Provided by: dvdisaster_0.72.4-1_amd64 bug

NÁZEV

    DVDISASTER - ochrana před ztrátou dat/škrábanci/stárnutím pro CD/DVD/BD disky

SYNTAXE

    dvdisaster [-r|-c|-f|-s|-t[q]|-u] [-d device] [-p prefix] [-i image] [-e eccfile] [-o
    file|image] [-a codec-list] [-j n] [-n n%] [-m n] [-v] [-x n] [--adaptive-read] [--auto-
    suffix] [--cache-size n] [--dao] [--defective-dump d] [--driver d] [--eject] [--fill-
    unreadable n] [--ignore-fatal-sense] [--ignore-iso-size] [--internal-rereads n] [--old-ds-
    marker] [--prefetch-sectors n] [--raw-mode n] [--read-attempts n-m] [--read-medium n]
    [--read-raw] [--speed-warning n] [--spinup-delay n]

POPIS

    DVDISASTER poskytuje pro CD/DVD/BD disky bezpečnostní pojistku proti ztrátě dat způsobené
    škrábanci nebo stárnutím. Vytváří data pro opravu chyb, která mohou být použita k opravě
    nečitelných sektorů, pokud někdy dojde k poškození disku.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

    dvdisaster -d /dev/hdc -s
       Zkontroluje, zda disk v mechanice /dev/hdc není poškozený.

    dvdisaster -d /dev/hdc -i disk.iso -r
       Načte bitovou kopii disku v mechanice /dev/hdc a uloží ji jako soubor disk.iso.

    dvdisaster -d /dev/hdc -i disk.iso --read-raw -r
       Vytvoří bitovou kopii jako u výše uvedeného příkladu. Integrita každého sektoru je
       zkontrolována s využitím EDC a L-EC dat získaných přímým čtením. K dispozici pouze
       pro CD disky, parametr --read-raw je jinak tiše ignorován.

    dvdisaster -d /dev/hdc -i disk.iso --read-attempts n-m -r
       Vytvoří bitovou kopii jako u výše uvedeného příkladu. Poškozené sektory jsou čteny
       nejméně n krát a nejvíce m krát. Opravitelnost poškozeného CD disku se může
       zlepšit, pokud je tato volba použita v kombinace s --read-raw.

    dvdisaster -d /dev/hdc -i disk.iso -e corr.ecc -r --adaptive-read
       Při vytváření bitové kopie z disku v mechanice /dev/hdc použije adaptivní strategii
       čtení a bitovou kopii uloží jako soubor disk.iso. Čtení bude přerušeno, jakmile
       bude získán dostatek dat k opravě bitové kopie za použití souboru pro opravu chyb
       corr.ecc.

    dvdisaster -i disk.iso -e corr.ecc -c
       Pro bitovou kopii disk.iso vytvoří soubor pro opravu chyb corr.ecc.

    dvdisaster -i disk.iso -mRS02 -n 350000 -c
       Rozšíří bitovou kopii disk.iso o informace pro opravu chyb, přičemž velikost bitové
       kopie nezvětší na více než 350000 sektorů. Pokud je -n vynecháno, bude bitová kopie
       rozšířena na velikost nejbližšího nejmenšího formátu disku (CD, DVD, DVD9).
       Všimněte si chybějící mezery mezi -m a RS02.

    dvdisaster -i disk.iso -e corr.ecc -f
       Opraví bitovou kopii disk.iso za použití souboru pro opravu chyb corr.ecc.

    dvdisaster -i disk.iso -e corr.ecc -t
       Ověří konzistenci bitové kopie disk.iso za pomoci informací ze souboru pro opravu
       chyb corr.ecc.

    POZNÁMKA:
       Při práci s bitovými kopiemi rozšířenými o data pro opravu chyb vynechte u všech
       výše uvedených příkladů volbu -e corr.ecc.

PARAMETRY

    Výběr akce (musí být zadána minimálně jedna akce):

    -r, --read
       Načte a uloží bitovou kopii disku na pevný disk. Pro načtení určitého rozsahu
       sektorů použijte parametr -rn-m, například -r100-200.

    -c, --create
       Vytvoří pro bitovou kopii ECC informace.

    -f, --fix
       Za pomoci ECC informací se pokusí opravit bitovou kopii disku.

    -s, --scan
       Ověří čitelnost disku.

    -t, --test, -tq, --test=q
       Ověří integritu souborů ISO a ECC. Pokud je použit parametr "q", jsou vypsány pouze
       informace, které je možné získat bez kompletní analýzy souborů.

    -u, --unlink
       Smaže soubory ISO (po dokončení ostatních akcí).

    Výběr mechaniky a souborů:

    -d, --device device
       Bude číst ze zadaného zařízení (výchozí: /dev/cdrom).

    -p, --prefix prefix
       Předpona ISO/ECC souborů (výchozí: disk.* ).

    -i, --image imagefile
       Název bitové kopie (výchozí: disk.iso).

    -e, --ecc eccfile
       Název souboru pro opravu chyb (výchozí: disk.ecc).

    -o, --ecc-target file|image
       Určuje, zda má RS03 vytvořit soubor pro opravu chyb [file], nebo rozšířenou bitovou
       kopii [image] (výchozí: image).

    Možnosti ladění (před použitím si přečtěte dokumentaci!):

    -a, --assume codec1,codec2,...
       Předpokládá, že je bitová kopie rozšířena jedním ze zadaných kodeků. To aktivuje
       důsledné hledání podpisu zadaných kodeků a může pomoci s vyhledáním informací pro
       opravu chyb na poškozených discích. Pokud ovšem bitová kopie informace pro opravu
       chyb neobsahuje, bude mít aktivace této volby za následek pouze zbytečné plýtvání
       systémovými prostředky a prodloužení doby čtení.
       Podporované hodnoty jsou RS02 a RS03.

    -j, --jump n
       Po výskytu chyby čtení přeskočit n sektorů (výchozí: 16).

    -n, --redundancy n[unit]
       Redundance dat pro opravu chyb. Povolené hodnoty jsou závislé na typu kodeku:

       Soubory pro opravu chyb RS01 a RS03
           -n x  - vytvoří soubor pro opravu chyb s x bázemi.
           -n x% - vytvoří soubor pro opravu chyb s x procentní redundancí.
           -n xm - vytvoří soubor pro opravu chyb s velikostí přibližně x MB.
           -n normal - optimalizovaný kodek pro 14.3% redundanci/32 bází.
           -n high  - optimalizovaný kodek pro 33.5% redundanci/64 bází.

       Bitové kopie RS02:
           -n CD  bitovou kopii rozšíří na velikost disku CD.
           -n DVD bitovou kopii rozšíří na velikost disku DVD.
           -n DVD9 bitovou kopii rozšíří na velikost disku DVD9.
           -n BD  bitovou kopii rozšíří na velikost disku BD.
           -n BD2 bitovou kopii rozšíří na velikost dvouvrstvého disku BD.
           -n x  bitovou kopii rozšíří na velikost přibližně x sektorů.
           -n x%  bitovou kopii rozšíří o data pro opravu chyb s x% redundancí.
           -n xr  bitovou kopii rozšíří o data pro opravu chyb s x bázemi.

    -m, --method n
       Vypíše (při zadání bez hodnoty) nebo zvolí metodu opravy chyb (výchozí: RS01).
       Podporované hodnoty jsou RS01 a RS02.

    -v, --verbose n%
       Aktivuje podrobnější výpis diagnostických zpráv.

    -x, --threads n
       Pro kodek RS03 použije n vláken. Pro 2 až 4jádrové procesory použijte stejný počet
       vláken jako je počet jader. Pro procesory s vyšším počtem jader použijte o jedno
       vlákno méně než je počet jader; například pro 8jádrový procesor použijte 7 vláken.

    --adaptive-read
       Použije strategii čtení optimalizovanou pro čtení poškozených disků.

    --auto-suffix
       Souborům automaticky přidá přípony ISO a ECC.

    --cache-size n
       Nastaví velikost mezipaměti (v MB) režimu -c (výchozí: 32MB).

    --dao Bude předpokládat že disk byl zapsán v režimu DAO, nedojde ke zkrácení konce bitové
       kopie.

    --defective-dump d
       Nastaví podadresář pro ukládání nezpracovaných neopravitelných sektorů.

    --driver d (pouze Linux)
       Umožňuje zvolit ovladač pro přístup k optickým mechanikám. Zvolit lze sg (SG_IO)
       (výchozí) nebo starší cdrom (CDROM_SEND_PACKET). Oba ovladače by měly pracovat
       stejně dobře, u ovladače cdrom ale dochází k problémům se stabilitou pokud je
       použit v kombinaci s některými staršími SCSI řadiči. Až do verze 0.72.x byl ovladač
       cdrom používán jako výchozí. Pokud při použití sg ovladače zaznamenáte na svém
       systému nějaké problémy, můžete s využitím parametru --driver=cdrom použít starší
       ovladač cdrom.

    --eject
       Po úspěšném načtení vysune disk.

    --fill-unreadable n
       Nečitelné sektory nahradí bajtem n

    --ignore-fatal-sense
       Vynutí pokračování načítání i po potenciálně neopravitelné chybě.

    --ignore-iso-size
       Bude ignorovat velikost bitové kopie uvedenou v systému souborů ISO/UDF. Tato volba
       není doporučena, protože většina mechanik podává o velikosti disku nepřesné
       informace.
       Může se ale stát, že je velikost uvedená v systému souborů ISO/UDF chybná. Tento
       problém je častý u některých Linuxových live disků. Pokud u takového disku
       vytvoříte jeho bitovou kopii a její MD5 součet neodpovídá součtu uváděnému na
       stránkách distribuce, zkuste bitovou kopii vytvořit znovu s použitím této volby.
       Nezapínejte tuto volbu bezdůvodně, při jejím použití jsou většinou vytvářeny chybné
       bitové kopie. Zvláště to platí, pokud chcete výslednou bitovou kopii použít k
       vytvoření dat pro opravu chyb.

    --internal-rereads n
       Stanoví počet interních pokusů o přečtení poškozených sektorů CD (výchozí: -1)
       Firmware mechaniky u poškozených sektorů většinou před zobrazením chyby čtení
       provede několik pokusů o přečtení. Pro zefektivnění procesu čtení je lepší nastavit
       hodnotu tohoto parametru na 0 nebo 1 a spravovat počet pokusů o přečtení pomocí
       parametru --read-attempts. Pro použití výchozího nastavení mechaniky použijte -1.
       Většina mechanik stejně tento parametr ignoruje.

    --old-ds-marker
       Označí chybějící sektory způsobem kompatibilním s dvdisaster 0.70 a staršími.
       Výchozí metoda značení je doporučena pro dvdisaster 0.72 a novější. Bitové kopie
       označené touto metodou však není možné použít ve starších verzích dvdisaster,
       protože by v bitové kopii nebyly rozpoznány chybějící sektory.

       Používejte při práci s bitovou kopií vždy stejné nastavení.

    --prefetch-sectors n
       Určí počet sektorů, které mají být přednačteny při práci s RS03 (výchozí: 32)
       Hodnota n zabere přibližně n MB RAM.

    --raw-mode n
       Zvolí pro čtení CD disků režim přímého čtení (výchozí: 20)
       Doporučený je režim 20, který aktivuje použití zabudované opravy chyb mechaniky pro
       opravu poškozených sektorů předtím než jsou odeslány jako poškozené. Některé
       mechaniky ale umí poškozené sektory číst pouze v režimu 21, vynechají tak poslední
       krok zabudované opravy chyb a odešlou neopravený sektor.

    --read-attempts n-m
       Určí počet pokusů o přečtení poškozeného sektoru v rozsahu n až m.

    --read-medium n
       O přečtení disku se pokusí maximálně n krát.

    --read-raw
       Pokud je to možné, provede čtení v režimu přímého čtení.

    --speed-warning n
       Vypíše varování, pokud se rychlost čtení změní o více než n procent.

    --spinup-delay n
       Počká na roztočení mechaniky n sekund.

DALŠÍ INFORMACE

    Dokumentace DVDISASTER má k dispozici svou vlastní dokumentaci, která je nainstalována v
    adresáři /usr/share/doc/dvdisaster-doc/html/cs

AUTOR

    Autorem DVDISASTER je Carsten Gnörlich <carsten@dvdisaster.com>.

    Autorem této manuálnové stránky je Daniel Baumann <daniel.baumann@panthera-systems.net>,
    který ji vytvořil pro projekt Debian (ale může být použita i jinými projekty). Od verze
    0.70 je jejím správcem Carsten Gnörlich.

    Autorem českého překladu je Jindřich Šesták