Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    crontab - cron'u yöneten tablolar

AÇIKLAMA

    Bir crontab dosyasında, cron(8) sürecinin hangi zamanda hangi komutu
    çalıştıracağını belirten açıklamalar bulunur. Her kullanıcı kendi
    crontab  dosyasına  sahip olabilir. Bu kullanıcılara ait crontab
    dosyalarındaki zamanlanmış komutlar, crontab dosyasının sahibi hangi
    kullanıcı ise onun adı altında çalıştırılır. Uucp ve News genellikle
    kendi crontab dosyalarına sahiptirler, bu sayede bir cron komutunun
    parçası olarak su(1) komutunu çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkmış olur.

    Boş satırlar, sekmeler ve ara boşluklar yok sayılırlar. `#' karakteri
    ile başlayan satırlar yorum  satırlarıdır.  Dosyanın  işletilmesi
    sırasında sistem tarafından önemsenmezler. Unutmayın ki, cron komutları
    ve yorumlar aynı satırda olamazlar. Bir yorum satırının devamında, bir
    cron komutu yer alıyorsa, sistem burasını da yorum olarak kabul eder ve
    işleme sokmaz.  Aynı şekilde; yorumlar da, ortam değişkeni ayarları
    biçiminde, aynı satırda yer alamazlar.

    Geçerli bir crontab satırı, ya ortam değişkenidir, ya da bir cron
    komutudur. Bir ortam değişkeni şu şekilde olur:

       isim = değer

    Eşit işaretinin yanındaki boşluklar seçime bağlıdır. Değer içindeki
    sonraki boşluklar, isme atanan değerin bir parçası olarak kabul
    edileceklerdir. Değer dizgesi, önde veya arkada yer alan boşlukları
    korumak için,  çift ya da tek tırnak içinde olabilir. Buradaki temel
    nokta çift tırnak ile başlarsanız çift  tırnak  ile  bitirmeniz
    gerektiğidir. Aynı şekilde tek tırnak ile başlarsanız tek tırnak ile
    bitirmelisiniz.

    Pek çok ortam değişkeni, cron(8) süreci tarafından düzenlenir. SHELL
    değişkeni, /bin/sh'ı işaret eder. LOGNAME ve HOME, crontab dosyasının
    sahibinin /etc/passwd dosyasındaki değerlerine göre ayarlanır.  HOME
    ve SHELL ortam değişkenleri, crontab içindeki ayrıca belirtilerek
    önemsenmeyebilir ama LOGNAME önemsenir.

    UYARI: BSD sistemlerde,  LOGNAME  değişkeni  bazen  USER  olarak
    adlandırılabilir. Bu tür sistemlerde, USER değişkeni de ayarlanmalıdır.

    LOGNAME, HOME ve SHELL'e ek olarak; cron(8), bu crontab dosyasındaki
    komutların çalışması sonucu e-posta göndermeyi gerektirecek bir durum
    ortaya çıkmışsa, MAILTO değişkenini de arar. Şayet MAILTO tanımlı ve
    içeriği boş değil ise, posta burada belirtilen kullanıcıya gönderilir.
    Şayet MAILTO belirtilmiş ama içeriği boş ise, (MAILTO="" gibi) e-posta
    gönderilmez. Diğer durumlarda, e-posta, crontab dosyasının sahibi olan
    kullanıcıya gönderilir.  Bu seçenek, cron'u yüklerken postacı olarak
    /usr/lib/sendmail  yerine /bin/mail  kullanmaya  karar  verdiğiniz
    durumlarda oldukça faydalı olur -- /bin/mail sahte isme izin vermez ve
    UUCP genellikle onun e-postalarını okumaz.

    Bir cron komutunun yapısı V7 standartı ile oldukça uyumludur. Her
    satır, sonunda bir komut olan,  beş adet zaman ve tarih alanına
    sahiptir. Şayet bu bir sistem crontab dosyası ise kullanıcı adı da
    belirtilir. Komutlar cron(8) tarafından işletilir. Burada belirtilen
    bir komutun işletilmesi için: dakika, saat ve ay bölümünün gerçek zaman
    ile aynı olması ve haftanın günü ya da ayın günü bölümününden en az
    birisinin gerçek zaman ile aynı olması gerekir (açıklama için aşağıdaki
    NOT'a bakınız).  Burada unutulmaması gereken bir nokta vardır: kayıp
    saatler diye adlandırabileceğimiz zaman (yaz  saati,  kış  saati
    uygulamalarında geçişlerde yaşanan saat kaybı gibi) için ayarlanmış
    görevler asla çalışmayacaktır. Benzer şekilde, bir seferden daha fazla
    yaşanan saatler için ayarlanmış görevlerde iki kez çalıştırılacaktır
    (yaz saati kış saati değişimlerinde saatin geriye alınıp, iki kere aynı
    saat diliminin yaşanması).

    cron(8), her dakika başı cron girişlerini gözden geçirir.

    Zaman ve tarih alanları:

    Alan adı      izin verilen değerler
    --------      ---------------------
    minute         0-59 (dakika)
    hour          0-23 (saat)
    day of month      1-31 (ayın günü)
    month         1-12 (veya ay isimleri)
    day of week      0-7  (Pazar günü için 0, 7; isim kullanılabilir.)

    Yıldız (*) ile işaretlenmiş bir alan baştan sona (=hepsi) anlamına
    gelir.

    Sayı aralıkları belirtilebilir. Aralıklar, `-' işareti ile ayrılmış iki
    sayıdan oluşur. Belirtilen bir aralığa başlangıç ve bitiş sayıları da
    dahildir. Örneğin; 8-11 saat aralığı: 8,9,10 ve 11 saatlerini kapsar.

    Listeler kullanılabilir. Liste; virgül ile ayrılmış sayılar dizesidir.
    Örneğin: ``1,2,5,9'' ve ``0-4,8-12''.

    Adım değerleri aralıklarla birlikte kullanılabilir. Bir aralıktan sonra
    `/<sayı>' şeklinde ifade edilir. Buradaki sayı adımlama değeridir.
    Örneğin;   "0-23/2"   saat   ifadesi,   V7   standartında
    "0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22" değerlerini ifade etmektedir. Adımlama
    bir yıldızdan `*'sonra da yapılabilir. "*/2" nin anlamı; her iki saatte
    bir demektir.

    "month" ve "day of week" alan adları için isimler de kullanılabilir.
    Büyük/küçük harf ayrımı olmaksızın ingilizce ismin ilk üç harfini
    kullanabilirsiniz. İsim aralıkları ve isim listelerini kullanamazsınız.

    6. alan (satırın geri kalanı kısmı) çalıştırılacak komutu belirtir.
    Satırsonu karakterine veya "%" işaretine kadar olan kısım, /bin/sh ya
    da crontab'ın SHELL ortam değişkenince  tanımlanmış  olan  kabuk
    tarafından  çalıştırılır.  Yüzde  işareti  `%',  `\' işareti ile
    öncelenmedikçe, satırsonu karakteri haline dönüşür ve ilk `%' den
    sonraki tüm bilgi, standart girdiye komut olarak gönderilir.

    Not - komutun çalıştırılacağı gün iki alandan ayarlanabilir: ayın günü
    ve haftanın günü. Her iki alanda belirli bir gün ile sınırlıysa (yani
    `*' değilse, yani belirtilmiş bir gün varsa), gerçek zaman bu iki
    değerden biri ile eşleşince, komut çalıştırılır. Örneğin; ``30 4 1,15 *
    5''  dizgesi bir komutu her ayın 1. ve 15. günleri saat 4:30'da, artı
    her Cuma çalıştırılır.

ÖRNEK CRON DOSYASI

    # komutları çalıştırmak için /bin/sh kullanılsın,
    # /etc/passwd'de belirtilen önemsizdir
    SHELL=/bin/sh
    # kimin crontab'ı olduğunu boşver, bütün çıktıları `paul'e postala
    MAILTO=paul
    #
    # hergün gece yarısından sonra beş dakika çalıştır
    5 0 * * *    $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
    # her ayın ilk günü saat 14:15 de çalıştır -- çıktılar paul'e postalansın
    15 14 1 * *   $HOME/bin/monthly
    # hafta içi (Pazartesi-Cuma) hergün saat 22:00'da çalıştır ve Joe'yu kızdır
    0 22 * * 1-5  mail -s "Saat 22:00" joe%Joe,%%Çocukların nerede?%
    23 0-23/2 * * * echo "her gün 00:23, 02:23, 04:23 de çalışır"
    5 4 * * sun   echo "her Pazar 4:05'de çalışır"

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/crontab  Sistem crontab dosyası

İLGİLİ BELGELER

    cron(8), crontab(1).

İLAVELER

    Haftanın günlerini belirtirken; hem 0. gün, hem de 7. gün Pazar olarak
    kabul edilecektir. BSD ve ATT bu konuda anlaşamamışlar gibi görünüyor.

    Listeler ve aralıklar aynı alan içinde birlikte olamazlar. "1-3,7-9"
    dizgesi ATT veya BSD cron'u tarafından reddedilecektir. cron komutu, bu
    dizge yerine "1-3" veya "7,8,9" şeklinde tanımlamaları kabul edecektir.

    Aralıklar  adımlama  içerebilir.  "1-9/2" , "1,3,5,7,9" ile aynı
    anlamdadır.

    Ay ve haftanın günleri isim olarak belirtilebilir.

    Ortam değişkenleri crontab içinden ayarlanabilir. BSD veya ATT'de alt
    süreçlere aktarılan ortam, /etc/rc içindekilerden birisidir.

    Komut çıktısı; crontab'ın sahibine postalanabilir (BSD bunu beceremez),
    crontab'ın sahibinden başkasına postalanabilir (SysV bunu beceremez)
    veya bu özellik kapatılabilir ve kimseye posta gönderilmez (SysV bunu
    da yapamaz).

YAZAN

    Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003