Provided by: wesnoth-1.10-server_1.10.2-1_i386 bug

T^EN

    wesnothd - tin trinh nn cho mng li nhiu ngi chi Trn chin gianh Wesnoth

BNG T'OM TT

    wesnothd [-dv] [-c ng dn] [-p cng] [-t s] [-T s]
    wesnothd -V

M^O T

    Qun ly cac tro chi nhiu ngi chi Trn chin gianh Wesnoth. Truy cp
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration bit nhng lnh nao c
    may ch chp nhn qua may khach wesnoth hoc fifo.

T`UY CHN

    -c ng dn, --config ng dn
       xac nh cho wesnothd ni cha tp tin thit lp s dng. Xem phn THIT
       LP M'AY CH di ay cho cu phap. Bn co th ti li thit lp vng cach gi
       lnh SIGHUP n tin trinh ca may ch.

    -d, --daemon
       chy wesnothd nh mt tin trinh nn.

    -h, --help
       noi cho bn bit tuy chn dong lnh lam gi.

    --log-cp=min 1,min 2,...
       t mc ca min ng nhp. all co th s dng phu hp vi bt k min ng nhp
       nao. Cac mc co sn: error, warning, info, debug. Mc nh la mc
       error c s dng va mc info cho min server.

    -p cng, --port cng
       kt may ch vi mt cng ch nh. Nu khong co cng nao c ch nh, cng
       15000 s c s dng.

    -t s, --threads s
       t s lng ti a cho ch ang i cho mng li vao/ra la n (mc nh:
       5, max: 30).

    -T s, --max-threads s
       t s lng ti a cho ch s c to ra. Nu t la 0 thi s khong co gii hn
       (mc nh: 0).

    -V, --version
       hin s phien bn va thoat.

    -v, --verbose
       bt ch ng nhp g li.

THIT LP M'AY CH

  C'u ph'ap chung l`a:
    [tag]

       ch`ia kh'oa="gi'a tr"

       ch`ia kh'oa="gi'a tr,gi'a tr,..."

    [/tag]

  To`an b c'ac ph'im:
    allow_remote_shutdown
       Nu t la no (mc nh), shut_down va yeu cu khi ng li s b b qua tr
       khi chung n t fifo. t la yes cho phep tt t xa thong qua mt
       /query bi mt ngi qun tr.

    ban_save_file
       ay hay co lien quan n mt tp tin (nh dng nen gzip) ma may ch co
       th vit va c. Lnh cm s c lu va tp tin nay va c c li khi khi ong
       may ch.

    compress_stored_rooms
       Xac nh xem cac tp tin ca cac phong nen c c va ghi dng nen. Mc
       nh la yes.

    connections_allowed
       S kt ni cho phep t cung mt a ch IP. 0 la vo hn. (mc nh: 5)

    disallow_names
       Ten/bit danh khong c may ch chp nhn. * va ? t cac mu ky t i din
       c h tr. Xem glob(7) bit them chi tit. Gia tr mc nh (c s dng nu
       khong    co    gi    c    ch    nh)    la:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       ng dn n fifo bn co th lp li lnh cho may ch n (ging nh /query ...
       t wesnoth). Nu khong c ch nh mc nh n ng dn thi gian bien dch (mc
       nh: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       S tin nhn c phep trong messages_time_period. (mc nh: 4)

    messages_time_period
       Khong thi gian (tinh bng giay) phat hin tin nhn tran ngp. (mc
       nh: 10 giay)

    motd  Tin nhn trong ngay.

    new_room_policy
       Xac nh ai co th to phong mi tren may ch. Gia tr co sn la
       everyone, registered, admin va nobody, va cho phep tng ng vi tt
       c mi ngi, ngi dung a ng ky, qun tr hay tt khong cho to phong mi.
       Gia tr mc nh la everyone.

    passwd Mt khu c s dng  co quyn qun tr (thong qua /query admin
       password).

    replay_save_path
       Th mc ni may ch cha cac tp tin phat li. (ng quen cac du /!) Mc
       nh la `' ngha la th mc ma wesnothd c bt u nhp.

    restart_command
       Lenh ma may ch s dng khi chy mt tin trinh may ch mi thong qua
       lnh restart. (ch co th a ra thong qua fifo. Xem phn thit lp
       allow_remote_shutdown)

    room_save_file
       ng dn n tp tin ni thong tin v cac phong c lu tr. Tp tin nay c c
       tren may ch luc khi ng va c vit vao sau o. Nu rng hay khong c t,
       cac phong khong c ti hay lu.

    save_replays
       Xac nh liu may ch co t ng lu tp tin phat li ca cac tro chi. (mc
       nh: false)

    versions_accepted
       Mt danh sach cac chui phien bn c chp nhn bi may ch c ngn cach bi
       du phy. * va ? t cac ky t i din c h tr. (mc nh la phien bn
       wesnoth tng ng)
       Vi d: versions_accepted="*" chp nhn bat k chui phien bn nao.

    user_handler
       Ten ca ch qun ly ngi dung s dng. Cac ch qun ly ngi dung co sn
       hin ti la forum (kt ni wesnothd ti mt c s d liu phpbb ca din an)
       va sample (mt s thc hin mu ca ch qun ly ngi dung, nu bn s dng
       ch nay tren bt c iu gi tht s thi bn ang ien). Gia tr mc nh la
       forum. Bn cng phi them vao mt phn [user_handler], tham kho ben
       di.

  To`an b c'ac th:
    [redirect] Mt th ch nh mt may ch chuyn hng t may khach vi mt phien bn
    nht nh.

       host  a ch ca may ch chuyn hng n.

       port  Cng kt ni ti:

       version
           Mt danh sach cac phien bn chuyn hng c ngn cach bi du
           phy. hot ng tng t nh versions_accepted i vi cac ky t i
           din.

    [ban_time] Mt th  nh ngha mt t khoa thun tin cm tm thi trong mt thi
    gian.

       name  Ten s dng tham kho thi gian cm.

       time  nh khong thi gian. nh dng la: %d[%s[%d%s[...]]] trong o
           %s la s (giay), m (phut), h (gi), D (ngay), M (thang) or
           Y (nm) va %d la mt s. Nu khong co thong s b sung thi gi
           nh la phut (m). Vi d: time="1D12h30m" co kt qu la pht
           trong 1 ngay, 12 gi va 30 phut.

    [proxy] Mt th thong bao cho may ch hot ng nh mt ngi y quyn va chuyn
    tip yeu cu ca may khach a kt ni n mt may ch ch nh. Chp nhn cac khoa
    ging nh [redirect].

    [user_handler] Thit lp ch qun ly ngi dung. Cac khoa thay i ph thuc vao
    ch  qun ly ngi dung nao c t vi khoa user_handler. Nu khong co phn
    [user_handler] trong thit lp thi may ch s chy ma khong co dch v ng ky
    bit danh.

       db_host
           (for user_handler=forum) Ten min ca may ch c s d liu

       db_name
           (for user_handler=forum) Ten ca c s d liu

       db_user
           (for user_handler=forum) Ten ma ngi dung s dng ng nhp
           vao c s d liu

       db_password
           (for user_handler=forum) Mt khu ca ngi dung nay

       db_users_table
           (for user_handler=forum) Ten ca bng din an phpbb ca bn
           lu d liu ngi dung ca no  o. Nhiu kh nng ay s la
           <table-prefix>_users (vi d phpbb3_users).

       db_extra_table
           (for user_handler=forum) Ten ca bng ma wesnothd s lu d
           liu ca chinh no v ngi dung. Bn s phi th cong to bng nay,
           vi d: CREATE TABLE <table-name>(username VARCHAR(255)
           PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT
           0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (for user_handler=sample) Bit danh a ng ky s ht hn sau mt
           khong thi gian (tinh bng ngay).

    [mail] Thit lp mt may ch SMTP qua o ch o qun ly ngi dung co th gi mail.
    Hin ti ch c s dng bi ch qun ly ngi dung mu.

       server Ten min ca may ch mail

       username
           Ten ngi dung ng nhp vao may ch mail.

       password
           Mt khu ca ngi dung nay.

       from_address
           a ch tr li n mail ca bn.

       mail_port
           Cng ma may ch mail ca bn ang chy. Mc nh la 25.

T`INH TRNG THO'AT

    Tinh trng thoat la 0 khi may ch a thoat mt cach ung n. Tinh trng thoat
    la 2 ch ra mt li vi tuy chn dong lnh.

T'AC GI

    Vit bi David White <davidnwhite@verizon.net>. Chnh sa bi Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton.de@gmail.com>      va      Thomas     Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>. Trang hng dn nay vn c vit bi Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Truy cp trang ch chinh thc: http://www.wesnoth.org/

BN QUYN

    Copyright (C) 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    ay la Phn mm T do; c cp phep GPL phien bn 2, c cong b bi Free Software
    Foundation (T chc phn mm t do). KHONG co s m bo; k c cho KH NNG EM LI
    LI NHUN HAY LI ICH CHO MT MC ICH C TH.

Cng xem

    wesnoth(6).