Provided by: po-debconf_1.0.16+nmu2ubuntu1_all bug

TÊN

    po-debconf — giới thiệu

 TẢ
    Mục đích của "debconf" là làm cho tiến trình cấu hình gói là thân thiện
    với người dùng. Để đạt được, quan trọng là đảm bảo mỗi người dùng sẽ
    thấy câu hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Người dịch yêu cầu một khuôn khổ để
    dịch dễ dàng mà không cần theo dõi tiến trình phát triển gói phần mềm.
    "po-debconf" đã được thiết kế để chạy đúng với các công cụ "gettext"
    tiêu chuẩn khi dịch tập tin mẫu debconf.

THÊM HTRI18N VÀO TP TIN MU DEBCONF
    Muốn thêm hỗ trợ debconf vào gói thì bạn đã ghi một tập tin mẫu chứa
    văn bản tiếng Anh (ngôn ngữ gốc). Để thêm khả năng hỗ trợ tiến trình
    quốc tế hoá (i18n) vào gói, bạn cần phải:

    · Tạo debian/po/POTFILES.in
      Tập tin này chứa danh sách các mẫu chủ. Bình thường nó chứa chỉ một
      dòng riêng lẻ:

       [type: gettext/rfc822deb] templates

      Đường dẫn tương đối với thư mục cha.

    · Thêm một dấu gạch dưới vào trước mọi trường có thể dịch được trong
    mỗi mẫu
      Bình thường có thể dịch được các trường kiểu "Description",
      "Choices" và đôi khi "Default".

    · Chạy debconf-updatepo
      Tiến trình này sẽ tạo tập tin debian/po/templates.pot mà người dịch
      sẽ dịch sang ngôn ngữ khác.

    · Thêm vào debian/control một quan hệ phụ thuộc xây dựng vào
    "po-debconf".

CP NHT MU
    Để giúp đỡ người dịch thì bạn nên bảo tồn một gói phần mềm có các tập
    tin PO hiện thời. (Không thì người dịch hoài phí thì giờ vì dịch chuỗi
    vô ích.) Để cứ cập nhật các tập tin PO, hãy gọi câu lệnh theo đây
    (không có đối số):

     $ debconf-updatepo

    Để duy trì các tập tin PO hiện thời, bạn nên chạy lệnh này mỗi lần thay
    đổi chuỗi tiếng Anh trong mẫu. Cũng nên chạy nó khi bạn nhận bản dịch
    mới hay bản dịch đã cập nhật, vì người dịch có thể đã dịch tập tin PO
    cũ.

    Nếu bạn thay tên, thêm hay gỡ bỏ bất kỳ tập tin mẫu, cũng nhớ để chỉnh
    sửa tập tin debian/po/POTFILES.in một cách tương ứng. Không thì một số
    chuỗi tiếng Anh bị thiếu trong tập tin PO; các chuỗi tiếng Anh này sẽ
    được hiển thị cho người dùng xem, thậm chí nếu các tập tin PO đã được
    dịch hoàn toàn.

    Chương trình debconf-updatepo là luỹ đẳng: nó sửa đổi tập tin PO chỉ
    nếu nội dung bị cập nhật. Vì vậy phương pháp tốt nhất cung cấp các tập
    tin PO hiện thời trong gói mã nguồn là gọi câu lệnh này từ đích "clean"
    của tập tin debian/rules.

    Ghi chú rằng bạn cần phải chạy debconf-updatepo thậm chí nếu bạn sử
    dụng dh_installdebconf. Hàm thứ hai này gọi po2debconf mà từng gọi
    debconf-updatepo nếu phát hiện tập tin bị lỗi thời, nhưng không còn là
    trường hợp lại vì hai lý do :

    1. po2debconf nhờ nhãn giờ để phát hiện tập tin bị lỗi thời, và có thể
     không chạy đúng khi dùng "pbuilder" hoặc nếu bản dịch cũ đã được lưu
     vào đĩa sau khi mẫu bị sửa đổi.

    2. dh_installdebconf được gọi đã lâu sau khi tạo ra tập tin ".diff.gz".

TRN BN DCH VI BN GC
    Bạn cần phải kiểm tra các bản dịch được hợp nhất trong gói đã xây dựng
    khi nó được biên dịch. Bạn có thể tự kiểm tra, hoặc tự động kiểm tra
    bằng cách sử dụng văn lệnh dh_installdebconf (hãy đảm bảo có một quan
    hệ phụ thuộc xây dựng đặt phiên bản với "debhelper (>= 4.1.16)").

    Để tự kiểm tra, bạn cần phải trộn các mẫu với các bản dịch vào lúc biên
    dịch (và đặt quan hệ phụ thuộc xây dựng với "po-debconf") như thế:

     $ po2debconf debian/templates > debian/tmp/DEBIAN/templates

    BE CAREFUL: hai tập tin tên templates không phải trùng nhau. Tập tin
    thứ nhất chứa chỉ văn bản gốc (thường là tiếng Anh), và đánh dấu một số
    trường cần dịch, còn tập tin thứ hai chứa tất cả các ngôn ngữ. Vì vậy
    bạn KHÔNG thể giữ chỉ những mẫu đã trộn: có giữ thì bạn không thể xử lý
    mỗi bản dịch được đệ trình.

MU CHMI
    Định dạng nguồn tập tin mẫu mới là gần trùng với một của những tập tin
    mẫu đã phát hành, nhưng mỗi trường có thể dịch được có dấu gạch dưới
    nằm trước. Thí dụ :

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive
     Default: Dialog
     _Description: Interface to use for configuring packages:
     Packages that use debconf for configuration share a common look and
     feel. You can select the type of user interface they use.
     .
     The dialog frontend is a full-screen, character based interface,
     while the readline frontend uses a more traditional plain text
     interface, and the gnome frontend is a modern X interface. The
     editor frontend lets you configure things using your favorite text
     editor. The noninteractive frontend never asks you any questions.

  XDANH SÁCH TÙY CHN
    Kể từ "po-debconf" 0.6.0, trường đã địa phương hoá có thể chứa hai dấu
    gạch dưới đi trước. Trong trường hợp này, giá trị trường nên là một
    danh sách các giá trị định giới bằng dấu phẩy, mỗi chuỗi msgid thì chứa
    một giá trị. Do đó, nếu mẫu ví dụ trước chứa

     __Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive

    thì tạo 5 chuỗi msgid khác nhau. Ghi chú rằng dấu cách nằm sau dấu phẩy
    không có nghĩa.

    Có một danh sách sự chọn không bao giờ biến đổi thì "_Choices" là đúng.
    Tuy nhiên, chia tách danh sách như vậy có thể giúp tránh lỗi thường gặp
    trong bản dịch (v.d. bỏ sót một sự chọn, sử dụng dấu phẩy không tiêu
    chuẩn). Vì lý do này, rất khuyên bạn sử dụng "__Choices" để thay thế.

    Tiếc là nếu bạn chuyển đổi từ "_Choices" sang "__Choices" thì cũng làm
    cho mọi chuỗi dịch là dịch mờ (fuzzy). Tuy nhiên, có một phương pháp
    chuyển đổi như thế mà không mất trạng thái về chuỗi dịch (phương pháp
    này yêu cầu "po-debconf" >= 1.0). Muốn chuyển đổi mẫu ví dụ trước sang
    "__Choices": trước tiên cần sao chép tập tin templates vào một tập tin
    tạm thời.

     $ cp debian/templates debian/foo

    Sửa debian/foo, giữ chỉ những trường "Template", "Type" và "_Choices"
    mà nằm trong thí dụ này.

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Noninteractive

    Chạy debconf-gettextize với hai cờ "--merge" và "--choices" để xây dựng
    các tập tin PO như thể là "__Choices" đã được ghi, và trộn các tập tin
    PO này với các tập tin đã tồn tại:

     $ debconf-gettextize --merge --choices debian/foo

    Cuối cùng bạn cần phải gỡ bỏ foo và tự chỉnh sửa debian/templates để
    thay thế "_Choices" bằng "__Choices" trước khi chạy debconf-updatepo.

  GHI CHÚ DÀNH CHO NGƯI DCH
    Các nhà duy trì "Dpkg" đã quyết định rằng theo quy ước mỗi dòng bắt đầu
    với dấu thăng ("#") là chú thích trong tập tin debian/control:
    "po-debconf" cũng theo quy ước này. Kể từ "po-debconf" 0.8.0, các chú
    thích như vậy được ghi vào tập tin PO, và có thể chứa thông tin hữu ích
    cho người dịch. Hơn nữa, các phiên bản "po-debconf" trước bỏ qua mọi
    dòng không chứa dấu hai chấm, vì vậy nếu chú thích không chứa dấu hai
    chấm thì không cần thêm quan hệ phụ thuộc xây dựng lập phiên bản đối
    với "po-debconf". Thí dụ :

     Template: debconf/button-yes
     Type: text
     # Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
     _Description: Yes

    Chú thích đặc biệt đã được giới thiệu trong "po-debconf" 1.0 để quản lý
    chuỗi chứa vài mục khác nhau (như trong trường Choices) hay vài đoạn
    văn khác nhau (như Description). Hai chỉ thị này cho nhà phát triển
    điều khiển hữu ích hơn thông tin được hiển thị cho người dịch. Chú
    thích này theo dạng "#flag:directive"; các chỉ thị được diễn tả bên
    dưới.

    translate:spec, translate!:spec
     Đánh dấu chỉ một số mục là « có thể dịch được »; spec là danh sách
     con số định giới bằng dấu phẩy, nó xác định những chuỗi nào sẽ được
     in ra tập tin PO. Cũng có thể xác định phạm vi bằng dấu trừ (v.d.
     "2-6"), và dấu sao ("*") có nghĩa « mọi chuỗi ». Chẳng hạn, đối với

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate:3,4
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     Hai mục "Enter manually" và "Do not mount it" sẽ xuất hiện trong tập
     tin PO, nhưngkhông phải hai mục "/dos" và "/windows". Có dấu chấm
     than nằm sau từ khoá translate thì spec xác định những chuỗi nào sẽ
     bị hủy ra tập tin PO: các chuỗi khác được in ra. Thí dụ trước tương
     tự với

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate!:1,2
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     Có thể áp dụng cùng từ khoá cho trường Description để đảm bảo một số
     chuỗi riêng sẽ không được dịch.

      Template: partman-crypto/options_missing
      Type: error
      #flag:translate!:3
      _Description: Required encryption options missing
       The encryption options for ${DEVICE} are incomplete. Please
       return to the partition menu and select all required options.
       .
       ${ITEMS}

     Nhưng mà trường hợp này nguy hiểm, vì ngữ cảnh có thể bị hủy ra tập
     tin PO: hãy ghi chú để cho người dịch thông tin cần thiết.

    comment:spec, comment!:spec
     Ghi chú đúng bên dưới chỉ thị này áp dụng cho những chuỗi được ghi
     rõ bởi spec, mà được xác định bên trên. Mặc định là ghi chú được ghi
     vào đằng trước một trường có thể dịch được thì được in ra cùng với
     tất cả các chuỗi thuộc về trường đó. (Ghi chú : dùng "po-debconf" <
     1.0, ghi chú được ghi chỉ với chuỗi thứ nhất.)

      Template: arcboot-installer/prom-variables
      Type: note
      # Translators, the 4th string of this description has been dropped
      # from PO files. It contains shell commands and should not be
      # translated.
      #flag:comment:3
      # "Stop for Maintenance" should be left in English
      #flag:translate!:4
      _Description: Setting PROM variables for Arcboot
       If this is the first Linux installation on this machine, or if the
       hard drives have been repartitioned, some variables need to be set
       in the PROM before the system is able to boot normally.
       .
       At the end of this installation stage, the system will reboot.
       After this, enter the command monitor from the "Stop for
       Maintenance" option, and enter the following commands:
       .
        setenv OSLoader arcboot
        setenv OSLoadFilename Linux
       .
       You will only need to do this once. Afterwards, enter the "boot"
       command or reboot the system to proceed to the next stage of the
       installation.

     Thí dụ bên trên có một ghi chú mà không dùng chỉ thị
     "#flag:comment", vào đó một "#flag:comment:*" ngầm được thêm. Ghi
     chú này xuất hiện với mọi chuỗi, nhưng lời về Stop for Maintenance
     được in ra chỉ đằng trước chuỗi thích hợp.

    partial
     Từ khoá này báo po2debconf nên giữ lại các chuỗi đã dịch, thậm chí
     nếu chưa dịch mọi chuỗi. Hãy sử dụng cẩn thận: từ khoá này đã được
     giới thiệu nhằm mục đích chính xác.

  THÔNG BÁO NGƯI DCH TRƯC KHI TI LÊN
    Dù người dịch có thể thấy bản dịch cũ trên các trang Web trạng thái
    (xem dưới), và gửi đắp vá để bao gồm trong bản tải lên về sau, người
    dịch (giống như nhà phát triển) có ít thời gian rảnh. Để tiết kiệm thời
    gian cho cả hai nhà phát triển và người dịch, và cải tiến tiến trình
    liên lạc giữa cả hai, Dự án Debian cung cấp một công cụ chuyên dụng,
    podebconf-report-po. Dùng công cụ này, bạn có thể yêu cầu người dịch
    trước cập nhật bản dịch (v.d. 2 tuần đằng trước ngày tải lên), cuối
    cùng nhận nhiều bản dịch được cập nhật hơn. Rất khuyên nhà phát triển
    sử dụng công cụ này.

GRI
    debconf-loadtemplate không chấp nhận tập tin mẫu có mã đánh dấu quốc tế
    hoá. Tuy nhiên, nó có phải chấp nhận một tập tin hoà trộn, thì nếu bạn
    từng gỡ rối thiết lập debconf như thế

     rm /tmp/{config,templates}.dat{,-old}
     debconf-loadtemplate debian/templates
     DEBIAN_PRIORITY=low debconf -freadline debian/config configure 28.0

    bây giờ bạn cần phải sử dụng (v.d.):

     po2debconf debian/templates > debian/tmp/DEBIAN/templates
     rm /tmp/{config,templates}.dat{,-old}
     debconf-loadtemplate debian/tmp/DEBIAN/templates
     DEBIAN_PRIORITY=low debconf -freadline debian/config configure 28.0

CN THN
    · "Debconf" 1.2.0 nhận ra trường theo dạng Name-lang.encoding, v.d.
     "Description-de.ISO-8859-1" hay "Choices-vi.UTF-8". Mặc định là
     po2debconf ghi các tập tin mẫu theo định dạng mới đó. "debconf" cũ sẽ
     bỏ qua các trường này, chỉ hiển thị văn bản gốc (thường là tiếng
     Anh). Xem po2debconf(1) để biết cách thay đổi bảng mã và định dạng
     kết xuất.

    · Một chuỗi tiếng Anh đưa ra có thể nhận bằng mỗi ngôn ngữ chỉ một bản
     dịch duy nhất. Không thể cung cấp được hai bản dịch khác nhau phụ
     thuộc vào ngữ cảnh. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải đánh dấu
     đặc biệt các lần gặp chuỗi khác nhau, để tạo nhiều chuỗi riêng. (Dấu
     này chỉ hiển thị cho người dịch: nó bị gỡ bỏ ra chuỗi trước khi người
     dùng xem.)

     Dấu như vậy phải được phụ thêm vào chuỗi cần dịch: nó phải bắt đầu
     với "[ " (dấu ngoặc mở có dấu cách theo sau) và kết thúc với "]" (dấu
     ngoặc đóng), và có thể chứa bất cứ ký tự nào trừ dấu ngoặc hay ký tự
     dòng mới. Chẳng hạn, "[ bi_bô]" là dấu hợp lệ, còn "[ bi[bô]bi]"
     không phải. Các dấu này bị gỡ bỏ bằng biểu thức chính quy này:

      $msg =~ s/\[\s[^\[\]]*\]$//s;

    · Khoảng cách không phải được xử lý một cách trùng bởi "po-debconf" và
     "debconf-utils"; hàm thứ hai định dạng lại các đoạn văn khi cập nhật
     và trộn các bản dịch, vì vậy "debconf-utils" rất khéo, dấu cách không
     phải được xử lý là một phần của chuỗi khi quyết định chuỗi nào được
     dịch mờ (fuzzy: chuỗi có bản dịch cần chỉnh sửa vì chuỗi gốc bị thay
     đổi).

     Mặt khác, "po-debconf" nhờ "gettext" phát hiện chuỗi dịch mờ, và nó
     không xử lý dấu cách như ký tự đặc biệt. Vì vậy, các dấu cách thừa
     phải bị gỡ bỏ ra kết thúc dòng trong mỗi mẫu chủ, để tránh xuất hiện
     trong các tập tin PO va POT.

     Vì lý do tương tự, debconf-gettextize có khả năng đánh dấu chuỗi là «
     dịch mờ » do các ký tự khoảng cách khác nhau, thì người dịch cần phải
     tự chỉnh sửa mỗi chuỗi như vậy. Trường hợp này chỉ xảy ra một lần khi
     chuyển đổi mẫu sang định dạng "po-debconf", trừ bạn thay đổi khoảng
     cách một cách ngẫu nhiên trong tập tin chủ, mà làm phiền các người
     dịch.

    · Bình thường không nên dịch trường Default: khi mẫu có kiểu Select hay
     Multiselect. Trong rất ít trường hợp (v.d. khi chọn ngôn ngữ mặc định
     cho ứng dụng), giá trị đã địa phương hoá cũng có ích.

     Không nên dịch giá trị đã địa phương hoá: nên chọn nó trong những giá
     trị tiếng Anh được liệt kê trong trường Choices. Phương pháp tốt nhất
     để làm như thế là ghi chú vào tập tin mẫu : chú thích này sẽ cũng
     được sao chép vào các tập tin PO.

      Template: geneweb/lang
      Type: select
      __Choices: Danish (da), Dutch (nl), English (en), Esperanto (eo)
      # You must NOT translate this string, but you can change its value.
      # The comment between brackets is used to distinguish this msgid
      # from the one in the Choices list; you do not have to worry about
      # them, and have to simply choose a msgstr among the English values
      # listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch (nl)"
      _Default: English (en)[ default language]
      _Description: Geneweb default language

     Giá trị mặc định cũng xuất hiện trong trường Choices, và mỗi giá trị
     có bản dịch riêng: giá trị thứ nhất là giá trị chưa được dịch mà được
     chọn trong các giá trị Choices, còn giá trị thứ hai là bản dịch
     chuẩn. Vì "gettext" không thể chứa hai bản dịch khác nhau cho cùng
     một msgid, mỗi msgids phải được khác biệt bằng chú thích nằm trong
     dấu ngoặc, như diễn tả trong phần con trên.

     Trước "po-debconf" 0.8.0, không có khả năng ghi chú như vậy nên nhà
     duy trì phải thay thế trường _Default: bằng _DefaultChoice: để phân
     biệt trường riêng trong tập tin PO:

      #. DefaultChoice
      msgid ""
      "English[ default: do not translate bracketed material, put your "
      "own language here but UNTRANSLATED. If it is not in the list, "
      "put English (without bracketed material)]"
      msgstr ""
      "Swedish"

     Chú thích chuẩn trong tập tin mẫu ít bị lỗi hơn thì khuyến khích.

TRANG WEB TRNG THÁI
    Thống kê về bản dịch "po-debconf" sẵn sàng ở
    http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/
    <http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/> (hoặc từ máy nhân bản);
    tất cả được tự động cập nhật khi gói mới được tải lên. Chỉ gói có sẵn
    tập tin debian/po/templates.potdebian/po/POTFILES.in được xử lý, vì
    vậy bạn nên kiểm tra gói mã nguồn chứa các tập tin này.

    Người dịch có thể lấy tập tin PO và POT từ trang trạng thái, nhưng cũng
    nên liên lạc với người dịch trước (địa chỉ thư điện tử nằm trong phần
    đầu của tập tin PO) và/hay nhóm dịch trong hộp thư chung
    debian-l10n-<language>@lists.debian.org (nếu có : một số nhóm dịch dùng
    hộp thư chung bên ngoài) để kiểm tra không có người dịch khác đảm nhận
    cùng bản dịch, và đọc các báo cáo lỗi hiện thời về gói đó để kiểm tra
    bản dịch đã được đệ trình chưa.

    Sau khi dịch tập tin thì người dịch nên đệ trình bản dịch cho nhà duy
    trì bằng cách gửi một báo cáo lỗi có mức quan trọng wishlist và thẻ
    patch.

XEM CŨNG

    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), dh_installdebconf(1),
    podebconf-report-po(1), po2debconf(1), debconf-devel(7).

TÁC GIẢ
     Martin Quinson <Martin.Quinson@ens-lyon.fr>
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2012-02-02           PO-DEBCONF(7)