Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    uucp - Unix'den Unix'e kopyalama

KULLANIM

    uucp [ seenekler ] kaynak-dosya hedef-dosya
    uucp [ seenekler ] kaynak-dosya... hedef-dizin

AÇIKLAMA

    uucp komutu dosyaları sistemler arasında kopyalar. Her bir dosya
    argümanı ya yerel makinedeki ya da

    sistem!dosyayolu

    şeklinde belirtilen uzak bir makinedeki bir dosyayoludur. Birinci
    kullanım şeklinde, birinci dosya içeriği ikinci dosyaya yazılır. İkinci
    şekilde ise her kaynak dosya, hedef dizine kopyalanır.

    Aşağıdaki komut kullanılarak bir dosya sistem1 üzerinden sistem2'ye
    veya sistem2'den aktarılabilir.

    sistem1!sistem2!dosyayolu

    / veya ~ ile başlamayan dosya yolları geçerli dizin içinde kabul edilir
    (-W veya --noexpand seçenekleri belirtilmediği sürece). Ortaya çıkan
    yeni yolun uzak sistem içinde bulunması bir zorunluluk değildir. Sadece
    bir ~ ile başlayan yol ismi genel UUCP dizininde, ~kullanıcı_adı
    şeklinde belirtilen bir yol ismi ise kullanıcı_adı olarak belirtilen
    kullanıcının ev dizininde başlar. Bazı kabuklarda ~ işareti yerel ev
    dizini olarak kabul edilir ve uucp bunu atlayabilir, bu nedenle ~
    işaretini tırnak içinde kullanmak daha iyi bir yöntemdir.

    ? * [ ] karakterleri kabuk metakarakterleri olarak yorumlanabilirler.
    Bu sistemlerde, bu işaretleri tırnak içine alarak uucp'den önce kabuğun
    devreye girerek bunları yorumlaması önlenir.

    Kopyalama hemen yapılmaz, uucico(8) artalan süreci için kuyruğa alınır.
    Eğer -r ya da --nouucico seçenekleri kullanılmazsa uucico(8) süreci
    hemen devreye girer. Her durumda uzaktaki sistem kopyalanacak dosyaları
    çağırır.

SEÇENEKLER

    Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

    -c, --nocopy
       Yerel kaynak dosyalarını spool dizinine kopyalamaz. Eğer bu
       dosyalar uucico(8) artalan süreci tarafından işleme sokulmadan
       kaldırmışsa,  kopyalama başarısız olur.  Dosyalar uucico(8)
       artalan süreci ve  komutu  kullanan  kullanıcı  tarafından
       okunabilir olmalıdır.

    -C, --copy
       Yerel kaynak dosyalarını spool dizinine kopyalar. Öntanımlıdır.

    -d, --directories
       Kopyalama  sırasında  gerekli dizinlerin hepsi oluşturulur.
       Öntanımlıdır.

    -f, --nodirectories
       Eğer hedef yolda gerekli dizinler eksik ise kopyalama yapılmaz.

    -R, --recursive
       Eğer herhangi bir kaynak dosya adı bir dizin ise, bunların
       içerikleri de hedefe kopyalanır (hedefin kendisi de dizin
       olmalıdır).

    -g derece, --grade derece
       Aktarılacak dosyanın önceliğini belirler.  Yüksek  dereceli
       işlemler ilk önce yapılır. Dereceler 0 ... 9 A ... Z ve a ... z
       olarak yüksek dereceliden küçüğe doğru sıralanır.

    -m, --mail
       Dosya aktarım işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını mail(1)
       uygulamasını kullanarak bildirir.

    -n kullanc, --notify kullanc
       Uzak  sistemde  belirtilen  kullancya  dosya transferinin
       tamamlanıp tamamlanmadığını mail(1) uygulamasını  kullanarak
       bildirir.

    -r, --nouucico
       uucico(8) artalan sürecini hemen başlatmaz, transfer işlemini
       daha sonra yapmak üzere dosyayı kuyruğa koyar.

    -j, --jobid
       İş kimliğini standart çıktıya basar. Bu iş daha sonra iş kimliği
       -k seçeneğine belirtilerek uustat(1) ile iptal edilebilir. Bazı
       karmaşık işlemlerde ayrı satırlarda birden fazla iş kimliği
       üretilebilir. Örneğin;

       uucp sist1!~kull1/dosya1 sist2!~kull2/dosya2 ~kull3
       Bu işlem değişik biri sist1 diğeri sist2 için olmak üzere iki
       adet iş üretir.

    -W, --noexpand
       Uzaktaki yol isimlerine geçerli dizin ismini eklemez.

    -t, --uuto
       Bu seçenek uuto kabuk betiği tarafından kullanılır. Bu uucp'nin
       en son argümanının sistem!kullanıcı olarak kabul edilmesini
       sağlar. Dosyalar uzaktaki sistemin ~/receive/kullanıcı/yerel
       dizinine gönderilir. Burada kullanc en son argümandan alınır,
       yerel ise yerel uucp sisteminin adıdır.  Ayrıca  --notify
       kullanc seçeneği kullanılmış gibi bu seçenekle ilgili işlemi
       gerçekleştirir.

    -x tr, --debug tr
       Belirtilen hata ayıklama türlerini etkinleştirir. Tanınan hata
       ayıklama  türleri  şunlardır:  abnormal,  chat,  handshake,
       uucp-proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming,
       outgoing.  uucp için sadece abnormal, config, spooldir ve
       execute türleri anlamlıdır.

       Virgül ile ayrılmış birden fazla tür verilebileceği gibi birden
       fazla --debug seçeneği de kullanılabilir. Ayrıca sayı verilerek
       de yukarıdaki listede belirtilen türlerin seçimi sağlanabilir.
       Liste sıralamasına uymak zorundasınız. Örneğin, --debug 2 ile
       --debug abnormal,chat aynıdır.

    -I dosya, --config dosya
       Kullanılacak yapılandırma dosyasını  belirtir.  Bu  seçenek
       uucp'nin derlenme şekline bağlı olarak geçerli olmayabilir.

    --help Seçeneklerin bir özetini gösterir ve çıkar.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

İLGİLİ DOSYALAR

    Dosya isimleri derleme sırasında veya yapılandırma dosyası tarafından
    değiştirilebilir. Bu nedenle aşağıdaki isimler tahminidir.

    /etc/uucp/config   - yapılandırma dosyası
    /etc/uucp/oldconfig/ - Diğer yapılandırma dosyası (HDB ya da V2 biçimi)
    /var/spool/uucp    - UUCP spool dizini.
    /var/log/uucp/Log   - UUCP günlük dosyası.
    /var/spool/uucppublic - Öntanımlı UUCP genel dizini.

İLGİLİ BELGELER

    mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8).

YAZILIM HATALARI

    Bazı seçenekler uzak sistem üzerindeki uucico(8) artalan sürecinin
    yeteneklerine bağlıdır.

    -n  ve  -m  seçenekleri  iki  uzak  sistem arasında kopyalamada
    çalışmamaktadır.

    Dosya kipleri, çalıştırma biti haricinde korunmaz. Sonuç dosya uucp
    kullanıcısı tarafından sahiplenilir.

YAZAN

    Ian Lance Taylor <ian (at) airs.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Erdal Yazıcıoğlu <erdal.yazicioglu (at) gbhl.org.tr>, Şubat 2004