Provided by: help2man_1.40.4ubuntu1_amd64 bug

TÊN

    help2man - tạo một trang hướng dẫn đơn giản

TẢ

    `help2man' generates a man page out of `--help' and `--version' output.

    Usage: help2man [OPTION]... EXECUTABLE

    -n, --name=STRING
       description for the NAME paragraph

    -s, --section=SECTION
       section number for manual page (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       name of manual (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       source of program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       select locale (default "C")

    -i, --include=FILE
       include material from `FILE'

    -I, --opt-include=FILE
       include material from `FILE' if it exists

    -o, --output=FILE
       send output to `FILE'

    -p, --info-page=TEXT
       name of Texinfo manual

    -N, --no-info
       suppress pointer to Texinfo manual

    -l, --libtool
       exclude the `lt-' from the program name

    --help print this help, then exit

    --version
       print version number, then exit

    EXECUTABLE should accept `--help' and `--version' options and produce output on stdout
    although alternatives may be specified using:

    -h, --help-option=STRING
       help option string

    -v, --version-option=STRING
       version option string

    --version-string=STRING
       version string

    --no-discard-stderr
       include stderr when parsing option output

    Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.

TỆP BAO GỒM

    Cũng có thể bao gồm dữ liệu bổ sung trong kết xuất, dùng tuỳ chọn --include--opt-include Có một định dạng đơn giản:

      [phần]
      chuỗi

      /mẫu/
      chuỗi

    Khối văn bản định dạng *roff đúng nguyên văn được chèn vào kết xuất hoặc ở đầu của phần
    [phần] (không phân biệt chữ hoa/thường), hoặc đẳng sau một đoạn văn tương ứng với mẫu
    /mẫu/.

    Mẫu chấp nhận cú pháp của biểu thức chính quy Perl, và cũng cho phép dấu sửa đổi i, s hay
    m (xem perlre(1)).

    Dòng nào đẳng trước phần đầu tiên hoặc mẫu bắt đầu với « - » thì được xử lý dưới dạng tuỳ
    chọn. Dữ liệu khác (nếu có) bị bỏ qua mà không xuất chi tiết, và có thể được sử dụng làm
    ghi chú, từ khoá RCS v.v.

    Thứ tự xuất phần (đã bao gồm):

      TÊN
      TÓM TẮT
      MÔ TẢ
      TÙY CHỌN
      MÔI TRƯỜNG
      TỆP
      VÍ DỤ
      khác
      TÁC GIẢ
      THÔNG BÁO LỖI
      BẢN QUYỀN
      XEM THÊM

    Bắt cứ phần [NAME] hoặc [SYNOPSIS] nào xuất hiện trong tập tin bao gồm thì thay thế kết
    xuất tự động tạo (dù bạn vẫn còn có dịp ghi đè lên phần [NAME] bằng: --name nếu cần).

    NAME: TÊN SYNOPSIS: TÓM TẮT

    Các phần khác được thêm vào đầu của kết xuất tự động tạo cho những phần tiêu chuẩn đưa ra
    trên, hoặc được bao gồm tại other (bên trên) theo thứ tự gặp trong tập tin bao gồm.

TÍNH SẴN SÀNG

    Phiên bản mới nhất của bản phân phối này có sẵn sàng trực tuyến từ :

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

BẢN QUYỀN

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 Free
    Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions.
    There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

    Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>

XEM THÊM

    Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về help2man được bảo tồn dưới dạng một sổ tay Texinfo.  Nếu
    chương trình infohelp2man được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

       info help2man

    nên cho phép bạn truy cập đến sổ tay hoàn toàn.