşılıkları önerir. Bunları sıra ile aydınlatarak gösterir. Sözdizimi
    denetimi istenilen an iptal edilebilir. Öte yandan, pico, SPELL ortam
    değişkeni içinde tanımlı bir sözdizimi denetim yordamını öntanımlı
    olarak kullanabilir. Bu yordam standart bir girdiyi okur ve standart
    çıktıya yazar.

    Dosya arayıcısı (file browser), "Read File/dosya oku" ve "Write
    Out/dışarı yaz" komutları için seçenek olarak önerilir. Dizin ağacı
    içinde gezinmek ve belirli dosyaları aramak ve tasarlanmıştır. Çalışma
    dizini içindeki dizinler isimleriyle, dosyalar isimleri ve boyutları
    ile seçilebilir olarak gösterilir. Komut isimleri alttan ikinci sırada
    gösterilirken, içinde bulunulan dizin ekranın en  üst  satırında
    gösterilir. Temel dosya işleme işlevlerinden desteklenenler şunlardır:
    dosyaların tekrar isimlendirilmesi, kopyalama ve silme.

    Daha ayrıntılı yardım  bilgileri  Pico'nun  çevrimiçi  yardımında
    bulunabilir.

SEÇENEKLER

    +n   Pico; imleç dosya içinde n. satırda yerleştirilmiş olarak
       başlayacaktır  (artı  işareti  ve  sayı  arasında  boşluk
       olmamalıdır).

    -a   Nokta (.) ile başlayanlar da dahil olmak üzere bütün dosyaları
       listeler.

    -b   Değiştirilecek (Replace) metnin "Where is" komutu kullanılarak
       bulunan metinle değiştirilmesi seçeneğini etkinleştirir.

    -d   Delete/Silme tuşunun imlecin solundaki karakter yerine imlecin
       altındaki karakteri silmesini sağlar.

    -e   Dosya ismi tamamlamayı etkinleştirir.

    -f   Komutlar için işlev tuşları kullanılır. Bu seçenek, UW Enhanced
       NCSA telnet ile uyum adına desteklenmiştir.

    -h   Geçerli komut satırı seçeneklerini listeler.

    -j   Dosya arayıcıdaki "Goto/Git" komutunu etkinleştirir. Bu seçenek,
       gidilecek dizinin komuta açıkça belirtilmesini sağlar.

    -g   Dosya arayıcısında  "Show  Cursor/İmleci  Göster"  kipini
       etkinleştirir. İmlecin ekranın sol altı yerine seçili bölgenin
       öncesine yerleştirilmesini sağlar.

    -k   "Cut Text/metni kes" komutunun, bütün satırı silmesi yerine,
       sadece imlecin bulunduğu yerden satır sonuna kadar silinmesini
       sağlar.

    -m   Fare işlevselliğini etkinleştirir. Bu seçenek sadece, Pico'nun,
       X oturumunda bir "xterm" penceresi içinde çalıştığı durumlarda
       geçerlidir.

    -nn  Yeni posta uyarısını etkinleştirir. n argümanı isteğe bağlıdır
       ve posta kutusunun saniye cinsinden hangi sıklıkla kontrol
       edileceğini belirtir. Örneğin;  -n60 yazarsanız, pico  her
       dakika, yeni posta olup olmadığını kontrol edecektir. Öntanımlı
       olarak bu süre 180 saniyedir. Mümkün en küçük değer  30
       saniyedir. "n" ile sayı arasında boşluk olmamalıdır.

    -o dizin
       Çalışılacak dizini ayarlar. Sadece bu dizin içindeki dosyalar
       ulaşılabilir olur. Benzer şekilde, dosya arayıcısı bu dizin ve
       alt dizinleriyle sınırlandırılmış olur.

    -rn  "Justify/Hizala" komutunun sağ kenar boşluğunun kaç karakter
       olacağı belirtilir.

    -s szdizimi-denetleyici
       Sözdizimi denetimi için kullanılmak üzere başka bir sözdizimi
       denetimi uygulamasının belirtilmesini sağlar.

    -t   "Tool/araç" kipini etkinleştirir. Pico'nun, diğer araçların
       içinde (Elm, Pnews gibi) metin düzenleyi olarak kullanıldığı
       durumlar için tasarlanmıştır. Çıkışta kayıt için uyarı verilmez
       ve "Write Out/Dışarıya Yaz" komutu esnasında tampon yeniden
       adlandırılmaz.

    -v   Dosyayı sadece görüntüler, düzenlemeye izin verilmez.

    -w   Satır  sarmalamayı  iptal  eder,  böylece  uzun satırların
       düzenlenebilmesi mümkün olur.

    -x   Ekranın altındaki tuş menüsünü kapatır.

    -z   Pico'nun ^Z ertelemesini etkinleştirir.

    -q   Bu seçenek, Piconun TERMCAP_WINS tanımlaması ile  birlikte
       derlendiği durumlarda geçerlidir.  Girdi önceleme dizilimleri
       için termcap veya terminfo tanımlamaları, öntanımlı olarak
       tanımlanmış dizilimleri öncelemek için kullanılır.

    Son olarak, çalışan bir pico sonlanırsa (örneğin; bir SIGHUP sinyali
    alırsa), pico çıkmadan önce üzerinde çalışılan dosyayı -gerekli ise-
    kaydedecektir.  Bu dosya aynı dosya ismi ve .save uzantısı ile
    kaydedilir. Şayet dosya o an için henüz isimlendirilmemişse, pico.save
    adı ile kaydedilecektir.

YAZILIM HATALARI

    Ekran genişliğini aşan satırların durumu net değildir. Ekran kenarını
    aşmış satırların sonunda bir $ karakteri bulunur. Şayet imleci bu satır
    üzerinde hareket ettirirseniz, satır yatay olarak kaydırılır.

İLGİLİ DOSYALAR

    pico.save  Henüz bir isim verilmemiş ama çalışması yarıda kalmış
          dosyalar bu isimle kaydedilir.

    *.save   İsmi olan ve çalışması yarıda kesilen dosyalar bu şekilde
          kaydedilir.

YAZANLAR

    Michael Seibel <mikes (at) cac.washington.edu>
    Laurence Lundblade <lgl (at) cac.washington.edu>
    Pico, Dave G. Conroy tarafından, MicroEmacs 3.6 dan uyarlanmıştır.
    Pico, Washington Üniversitesine ait ticari bir markadır.
    Telif Hakkı © 1989-2001 Washington Üniversitesi.

İLGİLİ BELGELER

    pine(1).

    Kaynak Koduna erişim için (Pine eposta istemcisinin bir parçası
    olarak):
      ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z

    2001/01/02 21:59:52

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003