Provided by: wesnoth-1.10-server_1.10.2-1_i386 bug

TÊN

    wesnothd - tiến trình nền cho mạng lưới nhiều người chơi Trận chiến
    giành Wesnoth

BNG TÓM TT
    wesnothd [-dv] [-c ng dn] [-p cng] [-t s] [-T s]
    wesnothd -V

 TẢ
    Quản lý các trò chơi nhiều người chơi Trận chiến giành Wesnoth. Truy
    cập http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration để biết những lệnh
    nào được máy chủ chấp nhận qua máy khách wesnoth hoặc fifo.

TÙY CHN
    -c ng dn, --config ng dn
       xác định cho wesnothd nơi chứa tập tin thiết lập để sử dụng. Xem
       phần THIT LP MÁY CHỦ dưới đây cho cú pháp. Bạn có thể tải lại
       thiết lập vằng cách gửi lệnh SIGHUP đến tiến trình của máy chủ.

    -d, --daemon
       chạy wesnothd như một tiến trình nền.

    -h, --help
       nói cho bạn biết tùy chọn dòng lệnh làm gì.

    --log-cp=min 1,min 2,...
       đặt mức độ của miền đăng nhập. all có thể sử dụng để phù hợp
       với  bất  kỳ  miền  đăng nhập nào. Các mức độ có sẵn:
       error, warning, info, debug. Mặc định là mức độ error được sử
       dụng và mức độ info cho miền server.

    -p cng, --port cng
       kết máy chủ với một cổng chỉ định. Nếu không có cổng nào được
       chỉ định, cổng 15000 sẽ được sử dụng.

    -t s, --threads s
       đặt số lượng tối đa cho chủ đề đang đợi cho mạng lưới vào/ra là
       n (mặc định: 5, max: 30).

    -T s, --max-threads s
       đặt số lượng tối đa cho chủ đề sẽ được tạo ra. Nếu đặt là 0 thì
       sẽ không có giới hạn (mặc định: 0).

    -V, --version
       hiện số phiên bản và thoát.

    -v, --verbose
       bật chế độ đăng nhập gỡ lỗi.

THIT LP MÁY CH pháp chung là:
    [tag]

       cha kha="gi tr"

       cha kha="gi tr,gi tr,..."

    [/tag]

  Toàn bcác phím:
    allow_remote_shutdown
       Nếu đặt là no (mặc định), shut_down và yêu cầu khởi động lại sẽ
       bị bỏ qua trừ khi chúng đến từ fifo. Đặt là yes để cho phép tắt
       từ xa thông qua một /query bởi một người quản trị.

    ban_save_file
       Đày đủ hay có liên quan đến một tập tin (định dạng nén gzip) mà
       máy chủ có thể viết và đọc. Lệnh cấm sẽ được lưu và tập tin này
       và được đọc lại khi khởi đông máy chủ.

    compress_stored_rooms
       Xác định xem các tập tin của các phòng nên được đọc và ghi ở
       dạng nén. Mặc định là yes.

    connections_allowed
       Số kết nối cho phép từ cùng một địa chỉ IP. 0 là vô hạn. (mặc
       định: 5)

    disallow_names
       Tên/biệt danh không được máy chủ chấp nhận. *? từ các mẫu ký
       tự đại diện được hỗ trợ. Xem glob(7) để biết thêm chi tiết. Giá
       trị mặc định (được sử dụng nếu không có gì được chỉ định) là:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Đường dẫn đến fifo bạn có thể lặp lại lệnh cho máy chủ đến
       (giống như /query ... từ wesnoth). Nếu không được chỉ định mặc
       định  đến  đường  dẫn  thời  gian  biên dịch (mặc định:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Số tin nhắn được phép trong messages_time_period. (mặc định: 4)

    messages_time_period
       Khoảng thời gian (tính bằng giây) phát hiện tin nhắn tràn ngập.
       (mặc định: 10 giây)

    motd  Tin nhắn trong ngày.

    new_room_policy
       Xác định ai có thể tạo phòng mới trên máy chủ. Giá trị có sẵn là
       everyone, registered, adminnobody, và cho phép tương ứng với
       tất cả mọi người, người dùng đã đăng ký, quản trị hay tắt không
       cho tạo phòng mới. Giá trị mặc định là everyone.

    passwd Mật khẩu được sử dụng để có quyền quản trị (thông qua /query
       admin password).

    replay_save_path
       Thư mục nơi máy chủ chứa các tập tin phát lại. (đừng quên các
       dấu /!) Mặc định là `' nghĩa là thư mục mà wesnothd được bắt đầu
       nhập.

    restart_command
       Lênh mà máy chủ sử dụng để khởi chạy một tiến trình máy chủ mới
       thông qua lệnh restart. (chỉ có thể đưa ra thông qua fifo. Xem
       phần thiết lập allow_remote_shutdown)

    room_save_file
       Đường dẫn đến tập tin nơi thông tin về các phòng được lưu trữ.
       Tập tin này được đọc trên máy chủ lúc khởi động và được viết vào
       sau đó. Nếu rỗng hay không được đặt, các phòng không được tải
       hay lưu.

    save_replays
       Xác định liệu máy chủ có tự động lưu tập tin phát lại của các
       trò chơi. (mặc định: false)

    versions_accepted
       Một danh sách các chuỗi phiên bản được chấp nhận bởi máy chủ
       được ngăn cách bởi dấu phẩy. *? từ các ký từ đại diện được
       hổ trợ. (mặc định là phiên bản wesnoth tương ứng)
       Ví dụ: versions_accepted="*" chấp nhận bât kỳ chuỗi phiên bản
       nào.

    user_handler
       Tên của chế độ quản lý người dùng để sử dụng. Các chế độ quản lý
       người dùng có sẵn hiện tại là forum (kết nối wesnothd tới một cơ
       sở dữ liệu phpbb của diễn đàn) và sample (một sự thực hiện mẫu
       của chế độ quản lý người dùng, nếu bạn sử dụng chế độ này trên
       bất cứ điều gì thật sự thì bạn đang điên). Giá trị mặc định là
       forum. Bạn cũng phải thêm vào một phần [user_handler], tham khảo
       bên dưới.

  Toàn bcác th:
    [redirect] Một thẻ để chỉ định một máy chủ để chuyển hướng từ máy khách
    với một phiên bản nhất định.

       host  Địa chỉ của máy chủ để chuyển hướng đến.

       port  Cổng kết nối tới:

       version
           Một danh sách các phiên bản để chuyển hướng được ngăn
           cách  bởi  dấu  phẩy.  hoạt  đọng  tương  tự  như
           versions_accepted đối với các ký tự đại diện.

    [ban_time] Một thẻ để định nghĩa một từ khóa thuận tiện để cấm tạm thời
    trong một thời gian.

       name  Tên sử dụng để tham khảo thời gian cấm.

       time  Định khoảng thời gian. Định dạng là: %d[%s[%d%s[...]]]
           trong đó %s là s (giây), m (phút), h (giờ), D (ngày), M
           (tháng) or Y (năm) và %d là một số. Nếu không có thông số
           bổ sung thì giả định là phút (m). Ví dụ: time="1D12h30m"
           có kết quả là phạt trong 1 ngày, 12 giờ và 30 phút.

    [proxy] Một thẻ thông báo cho máy chủ để hoạt động như một người ủy
    quyền và chuyển tiếp yêu cầu của máy khách đã kết nối đến một máy chủ
    chỉ định. Chấp nhận các khóa giống như [redirect].

    [user_handler] Thiết lập chế độ quản lý người dùng. Các khóa thay đổi
    phụ thuộc vào chế độ quản lý người dùng nào được đặt với khóa
    user_handler. Nếu không có phần [user_handler] trong thiết lập thì máy
    chủ sẽ chạy mà không có dịch vụ đăng ký biệt danh.

       db_host
           (for user_handler=forum) Tên miền của máy chủ cơ sở dữ
           liệu

       db_name
           (for user_handler=forum) Tên của cơ sở dữ liệu

       db_user
           (for user_handler=forum) Tên mà người dùng sử dụng để
           đăng nhập vào cơ sở dữ liệu

       db_password
           (for user_handler=forum) Mật khẩu của người dùng này

       db_users_table
           (for user_handler=forum) Tên của bảng để diễn đàn phpbb
           của bạn lưu dữ liệu người dùng của nó ở đó. Nhiều khả
           năng đây sẽ là <table-prefix>_users (ví dụ phpbb3_users).

       db_extra_table
           (for user_handler=forum) Tên của bảng mà wesnothd sẽ lưu
           dữ liệu của chính nó về người dùng. Bạn sẽ phải thủ công
           tạo bảng này, ví dụ: CREATE TABLE <table-name>(username
           VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT
           NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL
           DEFAULT 0);

       user_expiration
           (for user_handler=sample) Biệt danh đã đăng ký sẽ hết hạn
           sau một khoảng thời gian (tính bằng ngày).

    [mail] Thiết lập một máy chủ SMTP qua đó chế đó quản lý người dùng có
    thể gửi mail. Hiện tại chỉ được sử dụng bởi chế độ quản lý người dùng
    mẫu.

       server Tên miền của máy chủ mail

       username
           Tên người dùng để đăng nhập vào máy chủ mail.

       password
           Mật khẩu của người dùng này.

       from_address
           Địa chỉ trả lời đến mail của bạn.

       mail_port
           Cổng mà máy chủ mail của bạn đang chạy. Mặc định là 25.

TÌNH TRNG THOÁT
    Tình trạng thoát là 0 khi máy chủ đã thoát một cách đúng đắn. Tình
    trạng thoát là 2 chỉ ra một lỗi với tùy chọn dòng lệnh.

TÁC GIẢ
    Viết bởi David White <davidnwhite@verizon.net>.  Chỉnh sửa bởi Nils
    Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>,  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>     và      Thomas      Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Trang hướng dẫn này vốn được viết bởi
    Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Truy cập trang chủ chính thức: http://www.wesnoth.org/

BN QUYN
    Copyright © 2003-2011 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Đây là Phần mềm Tự do; được cấp phép GPL phiên bản 2, được công bố bởi
    Free Software Foundation (Tổ chức phần mềm tự do). KHÔNG có sự đảm bảo;
    kể cả cho KHẢ NĂNG ĐEM LẠI LỢI NHUẬN HAY LỢI ÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ
    THỂ.

Cũng xem

    wesnoth(6).