Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    xmllint - komut satırı XML aracı

KULLANIM

    xmllint [--version | --debug | --shell | --debugent
        | --copy | --recover | --noent | --noout | --htmlout
        | --nowrap | --valid | --postvalid | --dtdvalid url
        | --timing | --repeat | --insert | --compress
        | --sgml | --html | --push | --memory | --nowarning
        | --noblanks | --format | --testIO | --encode kodlama
        | --catalogs | --nocatalogs | --auto | --xinclude
        | --loaddtd | --dtdattr | --dropdtd | --stream
        | --chkregister] [xmldosyas]

GİRİŞ

    xmllint, komut satırında xmldosyas olarak belirtilen bir veya daha
    fazla XML dosyasını denetler. Belirtilen seçeneklere göre çeşitli türde
    çıktılar üretir. Hem XML kodlarındaki, hem de XML çözümleyicideki
    hataları tespit etmek için oldukça faydalı bir araçtır.

    libxml2 ile birlikte gelmektedir.

SEÇENEKLER

    --version
       libxml2'nin sürüm bilgilerini gösterir.

    --debug
       Bir dosyayı çözümler ve belgenin bellekteki sürümünün açıklamalı
       ağacını çıktılar.

    --shell
       Etkileşimli kabuk kipini başlatır. Kabuk kipinde kullanılan
       komutların listesi KABUK KİPİ bölümünde açıklanmıştır.

    --debugent
       Belgede tanımlı öğelerde hata ayıklar.

    --copy Gerçeklemenin dahili kopyasını sınar.

    --recover
       Geçersiz bir belgenin çözümlenebilir parçalarını çıktılar.

    --noent
       Öğe başvurularını değerleriyle değiştirir. Öntanımlı olarak,
       xmllint, öğe başvurularına dokunmaz.

    --noout
       Sonuçlar çıktılanmaz. Öntanımlı olarak, xmllint sonuç ağacını
       çıktılar.

    --htmlout
       Sonuçları HTML dosyası olarak çıktılar. Bu seçenekle xmllint
       sonuç ağacının çıktısını HTML etiketleri ile sarmalayarak,
       çıktının bir sanaldoku istemcisinde görüntülenebilmesini mümkün
       kılar.

    --nowrap
       HTML etiketleri ile sarmalama yapılmaz.

    --valid
       Belgenin  kullanılan  DTD'ye  uygun  olarak  hazırlanıp
       hazırlanmadığına bakar (DTD: Document Type Definition - Belge
       Tür Tanımlaması). DTD geçerlilik sınaması komut satırından
       --dtdvalid seçeneği ile bir DTD belirtilerek de yapılabilir.

    --postvalid
       DTD geçerlilik sınaması belge çözümlendikten sonra yapılır.

    --dtdvalid url
       DTD geçerlilik sınaması için kullanılacak DTD url'den okunur.

    --timing
       xmllint'in çeşitli adımları gerçekleştirmek için  harcadığı
       sürenin görüntülenmesini sağlar.

    --repeat
       Zamanlama ve eniyileme için işlemi 100 kere tekrarlar.

    --insert
       Geçerli yerleştirmeleri sınar.

    --compress
       Çıktıyı sıkıştırmak için gzip uygulamasını çalıştırır.

    --sgml DocBook SGML çözümleyicisi kullanılır. Bu sayede SGML Docbook
       olarak yazılmış bir belge, bir bellek içi ağaca çevrilebilir ve
       üzerinde XML biçiminde yazılmış gibi işlem yapılabilir.

    --html HTML çözümleyicisi kullanılır.

    --push Çözümleyicinin itme kipini kullanır.

    --memory
       Çözümleme bellekten yapılır.

    --nowarning
       Çözümleme  sırasında  ve  geçerlilik  sınamasında  uyarılar
       engellenir.

    --noblanks
       Yoksayılabilir boş alanları kaldırır.

    --format
       Çıktıyı yeniden biçimler ve girintiler.

    --testIO
       Kullanıcı girdi/çıktı desteğini sınar.

    --encode kodlama
       Belirtilen karakter kodlamasında çıktı üretilir.

    --catalogs
       $SGML_CATALOG_FILES'daki katalogları kullanır.  Aksi taktirde,
       öntanımlı olarak /etc/xml/catalog kullanılır.

    --nocatalogs
       Herhangi bir katalog kullanılmaz.

    --auto Sınama amaçlı küçük bir belge üretir.

    --xinclude
       XInclude çözümlemesi uygulanır.

    --loaddtd
       Harici DTD okunur.

    --dtdattr
       Harici DTD okunur ve ağaç, miras alınan öznitelikler ile
       oluşturulur.

    --dropdtd
       Çıktıdan DTD kaldırılır.

    --stream
       Akımlı uygulama arayüzü kullanılır - bellekte tutulamayacak
       kadar büyük dosyaların sınanmasında faydalıdır.

    --chkregister
       Düğüm kaydını açar. Geliştiriciler tarafından libxml2 düğüm
       izleme kodlarını sınamak için faydalıdır.

KABUK KİPİ

    xmllint, --shell seçeneği ile çalıştırıldığında etkileşimli bir kabuk
    açar. Bu kabukta kullanılabilecek komutlar şunlardır:

    base  Düğümün XML kökünü gösterir.

    bye  Kabuktan çıkar.

    cat dm
       Verilen veya geçerli olan düğümü görüntüler.

    cd yol Şayet belirtilmiş ve eşsiz ise geçerli düğümden yol'a geçer,
       şayet yol belirtilmemişse köke geçer.

    dir yol
       Düğüm bilgilerini (isim alanı, öznitelikler, içeriği) dökümler.

    du yol yol veya geçerli düğüm altındaki alt ağacın yapısını görüntüler.

    exit  Kabuğu bırakır.

    help  Bu yardım iletilerini görüntüler.

    free  Bellek kullanımını görüntüler.

    load isim
       isim ile belirtilen yeni bir belgeyi yükler.

    ls yol yol'un (şayet belirtilmişse) veya geçerli dizinin içeriğini
       listeler.

    pwd  Geçerli düğümün yolunu görüntüler.

    quit  Kabuğu bırakır.

    save isim
       Belgeyi verilen isim ile veya isim belirtilmemişse kendi adı ile
       kaydeder.

    validate
       Belgenin hatalara karşı geçerliliğini sınar.

    write isim
       Geçerli düğümü isim dosyasına yazar.

KATALOGLARDA HATA AYIKLAMA

    Ortam  değişkeni  XML_DEBUG_CATALOG'u  "export  XML_DEBUG_CATALOG="
    komutunu kullanarak ayarlarsanız, katalog işlemleri ile ilgili hata
    ayıklama bilgileri çıktılanır.

YAZANLAR

    John Fleck <jfleck (at) inkstain.net>, Ziying Sherwin <sherwin (at)
    nlm.nih.gov>  ve  Heiko  Rupp  <hwr (at) pilhuhn.de>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  xmllint(1)