Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    uucp - Unix'den Unix'e kopyalama

KULLANIM

    uucp [ seçenekler ] kaynak-dosya hedef-dosya
    uucp [ seçenekler ] kaynak-dosya... hedef-dizin

AÇIKLAMA

    uucp komutu dosyaları sistemler arasında kopyalar. Her bir dosya argümanı ya yerel
    makinedeki ya da

    sistem!dosyayolu

    şeklinde belirtilen uzak bir makinedeki bir dosyayoludur. Birinci kullanım şeklinde,
    birinci dosya içeriği ikinci dosyaya yazılır. İkinci şekilde ise her kaynak dosya, hedef
    dizine kopyalanır.

    Aşağıdaki komut kullanılarak bir dosya sistem1 üzerinden sistem2'ye veya sistem2'den
    aktarılabilir.

    sistem1!sistem2!dosyayolu

    / veya ~ ile başlamayan dosya yolları geçerli dizin içinde kabul edilir (-W veya
    --noexpand seçenekleri belirtilmediği sürece). Ortaya çıkan yeni yolun uzak sistem içinde
    bulunması bir zorunluluk değildir. Sadece bir ~ ile başlayan yol ismi genel UUCP
    dizininde, ~kullanıcı_adı şeklinde belirtilen bir yol ismi ise kullanıcı_adı olarak
    belirtilen kullanıcının ev dizininde başlar. Bazı kabuklarda ~ işareti yerel ev dizini
    olarak kabul edilir ve uucp bunu atlayabilir, bu nedenle ~ işaretini tırnak içinde
    kullanmak daha iyi bir yöntemdir.

    ? * [ ] karakterleri kabuk metakarakterleri olarak yorumlanabilirler. Bu sistemlerde, bu
    işaretleri tırnak içine alarak uucp'den önce kabuğun devreye girerek bunları yorumlaması
    önlenir.

    Kopyalama hemen yapılmaz, uucico(8) artalan süreci için kuyruğa alınır. Eğer -r ya da
    --nouucico seçenekleri kullanılmazsa uucico(8) süreci hemen devreye girer. Her durumda
    uzaktaki sistem kopyalanacak dosyaları çağırır.

SEÇENEKLER

    Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

    -c, --nocopy
       Yerel kaynak dosyalarını spool dizinine kopyalamaz. Eğer bu dosyalar uucico(8)
       artalan süreci tarafından işleme sokulmadan kaldırmışsa, kopyalama başarısız olur.
       Dosyalar  uucico(8)  artalan süreci ve komutu kullanan kullanıcı tarafından
       okunabilir olmalıdır.

    -C, --copy
       Yerel kaynak dosyalarını spool dizinine kopyalar. Öntanımlıdır.

    -d, --directories
       Kopyalama sırasında gerekli dizinlerin hepsi oluşturulur. Öntanımlıdır.

    -f, --nodirectories
       Eğer hedef yolda gerekli dizinler eksik ise kopyalama yapılmaz.

    -R, --recursive
       Eğer herhangi bir kaynak dosya adı bir dizin ise, bunların içerikleri de hedefe
       kopyalanır (hedefin kendisi de dizin olmalıdır).

    -g derece, --grade derece
       Aktarılacak dosyanın önceliğini belirler. Yüksek dereceli işlemler ilk önce
       yapılır. Dereceler 0 ... 9 A ... Z ve a ... z olarak yüksek dereceliden küçüğe
       doğru sıralanır.

    -m, --mail
       Dosya aktarım işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını mail(1) uygulamasını kullanarak
       bildirir.

    -n kullanıcı, --notify kullanıcı
       Uzak sistemde belirtilen kullanıcıya dosya transferinin tamamlanıp tamamlanmadığını
       mail(1) uygulamasını kullanarak bildirir.

    -r, --nouucico
       uucico(8) artalan sürecini hemen başlatmaz, transfer işlemini daha sonra yapmak
       üzere dosyayı kuyruğa koyar.

    -j, --jobid
       İş kimliğini standart çıktıya basar. Bu iş daha sonra iş kimliği -k seçeneğine
       belirtilerek uustat(1) ile iptal  edilebilir. Bazı karmaşık işlemlerde ayrı
       satırlarda birden fazla iş kimliği üretilebilir. Örneğin;

       uucp sist1!~kull1/dosya1 sist2!~kull2/dosya2 ~kull3
       Bu işlem değişik biri sist1 diğeri sist2 için olmak üzere iki adet iş üretir.

    -W, --noexpand
       Uzaktaki yol isimlerine geçerli dizin ismini eklemez.

    -t, --uuto
       Bu seçenek uuto kabuk betiği tarafından kullanılır. Bu uucp'nin en son argümanının
       sistem!kullanıcı  olarak kabul edilmesini sağlar. Dosyalar uzaktaki sistemin
       ~/receive/kullanıcı/yerel dizinine gönderilir. Burada kullanıcı en son argümandan
       alınır, yerel ise yerel uucp sisteminin adıdır. Ayrıca --notify kullanıcı seçeneği
       kullanılmış gibi bu seçenekle ilgili işlemi gerçekleştirir.

    -x tür, --debug tür
       Belirtilen hata ayıklama türlerini etkinleştirir. Tanınan hata ayıklama türleri
       şunlardır: abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir,
       execute, incoming, outgoing.  uucp için sadece abnormal, config, spooldir ve
       execute türleri anlamlıdır.

       Virgül ile ayrılmış birden fazla tür verilebileceği gibi birden fazla --debug
       seçeneği de kullanılabilir. Ayrıca sayı verilerek de yukarıdaki listede belirtilen
       türlerin seçimi sağlanabilir. Liste sıralamasına uymak zorundasınız. Örneğin,
       --debug 2 ile  --debug abnormal,chat aynıdır.

    -I dosya, --config dosya
       Kullanılacak yapılandırma dosyasını belirtir. Bu seçenek uucp'nin derlenme şekline
       bağlı olarak geçerli olmayabilir.

    --help Seçeneklerin bir özetini gösterir ve çıkar.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

İLGİLİ DOSYALAR

    Dosya isimleri derleme sırasında veya yapılandırma dosyası tarafından değiştirilebilir. Bu
    nedenle aşağıdaki isimler tahminidir.

    /etc/uucp/config   - yapılandırma dosyası
    /etc/uucp/oldconfig/ - Diğer yapılandırma dosyası (HDB ya da V2 biçimi)
    /var/spool/uucp    - UUCP spool dizini.
    /var/log/uucp/Log   - UUCP günlük dosyası.
    /var/spool/uucppublic - Öntanımlı UUCP genel dizini.

İLGİLİ BELGELER

    mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8).

YAZILIM HATALARI

    Bazı seçenekler uzak sistem üzerindeki uucico(8) artalan sürecinin yeteneklerine bağlıdır.

    -n ve -m seçenekleri iki uzak sistem arasında kopyalamada çalışmamaktadır.

    Dosya kipleri, çalıştırma biti haricinde korunmaz. Sonuç dosya uucp kullanıcısı tarafından
    sahiplenilir.

YAZAN

    Ian Lance Taylor <ian (at) airs.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Erdal Yazıcıoğlu <erdal.yazicioglu (at) gbhl.org.tr>, Şubat 2004