Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rsync - rcp yerine daha hızlı ve esnek bir araç

KULLANIM

    rsync [seenek]... kaynak [kaynak]... [kullanc@]konak:hedef

    rsync [seenek]... [kullanc@]konak:kaynak hedef

    rsync [seenek]... kaynak [kaynak]... hedef

    rsync [seenek]... [kullanc@]konak::kaynak [hedef]

    rsync [seenek]... kaynak [kaynak]... [kullanc@]konak::hedef

    rsync [seenek]... rsync://[kullanc@]konak[:port]/kaynak [hedef]

AÇIKLAMA

    rsync çoğunlukla rcp gibi davranan bir uygulamadır, ancak daha fazla
    seçenek içerir ve özellikle hedefteki dosyanın mevcut olması halinde
    dosya aktarımını çok daha hızlı gerçekleştiren rsync uzak güncelleme
    protokolünü kullanır.

    rsync uzak güncelleme protokolü rsync'in ağ bağlantısı üzerinden sadece
    iki dosya grubu arasındaki farkları aktarmasını mümkün kılar. Bunu bu
    pakete eşlik eden teknik raporda açıklanan verimli bir  toplama
    sağlaması arama algoritmasını kullanarak yapar.

    rsync'e özgü bazı ek özellikler:

    o bağların,  aygıtların, sahip, grup ve izinlerin kopyalanmasını
     destekler

    o GNU tar'a benzer exclude ve exclude-from seçenekleri

    o CVS'nin yok sayacağı dosyaların yoksayılmasını sağlayan CVS dışlama
     (exclude) kipi

    o rsh, ssh gibi uzak şeffaf kabukları kullanabilir

    o root kullanıcısının yetkilerine ihtiyaç duymaz

    o görünmeyen  maliyetleri  asgari  düzeyde  tutmak  için  dosya
     aktarımlarında borulama yapar

    o hem anonim hem de kimlik doğrulamalı rsync sunucu desteği (yansılama
     için ideal)

GENEL

    rsync sekiz farklı yöntemle kullanılabilir:

    o yerel dosyaları kopyalamak için. Bu çağrıda ne kaynak ne de hedef
     dosya yolu bir : ayracı içermez.

    o yerel makineden uzaktaki bir makineye bir uzak kabuk uygulaması (ssh
     veya rsh gibi) kullanarak dosyaları kopyalamak için. Bu çağrıda
     sadece hedef dosya yolu tek bir : ayracı içerir.

    o uzaktaki bir makineden yerel makineye bir uzak kabuk uygulaması (ssh
     veya rsh gibi) kullanarak dosyaları kopyalamak için. Bu çağrıda
     sadece kaynak dosya yolu bir : ayracı içerir.

    o uzaktaki bir rsync sunucusundan yerel makineye kopyalama yapmak
     için. Bu çağrıda sadece kaynak dosya yolu bir :: ayracı veya bir
     rsync:// URL'si içerir.

    o yerel makineden uzaktaki bir rsync sunucusuna kopyalama yapmak için.
     Bu çağrıda sadece hedef dosya yolu bir :: ayracı veya bir rsync://
     URL'si içerir.

    o uzaktaki makinede bulunan rsync sunucusunu ve bir uzak kabuk
     uygulamasını kullanarak, uzaktaki makineden yerel makineye kopyalama
     yapmak için. Bu çağrıda kaynak dosya yolunun bir :: ayracı içermesi
     yanında --rsh=komut (ya da -e komut) seçeneği de kullanılır.

    o uzaktaki makinede bulunan rsync sunucusunu ve bir uzak kabuk
     uygulamasını kullanarak, uzaktaki makineye yerel makineden kopyalama
     yapmak için. Bu çağrıda hedef dosya yolunun bir :: ayracı içermesi
     yanında --rsh=komut (ya da -e komut) seçeneği de kullanılır.

    o uzaktaki makinede bulunan dosyaların listesini almak için. Bu işlem
     uzaktaki makineden kopyalama işlemindeki gibi ancak yerel hedefi
     belirtmeden yapılır.

    Tüm durumlarda (burada listelenenler dışında kalanlar dahil) kaynak ve
    hedef belirtimlerinden biri daima yerel olmalıdır (yani rsync ile iki
    uzak makine arasında işlem yapamazsınız).

AYARLAR

    Kurulum işlemleri için README dosyasına bakınız.

    Kurduktan sonra, bir uzak kabuk üzerinden eriştiğiniz (veya rsync
    artalan kipi protokolü kullanarak eriştiğiniz) her makinede rsync
    kullanabilirsiniz. Uzak dosya aktarımları için,  günümüzde  rsync
    iletişimde ssh kullanmasına rağmen öntanımlı olarak kullanacağı uzak
    kabuk rsh veya remsh gibi bir kabuk olarak da ayarlanabilir.

    Bundan başka -e komut satırı seçeneğinin argümanı olarak veya RSYNC_RSH
    ortam değişkenine atayarak da istediğiniz bir uzak kabuk uygulamasını
    belirtebilirsiniz.

    Yüksek derecede güvenlik istendiğinde ortak kanaat ssh kullanmaktır.

    Yalnız, rsync'in hem yerel hem de uzak makine üzerinde kurulu olması
    gerektiğini unutmayın.

KULLANIMI

    rsync'i rcp'yi nasıl kullanıyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Biri uzak
    makine olmak üzere bir kaynak ve bir hedef belirtmelisiniz.

    Şüphesiz sözdizimini açıklamanın en kolay yolu bir örnek vermektir:

    rsync -t *.c foo:src/

    Bu komut çalışma dizinindeki *.c kalıbı ile eşleşen tüm dosyaları foo
    makinesinin src dizinine kopyalayacaktır. Bu dosyalardan uzak makinede
    mevcut olanları için rsync uzak güncelleme protokolü kullanılarak
    sadece farklar gönderilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için teknik
    rapora bakınız.

    rsync -avz foo:src/bar /data/tmp

    Bu komut, foo makinesindeki src/bar dizinindeki tüm dosyaları varsa
    altdizinlerdekileri de içererek yerel makinenin /data/tmp dizinine
    kopyalar. Dosyaların, sembolik bağların, aygıtların, özniteliklerinin,
    izinlerinin,  sahiplerinin, v.s.sinin korunmasını sağlayan "arşiv"
    kipinde aktarım yapılır. Buna ek olarak, aktarım işleminin verileri
    içeren kısımlarının boyutunu küçültmek için sıkıştırma uygulanır.

    rsync -avz foo:src/bar/ /data/tmp

    Kaynak  yolunun  sonuna eklenen / işareti hedefte ek bir dizin
    oluşturmaktan kaçınılması davranışını değiştirir. Sona eklenen bu /
    işaretinin "dizini ismiyle kopyala" davranışının zıddı olarak "bu
    dizinin içeriğini kopyala" anlamına geldiğini düşünebilirsiniz, fakat
    her  iki  durumda  da  dizinin  öznitelikleri  hedefteki  dizine
    kopyalanacaktır. Başka bir deyişle, aşağıdaki komutların her biri ile
    dosyalar aynı şekilde, /dest/foo dizininin öznitelikleri ayarlanarak
    kopyalanır:

    rsync -av /src/foo /dest
    rsync -av /src/foo/ /dest/foo

    Ayrıca, rsync'i sadece yerel kipte de kullanabilirsiniz. Bu durumda
    hedef  ve  kaynak  dosya  yollarının  ikisi  de isimlerinde ':'
    içermeyecektir. Kopyalama işlemi güçlendirilmiş bir kopyalama komutu
    verilmiş gibi yürüyecektir.

    rsync somehost.mydomain.com::

    Bu komut, somehost.mydomain.com makinesindeki kullanılabilecek tüm
    anonim rsync modüllerini listeleyecektir. (Daha fazla bilgi için
    aşağıdaki bölümlere bakınız.)

İLERİ DÜZEY KULLANIM

    Bir uzak makineden çok sayıda dosya için istek yaparken aralarında
    boşluk bırakılmış kaynak dosya  yollarını  tırnak  içine  alarak
    belirtebilirsiniz. Bazı örnekler:

    rsync makine::'modülismi/dizin1/dosya1 modülismi/dizin2/dosya2' /hedef

    Bu komut, bir rsync sunucusundan /hedef dizinine dosya1 ve dosya2
    dosyalarını kopyalayacaktır. Her argüman aynı "modülismi/" önekini
    içermeli ve arada sadece bir boşluk karakteri bulunmalıdır. Diğer tüm
    boşlukların dosya isimlerine ekleneceği varsayılır.

    rsync -av makine:'dizin1/dosya1 dizin2/dosya2' /hedef

    Bu komut dosya1 ve dosya2 dosyalarını /hedef dizinine kopyalayacaktır.
    Sözcük ayırma işlemi uzak kabuk tarafından yapılır, yani eğer sözcük
    ayırma gerçekleşmemişse, bunun sebebi uzak kabuğun bu işlem için
    yapılandırılmamış olmasıdır (nedendir bilinmez, çok yaygındır). İsmi
    boşluk içeren bir dosyayı kopyalamak isterseniz, ya bunu uzak kabuğun
    anlayabileceği bir yöntemle yapmalı ya da boşlukların yerine dosya ismi
    kalıpları kullanmalısınız. İki örnek:

    rsync -av makine:'isminde\ boşluk\ olan\ dosya' /hedef
    rsync -av makine:isminde?boşluk?olan?dosya /hedef

    İkinci  örnekte,  eşleşmeyen  kalıpları  kabuğunuzun  anlayacağı
    varsayılmıştır.  Bu  takdirde  bunları  tersbölü  öncelemeli hale
    getirecektir.

BİR RSYNC SUNUCUSUNA BAĞLANMAK

    Dosya aktarımı için rsync'i bir uzak kabuk olmaksızın da kullanmak
    mümkündür. Bu durumda, TCP 873. port üzerinde çalışan bir uzak rsync
    sunucusuna bağlanacaksınız.

    RSYNC_PROXY ortam değişkenine bir makine:port çifti belirterek bir
    vekil sunucu üzerinden de bağlantı sağlayabilirsiniz. Burada, vekil
    sunucunuzun yapılandırmasının 873. port üzerinden bağlantıya izin
    verdiğinden emin olmalısınız.

    rsync'i bu yöntemle kullanmanın bir uzak kabuk üzerinden kullanmaya
    farkları şunlardır:

    o ya makine ismini dosya yolundan ayırmak için tek bir : yerine ::
     kullanırsınız ya da bir rsync:// URL biçimini kullanırsınız.

    o uzak sunucu bağlandığınızda günün iletisini basabilir.

    o uzak sunucu için bir dosya yolu belirtmezseniz, sunucu üzerinde
     erişilebilir olan dosya yollarının listesini alırsınız.

    o bir yerel hedef belirtmezseniz, uzak sunucu istediğiniz dosyaların
     bir listesini yollar.

    Uzak  sunucu  üzerindeki  bazı dosya depoları kimlik doğrulaması
    gerektirebilir. Böyle bir durumda bağlanmak istediğinizde sizden parola
    istenecektir. Parola istemi almamak için parolanızı RSYNC_PASSWORD
    ortam değişkenine kaydedebileceğiniz gibi, --password-file seçeneğini
    de kullanabilirsiniz. Bu kullanım rsync'i bir betik ile kullandığınız
    durumlarda yararlıdır.

    Uyarı: Bazı  sistemlerde  ortam  değişkenlerini  tüm  kullanıcılar
       görebilmektedir. Bu tür sistemlerde --password-file seçeneğinin
       tercih edilmesi önerilir.

BİR RSYNC SUNUCUSUNA BİR UZAK KABUKTAN BAĞLANMAK

    Bağlantı için ssh veya rsh kullanarak ve dosya aktarımını rsync
    sunucusunun yeteneklerinden yararlanarak yapmanın mümkün olması bazan
    kullanışlı olabilmektedir. Özellikle, bir uzak makineye ssh üzerinden
    bağlanmak istediğinizde (şifreleme için ya da güvenlik duvarından
    geçebilmek için) ama bunun yanında rsync sunucusunun yeteneklerinden de
    yararlanmak istediğiniz durumlarda bu yararlıdır (BİR UZAK KABUKTAN BİR
    RSYNC SUNUCUSU ÇALIŞTIRMAK bölümüne bakınız).

    Kullanıcı açısından, rsync'in  bu  yöntemle  kullanılması,  komut
    satırından  uzak kabuk uygulamasının --rsh=komut ile belirtilmesi
    dışında bir rsync sunucusuna  bağlanmaktan  farksızdır.  (Burada,
    RSYNC_RSH ortam değişkenine bir atama yaparak uzak kabuk uygulaması
    belirtmek, beklenen işlevselliği sağlamayacaktır.)

    Uzak kabuk kullanıcısını, rsync sunucu kullanıcısından ayırmak için
    uzak kabuk komutunda '-l kullanc' seçeneğini kullanabilirsiniz:

    rsync -av --rsh="ssh -l ssh-kullanıcısı" \
      rsync-kullanıcısı@makine::modül[/yol] yerel-yol

    "ssh-kullanıcısı" ssh seviyesinde kullanılmalıdır; "rsync-kullanıcısı"
    ise uzak makinenin rsyncd.conf dosyasından sınanacaktır.

BİR RSYNC SUNUCUSU ÇALIŞTIRMAK

    Bir  rsync  sunucusu  bir  yapılandırma  dosyası  kullanılarak
    yapılandırılır.  Daha ayrıntılı bilgi için rsyncd.conf(5) kılavuz
    sayfasına bakınız. rsync'i bir uzak kabuk uygulaması üzerinden ve root
    olarak  çalıştırmadıkça, öntanımlı olarak /etc/rsyncd.conf dosyası
    kullanılır. Aksi  takdirde,  uzak  makinedeki  çalışma  dizininde
    (genellikle $HOME) bulunan rsyncd.conf öntanımlıdır.

BİR UZAK KABUKTAN BİR RSYNC SUNUCUSU ÇALIŞTIRMAK

    rsync  sunucusu  yapılandırma  dosyası  ile  ilgili  tüm bilgiyi
    rsyncd.conf(5) kılavuz sayfasında bulabilirsiniz.

    Uzak kullanıcı root (chroot, setuid/setgid, v.s.) olmadıkça bazı
    yapılandırma seçenekleri kullanılamaz olacaktır. Eğer rsync sunucusunu
    bir uzak kabuk  uygulaması  üzerinden  kullanıyorsanız,  services
    dosyasında  rsync  sunucu  portunun  bulunması  ya  da inetd'nin
    yapılandırılması gerekli değildir.

    Bir tek kullanımlık ssh anahtarı dışında bir rsync sunucusu çalıştırmak
    için rsyncd.conf(5) kılavuz sayfasındaki bu bölüme bakınız.

ÖRNEKLER

    Burada rsync kullanımıyla ilgili bazı örnekler bulacaksınız.

    Büyük MS  Word dosyaları ve eposta dizinlerinden oluşan eşimin ev
    dizinini yedeklemek için şöyle bir cron işi çalıştırıyorum:

    rsync -Cavz . arvidsjaur:backup

    Her gece bir PPP bağlantısı üzerinden bu dizini ayrıca, kendi makinemin
    arvidsjaur dizinine kopyalıyorum.

    Samba kaynak ağacını eşzamanlı tutmak için şu Makefile hedeflerini
    kullanıyorum:

    get:
        rsync -avuzb --exclude '*~' samba:samba/ .
    put:
        rsync -Cavuzb . samba:samba/
    sync: get put

    Bu sayede bağlantının öbür ucundaki bir CVS diziniyle benimkini
    güncellememi sağlıyor. Uzak makinede bir takım CVS işlemleri yaptıktan
    sonra uzak CVS protokolü ile bunları kendi makinemde güncellemek
    gecikmelerden dolayı pek verimli olmuyor.

    "eski"  ve "yeni" ftp sitelerim arasında bir dizini şu komutla
    yansılıyorum:

     rsync -az -e ssh --delete ~ftp/pub/samba nimbus:"~ftp/pub/tridge"

    Bu komut her saat başı cron'dan çalıştırılıyor.

ÖZETLE SEÇENEKLER

    Burada rsync'de kullanılabilen seçeneklerin bir özetine yer verilmiştir
    (rsync --help komutu bu listeyi çıktılar). Bu seçenekler bir sonraki
    bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

    -v, --verbose       çıktı daha ayrıntılı olur
    -q, --quiet        hatalar dışında bilgi verilmez
    -c, --checksum      sadece toplam sağlamaya bakılır, zaman ve
                 boyut değişikliklerine bakılmaz
    -a, --archive       arşiv kipi; -rlptgoD (-H'sız) ile aynı
    -r, --recursive      dizinlerin alt dizinlerine inilir
    -R, --relative      göreli dosya yolları kullanılır
      --no-relative     --relative kapatılır
      --no-implied-dirs   -R uygulanmış dizinler gönderilmez
    -b, --backup       yedekleme yapılır (--suffix ve
                 --backup-dir seçeneklerine bakın)
      --backup-dir=DİZİN  sadece belirtilen dizinin içeriği
                 yedeklenir
      --suffix=SONEK    yedekleme soneki
                 (--backup-dir yoksa ~ öntanımlıdır)
    -u, --update       hedeftekiler daha yeniyse bu dosyalar
                 atlanır
      --inplace       hedef dosyaları yerinde günceller
    -d, --dirs        altdizinlere inmeden dizinleri aktarır
    -l, --links        sembolik bağları sembolik bağ olarak
                 kopyalar
    -L, --copy-links     sembolik bağ değil bağın son hedefi
                 kopyalanır
      --copy-unsafe-links  sadece güvensiz sembolik bağlar
                 dönüştürülür
      --safe-links     ağacın dışını hedefleyen sembolik
                 bağlar yoksayılır
    -H, --hard-links     sabit bağlar korunur
    -K, --keep-dirlinks    sembolik bağlı dizinler alıcıda dizin
                 yapılır
    -p, --perms        izinler korunur
    -o, --owner        sahip korunur (sadece root)
    -g, --group        grup korunur
    -D, --devices       aygıtlar korunur (sadece root)
    -t, --times        zamanlar korunur
    -O, --omit-dir-times   zamanlar korunurken dizinler bunun
                 dışında tutulur
    -S, --sparse       seyrek dosyaları en verimli şekilde
                 elde eder
    -n, --dry-run       işlemi yapıyormuş gibi gösterir ama yapmaz
    -W, --whole-file     dosyaları tamamen kopyalar
                 (rsync algoritması ile farkları değil)
      --no-whole-file    daima arttırımlı rsync algoritması
                 kullanılır
    -x, --one-file-system   dosya sistemi sınırlarının dışına çıkılmaz
    -B, --block-size=BOYUT  sabit bir blok boyunda sağlama toplamına
                 zorlar
    -e, --rsh=KOMUT      kullanılacak uzak kabuk uygulaması
                 belirtilir
      --rsync-path=UYGULAMA uzak makinede rsnc'in çalıştıracağı
                 uygulama
      --existing      sadece hedefte mevcut olan dosyalar
                 güncellenir
      --ignore-existing   hedefte mevcut olan dosyalar yoksayılır
      --remove-sent-files  alınan dosyalar/sembolik bağlar
                 göndericide silinir
      --del         --delete-during ile aynı
      --delete       göndericide olmayan dosyalar alıcıda
                 silinir
      --delete-before    alıcıda aktarım öncesi silme yapılır
                 (öntanımlı)
      --delete-during    alıcıda aktarım sırasında silme yapılır
      --delete-after    alıcıda aktarım sonrası silme yapılır
      --delete-excluded   alıcıda ayrıca dışlanmış dosyalar da
                 silinir
      --ignore-errors    G/Ç hataları olsa da siler
      --force        dizinler boş olmasa bile silinir
      --max-delete=SAYI   SAYIdan fazla dosya silinmez
      --max-size=BOYUT   BOYUTtan daha büyük dosyalar aktarılmaz
      --partial       kısmen aktarılmış dosyalar tutulur
      --partial-dir=DİZİN  kısmen aktarılmış dosyalar DİZİNde tutulur
      --delay-updates    güncellenecek tüm dosyalar sona bırakılır
      --numeric-ids     kullanıcı/grup kimliklerini isimlerle
                 eşleştirmez
      --timeout=SÜRE    G/Ç zamanaşımını SÜRE saniyeye ayarlar
    -I, --ignore-times    zaman ve boyut bakımından eşleşen dosyalar
                 atlanmaz
      --size-only      boyutları aynı olan dosyalar atlanır
      --modify-window=SAYI doğruluğu arttırmak için değişiklik
                 zamanları karşılaştırılır
    -T, --temp-dir=DİZİN   geçici dosyaları DİZİNde oluşturur
    -y, --fuzzy        hedefte dosya yoksa benzerini bulur
      --compare-dest=DİZİN alınan dosyaları ayrıca DİZİNdekilerle
                 karşılaştırır
      --link-dest=DİZİN   değişmediyse DİZİNdeki dosyalara sabit bağ
    -z, --compress      aktarım sırasında dosya verisi sıkıştırılır
    -C, --cvs-exclude     dosyalar CVS'nin yaptığı gibi yoksayılır
    -f, --filter=KURAL    bir dosya süzme kuralı ekler
    -F            --filter='dir-merge /.rsync-filter' ve
                 yinelemeli: --filter='- .rsync-filter'
                 ile aynı
      --exclude=KALIP    KALIP ile eşleşen dosyalar dışlanır
      --exclude-from=DOSYA dışlama kalıpları DOSYAdan okunur
      --include=KALIP    KALIP ile eşleşen dosyalar dışlanmaz
      --include-from=DOSYA dışlanmayan kalıplar DOSYAdan okunur
      --files-from=DOSYA  aktarılacak dosyaların isimlerinin listesi
                 DOSYAdan okunur
    -0, --from0        *from seçeneklerindeki dosya listeleri boş
                 karakter sonlandırmalı kabul edilir
      --version       sürüm numarasını basar
      --port=PORT      başka bir port belirtmek için
      --blocking-io     uzak kabukta engellemeli G/Ç kullanılır
      --no-blocking-io   engellemeli G/Ç öntanımlı olduğunda bunu
                 iptal eder
      --stats        dosya aktarımı sırasında durum bilgileri
                 verir
      --progress      aktarım sırasında gelişimi gösterir
    -P            --partial --progress ile aynı
    -i, --itemize-changes   tüm güncellemeler için bir değişiklik
                 özeti çıktılar
      --log-format=BİÇİM  aktarımları belirtilen biçimde günlükler
      --password-file=DOSYA parola DOSYAdan okunur
      --list-only      dosyaları kopyalamaz, sadece listeler
      --bwlimit=KBPS    saniyede kBayt cinsinden G/Ç band genişliği
      --write-batch=DOSYA  bir betikli güncellemeyi DOSYAya yazar
      --read-batch=DOSYA  bir betikli güncellemeyi DOSYAdan okur
      --checksum-seed=SAYI blok/dosya sağlama toplamı tohumunu ayarlar
    -4, --ipv4        IPv4 tercih edilir
    -6, --ipv6        IPv6 tercih edilir
    -h, --help        bu yardım iletisini gösterir

    rsync ayrıca bir artalan süreci olarak da çalıştırılabilir. Bu durumda
    şu seçenekleri kabul eder:

      --daemon       bir rsync artalan süreci olarak çalışır
      --address=ADRES    belirtilen adres kullanılır
      --bwlimit=KBPS    saniyede kBayt cinsinden G/Ç band genişliği
      --config=DOSYA    rsyncd.conf yerine kullanılacak DOSYA
      --no-detach      üst süreçten ayrık çalışmaz
      --port=PORT      belirtilen PORTu dinler
    -v, --verbose       ayrıntı düzeyini arttırır
    -4, --ipv4        IPv4 tercih edilir
    -6, --ipv6        IPv6 tercih edilir
    -h, --help        bu yardım iletisini gösterir

AÇIKLAMALARIYLA SEÇENEKLER

    rsync GNU uzun seçenekler paketini kullanır. Çoğu komut satırı seçeneği
    hem kısa hem de uzun seçenek içerir. Bazı seçenekler ise sadece uzun
    seçeneklerden oluşur. `=' işareti içeren seçeneklerdeki parametreler
    isteğe bağlıdır; `=' yerine boşluk kullanılabilir.

    -h, --help
       rsync tarafından kabul edilen seçenekleri açıklayan kısa bir
       yardım iletisi basar.

    --version
       rsync sürüm numarasını basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       Bu seçenek aktarım sırasında verilen bilgi miktarını arttırır.
       rsync öntanımlı olarak sessiz çalışır. Tek -v belirtildiğinde,
       hangi dosyaların aktarıldığını gösterip sonunda bir özet basar.
       İki -v belirtildiğinde atlanan dosyaları gösterir ve sonunda
       daha fazla bilgi verir. İkiden fazla -v kullanımı sadece rsync
       hata ayıklaması yapıyorsanız anlamlıdır.

       Aktarılan  dosya  isimlerinin  çıktılanmasında  --log-format
       seçeneğinin  öntanımlı  olarak  "%n%L"  ile  kullanıldığı
       varsayılarak sadece dosyaların isimleri ve varsa sembolik bağlar
       hedefleri ile belirtilir. Tek -v seviyesinden bir ayrıntıda bir
       dosyanın öznitelikleri değişmişse bu gösterilmez. Değiştirilen
       özniteliklerin   öğelere  göre  listelenmesi  isterseniz
       (--itemize-changes seçeneğiyle ya da --log-format seçeneğine
       "%i" ekleyerek), istemcideki çıktıda değiştirilen tüm öğelerin
       ayrıntı düzeyi arttırılır. Daha fazla bilgi için --log-format
       seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    -q, --quiet
       Bu seçenek aktarım sırasında verilen bilgi miktarını azaltır.
       Özellikle uzak sunucudaki bilgi iletileri baskılanır. Bu seçenek
       rsync'i cron'dan çalıştırırken yararlıdır.

    -I, --ignore-times
       Normalde rsync hedefte de aynı boyutta ve aynı değişiklik
       zamanına sahip dosyalar varsa bunları atlayacaktır. Bu seçenek
       bu "hızlı sınama" davranışını kapatır.

    --size-only
       Normalde rsync hedefte de aynı boyutta ve aynı değişiklik
       zamanına sahip dosyalar  varsa  bunları  atlayacaktır.  Bu
       seçenekle, dosyaların zamanlarına bakılmaksızın hedefte de aynı
       boyutta  iseler  aktarılmazlar.  Zaman  değerlerinin  doğru
       tutulmadığı başka bir yansılama sistemini kullandıktan sonra
       rsync'i kullanmaya başlayacaksanız bu seçenek yararlıdır.

    --modify-window=say
       İki zaman değerini karşılaştırırken, fark say'ya eşitse rsync
       bu değerleri eşit kabul eder. Bu fark normalde 0 dır (tam
       eşitlik), ancak bu farkı bazı durumlarda daha büyük bir değere
       ayarlamak daha yararlıdır. Örneğin, MS Windows FAT dosya sistemi
       (zaman değerleri 2 saniyelik çözünürlüğe sahiptir) taraflardan
       biri  olduğunda  --modify-window=1 yararlıdır (1 saniyelik
       farklara izin vermek).

    -c, --checksum
       Bu seçenek göndericiyi aktarımdan önce tüm dosyaları 128 bitlik
       MD4  sağlama toplamını kullanarak sınamaya zorlar. Sağlama
       toplamı doğrudan alıcıda sınanır ve mevcut olanlar arasında aynı
       sağlama  toplamlı,  aynı  boyutlu  ve aynı isimli olanlar
       aktarılmaz. Bu seçenek aktarım işlemini oldukça yavaşlatabilir.

    -a, --archive
       Bu seçenek -rlptgoD seçeneklerine eşdeğerdir. Alt dizinlere
       inerek işlem yapılmasını ve hemen hemen herşeyin korunmasını
       istemenin en kestirme yoludur; bir şey dışında: --files-from
       belirtilmişse -r uygulanmayacaktır.

       Çok sayıda bağlı dosyanın varlığı pahalıya mal olacağından -a
       seçeneği sabit bağları korumaz. Bunu istiyorsanız -H seçeneğini
       ayrıca belirtmelisiniz.

    -r, --recursive
       Bu  seçenek alt dizinlerinde ardışık olarak kopyalanmasını
       sağlar. Ayrıca --dirs (-d) seçeneğine de bakınız.

    -R, --relative
       Göreli dosya yolları kullanılır. Yani, komut satırının gönderici
       kısmında belirtilen dosya yolunun son parçası değil, dosya
       yolunun tamamı kopyalanır. Bu seçenek aynı anda çok sayıda
       dizini göndermek için yararlıdır. Örneğin şöyle bir komut,

       rsync /foo/bar/foo.c remote:/tmp/
       uzak makinede /tmp/foo.c dosyasını oluşturur. Bunun yerine şu
       komutu kullansaydınız,

       rsync -R /foo/bar/foo.c remote:/tmp/
       uzak makinede /tmp/foo/bar/foo.c dosyası oluşturulacaktı (dosya
       yolunun tamamı kopyalanır). Karşıya yollanacak yol uzunluğunu
       sınırlamak için şöyle yapabilirsiniz:

       cd /foo
       rsync -R bar/foo.c remote:/tmp/
       Bu komut uzak makinede /tmp/bar/foo.c dosyasını oluşturur.

    --no-relative
       --relative seçeneğini iptal eder. Bu özellikle --files-from
       seçeneğinin  gerektiği  durumlarda  --relative  seçeneği
       uygulanmaksızın dosyaları işleme sokmakta yararlıdır.

    --no-implied-dirs
       --relative seçeneği ile birlikte kullanıldığında her dosya
       yolundaki dolaylı dizinler, aktarımın parçası olarak yinelenmez.
       Bu dosya aktarımını daha elverişli yaptığı gibi ayrıca dosya
       yolunun dolaylı parçalarında iki tarafta eşleşmeyen sembolik
       bağların varlığını mümkün kılar. Örneğin,  "/path/foo/file"
       dosyasını -R ile aktarırsanız, hedefte "/path" ve "/path/foo"
       ile  kaynağın  dizin  ve  sembolik  bağları  tamamen
       eşleştirilecektir. --no-implied-dirs seçeneğinin kullanımı bu
       dolaylı dizinlerin her ikisinin de atlanmasına yol açar. Yani,
       eğer "/path" bir makine üzerinde gerçek bir dizin, ancak diğer
       makinede bir sembolik bağ ise,  rsync  bunu  değiştirmeye
       çalışmayacaktır.

    -b, --backup
       Bu seçenekle, evvelce mevcut hedef dosyaların her aktarımında ya
       da silinmesinde bu dosyaların isimleri değiştirilir. Yedek
       dosyaların nereye gideceğini ve nasıl bir sonek alacaklarını
       --backup-dir ve --suffix seçenekleri ile belirtebilirsiniz.
       Eğer --backup-dir seçeneğini belirtmezseniz, --omit-dir-times
       seçeneği etkin kılınacaktır.

    --backup-dir=dizin
       --backup seçeneği ile birlikte kullanıldığında bu seçenekle
       yedek dosyaların hangi dizinde saklanacağı belirtilebilir. Bu,
       arttırımlı yedekleme yaparken çok yararlıdır. Buna ek olarak
       --suffix  seçeneğini  kullanarak  bir  yedek  soneki  de
       belirtebilirsiniz (aksi takdirde dosyalar belirtilen dizine
       kendi isimleri ile yedeklenir).

    --suffix=sonek
       Bu seçenek --backup (-b) ile kullanıldığında, belirtilen sonek
       öntanımlı yedekleme sonekinin yerine kullanılır. --backup-dir
       belirtilmemişse, öntanımlı sonek ~ işaretidir, aksi takdirde boş
       bir dizgedir.

    -u, --update
       Bu seçenek, hedefte mevcut olan bir  dosyanın  değişiklik
       zamanının  kaynak  dosyanınkinden daha yeni olduğu durumda
       atlanmasını sağlar. (Eğer hedef dosyanın değişiklik zamanı
       kaynağınkiyle  aynıysa,  ama boyutları farklıysa güncelleme
       yapılacaktır.)

       --update seçeneğinin şu anki gerçekleniminde gönderici ve alıcı
       arasında dosya biçimlerinde bir fark varsa, bu, güncelleme için
       tarihlerden daha önemli olarak ele alınır. Başka bir deyişle,
       hedef bir dosyaya sahipken, kaynak bir dizin veya bir sembolik
       bağa  sahipse,  aktarım  dosyalarını  zaman  değerlerine
       bakılmaksızın yapılır. Bu davranış ileride değişebilir (bu
       konuda bir fikriniz varsa, eposta listesinde bunu açıklamaktan
       çekinmeyin).

    --inplace
       Bu  seçenek  rsync'in  dosyanın  yeni  bir  kopyasının
       oluşturulmamasına ve yerine taşınmamasına sebep olur. Bunun
       yerine rsync mevcut dosyanın üzerine yazacaktır,yani rsync
       algoritması ağ yükünü tamamen azaltmayı başaramaz (henüz veriyi
       uyumlu sıralamayı denemediğinden). Buna bir istisna, rsync yedek
       dosyaları aktarımda temel dosya olarak kullanma yeterliğinde
       olduğundan, seçeneğin --backup ile birlikte kullanılmasıdır.

       Bu seçenek blok temelli değişiklikler olan ya da sonuna ekleme
       yapılan çok büyük dosyalarla, disk ve ağ bakımından sınırlı
       sistemlerde yararlıdır.

       Bu seçenek --partial (kesilmeye uğramış bir aktarımda dosya
       silinmez)  seçeneğini  uygular,  fakat  --partial-dir   ve
       --delay-updates seçenekleriyle çelişir. rsync 2.6.4 öncesinde
       --inplace ayrıca --compare-dest ve --link-dest seçenekleriyle de
       çelişiyordu.

       Uyarı: Dosya verisi aktarım sırasında kararsız bir durumda
           olacaktır  (ve  büyük  ihtimalle  aktarım  kesintiye
           uğradıktan sonra da), dolayısıyla, kullanılmakta olan
           dosyaları bu seçeneği kullanarak güncellememelisiniz.
           Ayrıca, alıcı kullanıcının yazma izni olmayan dosyaların
           rsync  tarafından  yerinde  güncellenemeyeceğini  de
           unutmayın.

    -d, --dirs
       Gönderen  tarafın  saptanan her dizini içereceğini söyler.
       --recursive seçeneğinin tersine, bir dizinin içeriği, dizin
       komut satırında "." ya da bir bölü çüzgisi ile biten bir isim
       ("foo/" gibi) ile belrtilmedikçe kopyalanmaz. Bu seçenek ya da
       --recursive seçeneği olmaksızın, rsync saptadığı tüm dizinleri
       atlayacaktır (ve herbiri için bir ileti çıktılayacaktır).

    -l, --links
       Saptanan her sembolik bağ hedefte oluşturulur.

    -L, --copy-links
       Sembolik bağ saptandığında sembolik bağ değil, hedefindeki dosya
       kopyalanır. rsync'in eski sürümlerinde, bu seçenek ayrıca alıcı
       tarafa, dizin sembolik bağı gibi sembolik bağları izlemesini
       söylemek gibi bir yan etkiye sahipti. Günümüzde ise, rsync,
       böyle bir durumda, bu ek davranışı sağlamak  için  sizin
       --keep-dirlinks (-K) seçeneğini belirtmenizi gerektirir. Buna
       tek istisna, -K seçeneğini anlayacak çok eski bir rsync ile
       dosyaların gönderilmesidir -- bu durumda -L seçeneği daha eski
       bir rsync ile hala -K seçeneğinin yan etkisine sahip olacaktır.

    --copy-unsafe-links
       Bu seçenek rsync'e, kopyalanan ağacın dışındaki bir hedefi
       gösteren sembolik bağları kopyalamasını söyler. Mutlak sembolik
       bağlar ayrıca sıradan dosyalar olarak ele alınır, böylece bunlar
       --relative  kullanıldığında kaynak dosya yolunun kendindeki
       sembolik bağlar olurlar.

    safe-links
       Bu seçenek rsync'e, kopyalanan ağacın dışındaki bir hedefi
       gösteren sembolik bağları yoksaymasını söyler. Bu seçeneğin
       --relative  seçeneğiyle  birlikte  kullanılması  beklenmedik
       sonuçlara yol açabilir.

    -H, --hard-links
       Bu seçenek rsync'e, sabit bağları aynı kaynak sistemdeki gibi
       yeniden oluşturmasını söyler. Bu seçenek olmaksızın sabit bağlar
       sıradan dosyalar olarak ele alınırlar.

       rsync'in, eğer bağın her iki parçası da dosya listesi ile
       gönderilmişse, sabit bağları saptayabileceğini unutmayın.

       Bu seçenek işlemi yavaşlatabilir, gerçekten bu işlevselliğe
       ihtiyacınız varsa kullanın.

    -K, --keep-dirlinks
       Alıcı tarafta, bir sembolik bağ bir dizini gösteriyorsa, bunun
       gönderici tarafta bir dizinle eşleştiği varsayılacaktır.

    -W, --whole-file
       Bu seçenekle arttırımlı rsync algortiması kullanılmaz ve bunun
       yerine dosya olduğu gibi gönderilir. Eğer kaynak ile hedef
       arasındaki band genişliği diskin band genişliğinden (özellikle
       disk, ağ dosya sisteminin bir parçası ise) daha yüksekse bu
       seçenek daha hızlı olabilir. Kaynak ve hedef,  yerel dosya
       yolları olarak belirtilmişse bu seçenek öntanımlıdır.

    --no-whole-file
       --whole-file öntanımlı olduğunda bu seçenek onu kapatır.

    -p, --perms
       Bu seçenek rsync'e, izinleri hedefte aynı kaynak sistemdeki gibi
       belirlemesini söyler.

       Bu seçenek olmaksızın, her yeni dosya izinlerini kaynak dosyanın
       izinlerine ve alıcı taraftaki umask'a göre belirlenir, diğer tüm
       dosyalar (güncellenenler dahil) kendi mevcut izinleriyle kalır
       (bu, cp gibi diğer dosya kopyalama araçlarında da böyledir).

    -o, --owner
       Bu  seçenek  rsync'e, hedef dosyanın sahibini aynı kaynak
       dosyadaki gibi belirlemesini söyler. Çoğu sistemde  sadece
       ayrıcalıklı kullanıcı dosya aidiyetini belirleyebilir. Öntanımlı
       olarak, koruma isim tarafında yapılır, fakat bazı durumlarda son
       çare olarak kullanıcı kimliği kullanılır. Bu konu --numeric-ids
       seçeneğinin açıklamasında daha ayrıntılı incelenmiştir.

    -g, --group
       Bu seçenek rsync'e, hedef dosyanın grubunu aynı kaynak dosyadaki
       gibi belirlemesini söyler. Alıcı tarafta rsync'i ayrıcalıklı
       kullanıcı çalıştırmıyorsa, sadece alıcının üyesi olduğu gruplar
       için bu yapılabilir. Öntanımlı olarak işlem grup ismine göre
       yapılır, ancak bazı durumlarda son çare olarak grup kimliği de
       kullanıabilir. Bu konu --numeric-ids seçeneğinin açıklamasında
       daha ayrıntılı incelenmiştir.

    -D, --devices
       Aktarılan  karakter  ve  blok  aygıtları  hedefte  yeniden
       oluşturulur.  Bu  seçeneği  sadece  ayrıcalıklı  kullanıcı
       kullanabilir.

    -t, --times
       Bu seçenek rsync'e, dosyaları değişiklik zamanlarına  göre
       aktarmasını ve bunları uzak sistemde güncellemesini söyler. Bu
       seçenek kullanılmazsa,  eniyileme  yüzünden  değiştirilmemiş
       dosyaların dışlanması verimli olamaz; başka bir deyişle, -t veya
       -a seçeneğinin yokluğu sonraki aktarımda -I kullanılmış gibi tüm
       dosyaların  güncellenmesine  yol  açar  (rsync  algoritması
       güncellemeyi oldukça verimli  yapacağından,  eğer  dosyalar
       gereçekten değişmemişse, -t kullanmanız çok daha iyi olacaktır).

    -O, --omit-dir-times
       Eğer rsnc değişiklik zamanlarını güncelliyorsa (--times ile), bu
       seçenek belirtildiğinde dizinleri bunun dışında tutar. Eğer
       alıcı tarafta NFS dizinleri paylaştırıyorsa, -O seçeneğini
       kullanmak daha iyidir. Bu seçenek --backup seçeneği --backup-dir
       olmaksızın kullanılmış gibi sonuç verir.

    -n, --dry-run
       Bu seçenek rsync'e, herhangi bir dosya aktarımı yapmamasını,
       sadece yapıyormuş gibi işlemleri raporlamasını söyler.

    -S, --sparse
       Bu seçenekle rsync, seyrek dosyaların hedefte daha az yer
       kaplayacak şekilde elde edilmesini sağlamaya çalışır.

       Bilgi: Bu seçeneği hedefteki dosya sistemi Solaris "tmpfs" ise
           kullanmayın.  Boş  bölgelerin  düzgünce  atlanmasını
           sağlayamaz ve dosya sonunda bozulmalar oluşur.

    -x, --one-file-system
       Bu seçenek rsync'e, aktarım sırasında dosya sistemi sınırlarının
       dışına çıkmamasını söyler. Bu seçenek, tek bir dosya sisteminin
       içeriğini aktarmak için yararlıdır.

    --existing
       Bu  seçenek  rsync'e,  hedefte  yeni dosya oluşturulmasını
       gerektirecek aktarımları yapmamasını sadece güncelleme yapmasını
       söyler.

    --ignore-existing
       Bu  seçenek  rsync'e,  hedefte  mevcut  olan  dosyaları
       güncellememesini söyler.

    --remove-sent-files
       Bu seçenek rsync'e, hedefte yeni oluşturulan dosyalarla içeriği
       güncellenenleri, gönderen taraftan silmesini söyler. Dizinler ve
       aygıtlar ile sadece  öznitelikleri  değiştirilmiş  dosyalar
       silinmez.

    --delete
       Bu seçenek rsync'e, hedefte olup kaynakta olmayan dosyaları
       hedeften silmesini söyler, fakat sadece dosyalar dizinleri ile
       belirtilmişse bu yapılır. Yani, rsync'den tüm dizini ("dir" veya
       "dir/" gibi) göndermesini istemeli, dizin içeriğini belirten
       dosya  kalıpları  ("dir/*"  gibi)  belirtmemelisiniz. Dosya
       kalıpları belirtildiğinde kalıp kabuk tarafından yorumlanır ve
       kabuk  rsync'den dosyaları kapsayan dizini değil, tek tek
       dosyaları aktarmasını ister. Aktarımdan dışlanan dosyalardan
       biriyse, --delete-excluded kullanılmamışsa ya da kurallar sadece
       gönderen tarafla eşleşenleri imliyorsa hedefte silinecek olanlar
       da  dışlanır  (SÜZME  KURALLARI  bölümündeki içerme/dışlama
       belirteçlerine bakınız).

       Alt dizinlere inilmiyorsa bu seçenek etkisizdir.

       Bu seçenek doğru şekilde kullanılmazsa tehlikeli olabilir. Önce
       --dry-run (-n) seçeneğiyle silinecek dosyaları görüp, önemli
       dosyaların silinmeyeceğinden emin olduktan sonra asıl işlemi
       başlatmak çok daha iyidir.

       Gönderen tarafta bir G/Ç hatası saptandığında hedefteki dosya
       silme işlemi iptal edilir. Bu, gönderen tarafın alıcı taraftaki
       dosyaları tümden silmesi gibi geçici dosya sistemi hatalarına
       karşı (NFS hataları  gibi)  bir  önlemdir.  Bu  davranışı
       --ignore-errors seçeneğiyle iptal edebilirsiniz.

       --delete  seçeneği  silme  zamanını  belirten  --delete-*
       seçenekleriyle, --delete-excluded dahil, herhangi bir sorun
       olmaksızın birleştirilebilir. Ancak, silme zamanını belirten
       --delete-* seçeneklerinden biri belirtilmemişse, rsync öntanımlı
       olarak --delete-before algoritmasını seçer. İleri sürümlerde bu
       seçim --delete-during algoritmasıyla değiştirilebilir. Ayrıca,
       --delete-after seçeneğine de bakınız.

    --delete-before
       Alıcı taraftaki dosya silme işlemlerinin aktarımın başlangıcında
       yapılmasını sağlar. Bu seçenek --delete veya --delete-excluded
       seçeneği  ile  birlikte silme zamanını belirten --delete-*
       seçeneklerinden  biri  belirtilmemişse  öntanımlıdır.  Dosya
       silinmesi  ile  ilgili daha ayrıntılı bilgi için --delete
       seçeneğinin açıklamasına bakınız.

       Aktarımın başında silme yapılması, eğer dosya sistemi doluluk
       bakımından sınırda ise ve ancak fazlalıkların kaldırılmasıyla
       dosya aktarımı mümkün olabilecekse yararlıdır. Ancak, bu seçenek
       aktarımın başlamasını geciktirdiğinden aktarımın zamanaşımına
       uğramasına (--timeout belirtilmişse) sebep olabilir.

    --delete-during, --del
       Alıcı taraftaki dosya silme işlemlerinin aktarımı sırasında
       yapılmasını sağlar. Bu yöntem silme işleminin aktarımdan önce ve
       sonra yapıldığı algoritmalardan daha hızlıdır. Fakat ilk olarak
       rsync'in  2.6.4  sürümüyle  kullanılabilir  olmuştur. Dosya
       silinmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi  için  --delete
       seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    --delete-after
       Alıcı taraftaki dosya silme işlemlerinin aktarım tamamlandıktan
       sonra yapılmasını sağlar. Eğer aktarımın bir parçası olarak
       dizin bazında yeni dosya birleşimleri yapıyorsanız ve bunların
       ihracının aktarımın silme fazında etkin olmasını istiyorsanız bu
       seçenek yararlı olacaktır. Dosya silinmesi ile ilgili daha
       ayrıntılı bilgi için --delete seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    --delete-excluded
       Alıcı tarafta olup, gönderici tarafta olmayan dosyaların alıcı
       tarafta  silinmesine  ek  olarak,  alıcı  tarafta dışlanan
       dosyalarında silinmesini sağlar (--exclude seçeneğine bakınız).
       Alıcı tarafta tek tek dosyaların dışlanmasının bu yöntemle
       silinmesi ve silinmesi istenmeyen dosyaların bu seçenekten
       korunması ile ilgili bilgiler için SÜZME KURALLARI bölümüne
       bakınız. Dosya silinmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için
       ise --delete seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    --ignore-errors
       G/Ç hataları olsa bile --delete işleminin sürdürülmesini sağlar.

    --force
       Gönderici tarafta olmayan ancak alıcı tarafta olan dizinlerin
       içleri dolu bile olsa silnmesini sağlar. Bu sadece --delete
       seçeneği olmaksızın böyledir, çünkü silme işlemleri artık içiçe
       dizinler  içeren  bir  tepe  dizinin  silinmesi  şeklinde
       yapılmaktadır.  Etkin olması için --recursive seçeneği (-a
       tarafından uygulanır) gerekir.

    --max-delete=say
       say'dan fazla dosya ya da dizin silinmez. Yansılama yapılırken
       çok büyük ağaçların yıkıma yol açmaması için yararlıdır.

    --max-size=boyut
       boyut  bayttan  dha  büyük  dosyalar  aktarılmaz.  boyut
       belirtilirken, sonek olarak K, M, G gibi bayt çarpanları
       belirtilebileceği  gibi  kesirli değerler de belirtilebilir
       (--max-size=1.5m gibi).

    -B, --block-size=blokboyu
       rsync algoritmasında sabit bir blok boyunun kullanımına zorlar.
       Normalde, bu değer güncellenen her dosya için ayrı ayrı seçilir.
       Daha ayrıntılı bilgi için teknik rapora bakınız.

    -e, --rsh=komut
       Bu seçenek rsync'in yerel ve uzak kopyaların arasında iletişim
       için bir uzak kabuk uygulaması belirleyebilmeyi sağlar. Genelde,
       rsync öntanımlı olarak ssh kullanacak şekilde yapılandırılır,
       fakat bir yerel ağda rsh kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

       Bu seçenek [kullanıcı@]makine::modül/yol ile kullanılırsa, uzak
       makinedeki rsync sunucusunu çalıştırmak için belirtilen uzak
       kabuk komut'u kullanılacak ve aktarım için uzak makinede çalışan
       rsync suncusunun soket bağlantısı değil, uzak kabuk bağlantısı
       kullanılacaktır. Ayrıca, yukarıdaki BİR RSYNC SUNUCUSUNA BİR
       UZAK KABUKTAN BAĞLANMAK bölümüne de bakınız.

       komut içinde rsync sadece tek bir argümana izin verir. Örnek:

       -e "ssh -p 2234"
       Bilgi: ssh kullanıcıları makineye özel bağlantı seçeneklerini
           kendi .ssh/config dosyası ile kişiselleştirebilirler.

       Uzak kabuk uygulamasını seçmek için RSYNC_RSH ortam değişkenini,
       -e  seçeneğinde  belirtilebilen  bir  değeri  atayarak
       kullanabilirsiniz.

       Ayrıca,  bu  seçenekten etkilenen --blocking-io seçeneğinin
       açıklamasına da bakınız.

    --rsync-path=uygulama
       Uzak makinede başlangıçta hangi uygulamanın çalıştırılacağını
       belirtmek için kullanılır. Çoğunlukla, rsync'in uzak kabuğun
       öntanımlı  yolları  dışında  bulunduğu  durumda  kullanılır
       (--rsync-path=/usr/local/bin/rsync  gibi).  uygulama  kabuk
       tarafından çalıştırılacağından herhengi bir uygulama, betik ya
       da bir dizi komut olabilir. Bir dizi komut belirtiyorsanız
       rsync'in iletişimde kullanacağı standart girdi ve standart
       çıktının devredışı kalmamasına dikkat etmelisiniz.

       Aşağıdaki  örnekte  uzak  makinede --relative seçeneği ile
       kullanmak için farklı bir öntanımlı yol belirtilmektedir:

         rsync -avR --rsync-path="cd /a/b && rsync" makine:c/d /e/
    -C, --cvs-exclude
       Sistemler arasında aktarımı istenmeyen geniş bir dosya kümesinin
       dışlanması  için bir kısayol olarak kullanışlıdır. CVS'nin
       yoksayılacak  dosyaları  saptamakta  kullandığı  algoritma
       kullanılır.

       Dışlanan dosyaların listesi şöyle ilklendirilmiş olsun:

          RCS  SCCS  CVS  CVS.adm  RCSLOG cvslog.* tags TAGS
          .make.state .nse_depinfo *~ #* .#* ,* _$* *$ *.old *.bak
          *.BAK *.orig *.rej .del-* *.a *.olb *.o *.obj *.so *.exe
          *.Z *.elc *.ln core .svn/
       $HOME/.cvsignore  içindeki  dosyalarla  CVSIGNORE  ortam
       değişkeninde (tüm isimler bir boşlukla ayrılarak belirtilir)
       listelenen her dosya bu listeye eklenecektir.

       Son olarak, .cvsignore dosyası ile aynı dizindeki dosyalardan
       .cvsignore dosyasında listelenmiş kalıplarla eşleşen dosyalar
       yok sayılır. rsync'in süzme ve dışlama uyguladığı dosyaların
       aksine bu kalıplar boşluklarla ayrılır. Daha fazla bilgi için
       cvs(1) kılavuz sayfasına bakınız.

       Bu  seçeneği  kendi  --filter  kurallarınızla  birlikte
       belirtirseniz, -C seçeneğinin komut satırının neresinde olduğuna
       bakılmaksızın, CVS dışlananlarının sizin kurallarınızın sonuna
       ekleneceğini unutmayın. Bu, onlara sizin belirttiğiniz kurallara
       göre daha düşük öncelik verir.  CVS dışlananlarının süzme
       kurallarınız arasındaki yerini kendiniz belirlemek isterseniz,
       komut satırı seçeneği olarak -C belirtmek yerine --filter=:C ve
       --filter=-C seçeneklerini belirtmelisiniz (bu şekilde komut
       satırında belirtebileceğiniz gibi bir süzme dosyasına ":C" ve
       "-C" kurallarını yerleştirerek de belirtebilirsiniz). İlk kural
       her dizinde .cvsignore dosyalarına bakılmasını, ikinci kural ise
       yukarıda bahsedilen CVS dışlananlarını bir seferliğine dahil
       edilmesini sağlar.

    -f, --filter=kural
       Bu seçenek aktarılacak dosyalar listesinden belli dosyaların
       seçilerek dışlanması için kurallar eklemenizi mümkün kılar. Bu
       seçenek  alt  dizinlerin  ardışık  aktarıldığı aktarımlarda
       kullanıldığında çok yararlıdır.

       Dışlanacak dosyaların listesini oluşturmak içim komut satırında
       çok sayıda --filter seçeneği belirtebilirsiniz.

       Bu seçenek hakkında daha ayrıntılı bilgi için SÜZME KURALLARI
       bölümüne bakınız.

    -F   Bu seçenek iki defa belirtildiğinde komuta iki --filter kuralı
       eklemeye eşdeğerdir. İlk seçenek şu kuralı ekler:

       --filter=': /.rsync-filter'
       Bu kural, rsync'in dizin hiyerarşisi dahilinde serpiştirilmiş
       .rsync-filter dosyalarına bakmasını ve aktarımda bu dosyalardaki
       süzme kurallarını kullanmasını sağlar. -F seçeneği ikinci kez
       kullanılmışsa şu kuralı uygular:

       --filter='- .rsync-filter'
       Bu kural .rsync-filter dosyalarının aktarılmamasını sağlar.

       Bu seçenek hakkında daha ayrıntılı bilgi için SÜZME KURALLARI
       bölümüne bakınız.

    --exclude=kalp
       Bu seçenek bir dışlama kuralı tanımlanmasını sağlayan --filter
       seçeneğinin basitleştirilmiş bir biçimidir. Seçenek, normal
       süzme kurallarının kural çözümleme sözdizimine izin vermez.

       Bu seçenek hakkında daha ayrıntılı bilgi için SÜZME KURALLARI
       bölümüne bakınız.

    --exclude-from=dosya
       Bu seçenek, dışlama kurallarının belirtilen dosyadan alınmasını
       sağlaması  dışında  --exclude seçeneğinin benzeridir. dosya
       içindeki boş satırlar ile ';' veya '#' ile başlayan satırlar
       yoksayılır. dosya olarak - belirtilmişse girdiler standart
       girdiden okunur.

    --include=kalp
       Bu seçenek bir içerme kuralı tanımlanmasını sağlayan --filter
       seçeneğinin basitleştirilmiş bir biçimidir. Seçenek, normal
       süzme kurallarının kural çözümleme sözdizimine izin vermez.

       Bu seçenek hakkında daha ayrıntılı bilgi için SÜZME KURALLARI
       bölümüne bakınız.

    --include-from=dosya
       Bu seçenek, içerme kurallarının belirtilen dosyadan alınmasını
       sağlar. dosya olarak - belirtilmişse girdiler standart girdiden
       okunur.

    --files-from=dosya
       Bu seçeneği kullanarak aktarılacak dosyaların tam listesini
       belirtebilirsiniz. Liste dosya'dan ya da "-" belirtilmişse
       standart  girdiden  okunur.  Ayrıca, bu seçenekle birlikte
       öntanımlı uygulanan seçeneklere bağlı olarak rsync'in öntanımlı
       davranışını kolayca değiştirebilirsiniz:

       o --relative  (-R) seçeneği uygulanarak dosya içindeki her
         öğede belirtilen yol bilgisi korunmuştur (bu  davranışı
         kapatmak için --no-relative seçeneğini kullanın).

       o --dirs  (-d)  seçeneği  uygulanarak  listede  belirtilen
         dizinlerin atlanmayıp, hedefte oluşturulması sağlanmıştır.

       o --archive (-a) seçeneği uygulanmasına rağmen bu seçeneğin
         uygulamalarından  biri  olan  --recursive  (-r) seçeneği
         uygulanmadığından, bu davranışın uygulanmasını istiyorsanız
         --recursive (-r) seçeneğini ayrıca belirtmelisiniz.

       dosya'dan okunan dosya isimlerinin hepsi kaynak dizine göre
       değerlendirilir -- öğelerin başındaki "/"lar ile daha üst
       dizinlere çıkılmasını sağlayan "../"lar kaldırılır. Örnek:

       rsync -a --files-from=/tmp/foo /usr uzak:/yedek
       /tmp/foo içinde "bin" (hatta "/bin") diye bir girdi varsa,
       /usr/bin dizini hedefte /yedek/bin dizini olarak oluşturulur
       (ancak, dosya içinde dosyalar açıkça listelenmemişse ya da komut
       satırında -r seçeneği yoksa /usr/bin dizinindeki  dosyalar
       aktarılmaz). Ayrıca, --relative seçeneğinin etkisini (öntanımlı
       olarak etkindir) sadece dosyadan okunan yol bilgisini yinelemek
       için saklar ancak, kaynak için belirtilmiş yolun yinelenmesine
       zorlamaz (örnekte /usr).

       Ek olarak, eğer dosya'yı "uzak:" öneki ile belirtirseniz, bu
       dosya yerel makineden değil, uzak makineden okunur (uzak: ile
       belirtilen makine, aktarımın yapıldığı makine olmalıdır). Bir
       kısaltma olarak, "aktarımın yapıldığı uzak makine" anlamında
       sadece ":" önekini de kullanabilirsiniz. Örnek:

        rsync -a --files-from=:/yol/dosya-listesi uzak:/ /tmp/kopya
       Bu komut "uzak" makinesindeki /yol/dosya-listesi dosyasında
       listelenmiş dosyaları kopyalayacaktır.

    -0, --from0
       Bu seçenek rsync'e, bir dosyadan okunan dosya isimlerinin
       sonlandırılmasının satırsonu karakteri (LF) veya  satırbaşı
       karakteri (CR) ya da her bu ikisinin birlikte kullanılmasıyla
       (CR+LF) değil sadece boş karakterle ('\0') yapıldığını belirtir.
       Bu seçenek --exclude-from, --include-from, --files-from ve bir
       --filter kuralı ile belirtilen  dosyaları  etkiler.  Dosya
       isimlerinin boşluk ile ayrıldığı .cvsignore dosyalarını kullanan
       --cvs-exclude seçeneğini etkilemez.

    -T, --temp-dir=dizin
       Bu seçenekle, dosyalar aktarılırken alıcı tarafta geçici olarak
       oluşturulan  dosyaların  nereye konulacağını belirtmek için
       kullanılır. Öntanımlı davranış, geçici dosyaların alıcı dizinde
       oluşturulmasıdır.

    -y, --fuzzy
       Bu seçenekle, hedefte bulunmayan bir dosya için benzer bir dosya
       aranacağını belirtilir. Şimdiki algoritma, hedef dosya için aynı
       dizinde, aynı boyda ve aynı değişiklik zamanlı ya da aynı isimli
       bir dosya arar. Böyle bir dosya varsa, bu dosya bulanık bir
       hedef  dosya  olarak  aktarımın  hızlandırılması  amacıyla
       kullanılır.

       Bilgi: --delete seçeneği bu amaçla kullanılabilecek bir dosyanın
           işlem öncesinde silinmesine yol açabileceğinden, bunun
           yerine ya --delete-after seçeneğini kullanın ya  da
           dosyanın silme işlemine konu olmayacak şekilde olmasına
           dikkat edin.

    --compare-dest=dizin
       Bu seçenekle, alıcı makinede hedef dizinde olmayan dosyalar için
       karşılaştırmanın dizin dizinine göre yapılacağı belirtilir. Eğer
       dizin içinde göndericinin dosyasının aynısı varsa bu dosya
       aktarılmaz. Bu, sadece bir önceki yedeklemeden beri değişmiş
       dosyaların yedeklenmesi için kullanışlıdır.

       2.6.4 sürümünden başlayarak, çok sayıda --compare-dest dizini
       belirtilebilmektedir. Eğer hedefte bir eşleşme bulunamazsa,
       dosya bu dizinlerde aranır.

       Eğer dizin göreli bir dizin olarak belirtilmişse bu dizinin
       hedef dizinde olduğu kabul edilir. Ayrıca --link-dest seçeneğine
       de bakınız.

    --link-dest=dizin
       Bu seçenek, dizin içindeki değişmemiş dosyaların hedef dizine
       sabit bağlı yapılması dışında --compare-dest seçeneği gibi
       davranır. Sabit bağlı yapılacak dosyalar öznitelikleri (izinler,
       sahipler,  v.s)  bakımından  kaynaktakilerle  tamamen  aynı
       olmalıdır. Örnek:

       rsync -av --link-dest=$PWD/öncü-dizin \
         makine:kaynak-dzn/ yeni-dzn/
       2.6.4 sürümünden başlayarak, çok sayıda --link-dest dizini
       belirtilebilmektedir. Eğer hedefte bir eşleşme bulunamazsa,
       dosya bu dizinlerde aranır.

       Eğer dizin göreli bir dizin olarak belirtilmişse bu dizinin
       hedef  dizinde  olduğu kabul edilir. Ayrıca --compare-dest
       seçeneğine de bakınız.

       Bilgi: 2.6.1 sürümünden önceki sürümlerde, -o seçeneği (-a
           seçeneği  de  bu  seçeneği  uygular)  belirtilmişse,
           --link-dest seçeneği root olmayan bir kullanıcı için
           istendiği  gibi çalışmayacaktır (yazılım hatası). Bu
           hatadan korunmak için böyle bir rsync ile -o seçeneğini
           kullanmamalısınız.

    -z, --compress
       Bu seçenekle hedef makineye gönderilen dosyaların verilerini
       rsync, aktarım  miktarını  azaltmak  için  sıkıştıracaktır.
       Özellikle, yavaş bağlantılar için çok yararlıdır.

       Bilgi: Hedef  makinede  sıkıştırma  için  aynı  araçlar
           kullanılıyorsa, sıkıştırılmış veri sıkıştırma ile ilgili
           dolaylı bilgileri içermeyeceğinden aktarımda daha iyi
           sıkıştırma yapılabilmektedir.

    --numeric-ids
       Bu seçenekle rsync, her iki uçta kullanıcı ve grup isimlerini
       değil, kullanıcı ve grup kimliklerini eşleştirmeye çalışacaktır.

       Öntanımlı  olarak  rsync,  dosyaların sahibini belirlemekte
       kullanıcı ve grup isimlerini kullanır. Özel kullanıcı ve grup
       kimliği olan 0 kimliği, bu seçenek belirtilmemiş olsa bile,
       kullanıcı ve grup isimleriyle asla eşleştirilmez.

       Eğer kullanıcı ve grup isimleri her iki uçta eşleşmiyorsa,
       bunların yerine kaynak sistemdeki kullanıcı ve grup kimlikleri
       kullanılır. chroot ayarlarının rsync'in kullanıcı ve  grup
       isimlerini arama yeteneklerini nasıl etkilediğini ve bunları
       nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek için rsyncd.conf(5) kılavuz
       sayfasındaki use chroot modül seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    --timeout=sre
       Bu   seçenekle   G/Ç   zamanaşımını  saniye  cinsinden
       belirtebilirsiniz.  Belirtilen  süre  içinde  bir  aktarım
       gerçekleşmezse, rsync işlemi sonlandıracaktır. Öntanımlı değer,
       bir zamanaşımı olmadığını belirten 0 değeridir.

    --port=port
       Öntanımlı 873. port yerine kullanılacak portu belirtmek için
       kullanılır. URL sözdizimi port belirtmek için zaten bir yöntem
       içerdiğinden, bu sadece bir rsync sunucusuna "::" kullanarak
       bağlanıyorsanız  gerekir.  Bu  seçeneğin SUNUCU SEÇENEKLERİ
       bölümündeki açıklamasına da bakınız.

    blocking-io
       Uzak  kabuk  aktarımı  başlatılırken  engellenebilen  G/Ç
       kullanılmasını belirtir. Uzak kabuk rsh veya remsh ise, rsync
       öntanımlı  olarak  engellenebilen  G/Ç,  aksi  takdirde
       engellenemeyen G/Ç kullanır (ssh ile engellenemeyen G/Ç tercih
       edilir).

    no-blocking-io
       Öntanımlı olarak engellenebilen  G/Ç  kullanılıyorsa,  bunu
       kapatır.

    -i, --itemize-changes
       Her dosyanın öznitelik değişikliklerini de içererek yapılmış
       değişikliklerin dosyalara göre tasnif edilmiş bir listesini
       ister. Bu, --log-format='%i %n%L' belirtmekle aynıdır.

       "%i"  belirtimi 9 karakter uzunlukta şifresel bir çıktıya
       sahiptir. Genel biçimi UXcstpoga dizgesine benzer. Burada U
       karakteri yapılan güncellemenin çeşidini, X karakteri dosya
       türünü diğer karakterler ise güncellenmişlerse öznitelikleri
       belirten bir karakterle değiştirilir.

       U karakterinin yerini alan güncelleme türleri şunlardır:

       o <  karakteri yerel makineye aktarılan (alınan) bir dosyayı
         belirtir.

       o > karakteri yerel makineye aktarılan (gönderilen) bir dosyayı
         belirtir.

       o c  karakteri yerel makinede değiştirilen/oluşturulan bir
         dosyayı belirtir  (bir  dizin  ya  da  sembolik  bağın
         oluşturulması gibi).

       o h karakteri başka bir öğeye sabit bağ olan bir öğeyi belirtir
         (--hard-links gerektirir).

       o  . (nokta) karakteri sadece öznitelikleri değişmiş bir dosya
         belirtir.

       o = karakteri öğenin iki uçta da aynı olduğunu belirtir (bu
         sadece ve sadece yüksek bir ayrıntı seviyesinde çıktılanır).

       X karakterinin yerini alan dosya türleri şunlardır: bir dosya
       için f, bir dizin için d, bir sembolik bağ için L ve bir aygıt
       için D.

       UXcstpoga dizgesinin diğer harfleri, gerçek karakterler olup,
       öğenin ilgili öznitelikleri güncellenmişse çıktılanırlar, aksi
       takdirde "." ile değiştirilirler. Bunun üç istisnası vardır:

       1. yeni oluşturulmuş bir öğe için her harf bir "+"  ile
         değiştirilir.

       2. İki  uçtada  aynı olan öğelerde her harf bir boşlukla
         değiştirilir.

       3. Bilinmeyen her öznitelik bir "?" ile değiştirilir (bu, daha
         eski bir rsync ile konuşurken ortaya çıkar).

       Harflerin belirttiği öznitelikler şunlardır:

       o c dosyanın sağlama toplamlarının farklı olduğunu ve dosyanın
         aktarımla güncelleneceğini belirtir (--checksum gerektirir).

       o s dosyanın boyutlarının farklı olduğunu ve dosyanın aktarımla
         güncelleneceğini belirtir

       o t değişklik zamanlarının farklı olduğunu ve sunucudaki değer
         ile güncelleneceğini belirtir (--times gerektirir). Bazan bu
         karakterin yerine  T kullanılır ve zamanın aktarım zamanına
         ayarlanacağını belirtir. T harfi, bir bir dosya ya da dizin
         --times seçeneği belirtilmeksizin aktarılırken ya da bir
         sembolik bağ aktarılırken çıktılanır.

       o p  izinlerin farklı olduğunu ve sunucudaki  değer  ile
         güncelleneceğini belirtir (--perms gerektirir).

       o o  sahiplerin  farklı olduğunu ve sunucudaki değer ile
         güncelleneceğini belirtir (--owner  ve  root  yetkileri
         gerektirir).

       o g  grupların  farklı  olduğunu ve sunucudaki değer ile
         güncelleneceğini belirtir  (--group  ve  grup  yetkileri
         gerektirir).

       o a  harfi  gelecekte  ACL'ler  gibi  genişletilmiş dosya
         özniteliklerini desteklemek üzere yedek olarak ayrılmıştır.

       Olası diğer bir çıktı daha vardır: dosyalar silinirken silinecek
       her öğe için "%i"  belirtimi "deleting" dizgesini çıktılar
       (yeterince son sürüm bir rsync ile konuşulduğu ve bunun silme
       işlemlerini bir ayrıntı olarak çıktılamayıp günlük kaydı tuttuğu
       varsayımıyla).

    --log-format=biim
       İşlenen her dosya için kullanıcıya rsync istemcisinin nasıl bir
       çıktı göstereceğini belirlemenizi sağlar. biim her biri %
       karakteri ile öncelenmiş tek karakterli belirtimlerden oluşan
       bir dizgedir. Olası belirtimlerin listesi için rsyncd.conf(5)
       kılavuz sayfasındaki log  format  seçeneğinin  açıklamasına
       bakınız. (--log-format seçeneği bir sunucunun günlük kaydında ne
       çıktılayacağını belirlemez.)

       biim  dizgesinde  --itemized-changes   belirtimi   (%i)
       kullanılmamışsa, belli bir yolla (bir dosyanın aktarılması, bir
       sembolik bağ veya aygıtın yeniden oluşturulması, bir dizine
       dokunulması) güncellenen her dosya için çıktı üretilecektir,
       aksi takdirde, çıktılama herhangi bir yolla güncellenen her
       öğeye genişletilir (alıcı tarafın sürümü en azından 2.6.4 ise).
       "%i"  belirtiminin  çıktısı  ile  ilgili  ayrıntılar  için
       --itemized-changes seçeneğinin açıklamasına bakınız.

       --verbose  seçeneği  "%n%L" biçiminin uygulanmasını sağlar.
       --log-format seçeneğini isterseniz, -v (--verbose) seçeneğini
       belirtmeksizin kullanabileceğiniz gibi bu seçeneği de kullanarak
       her dosya için bu biçimdeki bir çıktının üretimesini  de
       sağlayabilirsiniz.

       Günlüklemenin aktarımın sonunda yapılmasını sağlayan aktarım
       istatistiği belirtimlerinden biri belirtilmedikçe rsync, günlük
       biçimi dizgesini bir dosyanın aktarımından önce çıktılayacaktır.
       Bu geç günlükleme etkin olduğunda  ve  ayrıca  --progress
       belirtilmişse rsync ayrıca aktarılan dosyanın ismini işlem
       bilgisinden önce (şüphesiz, --log-format çıktısından sonra)
       çıktılayacaktır.

    --stats
       Bu seçenek rsync'e, rsync algoritmasının verileriniz için ne
       kadar verimli olduğunu görmenizi sağlayacak dosya  aktarım
       istatitiklerini ayrıntılı olarak basmasını söyler.

    --partial
       Aktarım kesintiye uğramışsa, öntanımlı olarak rsync, aktarımı
       yarım kalmış dosyayı silecektir.  Bazı  durumlarda  kısmen
       aktarılmış dosyaları silinmemesi istenebilir. Aktarımın bir
       sonraki bağlantıda tamamlanmasını hızlandırmak üzere kısmen
       aktarılmış  dosyaların  silinmemesi  için  bu  seçeneği
       kullanabilirsiniz.

    --partial-dir=dizin
       Aktarımı yarım kalmış dosyaların silinmesini önlemenin daha iyi
       bir yolu bu tür dosyalar için ayrı bir dizin belirtmektir.
       Sonraki aktarımda, rsync bu dosyanın aktarımını tamamlamak için
       belirtilen  dizin  içindeki dosyayı kullanacak ve dosyanın
       aktarımı tamamlandıktan sonra bu dosyayı silecektir. Yalnız,
       eğer --whole-file belirtilmişse (ya da dolaylı uygulanıyorsa),
       rsync  arttırımlı  algoritmayı  kullanmaksızın  dosyaları
       göndereceğinden, dizin içinde tamamlanmayı bekleyen bir dosya
       bulunursa basitçe silinecektir.

       Eğer dizin mevcut değilse, rsync dizin'i oluşturacaktır (sadece
       son dizin, yolun tamamı değil). Bu davranışın sonucu olarak,
       hedef dosyanın bir dizin oluşturmayı gerektirdiği durumlarda
       göreli yol belirtmek (--partial-dir=.rsync-partial gibi) daha
       iyidir, bu takdirde eksik dosya işlem sonunda silindiğinde bu
       dizin de silinir.

       Eğer  dizin  ile  mutlak  bir yol belirtilmemişse, mevcut
       dışlamalarınızın sonunda rsync ayrıca --exclude değeri olarak
       bir  dizin ekleyecektir. Böylece dizin içindeki dosyaların
       aktarımı ve ayrıca alıcı tarafta bu dosyaların zamanından önce
       silinmesi engellenecektir. Bir örnek: yukarıdaki --partial-dir
       seçeneği   diğer   süzme   kurallarının   sonuna   bir
       "--exclude=.rsync-partial/" kuralı ekleyecektir. Eğer kendiniz
       bir takım süzme kuralları kullanıyorsanız, bu kuralın daha
       yüksek öncelik alması için kendi kurallarınız içinde uygun bir
       yerde  belirtebilirsiniz  (kurallarınızın  sonunda   bir
       --exclude='*' kuralı varsa, özdevimli eklenen bir kural hiçbir
       zaman erişilebilir olmayacaktır).

       Önemli:
           --partial-dir ile belirtilen dizine diğer kullanıcılar
           yazamamalıdır,  aksi takdirde bu bir güvenlik açığı
           oluşturur. Yani "/tmp" gibi bir dizin  belirtmekten
           KAÇININ.

       Ayrıca  dizin değerini RSYNC_PARTIAL_DIR ortam değişkeninde
       belirtebilirsiniz. Bu değişkene bir değerin atanmış olması
       --partial  seçeneğinin  etkin  olmasını sağlamaz ama komut
       satırında  --partial  seçeneğini  belirtmekle  --partial-dir
       seçeneğine dizin belirtilmiş gibi işlem yapılması sağlanır.
       Örneğin, --partial-dir=.rsync-tmp ile --progress  seçeneğini
       birlikte kullanmak yerine, kabukta RSYNC_PARTIAL_DIR=.rsync-tmp
       şeklinde bir atama yaptığınızı ve .rsync-tmp dizinini eksik
       kalan  aktarımı tamamlamak için komut satırında sadece -P
       seçeneğini belirterek kullandığınızı  varsayalım.  --partial
       seçeneğinin  bu  ortam değişkenine bakmadığı durumlar, (1)
       --inplace seçeneğinin belirtilmiş olması (--inplace seçeneği
       --partial-dir  ile  çeliştiğinden),  (2)  --delay-updates
       seçeneğinin belirtilmiş olmasıdır (aşağıya bakınız).

       Sunucu yapılandırmasının refuse  options ayarı, amacı gereği
       --partial-dir seçeneğinin --partial seçeneğini uygulamamasına
       sebep olur. Bu, yani, --partial seçeneğinin  reddedilmesi,
       --partial-dir tarafından sağlanan daha güvenilir üsluba hala
       izin veriyor olmakla, aktarımı yarım kalmış hedef dosyaların
       tekrar yazılmasına izin vermemekte kullanılabilir.

    --delay-updates
       Bu seçenek, güncellenen her dosyayı aktarımın sonunda isimleri
       değiştirilmek suretiyle yerine taşınmak üzere bir dizin içinde
       geçici bir dosyaya koyar. Bu dosyaların güncellenmesini daha
       atomik yapmayı amaçlar. Öntanımlı olarak bu dosyalar  her
       dosyanın hedef dizini içindeki ".~tmp~" isimli bir dizine konur,
       fakat  bu  davranışı  --partial-dir  seçeneğini  belirterek
       değiştirebilirsiniz. Bu seçenek --inplace seçeneği ile çelişir.

       Bilgi: Bu  seçeneğe  özel  olarak,  --partial-dir  yerine
           RSYNC_PARTIAL_DIR   ile   --partial    belirtmek
           RSYNC_PARTIAL_DIR  değerinin  kullanılmasını sağlamaz.
           Ayrıca, sunucu yapılandırmasının refuse  options ayarı,
           amacı gereği --partial-dir seçeneğine özel uygulamalar da
           yapılmaz.

       Bu seçenek alıcı tarafta biraz daha fazla bellek kullanımına
       (aktarılan dosya başına bir bit) ve güncellenen tüm dosyaları
       tutacak kadar boş disk alanına gereksinim duyar. Ayrıca, yol
       mutlak olduğunda güncellenen dosyaların hepsi tek bir dizine
       konulacağından, aktarımda dosyaların herhangi birinin  aynı
       isimde olma olasılığının olmaması durumu dışında, --partial-dir
       ile mutlak dosya yolu belirtmemelisiniz.

       Ayrıca, çok daha atomik bir güncelleme algortiması içeren, rsync
       paketinin "support" alt dizinindeki "atomic-rsync" perl betiğine
       de bakın (--link-dest seçeneğini ve dosyalar için paralel bir
       hiyerarşi kullanır).

    --progress
       Aktarımın gelişimini gösteren çıktı üretilmesini sağlar. Bu,
       bezgin kullanıcıya bazı şeyleri kollayabilme imkanı verir.
       Açıkça belirtilmemişse, --verbose seçeneğini de uygulanır.

       Bir dosya aktarılırken, üretilen çıktı şöyle görünür:

       782448 63% 110.64kB/s  0:00:04
       Bu çıktı kullanıcıya o anki dosya boyunu, aktarılmış verinin
       yüzdesini (hattaki veri ile aktarılmış verinin toplamı olarak),
       aktarım hızını ve aktarımın tamamlanması için gerekli kalan
       süreyi gösterir.

       Bir dosya aktarıldıktan sonra, üretilen çıktı şöyle görünür:

       1238099 100% 146.38kB/s  0:00:08 (5, 57.1% of 396)
       Bu çıktı kullanıcıya aktarımı biten dosyanın son boyutunu,
       aktarımın %100 tamamlandığını, dosyanın son aktarım hızını,
       dosyanın aktarımı için kullanılan süreyi ve ek olarak toplam
       aktarımın boyut ve adet olarak ne kadarının tamamlandığını
       parantez içinde gösterir.

    -P   --partial --progress  seçenkleri  için  kısayoldur.  Amacı,
       kesintiye uğraması muhtemel uzun bir aktarım için bu iki
       seçeneğin birlikte belirtilmesini kolaylaştırmaktır.

    --password-file=dosya
       Uzak rsync sunucusuna erişim için parola içeren bir dosya
       belirtebilmeyi sağlar. Bu seçenek, aktarım için bir uzak kabuk
       kullanıldığında değil, sadece yerleşik aktarım kullanarak bir
       rsync sunucusuna erişirken yararlıdır. Dosya herkesçe okunabilir
       olmamalı ve içinde parolayı içerek tek bir satır bulunmalıdır.

    --list-only
       Bu seçenek dosyaların aktarılmasına değil, kaynak dosyaların
       listelenmesine  sebep  olur.  Bu  seçenek, eğer bir hedef
       belirtilmezse çalışır, dolayısıyla doğrudan kullanmaya ihtiyaç
       duymazsınız. Ancak, alt dizinlere inilmeyen bir liste üretmek
       için  tecrübeli  bir  kullanıcının  -r  --exclude='/*/*'
       seçeneklerini  kullanmaktan kaçınabilmesi için bir kolaylık
       sağlar.

    --bwlimit=kbps
       Azami aktarım hızının kB/s cinsinden belirtilebilmesini sağlar.
       rsync'i çok büyük dosyaları (MB'larca) aktarmak için kullanırken
       oldukça verimlidir. rsync aktarımlarının doğası gereği, veri
       bloklar halinde gönderilir, eğer rsync aktarımın oldukça hızlı
       olduğunu saptarsa, sonraki bloku göndermeden önce  bekler.
       Sonuçta, aktarım hızının ortalaması belirtilen hıza eşit olur.
       Sıfır değeri bir sınırlama olmadığı anlamına gelir.

    --write-batch=dosya
       Aynı hedefe yapılacak eşdeğer bir çağrı için --read-batch
       seçeneği ile kullanılmak üzere bir dosya oluşturur. Ayrıntılar
       için BETİK KİPİ bölümüne bakınız.

    --read-batch=dosya
       Evvelce --write-batch ile  oluşturulan  dosya  içindekileri
       uygular.  Eğer dosya olarak "-" belirtilirse betik verisi
       standart girdiden okunur. Ayrıntılar için BETİK KİPİ bölümüne
       bakınız.

    -4, --ipv4, --6, --ipv6
       rsync'e soketleri oluştururken IPv4/IPv6 tercih etmesini söyler.
       Bu sadece rsync'in doğrudan kendi denetimi altındaki soketleri
       etkiler. Ayrıca, bu seçeneklerin SUNUCU SEÇENEKLERİ bölümündeki
       açıklamasına da bakınız.

    --checksum-seed=tamsay
       MD4 sağlama toplamı tohumunun tamsay olarak belirtilebilmesini
       sağlar. Bu 4 baytlık tohum her blok ve dosyanın MD4 sağlama
       hesaplamasında kullanılır. Öntanımlı olarak bu tohum o anki
       zaman değeri olarak sunucu tarafından üretilir. Bu seçenek,
       yinelenebilir blok ve dosya sağlamaları isteyen uygulamalar için
       ya da kullanıcının daha bir rasgele tohum kullanmak istediği
       yerlerde kullanışlıdır. tamsay olarak sıfır değeri verilirse
       öntanımlı tohum kullanılacaktır.

SUNUCU SEÇENEKLERİ

    Bir rsync sunucu başlatılırken kullanılan seçenekler:

    --daemon
       Bu  seçenek  rsync'in  artalanda  çalışacağını  belirtir.
       Başlattığınız sunucuya bir rsync istemcisi makine::modül veya
       rsync://makine/modül/ sözdizimini kullanarak erişebilir.

       Eğer standart girdi bir soket ise, rsync, inetd üzerinden
       çalıştığını varsayacaktır, aksi takdirde, uçbirimini bırakıp bir
       artalan süreci haline gelecektir. rsync istemcileri tarafından
       yapılan her bağlantı isteğinde süreç, yapılandırma dosyasını
       (rsyncd.conf) okuduktan sonra isteğe yanıt verecektir. Daha
       fazla bilgi için rsyncd.conf(5) kılavuz sayfasına bakınız.

    --address=adres
       Öntanımlı olarak rsync, --daemon seçeneği ile başlatıldığında ya
       da bir rsync sunucuya bağlanırken bir şablon adres kullanır. Bu
       seçenekle kullanılacak adres olarak belli bir IP adresi (veya
       konakismi) belirtebilirsiniz. Bu --config seçeneği ile birlikte
       kullanılarak sanal adresleme yapabilmeyi mümkün kılar. Ayrıca,
       rsyncd.conf(5)  kılavuz  sayfasındaki  address  seçeneğinin
       açıklamasına da bakınız.

    --bwlimit=kbps
       Sunucu sürecinin gönderdiği veri için kilobayt/s cinsinden azami
       aktarım hızını belirtmek için kullanılır. İstemci bu durumda
       bile bir --bwlimit değeri belirtebilir, ancak bu  istemci
       taraftaki band genişliğini daraltmak için yapılabilir. Eğer
       sunucunun belirttiği hız bu yolla  aşılmak istenirse değer
       aşağıya, sunucunu hızına yuvarlanır. Bazı ek ayrıntılar için bu
       seçeneğin istemci seçeneklerindeki açıklamasına da bakınız.

    --config=dosya
       Öntanımlı yapılandırma dosyasında farklı  bir  yapılandırma
       dosyası belirtmek için kullanılır. Sunucu süreci root dışında
       bir uzak kullanıcı tarafından, bir uzak kabuk  uygulaması
       üzerinden  çalıştırılıyorsa  öntanımlı  yapılandırma dosyası
       çalışma dizinindeki (genellikle $HOME) rsyncd.conf dosyası, aksi
       takdirde /etc/rsyncd.conf'dur.

    --no-detach
       Bir sunucu olarak çalışmada rsync'in uçbirimini bırakıp bir
       artalan süreci haline gelmesini engeller. Bu seçenek, rsync,
       Cygwin üzerinde bir hizmet olarak çalıştırılırken gereklidir.
       Ayrıca, daemontools ya da AIX'in Sistem Özkaynak Denetçisi gibi
       bir uygulama tarafından yönetildiğinde yararlıdır. Seçeneğin
       ayrıca, rsync bir hata ayıklayıcı altında çalıştırılırken de
       kullanılması tavsiye edilir. Bu seçenek, rsync, inetd veya sshd
       üzerinden çalışıyorsa etkisizdir.

    --port=port
       Sunucu tarafından öntanımlı olarak kullanılan 873. port yerine
       başka bir port belirtmek için kullanılır. Ayrıca rsyncd.conf(5)
       kılavuz sayfasındaki port seçeneğinin açıklamasına da bakınız.

    -v, --verbose
       Sunucu sürecinin başlatılması sırasında günlük bilgilerinin
       miktarını  arttırmak  için  kullanılır.  Sunucunun, istemci
       bağlandıktan sonraki ayrıntı  seviyesi  istemci  tarafından
       kullanılan seçeneklerle ve modülün yapılandırma bölümündeki max
       verbosity değeriyle denetlenir.

    -4, --ipv4, --6, --ipv6
       rsync  sunucusunun  bağlantıları  dinleyeceği  soketleri
       oluştururken IPv4/IPv6 tercih etmesini sağlarlar. Çekirdekteki
       bir yazılım hatası nedeniyle Linux'un eski sürümlerinde bu
       seçeneklerden biri gerekli olabilir (port kullanılacağı zaman
       bir "adres zaten  kullanımda"  hatası  alıyorsanız,  rsync
       sunucusunu başlatırken --ipv6 veya --ipv4 belirtmeyi deneyin).

    -h, --help
       --daemon  seçeneğinden  sonra  belirtilirse, rsync sunucusu
       başlatılırken kullanılabilecek seçenekleri kısaca açıklayan bir
       yardım sayfası basar.

SÜZME KURALLARI

    Süzme  kuralları hangi dosyaların aktarılacağını (içerileceğini -
    include), hangi dosyaların atlanacağını (dışlanacağını - exclude)
    seçmek  için  esnek  bir  yöntem  sağlar.  Kurallar ya doğrudan
    include/exclude seçenekleri ile ya da daha hassas içerme/dışlama
    kalıpları ile (bir dosyadan okuyarak) belirtilebilir.

    rsync, aktarılacak dosya/dizinlerin listesindeki her isim için ayrı
    ayrı içerme/dışlama kurallarını tarar ve ilk eşleşen kalıbı uygular:
    bir dışlama kalıbıyla eşleşen dosya atlanır; bir içerme kalıbı ile
    eşleşen dosya atlanmaz; eşleşen bir kalıp yoksa dosya atlanmaz.

    rsync, komut satırında belirtilen include/exclude  seçeneklerinden
    sıralı bir süzme kuralları listesi oluşturur. Süzme kurallarının
    sözdizimi şöyledir:

    kural [kalp_veya_dosyaismi]
       kural,belirte [kalp_veya_dosyaismi]

    kural ismi olarak, aşağıda açıklanan kısa ya da uzun kural isimlerinden
    birini kullanabilirsiniz. Eğer kısa isimli bir kural kullanırsanız,
    isteğe bağlı olan belirte'ten kuralı bir ',' ile ayırın. kalp veya
    dosyaismi'ni (varsa) bir boşluk veya altçizgiden sonra yazmalısınız.
    Kullanılabilecek kural önekleri:

     uzun   kısa açıklama
     --------------------------
     exclude  -  dışlama kalıbı belirtir
     include  +  içerme kalıbı belirtir.
     merge   .  ek kuralları okumak için katıştırılacak dosya,
     dir-merge :  bir dizin içi katıştırma dosyası belirtir.
     hide    H  aktarımdan gizlenecek dosyalar için kalıp.
     show    S  aktarımdan gizlenmeyecek dosyalar için kalıp.
     protect  P  silinmekten koruncak dosyalar için kalıp.
     risk    R  silinmekten korunmayacacak dosyalar için kalıp.
     clear   !  o anki include/exclude listesini temizler (argümansız)

    Kurallar bir dosyadan okunduğunda, "#" ile başlayan açıklama satırları
    ile boş satırlar yoksayılır.

    --include ve --exclude komut satırı seçenekleri yukarıdaki kural
    sözdizimini değil, sadece kalıplarla ek olarak listeyi temizleyen ünlem
    (!) imini (ve kalıplar bir dosyadan okunuyorsa boş ve açıklama
    satırlarını) kabul ederler. Bir include seçeneği için, bir kalıp "- "
    (tire ve boşluk) veya "+ " (artı ve boşluk) ile başlamıyorsa, kural bir
    "+ " olarak değerlendirilir. Bir --exclude seçeneği için bir kalıp bir
    "- " ile başlamalıdır.

    Bir --filter seçeneği ise kuralın başlangıcında daima bir uzun ya da
    kısa kural ismi içermelidir.

    Ayrıca, --filter, --include ve  --exclude  seçenekleri  tek  bir
    kalıp/kural  alabilir. Çok sayıda kalıp/kural eklemek için komut
    satırında bu seçenekleri tekrarlayabilir veya --filter, --include-from
    ve  --exclude-from  seçeneklerinin  dosya  katıştırma  sözdizimini
    kullanabilirsiniz.

  İçerme/Dışlama Kalıpları
    Yukarıda SÜZME KURALLARI bölümünde bahsedildiği gibi dosyaları "+", "-"
    gibi kalıpları kullanarak aktarabilir ya da atlayabilirsiniz. İçerme ve
    dışlama kurallarının herbirinde aktarılacak dosyaların isimleriyle
    eşleşen kalıplar belirtilir. Bu kalıplar çeşitli biçimler alabilir:

    o Eğer kalıp bir / ile başlıyorsa, dosya hiyerarşisi içinde belli bir
     noktaya demirlenir, aksi takdirde yol isminin sonuna eşlenir. Bu
     düzenli ifadelerde kalıbı ^ ile başlatmaya benzer. Örneğin, "/foo"
     kalıbı ya "aktarımın kökü"ndeki (genel bir kural için) ya da
     katıştırılan dosyanın dizinindeki (dir-merge kuralı için) "foo"
     isimli bir dosya ile eşleşirdi. Nitelenmemiş bir "foo" ise, ağacın
     herhangi bir yerindeki "foo" isimli bir dosya veya dizin ismi ile
     eşleşirdi, çünkü algoritma kökten uca doğru alt dizinlere inilerek
     uygulanır; yani, her yol elemanı sonunda dosya ismi olacak bir
     sırada ele alınır. "sub/foo" ise  hiyerarşinin  herhangi  bir
     noktasındaki  "sub"  isimli bir dizin içindeki bir "foo" ile
     eşleşirdi. Aktarımın  kökü  ile  eşleşen  bir  kalıbın  nasıl
     belirtileceğinin  ayrıntılı  açıklaması  için  İçerme/Dışlama
     Kalıplarının Kök Dizinle İlişklendirilmesi bölümüne bakınız..

    o Eğer kalıp bir / ile bitiyorsa, sadece bir dizinle eşleşecektir, bir
     dosya, bağ ya da aygıtla değil.

    o Eğer kalıp *?[ dosyaismi kalıp karakterlerinden birini içeriyorsa,
     ifade  kabuğun  dosyaismi  eşleştirme  kuralları  kullanılarak
     eşleştirilir. Aksi takdirde basit bir dizge eşleme kullanılır.

    o Tek yıldızlı bir kalıp ("*") bölü çizgilerinde duracakken, çift
     yıldızlı kalıp ("**") çok sayıda bölü çizgisi ile eşleşecektir.

    o Eğer bir kalıp bir / (sonda değil) ya da bir "*" içeriyorsa baştan
     sona tüm dizinleri dahil tam dosya yolu ile eşleştirilir. Eğer kalıp
     bir / ya da "**" içermiyorsa, sadece dosyaisminin son bileşeni ile
     eşleştirilir  (algoritmanın  altdizinlere inilerek uygulandığını
     hatırlayın, yani "tam dosyaismi" başlangıç dizininden başlayarak son
     dizine kadar yolun herhangi bir parçası ile eşleşebilir).

    Şuna dikkat edin, --recursive (-r) seçeneğini (-a ile uygulanan)
    kullandığınızda, her yolun her alt bileşeni yukarıdan aşağıya ziyaret
    edilir, yani içerme/dışlama kalıpları altdizinlere inilerek her alt
    bileşenin tam ismine uygulanır (örn, "/foo/bar/baz" içerilirken "/foo"
    ve "/foo/bar" dışlanamaz). rsync göndereceği dosyaları ararken, dışlama
    kalıpları aslında dizin basamaklama aşamasını kısadevre eder. Eğer bir
    kalıp belli bir üst dizini dışlıyorsa, bir daha derin içerme kalıbını
    sonuçsuz bırakabilir, çünkü rsync, hiyerarşinin dışlanan bir bölümünden
    daha derine inmez. Bu özellikle "*" ile biten bir kural kullanırken
    önem kazanır. Örneğin, bu çalışmayacaktır:

    + /bir/yol/bu-dosya-bulunmaz
    + /bu-dosya-bulunur
    - *

    Bu kural  listesi,  "bir"  üst  dizini  '*'  kuralından  dolayı
    dışlayacağından  başarısız  olur, yani rsync, "bir" ve "bir/yol"
    dizinleri içindeki hiçbir dosyayı ziyaret etmez. Hiyerarşideki tüm
    dizinleri ziyaret ettirmenin bir yolu tek bir kuralın listeye dahil
    edilmesidir: "+ */" ("- *" kuralından önce herhangi  bir  yere
    yerleştirebilirsiniz). Diğer bir çözüm ise ziyaret edilmesi gereken üst
    dizinlerin hepsi için belirli bir içerme kuralı eklemektir. Örneğin, bu
    kural kümesi doğru çalışır:

    + /bir/
    + /bir/yol/
    + /bir/yol/bu-dosya-bulunur
    + /bu-dosya-da-bulunur
    - *

    Dışlama/içerme eşleştirme örnekleri:

    o "- *.o" kalıbı *.o ile eşleşen tüm dosya isimlerini dışlar.

    o "- /foo" kalıbı aktarımın kök dizinindeki "foo" isimli bir dosyayı
     dışlar.

    o "- foo/" kalıbı "foo" isimli hehangi bir dizini dışlar.

    o "- /foo/*/bar" kalıbı aktarımın kök dizinindeki "foo" dizininden iki
     seviye aşağıdaki "bar" isimli dosyayı dışlar.

    o "- /foo/**/bar" kalıbı aktarımın kök dizinindeki "foo" dizininden
     iki veya daha alt seviyedeki "bar" isimli dosyayı dışlar.

    o "+ */", "+ *.c" ve "- *" kalıplarının birleşimi tüm dizinler ve C
     kaynak dosyaları dışında herşeyi dışlar.

    o "+ foo/",  "+ foo/bar.c" ve "- *" kalıplarının birleşimi sadece
     "foo" dizinini ve "foo/bar.c" dosyasını içerecektir ("foo" dizini
     açıkça içerilmelidir yoksa "*" tarafından dışlanırdı).

  Katıştırma Dosyası Süzme Kuralları
    Yukarıda SÜZME KURALLARI bölümünde bahsedildiği gibi dosyaları bir
    merge (.) ya da bir  dir-merge (:) süzme kuralı belirterek süzme
    kurallarınıza tüm dosyaları katıştırablirsiniz.

    İki çeşit katıştırma dosyası vardır: tek dosyalık ('.') ve diziniçi
    dosyalar (':'). Tek dosyalık bir katıştırma dosyası bir defa okunur ve
    "." kuralındaki süzme listesi ile birlikte işleme sokulur. Diziniçi
    katıştırma dosyası türünde ise, rsync adım adım bütün altdizinleri
    tarayarak ismi belirtilen dosyayı buldukça dosya içeriğini o anki kural
    listesine ekler. Bu diziniçi kural dosyaları aktarım alt dizinlerinde
    aranması gerektinden gönderen tarafta oluşturulmalıdır. Ayrıca, bu
    kural dosyalarının silinmeyecek dosyaları etkilemesi isteniyorsa, alıcı
    tarafa  aktarılmaları  gerekecektir  (aşağıda, Diziniçi Katıştırma
    Kuralları ve Silme bölümüne bakınız).

    Bazı örnekler:

    merge /etc/rsync/default.rules
    . /etc/rsync/default.rules
    dir-merge .per-dir-filter
    dir-merge,n- .non-inherited-per-dir-excludes
    :n- .non-inherited-per-dir-excludes

    Bir merge veya dir-merge kuralı şu belirteçleri kabul eder:

    o Bir - belirteci, dosyaiçi açıklamalar hariç başka bir  kural
     çözümleme olmaksızın, sadece dışlama kalıplarından oluşan bir dosya
     belirtir.

    o Bir + belirteci, dosyaiçi açıklamalar hariç başka bir  kural
     çözümleme olmaksızın, sadece içerme kalıplarından oluşan bir dosya
     belirtir.

    o Bir C belirteci, bir dosyanın CVS uyumluluğu anlamında okunması
     gerektiğini belirtir. Bu 'n', 'w', ve '-' belirteçlerini etkin
     kılar, fakat ayrıca, belirtilecek liste temizleme imine de (!) izin
     verir. Bir dosyaismi belirtilmemişse dosya isminin ".cvsignore"
     olduğu varsayılır.

    o Bir e belirteci, katıştırma dosyasını aktarımdan dışlayacaktır;
     örneğin, "dir-merge,e  .rules" kuralı "dir-merge .rules" ve "-
     .rules" kuralları gibidir.

    o Bir n belirteci, kuralların altdizinlerde miras alınmayacağını
     belirtir.

    o Bir w belirteci, kurallar için satırlara göre değil boşluklara göre
     sözcük ayırma uygulanacağını belirtir. Bu ayrıca açıklamalara da
     izin vermeyecektir.

     Bilgi: Bir kuralın öneki olan boşluklar özel olarak ele alınır, yani
         "- foo + bar" dizgesi iki kurala ayrılacaktır (ek olarak önek
         çözümlemesinin iptal edilmediği varsayımıyla).

    o Ayrıca, "+" veya "-" kuralı için aşağıdaki belirteçlerden herhangi
     birini belirtebilirsiniz. Örneğin, "dir-merge,s .filt" ve ":sC"
     kurallarının herbiri sadece sunucu tarafında uygulanacak diziniçi
     katıştırma kurallarını oluştururken, "merge,-/ .excl" kuralıyla
     .excl dosyasının içeriği mutlakyol dışlamaları olarak ele alınır.

    Bir "+" veya "-" kuralından sonra kullanılabilecek belirteçler:

    o Bir "/" belirteci kuralın dosya sisteminin köküne göre bir mutlak
     yol olarak ele alınacağını belirtir. Örneğin, "-/ /etc/passwd"
     kuralı aktarım sırasında "/etc" dizininden gönderilen dosyalardan
     passwd dosyasının dışlanacağını belirtir.

    o Bir "!" belirteci kuralın, kalıbın eşleşmediğinde etkili olacağını
     belirtir.  Örneğin,  "-!  */"  kuralı  dizin  olmayan herşeyi
     dışlayacaktır.

    o Bir "C" belirteci, tüm genel CVS dışlama kurallarının yerinde "-C"
     dışlamaları olarak yerleştirileceğini belirtmek için kullanılır. Bir
     argüman almaz.

    o Bir "s" belirteci, kuralın sadece gönderen tarafta uygulanacağını
     belirtir. Bir kural gönderen tarafta etkin olduğunda, dosyaların
     aktarılmasını engeller. --delete-excluded  belirtilmedikçe,  bir
     kuralın her iki tarafı da etkilemesi öntanımlıdır, aksi takdirde
     kuralın sadece gönderen tarafı etkilemesi öntanımlıdır. Sunucu
     tarafında etkili içerme/dışlama kuralları belirtmenin diğer yolları
     için hide (H) ve show (S) kurallarına da bakınız.

    o Bir "C" belirteci, kuralın alıcı tarafa uygulanacağını belirtir. Bir
     kural  alıcı  tarafta etkili olduğunda, dosyaların silinmesini
     engeller. Daha fazla bilgi için üstteki "s" belirtecine bakınız.
     Ayrıca, alıcı tarafta etkili içerme/dışlama kuralları belirtmenin
     diğer yolları için protect (P) ve risk (R) kurallarına da bakınız.

    dir-merge kuralları n belirteci kullanılmadıkça katıştırma dosyasının
    bulunduğu her alt dizinde miras alınır. Her alt dizinin kuralları,
    miras alınan kurallara göre daha yüksek öncelik almak üzere üst
    dizindeki dir-merge kurallarının başına eklenir. Birleşik kural kümesi
    katıştırma dosyasının bulunduğu noktalara göre gruplanır, böylece genel
    kurallar listesinde evvelce belirtilmiş bir kuralın dir-merge kuralları
    ile değiştirilmesi mümkün olur. Bir diziniçi katıştırma dosyasında bir
    liste temizleme kuralına rastlandığında, sadece o katıştırma dosyasının
    bulunduğu noktaya kadar miras alınan kurallar temizlenir.

    Bir tek dosyalık kuralın bir dir-merge dosyasından miras alınmasını
    engellemenin diğer bir yolu, dosyanın başına bir / getirmektir. Bir
    diziniçi katıştırma dosyasındaki bu tür kurallar katıştırma dosyasının
    bulunduğu dizine göre ele alınır, böylece bir "/foo" kalıbı dir-merge
    süzme kuralı dosyasının bulunduğu dizindeki "foo" dosyasıyla eşleşir.

    --filter=". dosya" üzerinden belirteceğiniz örnek süzme dosyası:

    merge /home/user/.global-filter
    - *.gz
    dir-merge .rules
    + *.[ch]
    - *.o

    Bu, bu listenin başına /home/user/.global-filter dosyasının içeriğini
    ve ayrıca, bunu da alt dizinde ".rules" dosyasının sonuna ekleyecektir.
    Her dizinin başında önce tüm kurallar okunup üst dizinden alınan genel
    kurallar buna eklenir.

    Eğer bir diziniçi katıştırma dosyası, ilk aktarım dizininin üst dizini
    olan bir dosya yolu ile belirtilmişse, rsync belirtilen dosya için,
    aktarım  dizininin  başlangıcından  itibaren  tüm  üst  dizinleri
    tarayacaktır. Örneğin, böyle bir süzgeç (-F seçeneğine bakınız),

    --filter=': /.rsync-filter'

    rsync'e .rsync-filter dosyasını kökten aşağı doğru,  aktarımın bir
    parçası olarak gönderilen dizinlerde dosyaı normal taramaya başlamadan
    önce aktarımın üst dizininden itibaren tüm dizinlerde aramasını söyler
    (Bilgi: bir rsync sunucusu için kök dizin daima modülün dizinidir).

    Diziniçi katıştırma dosyaları için bu tür öntarama örnekleri:

     rsync -avF /src/path/ /dest/dir
     rsync -av --filter=': ../../.rsync-filter' /src/path/ /dest/dir
     rsync -av --filter=': .rsync-filter' /src/path/ /dest/dir

    İlk iki komut ".rsync-filter" dosyasını "/src/path" içinde aramaya
    başlamadan önce "/" ve "/src" dizinlerinde arar. Son komut ise, üst
    dizin  taramasından  kaçınır  ve ".rsync-filter" dosyasını sadece
    aktarımın parçası olan dizinlerde arar.

    Bir ".cvsignore" dosyasının içeriğini kalıplarınıza  dahil  etmek
    isterseniz,  ":C"  kuralını kullanmalısınız. Bu kural, .cvsignore
    dosyalarını diziniçi katıştırma dosyaları haline getirir, fakat dosya
    CVS uyumluluğu bağlamında ayrıştırılır. --cvs-exclude (-C) seçeneğinin
    bulunduğu yerde etkili olmasını istiyorsanız kurallarınızın arasına bu
    noktada  ":C" kuralını yerleştirebilirsiniz. Bu olmaksızın, rsync
    .cvsignore dosyası için dir-merge kuralını diğer kurallarınızın sonuna
    ekleyecektir (komut satırı seçeneklerinizden daha düşük bir öncelik
    vererek). Örnek:

    cat <<EOT | rsync -avC --filter='. -' a/ b
    + foo.o
    :C
    - *.old
    EOT
    rsync -avC --include=foo.o -f :C --exclude='*.old' a/ b

    Yukarıdaki rsync komutlarının ikisi de aynı işi yapar. Her ikisi de
    diziniçi  .cvsignore  kurallarını listenin sonuna değil, ortasına
    katıştıracaktır.  Bu,  onların  dizine  özel  kurallarının  sizin
    kurallarınızın tümünden daha düşük önemde olması yerine :C'ye kadar
    olan kuralların yerine geçmesini mümkün kılar. Diğer CVS dışlama
    kurallarını  etkilemek  için (örn, öntanımlı dışlananlar listesi,
    $HOME/.cvsignore dosyasının içeriği ve $CVSIGNORE değişkeninin değeri),
    -C komut satırı seçeneğini belirtmemeli, onun yerine kurallarınıza bir
    "-C" kuralı yerleştirmelisiniz; örn, "--filter=-C".

  Liste Temizleyen Süzme Kuralı
    Yukarıda  SÜZME  KURALLARI  bölümünde  bahsedildiği  gibi  mevcut
    içerme/dışlama   listesini   "!"  süzme  kuralını  kullanarak
    temizleyebilirsiniz. "Mevcut" liste ya genel kural listesi (kural,
    süzme seçenekleri çözümlenirken saptanmışsa) ya da diziniçi katıştırma
    dosyası kurallarından (bunlar kendi alt listelerinde miras alınırlar,
    dolayısıyla üst dizinin kurallarını bu kuralla temizleyebilirsiniz)
    oluşur.

  İçerme/Dışlama Kalıplarının Kök Dizinle İlişklendirilmesi
    Evvelce de bahsedildiği gibi, genel içerme/dışlama kalıpları aktarımın
    kök dizini ile ilişkilendirilebilir (katıştırma dosyasının dizini ile
    ilişklendirilen diziniçi kalıplarının tersine). Aktarımı, göndericiden
    alıcıya  bir  isim  altağacının gönderilmesi olarak düşünürseniz,
    aktarımın kök dizini hedef dizinde yinelenecek olan ağaç başlangıcıdır.
    Bu kök, bir / ile başlayan kalıplarla ilişkilendirilir.

    Eşleşme aktarımın köküne göre yapıldığından, kaynak yolun sonundaki
    bölü çizgisini değiştirmek ya da --relative seçeneğinin kullanımında
    değişiklik yapmak eşleştirmenizde kullanılması gereken yolu etkiler.
    Aşağıdaki örneklerde bu davranış modellenmiştir.

    Biri "/home/ben/foo/bar", diğeri "/home/sen/bar/baz" olan iki dosyamız
    olsun. Aşağıda bu iki dosyanın çeşitli komut kullanımlarında nasıl
    farklı aktarıldıkları gösterilmiştir.

      Örnek komut: rsync -a /home/ben /home/sen /hedef
      +/- kalıbı: /ben/foo/bar
      +/- kalıbı: /sen/bar/baz
      Hedef dosya: /hedef/ben/foo/bar
      Hedef dosya: /hedef/sen/bar/baz

      Örnek komut: rsync -a /home/ben/ /home/sen/ /hedef
      +/- kalıbı: /foo/bar        (dikkat: "ben" yok)
      +/- kalıbı: /bar/baz        (dikkat: "sen" yok)
      Hedef dosya: /hedef/foo/bar
      Hedef dosya: /hedef/bar/baz

      Örnek komut: rsync -a --relative /home/ben/ /home/sen /hedef
      +/- kalıbı: /home/ben/foo/bar    (dikkat: tam dosyayolu)
      +/- kalıbı: /home/sen/bar/baz    (keza bu da)
      Hedef dosya: /hedef/home/ben/foo/bar
      Hedef dosya: /hedef/home/sen/bar/baz

      Örnek komut: cd /home; rsync -a --relative ben/foo sen/ /hedef
      +/- kalıbı: /ben/foo/bar   (belirtilen yolla başlar)
      +/- kalıbı: /sen/bar/baz   (keza bu da)
      Hedef dosya: /hedef/ben/foo/bar
      Hedef dosya: /hedef/sen/bar/baz

    Hangi ismi süzdüğünüzü görmenin en kolay yolu, --verbose kullanarak
    çıktıya bakmak ve ismin önüne bir / koymaktır (herhangi bir dosya
    kopyalamaya hazır değilseniz, --dry-run seçeneğini kullanın).

  Diziniçi Katıştırma Kuralları ve Silme
    Bir silme seçeneği olmaksızın, diziniçi katıştırma dosyası kuralları
    sadece  gönderen  tarafta konuyla ilgilidir, dolayısıyla aktarımı
    etkilemeksizin rahatça katıştırma dosyalarını dışlayabilirsiniz. Bunu
    kolayca  yapmanın yolu, örnekte görüldüğü gibi bu dışlamaya 'e'
    belirtecini eklemektir:

    rsync -av --filter=': .haric' --exclude=.haric mkn:kaynak/dizin /hedef
    rsync -av --filter=':e .haric' mkn:kaynak/dizin /hedef

    Buna rağmen, alıcı tarafta bir silme yapmak VE bazı dosyaların da
    silinerek dışlanmasını isterseniz, alıcı tarafın dışlanacak dosyaları
    bilmesini sağlamanız gerekecektir. En kolayı,  aktarıma  diziniçi
    katıştırma dosyalarını dahil etmek ve --delete-after kullanmaktır. Bu
    yolla, birşeyleri silmeden önce alıcı tarafta gönderen taraftaki
    dışlama kuralları alınmış olacaktır:

    rsync -avF --delete-after mkn:kaynak/dizin /hedef

    Yine de, katıştırma dosyaları aktarımın bir parçası değilse, ya bazı
    genel dışlama kuralları belirtmeli (komut satırında belirtilebilir) ya
    da alıcı tarafta diziniçi katıştırma dosyalarının bulunmasını kendiniz
    sağlamalısınız. İlkine bir örnek (uzak .kural dosyalarının kendilerini
    dışladıkları varsayılıyor):

    rsync -av --filter=': .kural' --filter='. /benim/ek.kuralım'
     --delete mkn:kaynak/dizin /hedef

    Bu  örnekte  ek.kuralım  dosyası  aktarımın her iki tarafını da
    etkileyebilir, fakat (gönderen tarafta) kurallar diziniçi katıştırma
    kuralından  sonra belirtildiğinden .kural dosyasından katıştırılan
    kurallardan daha düşük öncelikli olurlar

    Son örnekte,  uzak  taraf  .rsync-filter  dosyalarını  aktarımdan
    dışlamaktadır, ancak biz alıcı tarafta neyin silineceğini denetim
    altına almak için  kendi  .rsync-filter  dosyalarımızı  kullanmak
    istiyoruz. Bunu yapmak için diziniçi katıştırma dosyalarını özellikle
    dışlamalı (böylece silinmezler) ve neyin silinip  silinmeyeceğini
    denetim altına almak için kuralları yerel dosyalara koymalıyız. Bu
    komutlardan biri gibi:

    rsync -av --filter=':e /.rsync-filter' --delete \
      mkn:kaynak/dizin /hedef
    rsync -avFF --delete mkn:kaynak/dizin /hedef

BETİK KİPİ

    Betik kipi bir çok sistem için aynı olan güncellemeleri uygularken
    kullanılabilir.  Bir  dizin  ağacının çok sayıda makine üzerinde
    kopyalarının bulunduğunu varsayalım. Şimdi, kaynak ağacında  bazı
    değişiklikler olduğunu ve bunların diğer makinelere de aktarılması
    gerektiğini varsayalım. Bu işlemi betik kipini kullarak yapmak için,
    rsync,  kaynak ağacındaki değişiklikleri hedef ağaçlardan birinde
    uygulayan  --write-batch seçeneği ile çalıştırılır.  --write-batch
    seçeneği, yapılan işlemlerin aynı dizin ağacını içeren hedeflerde
    uygulanmak üzere bir "betik dosyası" içinde saklanmasını sağlar.

    Kaydedilen değişiklikleri diğer hedef ağaçlara uygulamak için rsync, bu
    dosyanın  ismi  seçeneğe argüman olarak belirtilerek --read-batch
    seçeneği ile çalıştırılır. rsync, betik dosyasında saklanmış bilgileri
    kullanarak hedef ağacı günceller.

    Rahat olsun diye, --write-batch seçeneği kullanılırken ek bir dosya
    daha oluşturulur. Bu dosyanın ismi, betik dosyasının isminin sonuna
    ".sh" eklenerek oluşturulur. Bu .sh dosyası betik dosyasını kullanarak
    hedefi güncelleyecek komut satırını içerir. Bir Bourne(-benzeri) kabuk
    kullanılarak çalıştırılabilir. İsteğe bağlı olarak özgün yol yerine
    hedef ağacın dosya yolu aktarılabilir. Bu, hedef ağacın kaynak ağacının
    yolundan farklı olduğu durumlarda yararlıdır.

    Dosya durumu, sağlama toplamı sınanması ve veri bloklarının üretimi
    işlemleri betik dosyasına bir kere kaydedildi mi, hedef ağaçlarda
    defalarca kullanılabilir. Aynı verileri her konağa ayrı ayrı göndermek
    yerine çok sayıda konağı aynı anda güncelleyecek çok görevli aktarım
    protolleri de kullanılabilir.

    Örnekler:

    $ rsync --write-batch=foo -a mkn:/kaynak/dzn/ /hedef1/dzn/
    $ scp foo* uzak:
    $ ssh uzak ./foo.sh /hedef2/dzn/

    $ rsync --write-batch=foo -a /kaynak/dzn/ /hedef1/dzn/
    $ ssh remote rsync --read-batch=- -a /hedef2/dzn/ <foo

    Bu örneklerde, rsync /kaynak/dzn/'den /hedef1/dzn/'i güncellemekte
    kullanılmış ve bu işlemi yinelemek için işlemler "foo" ve "foo.sh"
    dosyalarına  kaydedilmiştir.  "uzak"  konağı  betiğe kayıtlı veri
    /hedef2/dzn/ dizinine gönderilerek güncellenir. Bu iki örnek arasındaki
    farklar  betik  dosyalarının  hangi esneklikte kullanılabileceğini
    göstermek içindir:

    o İlk örnek ilk kopyanın yerel olmayacağını gösterir -- her iki yönde
     de aktarım için ister uzak kabuk sözdizimini, ister rsync sunucu
     sözdizimini kullanabilirsiniz.

    o İlk örnek uzak makine üzerinde --read-batch seçenekli  komutu
     çalıştırırken  doğru  rsync  seçeneklerini oluşturulan "foo.sh"
     dosyasından alır.

    o İkinci örnek betik verisini standart girdiden okur, böylece betik
     dosyasının önce uzak makineye kopyalanması gerekmez. Bu örnekte
     değiştirilmiş  bir  --read-batch   seçeneği   kullanılmasını
     gerektirdiğinden  "foo.sh" betiği kullanılmamıştır, fakat betiği
     kullanmak için dosyayı kendiniz düzenleyebilirsiniz. (Ancak, başka
     bir  seçeneğin  (--exclude-from=-  gibi)  standart  girdiyi
     kullanmadığından emin olmalısınız.)

  Yetersizlikler
    Betik okuma seçeneği, hedef ağacın, betiğin oluşturulduğu hedefteki
    ağaçla  aynı  olacağı  kabulüne  dayanır. Hedef ağaçta bir fark
    saptandığında işlem ya bir hata verilmeksizin iptal edilir (dosya
    güncel görünüyorsa) ya da dosya güncellemesi yapılmaya çalışılır ve
    bundan sonra eğer dosyanın doğrulanması başarısız olursa işlem bir hata
    üretilerek iptal edilir. Bu, eğer işlem kesintiye uğratılırsa bir betik
    okuma işleminin yeniden başlatılmasının güvenli olması  gerektiği
    anlamına  gelir. Eğer betikli güncellemenin dosyanın boyutuna ve
    tarihine bakılmaksızın daima yapılabilmesini isterseniz, -I seçeneğini
    kullanın (betik okunurken). Eğer bir hata oluşursa, hedef ağaç bir
    ihtimal, kısmen güncellenmiş durumda olacaktır. Bu durumda, rsync
    betikli güncelleme ile değil, normal işlemle kullanılarak hedef ağaç
    düzeltilebilir.

    Tüm hedeflerde kullanılan rsync sürümü, betik dosyasını üretmekte
    kullanılandan en azından biraz daha yeni olmalıdır.  Eğer, betik
    dosyasının protokol sürümü onu okuyan rsync'in sürümünden daha yeni ise
    rsync bir hata vererek sonlanacaktır.

    --dry-run (-n) seçeneği betik kipinde çalışmaz ve bir çalışma anı
    hatası ile sonlanır.

    Bir betik dosyası okunurken, siz belirtmemiş olsanız bile, betik
    dosyası üretilirken kullanılan ve betik dosyasındaki veriler için
    gerekli olan bazı seçenekler zorunlu olarak kullanılacaktır.  Diğer
    seçenekler  değiştirilebilir, hatta değiştirilmelidir de. Örneğin,
    --write-batch seçeneği  --read-batch  seçeneği  olarak  değişmeli,
    --files-from     kullanılmamalıdır,     bunun     yanında
    --filter/--include/--exclude seçenekleri ise --delete seçeneklerinden
    biri belirtilmedikçe gerekli olmaz.

    betik.sh dosyasını oluşturan kod, kabuk betiğinin sonuna tek bir
    listeye dönüştürerek --filter/--include/--exclude seçeneklerini bir
    belge niteliğinde ekler. Tecrübeli bir kullanıcı bu bilgiyi --delete
    tarafından silinmesi istenenlerde bir değişiklik  varsa,  dışlama
    listesini değiştirmekte kullanabilir. Normal bir kullanıcı ise, bu
    ayrıntıları yoksayabilir ve betikli veriyi uygun --read-batch komutuyla
    çalıştıran kabuk betiğini kullanabilir.

    rsync'deki özgün betik kipi "rsync+" üzerine inşa edilmiş olsa da en
    son sürümde yeni bir gerçeklenim kullanılmaktadır.

SEMBOLİK BAĞLAR

    rsync kaynak dizini içinde bir sembolik bağ saptadığında üç temel
    davranış sözkonusudur:

    · Öntanımlı olarak, sembolik bağlar oldukları gibi aktarılmazlar. Bir
     sembolik bağ varsa, "skipping non-regular file" (normal dosya
     olmadığından atlanıyor) iletisini alırsınız ve dosya atlanır.
    · Eğer --links seçeneği belirtilmişse, sembolik bağlar alıcı tarafta
     aynı hedefle yeniden oluşturulurlar. BİLGİ: --archive seçeneği
     dolaylı olarak --links seçeneğini uygular.
    · Eğer --copy-links seçeneği belirtilmişse, alıcı tarafa sembolik
     bağın ismiyle hedefindeki dosya aktarılır.
    rsync ayrıca, "güvenilir" ve güvensiz" sembolik bağları ayrımsayabilir.
    Bunun kullanıldığı yere bir örnek olarak, bir sanalyöre yansılaması
    yapılırken, yörenin genel bölümündeki /etc/passwd sembolik bağının
    aktarımda  içerilmediğinden emin olunmak istenmesi gösterilebilir.
    --copy-unsafe-links seçeneğinin kullanımı sembolik bağların hedefindeki
    dosyaların kopyalanmasına sebep olacaktır. --safe-links seçeneğinin
    kullanımı ise güvensiz bağların atlanmasına sebep olacaktır.

    Mutlak yol içeren (/ ile başlayan) sembolik bağlarla, bulunulan
    dizinden daha yukarıdaki dizinleri gösteren ".." bileşenlerini içeren
    sembolik bağlar güvensiz olarak kabul edilir.

TANI KOYMA

    rsync ara sıra biraz şifreli gibi görünen hata iletileri üretir.
    Bunlardan biri en kafa karıştıcı olan "protocol version mismatch -- is
    your shell clean?" (protokol sürümü yanlış -- kabuğunuz temiz mi?)
    iletisidir.

    Bu ileti genellikle, rsync'in aktarım için kullandığı akım üzerinde
    istenmeyen veriler üreten uzak kabul oluşumları ya da  başlatma
    betiklerinizden kaynaklanır. Bu soruna tanı koymanın yolu, uzak kabuğu
    şöyle çalıştırmaktır:

    ssh uzakmakine /bin/true > out.dat

    Bundan sonra oluşturulan out.dat dosyasına bakın. Herşey yolunda
    gitmişse dosya sıfır uzunlukta olacaktır. Eğer yukarıdaki hatayı
    alıyorsanız, dosya bazı veriler içerecektir. Dosyanın içeriğine bakarak
    bunları nelerin üretebileceğini bulmaya çalışın. Çok yapılan bir hata,
    etkileşimsiz oturum açmak için komutlar içeren yanlış yapılandırılmış
    kabuk betikleridir (.cshrc veya .profile gibi).

    Süzme  kalıplarında  hata  ayıklamak istiyorsanız, -vv seçeneğini
    belirtmeyi deneyin. rsync, bu ayrıntı seviyesinde dosyaların tek tek
    neden içerildiğini veya dışlandığını gösterecektir.

ÇIKIŞ DEĞERLERİ

    0   Başarılı

    1   Sözdizimi ya da kullanım hatası

    2   Protokol uyumsuzluğu

    3   girdi/çıktı dosyalarını, dizinlerini seçerken oluşan hatalar

    4   İstenen eylem desteklenmiyor; 64 bitlik dosyaları desteklemeyen
       bir platformda bu tür dosyalarla çalışılmak isteniyor; istemci
       tarafından desteklendiği halde sunucu tarafından desteklenmeyen
       bir seçenek kullanılmış.

    5   Sunucu/istmeci protokolü başlatılırken hata.

    10   Soket G/Ç hatası

    11   Dosya G/Ç hatası

    12   rsync protokolü veri akımında hata

    13   Uygulama tanılarında hata

    14   Süreçlerarası iletişim (IPC) kodunda hata

    20   Bir SIGUSR1 veya SIGINT alındı

    21   waitpid() bazı hatalar döndürdü

    22   nüve bellek tamponları ayrılırken hata

    23   Hatadan dolayı kısmî aktarım

    24   Gözden kaçan kaynak dosyalarından dolayı kısmî aktarım

    30   Veri aktarımında zamanaşımı

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    CVSIGNORE
        .cvsignore dosyalarındaki gibi yoksayılacak kalıpları belirtmek
       için kullanılır. Daha fazla bilgi için --cvs-exclude seçeneğinin
       açıklamasına bakınız.

    RSYNC_RSH
       rsync  tarafından  kullanılan  öntanımlı  kabuğun  yerine
       kullanılacak kabuğu belirtmek için kullanılır. Komut isminden
       sonra komut satırı seçeneği  olarak  sadece  -e  seçeneği
       kullanılabilir.

    RSYNC_PROXY
       rsync  sunucusuna  bağlanırken  rsync  istemcisi tarafından
       kullanılacak vekil sunucuyu belirtmek için kullanılır. Değeri
       bir konakadı:port çifti olarak belirtmelisiniz.

    RSYNC_PASSWORD
       Kimlik kanıtlaması gerektiren bir rsync sunucusuna bağlanırken
       komut satırında parola belirtmek zorunda kalmamak için parola bu
       değişkene atanabilir. Aktarım ssh gibi bir kabuk üzerinden
       gerçekleştiriliyorsa bu değişkene bakılmayacaktır.

    USER veya LOGNAME
       USER veya LOGNAME değişkenleri bir rsync sunucusuna gönderilecek
       kullanıcı ismini saptamak için kullanılır. Böyle bir tanım
       yapılmamışsa,  öntanımlı  kullanıcı  ismi  olarak  "nobody"
       kullanılır.

    HOME  Kullanıcının öntanımlı .cvsignore dosyasını bulmakta kullanılır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/rsyncd.conf veya rsyncd.conf

İLGİLİ BELGELER

    rsyncd.conf(5)

HATALAR

    Zamanlar unix time_t türünden değerler olarak aktarılır.

    Dosyalar FAT dosya sistemine aktarılırken, rsync dosyalarda değişiklik
    yapmayabilir. --modify-window seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    Dosya izinleri, aygıtlar, vs. temel sayısal değerleriyle aktarılır.

    Ayrıca, --delete seçeneğinin açıklamasına da bakınız.

    Lütfen  hataları  raporlayınız!  Hataları   raporlamak   için
    http://rsync.samba.org/ adresine bakınız.

RSYNC HAKKINDA

    rsync GNU kamu lisansı altında dağıtılmaktadır. Ayrıntılar için COPYING
    dosyasına bakınız.

    Sanalyöremize http://rsync.samba.org/ adresinden erişebilirsiniz.  Bu
    kılavuz  sayfasında  yanıtlarını  bulamadığınız  sorular  için
    sanalyöremizde bir FAQ-O-Matic bulunmaktadır.

    rsync'in ana ftp'si: ftp://rsync.samba.org/pub/rsync.

    Bu uygulamayı istiyorsanız, sizden bunu duymak bizi mennun edecektir.

    Bu uygulamada, Jean-loup Gailly ve Mark Adler tarafından yazılmış zlib
    sıkıştırma kütüphanesi kullanılmaktadır.

TEŞEKKÜR

    rsync'in yamanması, sınanması ve önerileri için Richard Brent, Brendan
    Mackay, Bill Waite,  Stephen  Rothwell ve  David  Bell'e teşekkür
    ederiz. Burada bahsetmeyi unuttuğum kişiler kalmışsa, affola.

    Ayrıca, David Dykstra, Jos Backus, Sebastian Krahmer, Martin Pool,
    Wayne Davison ve J.W. Schultz'a özellikle teşekkür ederiz.

YAZANLAR

    rsync ilk olarak Andrew Tridgell ve Paul Mackerras tarafından yazıldı.
    Daha sonra bir çok kişi tarafından geliştirildi.

    Destek ve geliştirme için http://lists.samba.org adresindeki eposta
    listelerine bakınız.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005

                 28 Şubat 2005            rsync(1)