Provided by: dpkg_1.17.5ubuntu5_amd64 bug

NAZWA

    update-alternatives  - zarządzanie dowiązaniami symbolicznymi określającymi domyślne
    polecenia

SKŁADNIA

    update-alternatives [opcja...] polecenie

OPIS

    update-alternatives tworzy, usuwa, wyświetla informacje o dowiązaniach symbolicznych
    składających się na system alternatyw Debiana oraz nimi zarządza.

    Kilka programów mających tę samą lub podobną funkcjonalność może zostać zainstalowanych w
    systemie w tym samym czasie. Na przykład w wielu systemach jest zainstalowanych
    jednocześnie kilka edytorów tekstu. Stanowi to ułatwienie dla użytkowników takiego
    systemu, z których każdy może uruchomić inny edytor, jeśli ma na to ochotę. Z drugiej
    strony jest to jednak utrudnienie dla programów chcących podjąć właściwą decyzję, który
    edytor uruchomić, jeżeli użytkownik nie określił swoich preferencji co do edytora.

    Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwiązanie tego problemu. Ogólna nazwa w systemie
    plików  jest  współdzielona  przez  wszystkie  pliki dostarczające zmieniającą się
    funkcjonalność. System alternatyw oraz administrator systemu określają, do którego
    obecnego pliku prowadzi ta ogólna nazwa. Na przykład, jeżeli zainstalowano zarówno edytor
    ed(1) jak i nvi(1), to system alternatyw spowoduje, że nazwa ogólna /usr/bin/editor będzie
    się odnosić do /usr/bin/nvi. Administrator systemu może zmienić to ustawienie na
    /usr/bin/ed, a system alternatyw tego nie zmieni, chyba że administrator każe mu tak
    zrobić.

    Nazwa ogólna nie jest bezpośrednim dowiązaniem symbolicznym do wybranej alternatywy, ale
    jest dowiązaniem do pliku w katalogu alternatyw, które z kolei jest dowiązaniem do
    właściwego pliku. Jest tak zrobione dlatego, żeby zmiany wprowadzane przez administratora
    systemu były ograniczone do katalogu /etc: standard FHS wymienia powody, aby tak zrobić.

    Kiedy pakiet dostarczający pliku o określonej funkcjonalności jest instalowany, zmieniany
    lub usuwany, wywoływany jest program update-alternatives, aby zaktualizować informacje o
    tym pliku w systemie alternatyw. update-alternatives jest zazwyczaj wywoływany ze skryptów
    postinst (configure) lub prerm (install) w pakietach Debiana.

    Często użyteczne jest, aby pewna liczba alternatyw była zsynchronizowana, tak żeby była
    zmieniana jako grupa. Na przykład jeżeli jest zainstalowane kilka wersji edytora vi(1), to
    strona  podręcznika  /usr/share/man/man1/vi.1  powinna  odpowiadać  wersji  programu
    zainstalowanego jako /usr/bin/vi. update-alternatives obsługuje to przy pomocy dowiązań
    głównych i podrzędnych - zmiana dowiązania głównego powoduje zmianę skojarzonych dowiązań
    podrzędnych. Dowiązanie główne i skojarzone z nim dowiązania podrzędne tworzą grupę
    dowiązań.

    Każda grupa dowiązań jest zawsze w jednym z dwóch trybów: automatycznym lub ręcznym. W
    trybie automatycznym podczas instalacji lub  usuwania  pakietu  system  alternatyw
    automatycznie zdecyduje, czy i jak aktualizować dowiązania. W trybie ręcznym system
    alternatyw nie będzie zmieniał dowiązań i zostawi wszystkie decyzje administratorowi
    systemu.

    Grupa dowiązań jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy wprowadzana do
    systemu. Jeżeli administrator systemu wprowadzi zmiany do automatycznych ustawień, będą
    one wzięte pod uwagę podczas następnego uruchomienia update-alternatives na takiej
    zmienionej grupie dowiązań, a grupa ta automatycznie przejdzie w tryb ręczny.

    Z każdą alternatywą skojarzony jest priorytet. Jeżeli grupa dowiązań jest w trybie
    automatycznym, to wybraną alternatywą będzie ta, która ma najwyższy priorytet.

    update-alternatives użyte z opcją --config wyświetli listę wszystkich alternatyw dla grupy
    dowiązań, dla której podana nazwa jest nazwą głównego dowiązania. Bieżąca alternatywa
    będzie oznaczona znakiem "*". Użytkownik zostanie poproszony o wybór alternatywy, która
    będzie używana dla tej grupy dowiązań. Po dokonaniu zmiany grupa dowiązań nie będzie już w
    trybie automatycznym. Aby przywrócić tryb automatyczny, należy użyć opcji --auto (lub
    ponownie uruchomić --config i wybrać pozycję oznaczoną jako automatyczną).

    Aby skonfigurować nieinteraktywnie, można użyć opcji --set (patrz niżej).

    Różne pakiety dostarczające tych samych plików powinny współpracować ze sobą w tym
    zakresie. Oznacza to, że używanie programu update-alternatives jest obowiązkowe dla
    wszystkich takich pakietów - nie jest możliwe nadpisanie pewnych plików w pakiecie, który
    nie używa mechanizmu update-alternatives.

TERMINOLOGIA

    Ponieważ operacje programu update-alternatives są dość złożone, poniżej podane są terminy,
    które pomogą je zrozumieć.

    nazwa ogólna (lub dowiązanie alternatywy)
       Nazwa, taka jak /usr/bin/editor, która odnosi się przez system alternatyw do
       jednego z kilku plików o podobnej funkcjonalności.

    nazwa alternatywy
       Nazwa dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw.

    alternatywa (lub ścieżka alternatywy)
       Nazwa określonego pliku w systemie plików, który w systemie alternatyw może być
       dostępny przez nazwę ogólną.

    katalog alternatyw
       Katalog zawierający dowiązania symboliczne, domyślnie /etc/alternatives.

    katalog administracyjny
       Katalog  zawierający  informacje  o  stanie  update-alternatives,  domyślnie
       /var/lib/dpkg/alternatives.

    grupa dowiązań
       Zbiór powiązanych dowiązań symbolicznych, zarządzany jako grupa.

    dowiązanie główne
       Dowiązanie alternatywy w grupie dowiązań, które określa sposób konfigurowania
       innych dowiązań z tej grupy.

    dowiązanie podrzędne
       Dowiązanie alternatywy w grupie dowiązań, które jest kontrolowane przez ustawienie
       głównego dowiązania.

    tryb automatyczny
       Kiedy grupa dowiązań jest w trybie automatycznym, system alternatyw zapewni, że
       dowiązania z tej grupy wskazują na alternatywę o najwyższym priorytecie.

    tryb ręczny
       Kiedy grupa dowiązań jest w trybie ręcznym, system alternatyw nic nie zmieni w
       ustawieniach wprowadzonych przez administratora systemu.

POLECENIA

    --install dowiązanie nazwa ścieżka priorytet [--slave dowiązanie nazwa ścieżka]...
       Dodaje  grupę alternatyw do systemu. dowiązanie jest ogólną nazwą głównego
       dowiązania, nazwa jest nazwą dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw, a
       ścieżka jest wprowadzaną alternatywą dla głównego dowiązania. Argumentami opcji
       --slave są nazwa ogólna, nazwa dowiązania symbolicznego w katalogu alternatyw i
       ścieżka alternatywy dla dowiązania podrzędnego. Można podać zero lub więcej opcji
       --slave, po każdej muszą następować jej trzy argumenty. Należy zauważyć, że główna
       alternatywa musi istnieć, inaczej wywołanie się nie powiedzie. Jednak jeśli nie
       będzie istnieć podrzędna alternatywa, odpowiednie dowiązanie podrzędne po prostu
       nie zostanie zainstalowane (ale nadal będzie wyświetlane ostrzeżenie). Jeśli w
       miejscu gdzie powinno być zainstalowane dowiązanie alternatywy istnieje rzeczywisty
       plik, jest on zachowywany, chyba że użyta jest opcja --force.

       Jeżeli określona nazwa alternatywy już istnieje w systemie alternatyw, to podana
       informacja będzie dodana jako nowy zbiór alternatyw dla tej grupy. W przeciwnym
       wypadku zostanie utworzona nowa grupa, ustawiona w tryb automatyczny. Jeżeli grupa
       jest w trybie automatycznym, a priorytet nowo dodawanych alternatyw jest większy od
       priorytetu każdej z innych zainstalowanych alternatyw w tej grupie, to dowiązania
       symboliczne będą zaktualizowane tak, żeby prowadziły do nowo dodanych alternatyw.

    --set nazwa ścieżka
       Ustawia program ścieżka jako alternatywę dla nazwy. Jest to nieinteraktywny, a więc
       możliwy do użycia w skryptach, odpowiednik opcji --config.

    --remove nazwa ścieżka
       Usuwa alternatywę i wszystkie dowiązania podrzędne z nią skojarzone. nazwa jest
       nazwą w katalogu alternatyw, ścieżka jest absolutną nazwą pliku, do której nazwa
       mogłaby być dowiązaniem. Jeżeli nazwa rzeczywiście jest dowiązaniem do ścieżki, to
       nazwa zostanie zaktualizowana, tak żeby wskazywała na inną odpowiednią alternatywę
       (zaś grupa jest ustawiana ponownie w tryb automatyczny), albo zostanie usunięta
       jeżeli nie pozostanie ani jedna alternatywa. Skojarzone dowiązania podrzędne
       zostaną odpowiednio zaktualizowane lub usunięte. Jeżeli dowiązanie nie prowadzi
       obecnie do ścieżki, to żadne dowiązania nie będą aktualizowane; zostanie tylko
       usunięta informacja o alternatywie.

    --remove-all nazwa
       Usuwa wszystkie dowiązania alternatyw i wszystkie skojarzone z nimi dowiązania
       podrzędne. nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw.

    --all Wywołuje --config dla wszystkich alternatyw. Można to użytecznie połączyć z
       --skip-auto aby przejrzeć i skonfigurować wszystkie alternatywy, które nie są
       skonfigurowane w tryb automatyczny. Wyświetlane są również nieaktualne alternatywy.
       Dlatego prostym sposobem naprawienia uszkodzonych alternatyw jest wywołanie yes ''
       | update-alternatives --force --all.

    --auto nazwa
       Przełącza grupę dowiązań dla alternatywy w tryb automatyczny. Podczas tego procesu,
       główne dowiązanie wraz z jego dowiązaniami podrzędnymi będą zaktualizowane tak, aby
       wskazywać na alternatywę o najwyższym priorytecie.

    --display nazwa
       Wyświetla informacje o grupie dowiązań. Informacje te zawierają tryb grupy
       (automatyczny  lub ręczny), określają na którą alternatywę obecnie wskazuje
       dowiązanie główne, jakie są inne dostępne alternatywy (i odpowiadające  im
       alternatywy  podrzędne)  oraz obecnie zainstalowaną alternatywę o najwyższym
       priorytecie.

    --get-selections
       Wyświetla wszystkie nazwy głównych alternatyw (kontrolujących grupę dowiązań) oraz
       ich status. Każda linia zawiera do 3 pól (rozdzielonych co najmniej jedną spacją).
       Pierwsze pole określa nazwą alternatywy, drugie pole to status ("auto" lub
       "manual"), zaś ostatnie pole zawiera bieżący wybór dla alternatywy (uwaga: jest to
       nazwa pliku i może zawierać znaki spacji).

    --set-selections
       Wczytuje konfigurację alternatyw ze standardowego wejścia w formacie wygenerowanym
       przez update-alternatives --get-selections i odpowiednio je rekonfiguruje.

    --query nazwa
       Wyświetla informację o grupie dowiązań tak jak --display, ale w sposób odpowiedni
       dla maszynowego parsowania (dokładniejszy opis poniżej, w sekcji FORMAT ZAPYTANIA).

    --list nazwa
       Wyświetla wszystkie cele w grupie dowiązań.

    --config nazwa
       Wyświetla dostępne alternatywy w grupie dowiązań  i  pozwala  użytkownikowi
       interaktywnie wybrać, której należy użyć. Grupa dowiązań zostanie odpowiednio
       zaktualizowana.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --altdir katalog
       Określa katalog alternatyw, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --admindir katalog
       Określa katalog administracyjny, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --log plik
       Określa  plik  dziennika,  jeżeli  ma   być   inny   niż   domyślny
       (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Zezwala  update-alternatives  na  zastępowanie  lub  pomijanie  istniejących
       rzeczywistych plików tam, gdzie powinno być zainstalowane lub usuwane dowiązanie
       alternatywy.

    --skip-auto
       Pomija pytania o konfigurację alternatyw, które są właściwie skonfigurowane w
       trybie automatycznym. Ta opcja ma znaczenie tylko przy --config lub --all.

    --verbose
       Podaje więcej informacji o przebiegu wykonywania update-alternatives.

    --quiet
       Nie wyświetla żadnych komentarzy, chyba że wystąpi błąd.

KOD WYJŚCIA

    0   Akcja zakończyła się powodzeniem.

    2   Wystąpiły problemy podczas przetwarzania linii poleceń lub wykonywania akcji.

ŚRODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       Jeśli ustawione oraz nie podano opcji --admindir, to będzie użyte jako bazowy
       katalog administracyjny.

PLIKI

    /etc/alternatives/
       Domyślny katalog alternatyw. Można go zmienić opcją -altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Domyślny katalog administracyjny. Można go zmienić opcją -admindir.

FORMAT ZAPYTANIA

    Wynik polecenia update-alternatives --query używa formatu podobnego do płaskiego formatu
    RFC822. Składa się z n + 1 bloków, gdzie n jest liczbą alternatyw dostępnych w grupie
    dowiązań, do której odnosi się zapytanie. Pierwszy blok zawiera następujące pola:

    Name: nazwa
       Nazwa alternatywy w katalogu alternatyw.

    Link: dowiązanie
       Nazwa ogólna alternatywy.

    Slaves: lista-alternatyw-podrzędnych
       Gdy to pole jest obecne, następne wiersze zawierają wszystkie podrzędne dowiązania
       związane z głównym dowiązaniem alternatywy. W każdym wierszu podana jest jedna
       podrzędna alternatywa. Każdy wiersz zawiera jedną spację, ogólną nazwę alternatywy
       podrzędnej, kolejną spację i w końcu ścieżkę do dowiązania podrzędnego.

    Status: status
       Status alternatywy (auto lub manual).

    Best: najlepszy wybór
       Ścieżka najlepszej alternatywy dla tej grupy dowiązań. Nie jest wyświetlana, jeśli
       nie ma dostępnych żadnych alternatyw.

    Value: aktualnie wybrana alternatywa
       Ścieżka aktualnie wybranej alternatywy. Może również przyjmować specjalną wartość
       none - jest ona używana jeśli dowiązanie nie istnieje.

    Inne bloki opisują dostępne alternatywy w grupie dowiązań, do której odnosi się zapytanie:

    Alternative: ścieżka-alternatywy
       Ścieżka do alternatywy opisywanej w tym bloku.

    Priority: wartość-priorytetu
       Wartość priorytetu alternatywy.

    Slaves: lista-alternatyw-podrzędnych
       When this field is present, the next lines hold all slave alternatives associated
       to the master link of the alternative. There is one slave per line. Each line
       contains one space, the generic name of the slave alternative, another space, and
       the path to the slave alternative.

    Przykład
       $ update-alternatives --query editor
       Name: editor
       Link: /usr/bin/editor
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/editor.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/editor.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/editor.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/editor.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/editor.1.gz
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.basic
       Value: /usr/bin/vim.basic

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.basic
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTYKA

    Po podaniu --verbose, update-alternatives wypisuje nieustannie informacje o podejmowanych
    działaniach na swoim standardowym wyjściu. Jeżeli wystąpi błąd, update-alternatives
    wyświetla komunikaty błędów na standardowym wyjściu błędów i kończy działanie z kodem
    wyjścia 2. Wypisywana diagnostyka powinna wszystko wyjaśniać, jeżeli tak nie jest, proszę
    zgłosić to jako błąd.

PRZYKŁADY

    Istnieje klika pakietów, które dostarczają edytora tekstu kompatybilnego z edytorem vi, na
    przykład nvi i vim. To, który pakiet będzie używany, kontrolowane jest przez grupę
    dowiązań vi, zawierającą dowiązania do samego programu i odpowiadających mu stron
    podręcznika.

    Aby wyświetlić listę dostępnych pakietów, które dostarczają vi oraz jego bieżące
    ustawienie, należy użyć akcji --display:

       update-alternatives --display vi

    Aby wybrać określoną implementację edytora vi, należy użyć tego polecenia jako użytkownik
    root i wybrać liczbę z listy:

       update-alternatives --config vi

    Aby przywrócić automatyczne wybieranie implementacji programu vi, należy jako użytkownik
    root wykonać:

       update-alternatives --auto vi

ZOBACZ TAKŻE

    ln(1), FHS - standard hierarchii systemu plików.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012