Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_i386 bug

TÊN

    wesnoth - Trận chiến giành wesnoth, là trò chơi chiến thuật dựa trên
    lượt đi theo phong cách thần thoại

BNG TÓM TT
    wesnoth [TY CHN] [NG DN_N_D LIU]

 TẢ
    Trận chiến giành Wesnoth là trò chơi chiến thuật dựa trên lượt đi theo
    phong cách thần thoại.

    Đánh bạo tất cả kẻ thù sử dụng đơn vị lính nòng cốt được tuyển chọn
    tốt, quản lý nguồn tài nguyên của bạn bao gồm vàng và các ngôi làng.
    Mỗi đơn vị lính đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng; để chiến thắng,
    triển khai lực lượng của bạn để có lợi nhất trong khi ngăn cản đối
    phương làm tương tự. Khi đơn vị lính thu được kinh nghiệm, chúng đạt
    được những khả năng mới và trở nên mạnh mẽ hơn. Chơi bằng chính ngôn
    ngữ của bạn và thử thách khả năng khi đối đầu với đối phương đầy mưu
    mẹo được điều khiển bởi máy tính, hay tham gia vào cộng đồng rộng lớn
    Wesnoth của người chơi mạng. Từ tạo đơn vị lính, màn chơi hay chiến
    dịch của chính bạn và chia sẽ với những người khác.

TÙY CHN
    --bpp s
       đặt giá trị bit trên mỗi điểm ảnh. Ví dụ: --bpp 32

    -c, --campaign [<id_campaign>]
       goes directly to the campaign with id <id_campaign>. A selection
       menu will appear if no id was specified. Note: When using this
       switch please ensure that you specify the data directory path as
       the final argument aswell, otherwise the game will take the
       campaign/scenario id as the data dir.

    --campaign-difficulty <difficulty>
       The difficulty of the specified campaign (1 to max). If none
       specified, the campaign difficulty selection widget will appear.

    --campaign-scenario <id_scenario>
       The id of the scenario from the specified campaign. The default
       is the first scenario.

    --config-dir tn
       sets the user configuration directory to name under $HOME or "My
       Documents\My Games" for windows.  You can also specify an
       absolute path for the configuration directory outside the $HOME
       or "My Documents\My Games"

    --config-path
       in đường dẫn của thư mục chứa thiết lập người dùng và toát.

    --data-dir <directory>
       overrides the data directory with the one specified

    -d, --debug
       bật tùy chọn cho chế độ lệnh bổ sung trong trò chơi (vào trang
       wiki ở địa chỉ http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode để biết
       thêm chi tiết về chế độ lệnh).

    -e, --editor tp tin
       start the in-game map editor directly. If file is specified,
       equivalent to -l --load

    --fps hiển thị số khung hình mỗi giây trò chơi hiện giờ đang chạy, ở
       góc màn hình.

    -f, --fullscreen
       chạy trò chơi ở toàn màn hình.

    --gunzip sp xp.gz
       giải nén một tập tin ở định dạng gzip và lưu mà không để đuôi
       .gz. infile.gz sẽ bị bỏ đi .

    --gzip sp xp
       nén một tập tin ở định dạng gzip, lưu nó dưới tên infile.gz và
       bỏ infile.

    -h, --help
       hiển thị một tóm tắt về tùy chọn dòng lệnh cho tiêu chuẩn đầu
       ra, và thoát.

    -l, --load tp tin
       tải bản lưu trò chơi file từ thư mục lưu trò chơi chuẩn. Nếu tùy
       chọn -e hoặc --editor cũng được sử dụng, chạy trình sửa bản đồ
       với bản đồ từ tập tin file mở sẵn. Nếu đó là một thư mục, trình
       sửa bản đồ sẽ chạy với hộp thoại tải bản đồ mở sẵn.

    --log-cp=min 1,min 2,...
       đặt mức độ của miền dăng nhập. all có thể phù hợp với bất cứ
       miền đăng nhập nào. Các mức có sẵn: error, warning, info, debug.
       Theo mặc định sử dụng mức error.

    --logdomains [filter]
       lists defined log domains (only the ones containing filter if
       used) and exits

    --max-fps
       Số khung hình mỗi giây trò chơi có thể thể hiện, giá trị nên nằm
       giữa 1 và 1000, mặc định là 50.

    -m, --multiplayer
       chạy một trò chơi nhiều người chơi. Có những tùy choinj bổ sung
       có thể dùng chung với -m, --multiplayer như giải thích bên dưới.
       Chỉ những tùy chọn này mới có thể theo sau --multiplayer.

    --no-delay
       chạy trò chơi mà không có hoãn để kiểm nghiệm đồ họa. tùy chọn
       được bật sẵn bởi --nogui.

    --nocache
       tắt lưu trữ dữ liệu của trò chơi.

    --nomusic
       chạy trò chơi không có nhạc.

    --nosound
       chạy trò chơi không có âm thanh và nhạc.

    --path in tên của đường dẫn chứa dữ liệu trò chơi và thoát.

    --preprocess,  -p[=<define1>,<define2>,...]  <file/folder>  <target
    directory>
       preprocesses a specified file/folder. The file(s) will be
       written in specified target directory: a plain cfg file and a
       processed cfg file. If a folder is specified, it will be
       preprocessed recursively based on the known preprocessor rules.
       The  common  macroses  from  the data/core/macros will be
       preprocessed   before   the   specified   resources.
       define1,define2,... - the extra defines will be added before
       processing the files. If you want to add them you must add the
       '=' character before. If 'SKIP_CORE' is in the define list the
       data/core  won't   be   preprocessed.   Example:   -p
       ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial      ~/result     or
       -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN   ~/wesnoth/data/campaign/camp
       ~/result

    --preprocess-input-macros <source file>
       used only by the '--preprocess' command. Specifies a file that
       contains [preproc_define]s to be included before preprocessing.

    --preprocess-output-macros [<target file>]
       used only by the '--preprocess' command.  Will output all
       preprocessed macros in the target file. If the file is not
       specified the output will be file '_MACROS_.cfg' in the target
       directory of preprocess's command. This switch should be typed
       before the --preprocess command.

    -r XxY, --resolotion XxY
       đặt dồ phân giải màn hình. Ví dụ: -r 800x600

    -s, --server [ch]
       kết nối đến máy chủ được chỉ định trước nếu có, còn không kết
       nối đến máy chủ đầu tiên trong phần tùy chọn. Ví dụ: --server
       server.wesnoth.org

    --strict-validation
       validation errors are treated as fatal errors.

    -t, --test
       chạy trò chơi trong màn chơi nhỏ thử nghiệm.

    --validcache
       giả sử bộ nhớ hợp lệ. (nguy hiểm)

    -v, --version
       hiện phiên bản và toát.

    -w, --windowed
       chạy trò chơi trong chế độ cửa sổ.

    --with-replay
       phát lại trò chơi với tùy chọn --load.

Tùy chn cho --multiplayer
    Các tùy chọn cho phe cụ thể trong nhiều người chơi được đánh dấu bằng
    number. number phải được thay thế bằng số hiệu của phe. Thường là 1
    hoặc 2 nhưng phụ thuộc vào số người chơi có thể có ở màn chơi đã chọn.

    --ai_configs=gi tr
       chọn một tập tin tùy thích để dùng cho phe máy điều khiển này.

    --algorithms=gi tr
       chọn một thuật toán không chuẩn để sử dụng bởi phe máy điều
       khiển này. Giá trị có sẵn: idle_ai and sample_ai.

    --controllers=gi tr
       chọn người điều khiển cho phe này. Giá trị có sẵn: humanai.

    --era=gi tr
       sử dụng tùy chọn này để chơi sử dụng một thời đại đã chọn thay
       vì thời đại Default. Thời đại được chọn bởi một số nhận diện.
       Thời đại được mô tả trong tập tin data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       thoát một khi màng chơi kết thúc mà không hiện hộp thoại
       thắng/thua cần người chơi phải nhấn nút đồng ý. Đây của sử dùng
       cho việc kiểm nghiệm có thể lập trình được.

    --nogui
       chạy trò chơi không có giao diện người dùng. Phải hiện lên trước
       khi --multiplayer để cả hiệu quả mong muốn.

    --parms=tn:gi tr
       đặt thông số bổ sung cho phe này. Thông số này phụ thuộc và tùy
       chọn sử dụng với --controller--algorithm. Nó chỉ hưu ích với
       ai đang tự thiết kế trí tuệ máy (AI) của riêng mình. (chưa có tư
       liệu hoàn chỉnh)

    --scenario=gi tr
       chọn một màn nhiều người chơi bởi số nhận diện. Số nhận diện của
       màn chơi mặc định là multiplayer_The_Freelands.

    --sides=gi tr
       chọn một liên minh của thời đại hiện thời cho phe này. Liên minh
       được chọn bởi một số nhận diện. Liên minh được mô tả trong tập
       tin data/multiplayer.cfg.

    --turns=gi tr
       đặt số lượt đi cho màn chơi đã chọn. Mặc định là 50.

TÌNH TRNG THOÁT
    Tình trạng thoát bình thường là 0. Tình trạng thoát 1 biểu thị một lỗi
    khởi tạo (SDL, đoạn phim, phông chữ, vân vân). Tình trạng thoát 2 biểu
    thị một lỗi với tùy chọn dòng lệnh.

TÁC GIẢ
    Viết bởi David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Chỉnh sửa bởi Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>
    và Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Trang  hướng  dẫn  này  vốn  được  viết  bởi  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Truy cập trang chủ chính thức: http://www.wesnoth.org/

BN QUYN
    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Đây là Phần mềm Tự do; được cấp phép GPL phiên bản 2, được công bố bởi
    Free Software Foundation (Tổ chức phần mềm tự do). KHÔNG có sự đảm bảo;
    kể cả cho KHẢ NĂNG ĐEM LẠI LỢI NHUẬN HAY LỢI ÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ
    THỂ.

Cũng xem

    wesnothd(6).