Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    compress - verileri sıkıştırır (sürüm 4.1)
    uncompress - sıkıştırılmış verileri açar
    zcat - sıkıştırılmış verileri standart çıktıda açar

KULLANIM

    compress  [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ -r ] [ -b bit_says ]
         [ isim ... ]

    uncompress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ isim ... ]
    zcat    [ -V ] [ isim ... ]

AÇIKLAMA

    compress, uygun Lempel-Ziv kodlarını kullanarak belirtilen dosyanın
    boyutunu küçültür. Bu işlemin sonunda, her bir dosyanın sonuna .Z
    soneki getirilir. .Z uzantılı dosya aynı sahiplik kiplerine, erişim ve
    düzenlenme zamanlarına sahiptir. Şayet komut ile birlikte bir dosya
    belirtilmez  ise,  standart  girdi  sıkıştırılıp standart çıktıya
    aktarılır. compress, sadece normal dosyaları sıkıştırır. Örneğin;
    sembolik bağları yok sayar. Şayet bir dosya birden çok sembolik bağa
    sahipse, compress bu dosyayı sıkıştırmayı reddedecektir. Bu durumda -f
    seçeneğini eklemeniz gerekir.

    Şayet -f seçeneği belirtilmezse ve sıkıştırma işlemi önplanda devam
    ediyorsa, ekrana, var olan bir dosyanın üzerine yazılıp yazılmayacağını
    soran bir uyarı çıkar.

    Sıkıştırılmış  dosyalar uncompress veya zcat kullanılarak orjinal
    hallerine döndürülebilirler.

    uncompress, komut satırında dosya listelerini alır ve sonu .Z ile
    bitenleri ve doğru sihirli numara ile başlayanları, .Z soneki olmayan
    açılmış dosyalar ile değiştirir. Açılmış dosya, sıkıştırılmış olanla
    aynı sahiplik ve tarih damgasını içerir.

    -c seçeneği ile compress/uncompress standart çıktıya yazar ama dosyalar
    değişmez.

    zcat, uncompress -c ile aynıdır. zcat, ya komut satırındaki listede
    bulunan dosyaları açar ya da standart girdideki dosyaları açıp, açılmış
    bilgileri standart çıktıya yazar. zcat doğru sihirli numaraya sahip
    dosyaları, .Z soneki olsun ya da olmasın, açacaktır. (*Ç.N.: gzip
    ailesinde de bir zcat vardır ve gzip kuruluysa, zcat, gzip ailesinin
    zcat uygulaması olabilir. Bunun olmaması için gzip ailesi ile gelen
    zcat'in ismini gzcat olarak değiştirebilirsiniz.)

    Şayet -r seçeneği tanımlı ise, sıkıştırma işlevi aşt dizinlerde
    yinelemeli olarak yapılacaktır. Komut satırında tanımlı isimlerden
    herhangi birisi bir dizin ise, compress bu dizinin içine girecek ve
    burada bulunan bütün dosyaları sıkıştıracaktır.

    -V seçeneği bu uygulamaların her birine, sürüm ve standart hatadaki
    yama seviyelerini, bunun yanında  derleme  sırasındaki  önişlemci
    seçeneklerini sıkıştırma/açma işleminden önce görüntülenmesini söyler.

    compress, "Yüksek performanslı veri sıkıştırması için bir teknik / A
    Technique for High Performance Data Compression" içinde açıklanan
    değiştirilmiş Lempel-Ziv algoritmasını kullanır (Terry A. Welch, IEEE
    Computer, vol. 17, no. 6 (June 1984), pp. 8-19). İlk önce dosyadaki
    ortak altdizgeler 257 veya daha üstünde 9 bitlik kod ile değiştirilir.
    512'ye ulaşılınca, algoritma 10 bitlik kodlara dönüşür ve daha yüksek
    bitler, -b seçeneği ile belirtilen sınıra ulaşılıncaya kadar kullanır
    (öntanımlı olarak 16). Bitler 9 ila 16 arasında olmak zorundadır. Bu
    öntanımlı bit seviyesi kaynak kodlarının içinden değiştirilebilir,
    böylece daha küçük makinalarda çalışması sağlanır.

    Bit sınırına erişildikten sonra, compress düzenli olarak sıkıştırma
    oranını denetler. Eğer artarsa, compress var olan kod sözlüğünü
    kullanmaya devam eder. Bununla birlikte, sıkıştırma oranı düşerse,
    compress altdizgelerin tablosunu başından savar ve listeden yenisini
    yapar. Böylece, algoritmanın sıradaki dosya "bloğuna" uyması sağlanmış
    olur.

    -b  seçeneğinin  uncompress  için atlanmış olduğuna dikkat edin,
    belirlenmiş bit parametreleri sıkıştırma sırasında çıktı içinde sihirli
    bir numara ile kodlandığından, rastgele bir verinin açılması ya da
    sıkıştırılmış verinin tekrar sıkıştıılmaya çalışılması gibi şeyler
    mümkün değildir.

    Sıkıştırma miktarı girdinin boyutuna, kod başına düşen bit sayısına ve
    ortak altdizgelerin dizilişine bağlıdır. Genellikle, kaynak kodu gibi
    veya  İngilizce  metinlerden,  %50-60 oranında tasarruf sağlanır.
    Sıkıştırma genellikle, Huffman kodundan (pack) veya uyarlanmış Huffman
    kodundan (compact) daha iyidir ve daha az zamana mal olur.

    -v seçeneği altında, sıkıştırılan her bir dosya için, kazanç yüzdesini
    gösteren bir ileti basılır.

    Çıkış durumu normalde 0'dır; şayet son dosya sıkıştırılmış olandan daha
    büyükse 2; eğer bir hata meydana gelmişse 1'dir.

İLGİLİ BELGELER

    compact(1), pack(1).

HATA İLETİLERİ

    Usage: compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]
       Komut satırında geçersiz seçenekler tanımlandı.

    Missing maxbits
       Azami bit sayısı -b seçeneği ile verilmelidir.

    dosyaismi: not in compressed format
       Argüman olarak verilen dosya, sıkıştırılmış bir dosya değil.

    dosyaismi: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Dosya  (LZW  kullanılarak)  bu makinedeki açma programının
       işleyebileceği bitlerden daha  fazlasını  kullanabilen  bir
       uygulama  ile  sıkıştırılmış.  Dosyayı daha az bit sayısı
       belirterek tekrar sıkıştırın.

    dosyaismi: already has .Z suffix -- no change
       Belirtilen dosyanın zaten sıkıştırılmış olduğu kabul ediliyor.
       Dosyayı tekrar isimlendirin ve tekrar deneyin.

    dosyaismi: filename too long to tack on .Z
       Dosya  ismi  12  karakterden  uzun olduğu için, bu dosya
       sıkıştırılamaz. Yeniden adlandırın ve tekrar deneyin.  BSD
       sistemlerde bu ileti yoktur.

    dosyaismi already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Mevcut  dosyasının değiştirilmesini istiyorsanız "y" tuşuna
       basın, istemiyorsanız "n" ye basın.

    uncompress: corrupt input
       Bir SIGSEGV çelişkisi saptandı. Girdi dosyası bozuk olabilir.

    Compression: xx.x%
       Sıkıştırma tarafından kaydedilmiş girdinin yüzdesi (sadece -v
       ile alakalıdır).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Girdi dosyası normal bir dosya veya dizin değil ise (örneğin,
       bir sembolik bağ, soket, FIFO veya aygıt dosyası olabilir),
       dokunulmaz.

    -- has xx other links: unchanged
       Girdi dosyası bağlara sahiptir; dokunulmadan geçildi. Daha fazla
       bilgi için ln(1)'e bakınız. Çok sayıda bağa sahip dosyaları
       sıkıştırmak için -f seçeneğini kullanınız.

    -- file unchanged
       Herhangi  bir sıkıştırma işlemi yapılmadı. Giriş dosyasına
       dokunulmadı.

YETERSİZLİKLER

    Sıkıştırılmış dosyalar büyük bellekli makinalar arasında uyumlu olmakla
    birlikte, küçük süreç alanına sahip (64KB veya daha az DEC PDP
    serileri, Intel 80286, vb.) makinalara dosya transferi için -b12
    seçeneği kullanılmalıdır.

    -r seçeneği kullanılan bir sıkıştırma işlemi, arada bir sahte hata
    iletilerine sebep olabilir:

    "<dosyaismi>.Z already has .Z suffix - ignored"

    Bu uyarıları önemsemeyin. Açıklaması için compress.c:compdir() içindeki
    açıklamalara bakınız.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                                  compress(1)