Provided by: manpages-pl_0.6-2_all bug

NAZWA

    tr - zamienia lub usuwa znaki

SKŁADNIA

    tr [OPCJA]... ZBIÓR1 [ZBIÓR2]

OPIS

    Zamienia, kasuje powtórzone i/lub usuwa znaki ze standardowego wejścia, wypisując wynik na
    standardowe wyjście.

    -c, -C, --complement
       używa dopełnienia ZBIORU1

    -d, --delete
       usuwa znaki ze ZBIORU1, nie zamienia ich

    -s, --squeeze-repeats
       zastępuje każdą sekwencję wejściową, która składa się z powtórzonych znaków
       wypisanych w ZBIORZE1, pojedynczym wystąpieniem tych znaków

    -t, --truncate-set1
       najpierw przycina ZBIÓR1 do długości ZBIORU2

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    ZBIÓR składa się z podanych łańcuchów znaków. Większość znaków reprezentuje siebie.
    Interpretowane są następujące sekwencje:

    \NNN  znak o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr ósemkowych)

    \\   odwrotny ukośnik

    \a   dzwonek, alarm (BEL)

    \b   backspace

    \f   wysuw strony

    \n   znak nowego wiersza

    \r   powrót karetki

    \t   tabulacja pozioma

    \v   tabulacja pionowa

    ZNAK1-ZNAK2
       wszystkie znaki od ZNAKU1 do ZNAKU2 w kolejności rosnącej

    [ZNAK*]
       w ZBIORZE2 kopiuje ZNAK, dopóki nie osiągnie długości ZBIORU1

    [ZNAK*LICZBA-POWTÓRZEŃ]
       kopiuje ZNAK LICZBĘ-POWTÓRZEŃ razy (w notacji ósemkowej, licząc od zera)

    [:alnum:]
       wszystkie litery i cyfry

    [:alpha:]
       wszystkie litery

    [:blank:]
       wszystkie odstępy poziome (tzw. białe znaki)

    [:cntrl:]
       wszystkie znaki sterujące

    [:digit:]
       wszystkie cyfry

    [:graph:]
       wszystkie znaki drukowalne, z wyłączeniem spacji

    [:lower:]
       wszystkie małe litery

    [:print:]
       wszystkie znaki drukowalne, łącznie ze spacją

    [:punct:]
       wszystkie znaki interpunkcyjne

    [:space:]
       wszystkie odstępy poziome lub pionowe (tzw. białe znaki)

    [:upper:]
       wszystkie wielkie litery

    [:xdigit:]
       wszystkie cyfry szesnastkowe

    [=ZNAK=]
       wszystkie znaki, które są równoważne ZNAKOWI

    Do zamiany dochodzi, gdy nie podano opcji -d, natomiast podano ZBIÓR1 oraz ZBIÓR2. Opcja
    -t może być użyta tylko przy zamianie. ZBIÓR2 jest uzupełniany do długości ZBIORU1, przez
    powtarzanie ostatniego jego znaku, aż do osiągnięcia wymaganej długości. Nadmiarowe znaki
    ZBIORU2 są ignorowane. Gwarantuje się rozwinięcie jedynie [:lower:] i [:upper:] w porządku
    rosnącym; jeśli są wykorzystane przy zamianie, w ZBIORZE2, to mogą być używane tylko, gdy
    są zestawione w parach, do przeprowadzenia zamiany wielkości znaków. Opcja -s używa
    ZBIORU1, jeśli nie jest przeprowadzana zamiana, ani usunięcie; w przeciwnym wypadku
    kasowanie powtórzonych znaków używa ZBIORU2 i ma miejsce już po zamianie i usuwaniu.

    Strona  internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   tr   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

    Napisane przez Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja tr jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i tr są
    poprawnie zainstalowane, to polecenie

       info coreutils 'tr invocation'

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.23
    oryginału.