Provided by: manpages-pl_0.5-1_all bug

NAZWA

    fsck - sprawdza i naprawia linuksowy system plików

SKŁADNIA

    fsck [-lsAVRTMNP] [-C [fd]] [-t typ-systemu-plikw] [syst-pl...] [--]
    [opcje-zalene-od-syst-pl]

OPIS

    fsck służy do sprawdzania i, opcjonalnie, do naprawy jednego lub kilku
    linuksowych systemów plików.  Syst-pl może być nazwą urządzenia (np.
    /dev/hdc1, /dev/sdb2), punktem montowania (np. /, /usr, /home), albo
    etykietą    ext2    lub    identyfikatorem   UUID   (np.
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd lub LABEL=root).  W  celu
    skrócenia łącznego czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich systemów
    plików, program fsck będzie usiłował sprawdzać równolegle systemy
    plików umieszczone na fizycznie różnych napędach dysków.

    Jeśli nie określono systemu plików w wierszu poleceń, ani nie użyto
    opcji -A, fsck domyślnie sprawdzi po kolei systemy plików z /etc/fstab.
    Jest to odpowiednik opcji -As.

    Kod zakończenia zwracany przez fsck jest sumą następujących warunków:
      0  - Bez błędów
      1  - Poprawiono błędy systemu plików
      2  - System powinien zostać przeładowany (reboot)
      4  - Pozostawiono nienaprawione błędy systemu plików
      8  - Błąd działania
      16  - Błąd użycia (składni)
      32  - Działanie fsck zostało przerwane przez użytkownika
      128 - Błąd biblioteki współdzielonej
    Kod zakończenia zwracany, gdy sprawdzane jest kilka systemów plików
    jest bitową alternatywą (OR) kodów zakończenia dla  każdego  ze
    sprawdzanych systemów plików.

    W rzeczywistości fsck jest po prostu interfejsem dla różnych programów
    sprawdzających   dostępne   w   Linuksie   systemy   plików
    (fsck.typ-systemu-plikw).  Poszukiwanie programu specyficznego dla
    danego systemu plików odbywa się w pierwszej kolejności w /sbin,
    następnie w /etc/fs i /etc, a ostatecznie w katalogach wymienionych w
    zmiennej środowiskowej PATH.  Więcej szczegółów można znaleźć na
    stronach  podręcznika  programów  sprawdzających  właściwych  dla
    poszczególnych systemów plików.

OPCJE

    -l   Blokuje całe urządzenie dyskowe przez wyłączne flock(2). Opcja
       może być użyta wyłącznie z jednym urządzeniem (co oznacza, że
       opcje -A i -l wykluczają się wzajemnie. Zaleca się użycie tej
       opcji, gdy uruchomione jest kilka kopii fsck (8) w tym samym
       czasie. Opcja jest ignorowana, gdy zostanie użyta w stosunku do
       wielu urządzeń lub w odniesieniu do dysków nieobrotowych.
       Program fsck nie blokuje niższej warstwy urządzeń, gdy jest
       wykonywany na urządzeniach typu "stacked" (np. MD - tzw.
       RAID programowy lub DM - device mapper) -- ta funkcja nie
       została jeszcze zaimplementowana.

    -s   Wykonuje  operacje fsck kolejno, szeregowo. Jest to dobre
       podejście, jeśli sprawdzanych jest wiele systemów plików, a
       programy sprawdzające działają w trybie interaktywnym. (Uwaga:
       e2fsck(8) domyślnie działa w trybie interaktywnym. By uruchomić
       e2fsck(8)  w trybie nieinteraktywnym, trzeba podać opcję -p lub
       -a, gdy błędy mają być naprawiane automatycznie, albo opcję -n,
       gdy nie mają być naprawiane).

    -t lista-syst-pl
       Określa  typ(y) sprawdzanego(ych) systemu(ów) plików. Jeśli
       podano opcję -A, to sprawdzane będą tylko te systemy plików,
       które pasują do listy lista-syst-pl. Parametr lista-syst-pl
       stanowi rozdzieloną przecinkami listę systemów plików oraz
       podanych opcji. Dowolny z systemów plików na tej liście może być
       poprzedzony operatorem negacji 'no' lub '!',  co  oznacza
       sprawdzanie wyłącznie systemów plików nie występujących na
       liście lista-syst-pl.  Jeśli żaden z  systemów  plików  w
       lista-syst-pl nie zostanie poprzedzony operatorem negacji, to
       sprawdzane będą wyłącznie systemy plików występujące na liście
       lista-syst-pl.

       Na rozdzielonej przecinkami liście lista-syst-pl mogą również
       występować  podane  opcje.  Muszą  one  mieć  postać
       opts=opcja-syst-pl, i mogą być poprzedzone operatorem negacji.
       Jeśli na liście występuje podana opcja, to będą sprawdzane tylko
       te systemy plików, których wpis w /etc/fstab zawiera (lub nie
       zawiera, gdy podana opcja została  poprzedzona  operatorem
       negacji)  opcję  opcja-syst-pl  w  odpowiednim  polu pliku
       /etc/fstab.

       Na przykład, jeśli opts=ro pojawi się w liscie-syst-pl, to tylko
       systemy plików z pliku /etc/fstab, posiadające opcję ro będą
       sprawdzone.

       Dla zgodności z dystrybucją Mandrake, w której skrypty startowe
       uzależnione są od nieautoryzowanej zmiany interfejsu użytkownika
       programu fsck, gdy typem systemu plików jest loop, to jest to
       traktowane tak, jakby podano opts=loop jako argument opcji -t.

       Zwykle, typ systemu plików można określić wyszukując dany system
       plików syst-pl w pliku /etc/fstab i korzystając z odpowiedniego
       wpisu. Jeżeli nie da się go określić, a podano jako argument
       opcji -t pojedynczy system plików, to  fsck  użyje  typu
       wyznaczonego przez tę opcję. Jeżeli typ ten nie jest dostępny,
       to używany jest typ domyślny (obecnie ext2).

    -A   Przechodzi przez plik /etc/fstab i próbuje sprawdzić wszystkie
       systemy plików w jednym przebiegu. Opcja ta jest najczęściej
       wykorzystywana przez plik startowy /etc/rc, zamiast  wielu
       poleceń sprawdzających pojedyncze systemy plików.

       Główny system plików (/) zostanie sprawdzony jako pierwszy,
       chyba że podano opcję -P (patrz poniżej). Następnie będą
       sprawdzane systemy plików w kolejności określonej przez liczbę
       występującą w polu fs_passno (szóstym)  pliku  /etc/fstab.
       Systemy plików z wartością fs_passno wynoszącą 0 będą pomijane i
       w ogóle nie będą sprawdzane. Systemy plików z  wartością
       fs_passno większą od zera będą sprawdzane w kolejności rosnącej,
       tzn. systemy plików z mniejszą wartością  fs_passno  będą
       sprawdzane wcześniej.  Jeżeli istnieje kilka systemów plików o
       tym samym numerze przejścia, to e2fsck będzie usiłował sprawdzić
       je równolegle, jednakże będzie unikał jednoczesnego sprawdzania
       wielu systemów plików na tym samym dysku fizycznym.

       Program fsck nie sprawdza urządzeń typu "stacked"  (RAID,
       dm-crypt) równolegle z żadnym innym urządzeniem. Patrz też niżej
       ustawienie FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL. System plików /sys jest
       używany do poznania zależności między urządzeniami.

       Stąd też, bardzo powszechną konfiguracją w /etc/fstab jest
       ustawienie dla głównego systemu plików pola fs_passno o wartości
       1, zaś dla wszystkich pozostałych systemów plików przypisanie
       fs_passno wartości 2. Pozwoli to fsck na automatyczne równoległe
       uruchamianie programów sprawdzających systemy plików, jeżeli
       tylko było by to korzystne. Administratorzy systemów mogą
       zrezygnować z używania takiej konfiguracji jeśli z jakiegoś
       powodu chcą uniknąć równoległego sprawdzania systemów plików ---
       na przykład, jeśli dany komputer niewiele pamięci, tak że
       problemem jest intensywne zastępowanie stron pamięci (paging).

       Program fsck zwykle nie sprawdza, czy urządzenie rzeczywiście
       istnieje, przed wywołaniem właściwego programu sprawdzającego
       dany system plików. W związku z tym, nieistniejące urządzenia
       mogą spowodować wejście systemu w tryb naprawy systemu plików
       podczas uruchamiania systemu, jeśli jeden z właściwych danemu
       systemowi  plików  programów  sprawdzających,  zwróci  błąd
       krytyczny. Opcja montowania nofail pliku /etc/fstab może zostać
       użyta, aby wymusić pomijanie nieistniejących urządzeń przez
       fsck. Program fsck pomija również nieistniejące urządzenia,
       które mają specjalny typ systemu plików auto.

    -C [ fd ]
       Wyświetla wskaźniki zakończenia/postępu dla systemów plików,
       które je wspierają (aktualnie tylko ext2 i ext3). Fsck będzie
       tak sterować programami sprawdzającymi systemy plików, aby tylko
       jeden z nich wyświetlał wskaźnik postępu w danej chwili.
       Interfejsy graficzne mogą podać deskryptor pliku fd i w takim
       przypadku informacje paska postępu zostaną wysłane do owego
       deskryptora.

    -M   Nie sprawdza zamontowanych systemów plików i zwraca dla nich kod
       zakończenia równy zero.

    -N   Nie wykonuje operacji, jedynie pokazuje co byłoby wykonane.

    -P   Jeśli włączona jest opcja -A, to sprawdza główny system plików
       równolegle  ze sprawdzaniem innych systemów.  Nie jest to
       najbezpieczniejsza czynność pod słońcem, jaką można wykonać,
       ponieważ jeśli główny system plików jest wątpliwy, to nawet plik
       binarny e2fsck(8)  może być  uszkodzony!  Opcja  ta  jest
       przeznaczona głównie dla tych administratorów systemów, którzy
       nie chcą partycjonować ponownie głównego systemu plików, tak by
       był mały i zwarty (co jest tak naprawdę poprawnym rozwiązaniem).

    -R   Podczas sprawdzania wszystkich systemów plików z opcją -A, omija
       główny system plików (przydatne w przypadku, gdy jest on już
       zamontowany do odczytu/zapisu).

    -T   Nie pokazuje tytułu przy starcie.

    -V   Wyświetla  informacje  w  trybie  szczegółowym, łącznie ze
       wszystkimi  wykonywanymi  poleceniami  specyficznymi  dla
       poszczególnych systemów plików.

    opcje-zależne-od-syst-pl
       Opcje nie rozumiane przez fsck są przekazywane programowi
       sprawdzającemu, specyficznemu dla  danego  systemu  plików.
       Parametry te nie mogą zawierać własnych argumentów, gdyż fsck
       nie ma możliwości rozpoznania, które z parametrów posiadają
       argumenty, a które nie.

       Dowolne opcje występujące po -- są traktowane jako opcje
       specyficzne dla danego systemu plików, które mają  zostać
       przekazane do odpowiedniego programu sprawdzającego ten system
       plików.

       Proszę zauważyć, że fsck nie został zaprojektowany w celu
       przekazywania  dowolnie  skomplikowanych opcji do programów
       sprawdzających specyficznych dla poszczególnych systemów plików.
       Jeśli istnieje potrzeba zrobienia czegoś skomplikowanego, proszę
       po prostu bezpośrednio uruchomić właściwy dla danego systemu
       plików program sprawdzający. Jeśli programowi fsck zostanie
       przekazana niezmiernie skomplikowana opcja wraz z argumentami i
       program nie uczyni tego, czego się spodziewano, to nie należy
       nikomu zawracać głowy zgłaszaniem tego jako błędu. Prawie na
       pewno robi się wówczas coś, czego nie należy robić za pomocą
       fsck.

    Opcje do odmian fsck specyficznych dla danego systemu plików nie są
    zestandaryzowane. W przypadku wątpliwości, proszę sprawdzić strony
    podręcznika man danego programu sprawdzającego. Mimo, że nie jest to
    zagwarantowane,  większość programów sprawdzających systemy plików
    obsługuje poniższe opcje:

    -a   Automatycznie naprawia system plików bez zadawania pytań (należy
       używać tej opcji ostrożnie). Warto zauważyć, że e2fsck(8)
       obsługuje -a tylko dla zgodności z wcześniejszymi wersjami.
       Opcja ta została przekształcona na opcję -p polecenia e2fsck,
       która jest bezpieczna w użyciu, w przeciwieństwie do opcji -a,
       obsługiwanej przez większość programów sprawdzających systemy
       plików.

    -n   Do niektórych programów, opcja -n zapobiega danej odmianie fsck
       przeprowadzać  próby naprawienia jakichkolwiek problemów, a
       pozwala jedynie na wyświetlenie informacji o nich na standardowe
       wyjście.  Może  nie  działać  to ze wszystkimi programami
       specyficznymi  dla   poszczególnych   systemów   plików.
       W szczególności,  fsck.reiserfs(8)  nie informuje o żadnych
       błędach, jeśli poda się mu się tę opcję. fsck.minix(8) w ogóle
       nie obsługuje opcji -n.

    -r   Naprawa systemu plików w trybie interaktywnym (z pytaniami o
       potwierdzenia). Uwaga: na ogół złym pomysłem jest używanie tej
       opcji podczas równoległego sprawdzania wielu systemów plików.
       Trzeba też zwrócić uwagę, że jest to domyślne zachowanie e2fsck;
       polecenie to obsługuje tę opcję tylko z powodu zgodności z
       wcześniejszymi wersjami.

    -y   Do niektórych programów, opcja -n wymusza na danej odmianie fsck
       przeprowadzanie  próby  naprawienia  jakichkolwiek wykrytych
       problemów w sposób automatyczny. Niekiedy eksperci są w stanie
       lepiej poinstruować fsck co należy zrobić. Proszę zauważyć, że
       nie wszystkie programy specyficzne dla poszczególnych systemów
       plików posiadają tę opcję zaimplementowaną. W szczególności,
       fsck.minix(8) i fsck.cramfs(8) w ogóle nie obsługują opcji -y
       (na chwilę ostatniej aktualizacji oryginału tego podręcznika).

AUTOR

    Theodore Ts'o (tytso@mit.edu)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie fsck jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod
    adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

PLIKI

    /etc/fstab.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Na zachowanie  programu  fsck  mają  wpływ  następujące  zmienne
    środowiskowe:

    FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL
       Jeśli ta zmienna jest ustawiona, fsck będzie próbował uruchomić
       równolegle programy sprawdzające wszystkie  podane  systemy
       plików, niezależnie od tego, czy systemy plików znajdują się na
       tym samym, czy na różnych urządzeniach. (Jest to przydatne w
       przypadku systemów RAID lub wysokiej klasy systemów pamięci
       masowej, jak np. sprzedawane przez firmy takie, jak IBM czy
       EMC). Proszę zauważyć, że wartość fs_passno jest wciąż używana.

    FSCK_MAX_INST
       Ta  zmienna  środowiskowa  ogranicza  maksymalną  liczbę
       uruchamianych jednocześnie programów sprawdzających  systemy
       plików. W przypadku konfiguracji zawierających dużą liczbę
       dysków, pozwala to uniknąć jednoczesnego uruchamiania przez fsck
       zbyt wielu programów sprawdzających, co mogłoby przeciążyć
       dostępne w systemie zasoby procesorów i pamięci. Wartość zero
       pozwala  na nieograniczone mnożenie się procesów. Jest to
       aktualnie zachowanie domyślne, jednakże przyszłe wersje fsck
       mogą  próbować  automatycznie  określać ilość jednoczesnych
       sprawdzań systemów plików na podstawie zgromadzonych przez
       system operacyjny danych ewidencyjnych.

    PATH  Zmienna  środowiskowa PATH służy do poszukiwania programów
       sprawdzających systemy plików. Pewne katalogi systemowe są
       przeszukiwane najpierw: /sbin, /sbin/fs.d, /sbin/fs, /etc/fs i
       /etc. A następnie są przeszukiwane katalogi znajdujące się w
       zmiennej środowiskowej PATH.

    FSTAB_FILE
       Ta zmienna środowiskowa pozwala administratorowi systemu zmianę
       standardowego położenia pliku /etc/fstab.  Służy ona również
       osobom rozwijającym program, do testowania fsck.

ZOBACZ TAKŻE

    fstab(5),  mkfs(8),  fsck.ext2(8) lub fsck.ext3(8) lub e2fsck(8),
    cramfsck(8), fsck.minix(8), fsck.msdos(8), fsck.jfs(8), fsck.nfs(8),
    fsck.vfat(8), fsck.xfs(8), fsck.xiafs(8), reiserfsck(8).

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz
    (PTM)    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>    i    Michał   Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.