Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    sort - metin dosyalarını satırlarını sıralar

KULLANIM

    sort [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    dosya(ların)nın sıralanmış halini standart çıktıya yazar. sort sıralama
    yaparken her satırın belli bir bölümüne bakarak sıralama yapar. Baktığı
    bölüme sıralama anahtarı denir. Bu anahtarı aşağıdaki seçenekleri
    kullanarak belirtebilirsiniz. Seçeneklerden sonra anahtarların nasıl
    oluşturulduğuyla ilgili bilgi bulabilirsiniz.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur. Sıralama seçenekleri:

    -b, --ignore-leading-blanks
       Sıralanacak alanlarda ve sıralama anahtarlarından önce gelen
       boşlukları dikkate almaz.

    -d, --dictionary-order
       Anahtarlarda sadece [a-zA-Z0-9] karakterlerini dikkate alır.

    -f, --ignore-case
       Sıralarken büyük/küçük harf farklılıklarını dikkate almaz.

    -g, --general-numeric-sort
       Sayısal değere bakarak sıralar; -n seçeneğini de verilmiş kabul
       eder (-n seçeneğinden farkı: 1.e-3 gibi sayıları da okuyabilir.
       -n seçeneğinden çok daha yavaş çalışır, gerekmedikçe bu seçeneği
       kullanmayın).

    -i, --ignore-nonprinting
       Anahtarlarda sadece yazılabilir karakterleri dikkate alır.

    -M, --month-sort
       Anahtarın ilk üç harfini alır, bir ay isminin kısaltmasıysa,
       ayların sırasına göre sıralar. Ay isimlerinin kısa yazılışlarını
       LC_TIME ortam değişkeninin belirttiği yerel dosyasından okur.

    -n, --numeric-sort
       Sayısal değere bakarak sıralar.

    -R, --random-sort
       Rasgele anahtar çırpılarına göre sıralar.

    --random-source=dosya
       Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

    -r, --reverse
       Karşılaştırma sonucunu tersine sıralar.

    Diğer seçenekler:

    -c, --check
       Dosyalar sıralı mı diye bakar; sıralamaz.

    -k, --key=konum1[,konum2]
       Sıralama anahtarı belirtmek için kullanılan seçenek: konum1de
       başlayan konum2de biten bir anahtar belirler (alan numarasını ve
       karakterin kelime içindeki yerini 1'den başlayarak sayar).

    -m, --merge
       Sıralama yapmaz; daha önceden sıralanmış dosyaları birleştirir.

    -o, --output=dosya
       Sonucu dosyaya yazar

    -s, --stable
       Eğer tüm satırlar karşılaştırıldıklarında eşit gözüküyorlarsa
       dosyayı aynı bırakır (bu seçenek kullanılmadığında sort yukarda
       belirtilen durumla karşılaştığında satırları baştan sona bayt
       bayt karşılaştırır).

    -S, ---buffer-size=say
       Ana bellekten say genişliğinde alan kullanır.

    -t, --field-separator=ayra
       Geçiş için boşluk yerine ayra kullanılır.

    -T, --temporary-directory=dizin
       Geçici dosyalar için dizin kullanılır, $TMPDIR veya /tmp değil.
       Çok sayıda dizin çok sayıda seçenek ile belirtilir.

    -u, --unique
       -c seçeneği ile birlikte, kesin sıralama için bakar;  -c
       olmaksızın sadece ilk eşitlik durumunu çıktılar.

    -z, --zero-terminated
       Satırları  satırsonu karakteri (\n) yerine boş karakterle (\0)
       bitirir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Sıralama anahtarları konum1, konum2 argümanları anum[.kyeri][sse] ile
    belirtilir. Burada anum alan numarası kyeri de karakterin alandaki
    yeridir. -k seçeneği verildiğinde alan numarası ve karakterin alandaki
    yeri 1'den başlanarak sayılır (eski kullanım şeklinde 0'dan başlanarak
    sayılır). sse ise yukarda belirtilen sıralama seçeneklerinden oluşur.
    (Hem en başta hem konum1 veya konum2nin içinde sıralama seçeneği
    belirtilmişse konum1,  konum2nin  içindekiler  kullanır).  Anahtar
    belirtilmemişse sort bütün satırı anahtar olarak kullanır.

    saydan sonra şu soneklerden biri gelebilir: %%(hafızayı yüzdeyle
    belirtmek için), b, k(varsayılan), M, G, T, P, E, Z, Y.

    dosya verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

    Uyarı: Ortam değişkenlerince belirlenen yerel  dosyası  sıralamayı
       etkiler. Bayt değerlerine göre sıralama için LC_ALL ortam
       değişkenine "C" değerini atayın.

YAZAN

    Mike Haertel ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    sort komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve sort yazılımları düzgün bir şekilde  sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils sort

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006