Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    pico - Pine eposta istemcisi tarzında basit bir metin düzenleyici

KULLANIM

    pico [seçenekler] [dosya]

AÇIKLAMA

    Pico, Pine eposta istemcisinin düzenleyicisi üzerine kurulu, ekran yönlenimli, basit bir
    metin düzenleyicidir. Pine'da olduğu gibi, komutlar ekranın altında görüntülenir ve
    bağlama duyarlı bir yardım sistemi vardır. Karakterler girilir girilmez, metin içine
    yerleştirilirler.

    Düzenleme komutları, Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan tuşlarla girilir. İletişim
    uygulamalarının bazı karakterleri yutması problemini, iki kere ESCAPE tuşuna basarak Ctrl
    tuşunun taklit edilmesini sağlayarak aşabilirsiniz. Örneğin; "ESC ESC c" Ctrl+c ile aynı
    anlamdadır. Düzenleyici beş temel özelliğe sahiptir: paragraf hizalama, arama, blok kesme
    ve yapıştırma, sözdizimi denetimi ve bir dosya arayıcı.

    Paragraf hizalama (veya doldurma) imlecin içinde bulunduğu paragrafta gerçekleşir. Şayet
    imleç satırlar arasında ise, alttaki paragrafta gerçekleşir. Paragraflar, boş satırlar ile
    veya boşluk ya da tab ile başlayan satırlar ile ayrımlanır. Hizalamanın kaldırması,
    hizalama yapıldıktan hemen sonra ctrl+U tuşları ile yapılabilir.

    Dizge aramaları büyük/küçük harf ayrımına duyarlı değildir. Arama, imlecin bulunduğu
    konumdan başlar ve metnin sonuna kadar devam eder. Son kullanılan arama dizgeleri, sonraki
    aramalarda öntanımlı olarak önerilirler. Yani, arama kutusu açıldığında bu dizgelerin
    orada yazılı olduğunu görürsünüz.

    Metin blokları mark/işaretleme (ctrl-^), delete/silme (ctrl-k) ve undelete/geri alma
    (ctrl-u) komutlarının yaratıcı biçimde kullanılması ile taşınabilir, kopyalanabilir veya
    silinebilir. Delete/Silme komutu, "mark/işaretlenen konum" ile imlecin bulunduğu konum
    arasındaki bütün metni silecektir. Daha sonra bu metin parçası "kesme" tamponuna
    yerleştirilir. "undelete/gerialma" komutu, imlecin o an bulunduğu noktaya "yapıştırma"
    yapacaktır.

    Sözdizimi denetleyicisi (spell checker), metnin içindeki bütün kelimeleri araştırır. Daha
    sonra hatalı gördüğü kelimeler için doğru karşılıkları önerir. Bunları sıra  ile
    aydınlatarak gösterir. Sözdizimi denetimi istenilen an iptal edilebilir. Öte yandan, pico,
    SPELL ortam değişkeni içinde tanımlı bir sözdizimi denetim yordamını öntanımlı olarak
    kullanabilir. Bu yordam standart bir girdiyi okur ve standart çıktıya yazar.

    Dosya arayıcısı (file browser), "Read File/dosya oku" ve "Write Out/dışarı yaz" komutları
    için seçenek olarak önerilir. Dizin ağacı içinde gezinmek ve belirli dosyaları aramak ve
    tasarlanmıştır. Çalışma dizini içindeki dizinler isimleriyle, dosyalar isimleri ve
    boyutları ile seçilebilir olarak gösterilir. Komut isimleri alttan ikinci  sırada
    gösterilirken, içinde bulunulan dizin ekranın en üst satırında gösterilir. Temel dosya
    işleme işlevlerinden desteklenenler şunlardır: dosyaların  tekrar  isimlendirilmesi,
    kopyalama ve silme.

    Daha ayrıntılı yardım bilgileri Pico'nun çevrimiçi yardımında bulunabilir.

SEÇENEKLER

    +n   Pico; imleç dosya içinde n. satırda yerleştirilmiş olarak başlayacaktır (artı
       işareti ve sayı arasında boşluk olmamalıdır).

    -a   Nokta (.) ile başlayanlar da dahil olmak üzere bütün dosyaları listeler.

    -b   Değiştirilecek (Replace) metnin "Where is" komutu kullanılarak bulunan metinle
       değiştirilmesi seçeneğini etkinleştirir.

    -d   Delete/Silme tuşunun imlecin solundaki karakter yerine imlecin altındaki karakteri
       silmesini sağlar.

    -e   Dosya ismi tamamlamayı etkinleştirir.

    -f   Komutlar için işlev tuşları kullanılır. Bu seçenek, UW Enhanced NCSA telnet ile
       uyum adına desteklenmiştir.

    -h   Geçerli komut satırı seçeneklerini listeler.

    -j   Dosya arayıcıdaki "Goto/Git" komutunu etkinleştirir. Bu seçenek, gidilecek dizinin
       komuta açıkça belirtilmesini sağlar.

    -g   Dosya arayıcısında "Show  Cursor/İmleci Göster" kipini etkinleştirir. İmlecin
       ekranın sol altı yerine seçili bölgenin öncesine yerleştirilmesini sağlar.

    -k   "Cut Text/metni kes" komutunun, bütün satırı silmesi yerine, sadece imlecin
       bulunduğu yerden satır sonuna kadar silinmesini sağlar.

    -m   Fare işlevselliğini etkinleştirir. Bu seçenek sadece, Pico'nun, X oturumunda bir
       "xterm" penceresi içinde çalıştığı durumlarda geçerlidir.

    -nn  Yeni posta uyarısını etkinleştirir. n argümanı isteğe bağlıdır ve posta kutusunun
       saniye cinsinden hangi sıklıkla kontrol edileceğini belirtir. Örneğin;  -n60
       yazarsanız, pico her dakika, yeni posta olup olmadığını kontrol edecektir.
       Öntanımlı olarak bu süre 180 saniyedir. Mümkün en küçük değer 30 saniyedir. "n" ile
       sayı arasında boşluk olmamalıdır.

    -o dizin
       Çalışılacak dizini ayarlar. Sadece bu dizin içindeki dosyalar ulaşılabilir olur.
       Benzer şekilde, dosya arayıcısı bu dizin ve alt dizinleriyle sınırlandırılmış olur.

    -rn  "Justify/Hizala" komutunun sağ kenar boşluğunun kaç karakter olacağı belirtilir.

    -s sözdizimi-denetleyici
       Sözdizimi denetimi için kullanılmak  üzere  başka  bir  sözdizimi  denetimi
       uygulamasının belirtilmesini sağlar.

    -t   "Tool/araç" kipini etkinleştirir. Pico'nun, diğer araçların içinde (Elm, Pnews
       gibi) metin düzenleyi olarak kullanıldığı durumlar için tasarlanmıştır. Çıkışta
       kayıt için uyarı verilmez ve "Write Out/Dışarıya Yaz" komutu esnasında tampon
       yeniden adlandırılmaz.

    -v   Dosyayı sadece görüntüler, düzenlemeye izin verilmez.

    -w   Satır sarmalamayı iptal eder, böylece uzun satırların düzenlenebilmesi mümkün olur.

    -x   Ekranın altındaki tuş menüsünü kapatır.

    -z   Pico'nun ^Z ertelemesini etkinleştirir.

    -q   Bu seçenek, Piconun TERMCAP_WINS tanımlaması ile birlikte derlendiği durumlarda
       geçerlidir.  Girdi önceleme dizilimleri için termcap veya terminfo tanımlamaları,
       öntanımlı olarak tanımlanmış dizilimleri öncelemek için kullanılır.

    Son olarak, çalışan bir pico sonlanırsa (örneğin; bir SIGHUP sinyali alırsa), pico
    çıkmadan önce üzerinde çalışılan dosyayı -gerekli ise- kaydedecektir. Bu dosya aynı dosya
    ismi ve .save uzantısı ile kaydedilir. Şayet dosya o an için henüz isimlendirilmemişse,
    pico.save adı ile kaydedilecektir.

YAZILIM HATALARI

    Ekran genişliğini aşan satırların durumu net değildir. Ekran kenarını aşmış satırların
    sonunda bir $ karakteri bulunur. Şayet imleci bu satır üzerinde hareket ettirirseniz,
    satır yatay olarak kaydırılır.

İLGİLİ DOSYALAR

    pico.save  Henüz bir isim verilmemiş ama çalışması yarıda kalmış dosyalar bu isimle
          kaydedilir.

    *.save   İsmi olan ve çalışması yarıda kesilen dosyalar bu şekilde kaydedilir.

YAZANLAR

    Michael Seibel <mikes (at) cac.washington.edu>
    Laurence Lundblade <lgl (at) cac.washington.edu>
    Pico, Dave G. Conroy tarafından, MicroEmacs 3.6 dan uyarlanmıştır.
    Pico, Washington Üniversitesine ait ticari bir markadır.
    Telif Hakkı © 1989-2001 Washington Üniversitesi.

İLGİLİ BELGELER

    pine(1).

    Kaynak Koduna erişim için (Pine eposta istemcisinin bir parçası olarak):
      ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z

    2001/01/02 21:59:52

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003