Provided by: manpages-pl_0.6-2_all bug

NAZWA

    hdparm - pobiera/ustawia parametry dysku SATA/IDE

SKŁADNIA

    hdparm [opcje] [urządzenie ...]

OPIS

    Program hdparm udostępnia interfejs wiersza poleceń do różnych interfejsów jądra,
    obsługiwanych przed linuksowy podsystem SATA/PATA/SAS "libata" i starszy podsystem
    sterownika IDE. Wiele nowszych (z roku 2008 i nowszych) urządzeń USB obsługuje również
    "SAT" (SCSI-ATA Command Translation) i dlatego może również działać z hdparm. Dotyczy to
    na przykład nowszych modeli dysków zewnętrznych WD "Passport" i NexStar-3. Część opcji
    może działać poprawnie tylko z najnowszymi jądrami.

OPCJE

    Gdy nie podano opcji, zakłada się acdgkmur. W przypadku opcji "pobiera/ustawia", odpytanie
    bez opcjonalnego parametru (np. -d) odpyta (pobierze) stan urządzenia, a z parametrem (np.
    -d0) ustawi stan urządzenia.

    -a   Pobiera/ustawia wskaźnik odczytu z wyprzedzeniem (read-ahead) systemu plików. Jest
       to używane do zwiększania wydajności w sekwencyjnych odczytach dużych plików
       poprzez pobieranie dodatkowych bloków, w nadziei, że będą potrzebne danemu zadaniu.
       Wiele sterowników IDE ma także wbudowane oddzielne funkcje tego typu, które w wielu
       sytuacjach niwelują potrzebę odczytu z wyprzedzeniem przez system plików.

    -A   Pobiera/ustawia właściwość odczytu wyprzedzającego (read-lookahead)  napędu IDE
       (zwykle domyślnie ON -- włączoną). Użycie: -A0 (wyłącza) lub -A1 (włącza).

    -b   Pobiera/ustawia stan magistrali.

    -B   Pobiera/ustawia właściwości zaawansowanego zarządzania energią (APM), o ile napęd
       ją obsługuje. Mała wartość oznacza agresywne zarządzanie energią, a duża - wyższą
       wydajność. Możliwe wartości obejmują zakres od 1 do 127 (która pozwala na
       zatrzymanie talerzy - "spin-down") i wartości od 128 do 254 (która na to nie
       pozwala). Najwyższy stopień zarządzania energią jest ustawiany wartością 1, a
       najwyższa wydajność wejścia/wyjścia wartością 254. Wartość 255 nakazuje hdparm
       wyłączyć  zaawansowane zarządzenia energią (nie wszystkie dyski potrafią ją
       wyłączyć, ale większość tak).

    -c   Pobiera/ustawia obsługę 32-bitowego wejścia/wyjścia  w  (E)IDE.  Można  użyć
       numerycznego parametru włączającego/wyłączającego obsługę. Obecnie obsługiwane
       wartości obejmują 0 dla wyłączenia obsługi 32-bitowego I/O, 1 dla włączenia
       32-bitowej transmisji danych, 3 dla włączenia 32-bitowej transmisji danych ze
       specjalną sekwencją sync wymaganą przez wiele chipsetów. Wartość 3 działa z prawie
       wszystkimi 32-bitowymi chipsetami IDE, lecz naraża na dodatkowe koszty. Zauważ, że
       "32-bit" odnosi się do transmisji poprzez magistralę PCI lub VLB, ale tylko do
       karty interfejsu; wszystkie napędy (E)IDE mają wciąż tylko 16-bitowe połączenie z
       kartą interfejsu.

    -C   Sprawdza obecny stan trybu zasilania IDE. Jest on zawsze jednym z: unknown (dysk
       nie obsługuje tego polecenia), active/idle (normalne działanie), standby (tryb
       oszczędzania energii, dysk się zatrzymał),  lub  sleeping  (najniższy  tryb
       oszczędzania energii, dysk jest całkowicie wyłączony). Za pomocą opcji -S, -y, -Y,
       i -Z można manipulować trybami zasilania IDE.

    -d   Pobiera/ustawia flagę "using_dma" (używający DMA) dla tego napędu. Opcja ta działa
       tylko z kilkoma kombinacjami napędów i interfejsów, które obsługują DMA, i które są
       znane sterownikowi IDE. Dobrym pomysłem jest również użycie odpowiedniej opcji -X
       w połączeniu z -d1 aby zapewnić, że sam napęd jest zaprogramowany odpowiedni tryb
       DMA, choć wiele BIOS-ów powinno zrobić to za użytkownika podczas uruchamiania
       komputera.  Używanie  DMA  prawie zawsze powoduje zwiększenie wydajności i
       przepustowości oraz zmniejsza zużycie procesora. Lecz jest co najmniej kilka
       zestawień chipsetów i dysków, dla których użycie DMA nie zrobi większej różnicy,
       lub nawet spowolni dysk (na naprawdę spapranym sprzęcie). Ale to zależy.

    --dco-freeze
       DCO to skrót od Device Configuration Overlay (nakładka konfiguracji urządzeń),
       sposobu, w jaki dostawcy selektywnie wyłączają określone funkcje napędu. Opcja
       --dco-freeze zamraża/blokuje bieżącą konfigurację napędu, uniemożliwiając w ten
       sposób oprogramowaniu (lub malware), zmieniać ustawienia DCO po następnym ponownym
       uruchomieniu urządzenia.

    --dco-identify
       Odpytuje i zrzuca informacje na temat ustawień konfiguracji urządzenia, które mogą
       być wyłączone przez dostawcę lub instalatora OEM. Te ustawienia pokazują możliwości
       napędu, które mogły zostać wyłączone przez dostawcę, w celu  "rozszerzonej
       kompatybilności". Gdy są wyłączone, są one ukryte nie będą pokazywane w wyniku
       polecenia -I. Na przykład, dostawcy systemu czasami wyłączają 48-bitowe adresowanie
       na dużych napędach, z powodów kompatybilności (lub jej utraty) z określonym
       BIOS-em. W takich przypadkach --dco-identyfy pokaże, że napęd posiada opcję 48_bit,
       ale -I nie pokaże jej, ani napęd nie będzie akceptować poleceń 48_bit.

    --dco-restore
       Resetuje wszystkie ustawienia, funkcje i dostępne możliwości napędu do wartości
       fabrycznych i pełnych możliwości. Polecenie zawiedzie,  jeśli  DCO  zostało
       zamrożone/zablokowane, lub gdy ustawiono również maksymalne ograniczenie rozmiaru
       -Np. Jest to NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE i prawdopodobnie spowoduje poważną utratę
       danych. Proszę NIE UŻYWAĆ TEGO POLECENIA.

    --direct
       Używa flagi "O_DIRECT" jądra podczas przeprowadzania pomiarów czasów -t. W ten
       sposób ominięta jest pamięć podręczna strony, powodując bezpośredni odczyt z napędu
       do buforów hdparm, używając tzw. "surowego" wejścia/wyjścia. W wielu przypadkach
       może to dać znacznie szybsze odczyty niż zwykła metoda stronicowanej pamięci
       podręcznej, dając lepszy wskaźnik surowej wydajności urządzenia i sterownika.

    --drq-hsm-error
       BARDZO NIEBEZPIECZNE, PROSZĘ NAWET NIE MYŚLEĆ O UŻYWANIU TEJ OPCJI. Opcja powoduje
       wydanie przez hdparm do jądra, niepoprawnie oznaczonego jako "non-data", polecenia
       IDENTIFY. Powoduje to pozostawienie sterownika z jego wierszem dataReQuest(DRQ) w
       stanie "utknięcia". Dezorientuje to  sterowniki  jądra  i  może  spowodować
       natychmiastową awarię systemu łącznie z poważną utratą danych. Opcja istnieje w
       celu pomocy w testowaniu i zabezpieczaniu jądra przed rzeczywistymi błędami
       napędów. BARDZO NIEBEZPIECZNE, NIE UŻYWAĆ!

    -D   Włącza/wyłącza wbudowaną w napęd właściwość zarządzania uszkodzeniami, za pomocą
       której jego firmware próbuje automatycznie zarządzać uszkodzonymi sektorami,
       przenosząc je na sektory "zapasowe", zarezerwowane fabrycznie do tego celu.
       Kontrolowanie tej funkcji za pomocą opcji -D nie jest obsługiwane przez większość
       współczesnych napędów od ATA-4; w związku z tym, to polecenie może się nie powieść.

    -E   Ustawia szybkość napędu CD/DVD. NIE jest to konieczne do normalnego działania, gdyż
       napęd automatycznie sam przełącza prędkości. Jednak jeśli chcesz się nim bawić,
       podaj po tej opcji wartość szybkości, zwykle liczbę taką jak 2 lub 4. Może być to
       niekiedy przydatne, np. aby odtwarzanie filmów z DVD stało się płynniejsze.

    -f   Synchronizuje (sync) i opróżnia (flush) bufory podręczne urządzenia przy wyjściu.
       Operacja ta jest również wykonywana jako część pomiarów -t, -T i innych opcji.

    --fallocate
       Opcja działa obecnie jedynie w systemach plików ext4 i xfs. Gdy zostanie użyta,
       musi być jedyną podaną opcją. Wymaga dwóch parametrów: oczekiwanej wielkości pliku
       w kilobajtach (liczba bajtów podzielona przez 1024), a po niej ścieżki nowego
       pliku. Utworzy ona nowy plik o określonym rozmiarze, bez zapisywania jakichkolwiek
       danych do pliku. Jest to zwykle bardzo szybkie i nie obciąża urządzenia dyskowego.

       Przykładowo: utworzenie pliku o rozmiarze 10 kB: hdparm --fallocate 10 plik_tymczas

    --fibmap
       Gdy zostanie użyta, musi być jedyną podaną opcją. Wymaga ścieżki pliku jako
       parametru i powoduje wypisanie listy ekstentów (zakresów sektorów) bloków zajętych
       przez plik na dysku. Numery sektorów są podane jako absolutne numery LBA, odnoszące
       się do sektora 0 fizycznego urządzenia, a nie do partycji czy systemu plików. Ta
       informacja może być następnie użyta do wielu celów, takich jak sprawdzanie stopnia
       fragmentacji większych plików, czy określanie poprawnych  sektorów  w  celu
       rozmyślnego uszkodzenia podczas procedur testowych wstrzykiwania błędów.

       Opcja używa nowej FIEMAP (file extent map - mapy ekstentów pliku) ioctl(), jeśli
       jest dostępna lub wykorzystuje starszą FIBMAP (file block map - mapa bloków pliku)
       ioctl() w przeciwnym wypadku. Proszę zauważyć, że z powodu wykorzystywania
       32-bitowego interfejsu liczb bloków, FIBMAP nie działa powyżej 8 TB lub 16 TB.
       FIBMAP jest również bardzo wolna i nie działa dobrze z zaalokowanymi wstępnie
       ekstentami w systemach plików ext4/xfs, chyba że wykonano sync() przed użyciej tej
       opcji.

    --fwdownload
       Gdy zostanie użyta, powinna być jedyną podaną opcją. Wymaga podania bezpośrednio po
       opcji ścieżki pliku, z której powinno być odczytane nowe firmware napędu. Zawartość
       pliku zostanie wysłana do napędu przy użyciu polecenia DOWNLOAD MICROCODE (S)ATA,
       używając albo protokołu transferu 7 (cały plik na raz), albo, jeśli napęd to
       obsługuje, protokołu transferu 3 (pobieranie we fragmentach). Polecenie to jest
       NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE i może zniszczyć zarówno napęd, jak i jego wszystkie dane.
       Proszę  NIE  UŻYWAĆ  TEGO  POLECENIA.  Odmiany  --fwdownload-mode3  ,
       --fwdownload-mode3-max  i  --fwdownload-mode7  pozwalają  na  przesłonięcie
       automatycznie  wykrytego  protokołu, wymuszając na hdparm użycie określonego
       protokołu transferu (jedynie do celów testowych).

    -F   Opróżnia bufory zapisu dysku (starsze napędy mogą nie implementować tej funkcji).

    -g   Pokazuje geometrię dysku (cylindry, głowice, sektory), rozmiar (w sektorach), a
       także przesunięcie (w sektorach) początku urządzenia, poczynając od początku
       napędu.

    -h   Pokazuje krótką informację o użyciu (pomoc).

    -H   Odczytuje temperaturę niektórych dysków (głównie Hitachi). Informuje również, czy
       temperatura znajduje się w zalecanym przedziale wartości (może nie być to
       wiarygodne). Nie powoduje to rozkręcenia talerzy napędu, jeśli znajduje się w
       stanie bezczynności.

    -i   Pokazuje informacje identyfikacyjne, które sterowniki jądra (IDE, libata) pobrały z
       napędu podczas startu/konfiguracji, o ile są one dostępne. Rezultaty mogą się
       różnić od bieżących informacji pozyskiwanych bezpośrednio ze sterownika opcją -I.
       Zwracane dane mogą nie być aktualne, zależnie od czynności wykonanych  po
       uruchomieniu   systemu.   Dla   dokładniejszej  interpretacji  informacji
       identyfikacyjnych, odsyłamy do AT Attachment Interface for Disk Drives (ANSI ASC
       X3T9.2 working draft, revision 4a, April 19/93 i późniejsze edycje).

    --idle-immediate
       Wykonuje polecenie ATA IDLE_IMMEDIATE, powodując przejście napędu w niższy stan
       zasilania. Z reguły talerze napędu nie ulegają zatrzymaniu.

    --idle-unload
       Wykonuje polecenie ATA IDLE_IMMEDIATE_WITH_UNLOAD, powodując  odłączenie  lub
       zaparkowanie głowic i przejście napędu w niższy stan zasilania. Z reguły talerze
       napędu nie ulegają zatrzymaniu.

    -I   Żąda informacji identyfikacji bezpośrednio od napędu. Informacja jest wyświetlana w
       nowym, rozszerzonym formacie z większą ilością szczegółów, niż przy starszej opcji
       -i.

    --Istdin
       Jest to specjalna odmiana opcji -I, która akceptuje blok identyfikacyjny dysku jako
       standardowe wejście zamiast używania parametru /dev/hd*. Format tego bloku musi być
       dokładnie taki sam jak w "plikach" /proc/ide/*/hd*/identify lub utworzony za pomocą
       opcji --Istdout opisanej poniżej.  Ta odmiana jest przeznaczona do użytku z
       "bibliotekami" informacji identyfikacyjnych dysku, oraz z dyskami ATAPI, dla
       których standardowe mechanizmy mogą działać błędnie. Gdy używana jest opcja
       --Istdin, musi być ona *jedynym* podanym parametrem.

    --Istdout
       Opcja zrzuca informacje identyfikacyjne dysku w  zapisie  szesnastkowym  na
       standardowe wyjście, w formacie podobnym do /proc/ide/*/identify i odpowiednim do
       późniejszego użycia z opcją --Istdin.

    -J   Pobiera/ustawia wartość czasu oczekiwania "idle3" dysków Western Digital (WD) Green
       Drive. Czas ten kontroluje częstość parkowania głowic dysku i przejścia w niższy
       stan zasilania. Ustawieniem fabrycznym jest osiem (8) sekund, co jest bardzo
       kiepskim wyborem do systemu Linux. Pozostawienie wartości domyślnej, powoduje setki
       lub tysiące cykli ładowania/odłączenia głowic w bardzo krótkim czasie. Mechanizm
       dysku został zaprojektowany na 300 000 do 1 000 000 cykli, tak więc pozostawienie
       wartości domyślnej może spowodować przedwczesne zużycie dysku, nie wspominając o
       wpływie na wydajność, gdy napęd często musi się wybudzić przed wykonaniem operacji
       wejścia/wyjścia.

       Firma WD dostarcza DOS-owe narzędzie WDIDLE3.EXE do zmiany tego ustawienia i
       powinno się go użyć zamiast hdparm, gdy tylko to możliwe. Implementacja w hdparm,
       uzyskana za pomocą inżynierii wstecznej nie jest tak kompletna jak oryginalny i
       oficjalny program, nawet jeśli wygląda na działającą na przynajmniej kilku sztukach
       tych dysków. Aby zmiana w ustawieniach zadziałała, potrzebny jest pełny cykl
       zasilania (włączenie i wyłączenie), niezależnie od tego, który program zostanie
       użyty do zmiany ustawień.

       Zaleca się ustawienie wartości 30 sekund do użycia z Linuksem. Dozwolonymi
       wartościami jest 8 do 12 sekund, a następnie 30 do 300 sekund w 30 sekundowych
       odstępach. Podanie wartości zero (0) wyłączy całkowicie czas idle3 dysków WD
       (NIE ZALECANE!).

    -k   Pobiera/ustawia flagę "keep_settings_over_reset" (zachowaj ustawienia po resecie).
       Gdy ta flaga jest ustawiona, sterownik będzie chronił opcje -dmu po miękkim resecie
       (wykonanym np. podczas sekwencji odzyskiwania po błędzie). Flaga ta domyślnie jest
       wyłączona, aby uchronić napęd przed pętlami resetowań, które  mogłyby  być
       spowodowane kombinacjami ustawień -dmu Opcja -k powinna więc być ustawiana tylko
       gdy jest się przekonanym, że to co robisz jest dobre. Praktycznie, wszystko co
       trzeba zrobić aby przetestować konfigurację (przed użyciem -k) to sprawdzenie czy
       napęd daje się odczytać/zapisać i czy proces nie generuje błędów w logach
       (komunikaty jądra) (w większości systemów należy zajrzeć do /var/log/messages).

    -K   Ustawia flagę "keep_features_over_reset" (zachowaj właściwości po resecie). Jej
       ustawienie powoduje, że napęd odzyskuje po miękkim resecie ustawienia dla -APSWXZ.
       Nie wszystkie napędy obsługują tę właściwość.

    -L   Ustawia  flagę  blokowania  drzwiczek  (doorlock flag). Wartość 1 spowoduje
       zablokowanie drzwiczek niektórych wymiennych dysków twardych (np. Syquest, ZIP,
       Jazz...). Z kolei wartość 0 spowoduje odblokowanie drzwiczek. Normalnie Linux
       automatycznie zarządza mechanizmem blokowania  drzwiczek,  w  zależności  od
       eksploatacji dysku (zablokowane, gdy system plików jest zamontowany). Lecz podczas
       zamykania systemu może być to uciążliwe, gdy główna partycja znajduje się na dysku
       wymiennym, gdyż partycja ta pozostaje zamontowana (w trybie tylko-do-odczytu) po
       zamknięciu systemu. Dzięki użyciu tej opcji po przemontowaniu głównego systemu
       plików w trybie tylko-do-odczytu możliwe jest wyjęcie kasety ze stacji po
       zamknięciu systemu.

    -m   Pobiera/ustawia licznik sektorów dla wielosektorowego I/O w napędzie. Ustawienie 0
       wyłącza tę właściwość. Tryb ten (inaczej znany jako IDE Block Mode) jest
       właściwością większości nowoczesnych dysków twardych IDE, zezwalającą na transfer
       wielu sektorów na przerwanie I/O, w przeciwieństwie do tradycyjnego jednego
       sektora. Gdy włączona jest ta właściwość, zazwyczaj obciążenie I/O przez system
       zmniejsza się o 30-50%. W wielu systemach powoduje to także zwiększenie przepływu
       danych o 5% do 50%. Mimo to, niektóre napędy (najbardziej zauważalnie seria WD
       Caviar), wydają się działać wolniej w tym trybie. Różnie to jednak bywa. Większość
       napędów wspiera minimalny zestaw ustawień obejmujący 2, 4, 8 i 16 (sektorów). Dla
       niektórych dysków możliwe są także większe wartości. Ustawienie 16 lub 32 wydaje
       się optymalnym dla wielu systemów. Western Digital zaleca niższe ustawienia od 4
       do 8 na wielu z ich dysków, a to z powodu małych (32KB) buforów w napędach i
       niezoptymalizowanych algorytmów buforowania. Opcja -i może służyć do znajdywania
       maksymalnej wspieranej wartości zainstalowanego napędu (szukaj MaxMultSect na
       wyjściu). Niektóre napędy twierdzą, że wspierają ten tryb, lecz tracą dane przy
       niektórych ustawieniach. W rzadkich wypadkach, takie błędy mogą spowodować poważne
       uszkodzenie systemu plików.

    --make-bad-sector
       Celowo tworzy uszkodzony sektor (bad sector, media error) na dysku. NIEZWYKLE
       NIEBEZPIECZNE, NIE UŻYWAĆ TEJ OPCJI!. Może być to przydatne przy testowaniu
       mechanizmów odzyskiwania błędów urządzenia/RAID. Numer sektora jest podany jako
       (dziesiątkowy) parametr po opcji. W zależności od urządzenia, hdparm wybierze jedno
       z dwóch dostępnych poleceń ATA do uszkodzenia sektora. WRITE_LONG działa w
       przypadku większości urządzeń, lecz jedynie do granicy 28-bitów. Część najnowszych
       napędów (2008) może obsługiwać nowe polecenie WRITE_UNCORRECTABLE_EXT, które działa
       na wszystkich sektorach LBA48. Jeśli jest ono dostępne, hdparm użyje go zamiast
       WRITE_LONG. Samo polecenie WRITE_UNCORRECTABLE_EXT prezentuje wybór jak nowy
       uszkodzony sektor powinien się zachowywać. Domyślnie, wygląda on jak każdy inny
       uszkodzony sektor i napędowi może zająć nieco czasu aby wykonać kolejne ponowne i
       nieudane próby odczytu (READ) sektora. Jeśli jednak poda się pojedynczą literę f
       bezpośrednio przed pierwszą cyfrą parametru numeru sektora, to hdparm wykona
       "flagowane" WRITE_UNCORRECTABLE_EXT, które powoduje, że napęd oznacza sektor jako
       uszkodzony (zamiast rzeczywiście go uszkadzać), dzięki czemu próby odczytu (READ)
       sektora natychmiast się nie powiodą (zamiast po kilku kolejnych próbach). Proszę
       zauważyć, że opcja --repair-sector może być użyta aby odzyskać (każdy) uszkodzony
       sektor, gdy nie jest on dłużej potrzebny, włączając w to również sektory
       rzeczywiście uszkodzone (napęd prawdopodobnie przemapuje je  do  przestrzeni
       zapasowej dysku).

    -M   Pobiera/ustawia wartość Automatycznego Zarządzania Głośnością (Automatic Acoustic
       Management - AAM). Większość nowych dysków ma możliwość zwolnienia obrotów głowicy
       aby zredukować poziom hałasu. Wartości mogą być z przedziału od 0 do 254. 128 jest
       najcichszym (a zatem najwolniejszym)  ustawieniem,  a  254  najszybszym  (i
       najgłośniejszym). Niektóre dyski mają tylko dwa poziomy (cichy / szybki), a inne
       mogą przyjmować wszystkie wartości od 128 do 254. W tej chwili, większość napędów
       obsługuje jedynie 3 opcje: wyłączone, cichy i szybki. Można im przypisać obecnie,
       odpowiednio, wartości 0, 128 i 254, ale pozostałe wartości zostały przeznaczone do
       przyszłych rozszerzeń, więc może to ulec zmianie.

    -n   Pobiera  lub  ustawia  flagę "ignore_write_errors" (ignoruj błędy zapisu) w
       sterowniku. NIE baw się tym bez uprzedniego zapoznania się z kodem źródłowym
       sterownika.

    -N   Pobiera/ustawia maksymalną widzialną liczbę sektorów, znaną również jako ustawienie
       Host Protected Area. Bez parametru, -N wyświetla bieżące ustawienie, które jest
       wyświetlane jako dwie wartości: pierwsza określa bieżące maksymalne ustawienie
       sektorów, druga pokazuje natywny (rzeczywisty) limit sprzętowy dysku. Różnica
       pomiędzy tymi dwiema wartościami wskazuje na liczbę sektorów, które są aktualnie
       ukryte dla systemu operacyjnego w formie Host Protected Area (HPA). Obszar ten jest
       często używany przez osoby składające komputer do przechowania oprogramowania
       diagnostycznego i/lub  kopii  oryginalnego  systemu  operacyjnego  w  celach
       odzyskiwania. Innymi możliwymi powodami mogą być ukrycie rzeczywistej pojemności
       bardzo dużego dysku dla BIOS-u/systemu, który nie może normalnie funkcjonować z
       dyskami tego rozmiaru (np. obecnie (2010) BIOS-y nie potrafią poradzić sobie z
       dyskami o rozmiarze przekraczającym 2 TB, a HPA może być użyte do raportowania
       przez dysk o pojemności 3 TB, że ma 2 TB). Aby zmienić bieżące maksimum (BARDZO
       NIEBEZPIECZNE, UTRATA DANYCH JEST NIEZWYKLE PRAWDOPODOBNA), nowa wartość powinna
       być dostarczona (dziesiątkowo) zaraz po opcji -N. Wartość ta jest określona jako
       liczba sektorów, zamiast "maksymalny adres sektora" dysku. Napędy korzystają z
       pomysłu tymczasowych (ulotnych) ustawień, które są tracone przy następnym resecie
       sprzętowym oraz bardziej stałej (nieulotnej) wartości, która nie jest zmieniana w
       czasie  resetów i kolejnych cykli zasilania. Domyślnie, -N zmienia jedynie
       ustawienie tymczasowe (ulotne). Aby zmienić wartość stałą (nieulotną), proszę
       poprzedzić pierwszą cyfrę wartości początkowym znakiem p. Napędy są zaprojektowane
       na pozwolenie na tylko jedną zmianę wartości stałem w sesji. Przed kolejną,
       permanentną  operacją  -N konieczny jest reset sprzętowy (lub wyłączenie i
       włączenie). Proszę zauważyć, że każda próba zmienienia tej wartości może zawieść,
       jeśli dysk jest dostępny dla innego programu w tym samym czasie. Jest tak, ponieważ
       ustawienie wartości wymaga wymiany pary poleceń dyskowych, ale nie ma sposobu na
       zapobiegnięcie wstawienia pomiędzy nie innych poleceń przez jądro. Jeśli więc
       zmiana początkowo się nie powiedzie, proszę po prostu spróbować ponownie. Obsługa
       opcji -N przez jądro jest błędna dla wielu typów adapterów przez w wielu wersjach
       jądra. Raportowana jest wówczas niekiedy nieprawidłowa (zbyt mała)  wartość
       maksymalnego rozmiaru. Obecnie (jądro 2.6.27) wygląda na to, że w końcu działanie
       powinno być poprawne w przypadku większości sprzętu.

    --offset
       Przesuwa (offset) do podanego numeru GiB (1024*1024*1024), podczas przeprowadzania
       pomiarów czasu -t odczytu urządzenia. Szybkość zmienia się (około dwukrotnie) w
       przypadku wielu dysków mechanicznych. Z reguły, choć nie zawsze, największa jest na
       początku dysku. Napędy solid-state drive (SSD) powinny wykazywać podobne czasy
       niezależnie od przesunięcia.

    -p   Próbuje przeprogramować chipset interfejsu IDE na określony tryb PIO, lub próbuje
       automatycznie dostosować się do "najlepszego" trybu PIO obsługiwanego przez napęd.
       Właściwość ta jest obsługiwana w jądrze tylko dla kilku "znanych" chipsetów i nawet
       ta obsługa jest co najwyżej niepewna. Niektóre chipsety IDE nie są w stanie zmienić
       trybu PIO dla pojedynczego napędu; wówczas opcja ta może spowodować ustawienie
       trybu PIO dla obydwu napędów. Wiele chipsetów IDE wspiera albo mniej, albo więcej
       niż standardowe 6 (od 0 do 5) trybów PIO, więc dokładne ustawienie szybkości, które
       właściwie jest zaimplementowane, będzie różnić się zależnie od wyrafinowania
       chipsetu/sterownika. Używaj z wielką ostrożnością! Właściwość ta nie chroni przed
       nierozwagą, a niepomyślne działanie może spowodować poważne uszkodzenie systemu
       plików!

    -P   Ustawia maksymalny licznik sektorów dla wewnętrznych mechanizmów preodczytu napędu.
       Nie wszystkie napędy obsługują tę właściwość i została ona usunięta z oficjalnej
       specyfikacji od ATA-4.

    --prefer-ata12
       W czasie używania protokołu SAT (SCSI ATA Translation), hdparm zwykle preferuje
       użycie poleceń 16-bajtowych gdzie to tylko możliwe. Część napędów zewnętrznych USB
       nie działa poprawnie z poleceniami 16-bajtowymi. Opcja może zostać użyta do
       wymuszenia mniejszego, 12-bajtowego formatu poleceń do takich napędów. Program
       hdparm wciąć będzie używał poleceń 16-bajtowym do rzeczy, które nie mogą być
       wykonane przy użyciu formatu 12-bajtowego (np. sektory wykraczające poza format
       28-bajtowy).

    -q   Obsługuje następną opcję cicho, nie wydając zwykłych komunikatów (nie dotyczy do
       komunikatów o błędach) na wyjście. Jest to przydatne do zmniejszenia zamieszania na
       ekranie w wypadku uruchamiania ze skryptów startowych. Nie można stosować do opcji
       -i, -v, -t, oraz -T.

    -Q   Pobiera lub ustawia queue_depth poleceń urządzenia, jeśli jest to obsługiwane przez
       sprzęt. Opcja działa tylko z jądrami 2.6.xx (i nowszymi) i jedynie z kombinacją
       urządzeń i sterownika, która obsługuje zmianę queue_depth. W przypadku dysków SATA
       jest to głębokość kolejki Native Command Queuing (NCQ).

    -r   Pobiera/ustawia flagę read-only (tylko do odczytu) urządzenia. Gdy jest ustawiona,
       Linux nie pozwala na operacje zapisu na tym urządzeniu.

    -R   Pobiera/ustawia funkcję Write-Read-Verify, jeśli napęd ją obsługuje. Użycie: -R0
       (wyłączone) lub -R1 (włączone). Funkcja przeznaczona jest do automatycznego
       ponownego odczytania przez firmware dysku danych, które zostały zapisane przez
       oprogramowanie, w celu weryfikacji, czy zapis odbył się poprawnie. Ogólnie rzecz
       biorąc jest to zachowanie przesadne, które może spowolnić zapis na dysk dwukrotnie
       (lub jeszcze bardziej).

    --read-sector
       Odczytuje z określonego numera sektora i zrzuca jego zawartość w  zapisie
       szesnastkowym na standardowe wyjście. Sektor wiersza musi być podany (dziesiętnie)
       po opcji. Program hdparm wykona niskopoziomowy odczyt (kompletnie omijając zwykłą
       warstwę blokową mechanizmów odczytu/zapisu) podanego sektora. Można użyć tej opcji
       do definitywnego rozstrzygnięcia czy dany sektor jest uszkodzony (bad sector, media
       error) czy też nie (uczynienie tego za pomocą zwykłych mechanizmów może niekiedy
       dać fałszywe alarmy).

    --repair-sector
       Jest to alias BARDZO NIEBEZPIECZNEJ opcji --write-sector.

    -s   Włącza/wyłącza funkcję zasilania w trybie gotowości, jeśli jest obsługiwana przez
       napęd. BARDZO NIEBEZPIECZNE. Proszę jej nie używać, chyba że jest się absolutnie
       pewnym, że zarówno systemowy BIOS (lub firmware) jak i jądro systemu operacyjnego
       (Linux >=2.6.22) obsługuje próbkowanie urządzenia w celu użycia tej funkcji. Gdy
       jest włączona, napęd jest zasilany w trybie standby (gotowości), pozwalając
       kontrolerowi na uruchomienie urządzeń po kolei, redukując chwilowy pobór energii,
       gdy wiele napędów jest podłączonych do tego samego zasilacza. Przydatne głównie do
       dużych zestawów RAID. Funkcja jest zwykle wyłączona, a napęd jest zasilany, gdy
       jest w trybie active - aktywnym (patrz powyżej, opcja -C). Proszę zauważyć, że
       napęd może również pozwalać na włączenie tej opcji za pomocą zworki. Część dysków
       SATA obsługuje kontrolę tej funkcji za pomocą pinu 11. w złączu zasilania SATA. W
       takich przypadkach, polecenie może nie być obsługiwane, lub może być ignorowane.

    -S   Ustawia napęd w trybie idle (niższego niskiego poboru energii), ustawia również
       czas oczekiwania standby (zatrzymania dysku). Wartość ta jest używana przez napęd w
       celu uzyskania informacji o tym, jak długo oczekiwać (bez aktywności dyskowych)
       przed wyłączeniem silnika w celach oszczędności mocy. W takich warunkach, dysk może
       potrzebować do 30 sekund aby odpowiedzieć na nagłe odwołanie, choć większość
       napędów robi to znacznie szybciej. Odczytanie wartości czasu oczekiwania jest nieco
       osobliwe. Wartość 0 oznacza "czasy oczekiwania są wyłączone": napęd nie przejdzie
       do trybu standby w sposób automatyczny. Wartości od 1 do  240  określają
       wielokrotności 5 sekund, czyli dają czasy oczekiwania od 5 sekund do 20 minut.
       Wartości od 241 do 251 określają od 1. do 11. jednostki po 30 minut dla czasów od
       30 minut do 5,5 godzin. Wartość 252 oznacza czas oczekiwania 21 minut, 253 ustawia
       czas oczekiwania zdefiniowany przez dostawcę, zamykający się między 8 a 12
       godzinami, a wartość 254 jest zarezerwowana. 255 jest interpretowane jako 21 minut
       plus 15 sekund. Proszę zauważyć, że część starszych napędów może intepretować te
       wartości w całkowicie inny sposób.

    -t   Dokonuje pomiarów czasu odczytów z urządzenia dla celów porównawczych i testów
       wydajnościowych. Aby uzyskać miarodajne wyniki, operacja ta powinna być powtarzana
       2-3 razy na nieaktywnym pod innymi względami systemie (bez innych aktywnych
       procesów) z przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamięci. Wyświetlana jest
       szybkość odczytu poprzez bufory cache z dysku, bez wcześniejszego cache'owania
       danych. Wartość ta jest miarą szybkości, z jaką napęd jest w stanie obsługiwać
       liniowe odczyty danych pod Linuksem bez obciążenia związanego z systemem plików.
       Aby zapewnić dokładne pomiary, cache jest opróżniany za pomocą ioctl BLKFLSBUF.

    -T   Dokonuje pomiarów czasu odczytów z cache dla celów porównawczych i testów
       wydajnościowych. Aby uzyskać miarodajne wyniki, operacja ta powinna być powtarzana
       2-3 razy na nieaktywnym pod innymi względami systemie (bez innych aktywnych
       procesów) z przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamięci. Wyświetlana jest
       szybkość odczytu bezpośrednio z linuksowych buforów cache, bez dostępu do dysku.
       Wartość ta jest wskaźnikiem przepływu danych między procesorem, cache i pamięcią
       systemu.

    --trim-sector-ranges
       Do napędów Solid State Drive (SSD). NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE. NIE UŻYWAĆ TEJ OPCJI!
       Nakazuje firmware dysku odrzucać niepotrzebne sektory danych, niszcząc wszelkie
       dane, które mogą one zawierać. W tej sposób sektory te są  dostępne  do
       natychmiastowego użycia przez mechanizm odśmiecania pamięci (garbage collection)
       firmware, w celu poprawy równomiernego poziomu zużycia komórek flash. Opcja
       oczekuje podania jednego lub więcej par zakresów zaraz po niej w formie: początek
       adresu LBA, dwukropek i liczba sektorów (maksymalnie 65535) bez spacji  w
       pojedynczym zapisie. NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE. NIE UŻYWAĆ TEJ OPCJI!

       Przykład:  hdparm --trim-sector-ranges 1000:4 7894:16 /dev/sdz

    --trim-sector-ranges-stdin
       Identyczne do --trim-sector-ranges powyżej, z wyjątkiem tego, że lista par
       lba:liczba jest czytana ze standardowego wejścia, zamiast być podaną w wierszu
       poleceń. Można wykorzystać tę opcję do uniknięcia problemów z wyjątkowo długimi
       wierszami polecenia. Pozwala to również na skumulowanie wielu więcej zakresów
       sektorów w jedno polecenie, aż do aktualnie skonfigurowanego limitu transferu
       (max_sectors_kb).

    -u   Pobiera/ustawia flagę interrupt-unmask napędu. Ustawienie 1 zezwala sterownikowi na
       niemaskowanie innych przerwań podczas przetwarzania przerwania dyskowego, co w
       znaczącym stopniu zmniejsza czas reakcji na Linuksa na polecenia użytkownika i
       eliminuje  błędy "serial port overrun".  Używając tej opcji nleży zachować
       ostrożność: niektóre kombinacje napędu/kontrolera nie radzą sobie dobrze z tą
       właściwością,  co  może  spowodować  poważne uszkodzenie systemu plików.  W
       szczególności, interfejsy CMD-640B i RZ1000 (E)IDE mogą być niestabilne (z powodu
       usterek sprzętowych) gdy opcja ta jest używana z wersjami jądra wcześniejszymi niż
       2.0.13. Wyłączenie właściwości IDE prefetch tych interfejsów (zwykle ustawienie
       BIOS/CMOS) daje bezpieczne rozwiązanie tego problemu dla wcześniejszych jąder.

    -v   Wypisuje niektóre podstawowe ustawienia, tak jak -acdgkmnru dla IDE. Jest to też
       domyślne zachowanie, kiedy nie poda się żadnych opcji.

    --verbose
       Wyświetla dodatkowe informacje diagnostyczne w przypadku niektórych poleceń.

    -w   Resetuje urządzenie (NIEBEZPIECZNE). NIE używaj tej opcji. Jest ona tylko do użytku
       w nieoczekiwanych sytuacjach, gdy dla przywrócenia dysku do stanu używalności i tak
       może być konieczne przeładowanie systemu.

    --write-sector
       Zapisuje zera do podanego numeru sektora. BARDZO NIEBEZPIECZNE. Numer sektora musi
       zostać podany (dziesiątkowo) po opcji. Program hdparm wykona niskopoziomowy zapis
       (całkowicie omijając zwykłą warstwę blokową mechanizmów  odczytu/zapisu)  do
       określonego sektora. Może to zostać wykorzystane do wymuszenia na napędzie naprawę
       uszkodzonego sektora (bad sector, media error).

    -W   Pobiera/ustawia funkcję pamięci podręcznej zapisu (write-caching) napędów IDE/SATA.

    -X   Ustaw tryb transferu IDE dla nowszych napędów (E)IDE/ATA.  Jest to zazwyczaj
       używane łącznie z -d1 gdy włącza się DMA do/z napędu na wspieranym chipsecie
       interfejsu, przy czym -X mdma2 służy do wyboru trybu transferów multiword DMA mode2
       a -X sdma1 do wyboru prostego trybu mode1 transferów DMA. Na systemach, które
       wspierają UltraDMA użycie -X udma2 służy do ustawiania trybu transferów UltraDMA
       mode2 (będziesz musiał przygotować wcześniej chipset do użycia UltraDMA). Poza tym,
       użycie tej opcji jest rzadko potrzebne gdyż większość/wszystkie nowoczesne napędy
       IDE domyślnie ustawiają się w najszybszym ze swoich trybów PIO przy włączaniu.
       Manipulowanie tym może być bezcelowe i ryzykowne. Na dyskach, które wspierają
       alternatywne tryby transferu, -X może służyć do przełączania tylko trybu napędu.
       Przed zmianą trybu transferu, interfejs IDE powinien być ustawiony za pomocą zworek
       lub zaprogramowany (zobacz opcję -p) do nowego trybu, aby zapobiec utracie i/lub
       zniszczeniu danych. Używaj tego ze szczególną uwagą! Dla trybów transferu PIO
       (Programmed Input/Output), używanych przez Linuksa, wartość ta jest zwyczajnie
       oczekiwanym numerem trybu PIO plus 8. Dlatego wartość 09 ustawia tryb PIO mode1, 10
       PIO mode2, a 11 wybiera PIO mode3. Ustawienie 00 odtwarza "domyślny" tryb PIO
       dysku, a 01 wyłącza IORDY. W przypadku trybu multiword DMA, używaną wartością jest
       oczekiwany tryb DMA plus 32. Dla UltraDMA wartością jest oczekiwany numer trybu
       UltraDMA plus 64.

    -y   Zmusza napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb mniejszego zużycia energii:
       standby. To najczęściej powoduje zwolnienie pracy dysku. aktualny tryb może być
       sprawdzony dzięki opcji -C.

    -Y   Zmusza napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb najmniejszego zużycia
       energii: sleep. To kompletnie wyłącza napęd. Aby napęd był dostępny ponownie
       potrzebny jest twardy lub miękki reset (sterownik IDE Linuksa automatycznie wykona
       reset gdy będzie potrzebny). Aktualny tryb może być sprawdzony dzięki opcji -C.

    -z   Zmusza jądro do ponownego odczytu tablicy partycji podanych urządzeń.

    -Z   Wyłącza automatyczne funkcje oszczędzania energii w niektórych napędach Seagate
       (modelach ST3xx?), aby uchronić je od wyłączania się w nieoczekiwanych momentach.

    Zestaw funkcji bezpieczeństwa ATA

    Eksperymenty z poniższymi przełącznikami są NIEBEZPIECZNE i mogą nie działać z niektórymi
    jądrami. UŻYCIE NA WŁASNE RYZYKO.

    --security-help
       Wyświetla krótką informację o użyciu na temat wszystkich opcji --security-*.

    --security-freeze
       Zamraża ustawienia bezpieczeństwa napędu. Napęd nie akceptuje żadnych poleceń
       bezpieczeństwa do kolejnego resetu przy podłączeniu zasilania. Proszę użyć tę
       funkcję  w  kombinacji  z  --security-unlock  do zabezpieczenia dysku przed
       jakimikolwiek próbami ustawienia nowego hasła. Może  również  zostać  użyta
       samodzielnie. Z tą opcją nie można podać w wierszu poleceń żadnych innych opcji.

    --security-unlock HASLO
       Odblokowuje napęd, używając hasła HASLO. Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i
       jest uzupełniane znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Odpowiednie hasło napędu jest
       wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika -
       "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.

    --security-set-pass HASLO
       Blokuje napęd, używając hasła HASLO (ustawia hasło) (NIEBEZPIECZNE). Hasło jest
       podane jako łańcuch ASCII i jest wyrównany znakami NUL do wielkości 32 bajtów.
       Użycie hasła specjalnego NULL ustawia puste hasło. Odpowiednie hasło napędu jest
       wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika -
       "user"), a odpowiedni  tryb  bezpieczeństwa  jest  wybierany  przełącznikiem
       --security-mode. Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.

    --security-disable HASLO
       Wyłącza blokowanie napędu, używając hasła HASLO. Hasło jest podane jako łańcuch
       ASCII i jest uzupełniane znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Odpowiednie hasło
       napędu jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło
       użytkownika - "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.

    --security-erase HASLO
       Wykasowuje (zablokowany) napęd, używając hasła HASLO (NIEBEZPIECZNE). Hasło jest
       podane jako łańcuch ASCII i jest wyrównany znakami NUL do wielkości 32 bajtów.
       Użycie hasła specjalnego NULL reprezentuje puste hasło. Odpowiednie hasło napędu
       jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika -
       "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.

    --security-erase-enhanced HASLO
       Wykonuje rozszerzone kasowanie (zablokowanego) napędu, używając hasła  HASLO
       (NIEBEZPIECZNE). Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i jest uzupełniane znakami
       NUL do wielkości 32 bajtów. Odpowiednie hasło napędu jest wybierane przełącznikiem
       --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika - "user"). Z tą opcją w wierszu
       poleceń nie można podać żadnych innych.

    --user-master UŻYTKOWNIK
       Określa które hasło wybrać (użytkownika - user lub główne - master). Domyślnym
       wyborem jest hasło użytkownika. Użyteczne jedynie w połączeniu z --security-unlock,
       --security-set-pass,    --security-disable,    --security-erase     lub
       --security-erase-enhanced.
           u    hasło użytkownika - user
           m    hasło główne - master

    --security-mode TRYB
       Określa który tryb bezpieczeństwa (wysoki - high lub maksymalny - maximum) ustawić.
       Domyślnym wyborem jest wysoki. Użyteczne tylko w połączeniu z --security-set-pass.
           h    wysokie (high) bezpieczeństwo
           m    maksymalne (maximum) bezpieczeństwo

       TA FUNKCJA JEST EKSPERYMENTALNA I NIEZBYT DOBRZE PRZETESTOWANA. UŻYCIE NA WŁASNE
       RYZYKO.

PLIKI

    /etc/hdparm.conf

BŁĘDY

    Jak zauważono powyżej, opcje -m sectcount i -u 1 powinny być używane z ostrożnością,
    najlepiej na systemie plików tylko dla odczytu. Większość napędów pracuje z tymi
    właściwościami  dobrze, lecz zdarzają się wyjątki. System plików może wtedy ulec
    zniszczeniu. Pamiętaj o backupie przed takimi eksperymentami!

    Niektóre opcje (np. -r do SCSI) mogą nie działać ze starszymi jądrami, w których potrzebne
    ioctl()'e nie były obsługiwane.

    Chociaż to narzędzie jest skierowane przede wszystkim do użytku z napędami dysków twardych
    SATA/IDE, to część opcji jest również prawidłowa (i dozwolona) w użyciu z dyskami twardymi
    SCSI oraz z dyskami MFT/RLL z interfejsem XT.

    Jądro Linux aż do wersji 2.6.12 (i prawdopodobnie późniejszych) nie obsługuje prawidłowo
    odblokowania opcji bezpieczeństwa i wyłączania poleceń, co może powodować naruszenie
    ochrony pamięci, a w niektórych przypadkach nawet panikę jądra. Polecenia bezpieczeństwa
    mogą być jednak wykonane przez napęd. To nieprawidłowe zachowanie jądra czyni w tej chwili
    polecenia bezpieczeństwa związane z danymi PIO raczej bezużyteczne.

    Proszę  zauważyć,  że  polecenia  "security  erase"  i "security disable" zostały
    zaimplementowane jako dwa kolejne polecenia danych PIO i nie powiodą się na zablokowanym
    napędzie, ponieważ drugie polecenie nie zostanie wydane po naruszeniu ochrony pamięci.
    Proszę zapoznać się z kodem, aby uzyskać wskazówki jak je załatać, aby ominąć ten problem.
    Niezależnie od naruszenie ochrony pamięci, zawsze możliwe jest uruchomienie dwóch kopii
    hdparm jednocześnie i wydanie dwóch potrzebnych poleceń w ten sposób.

AUTOR

    hdparm został napisany przez Marka Lorda <mlord@pobox.com>, głównego twórcę i opiekuna
    sterownika (E)IDE do Linuksa, obecnie zajmującego się podsystemem libata; wraz z
    uwzględnieniem sugestii i łatek od wielu innych osób.

    Kod wyłączający automatyczne oszczędzanie energii w Seagate został napisany przez Tomiego
    Leppikangasa <tomilepp@paju.oulu.fi>.

    Polecenie zamrażania ustawień bezpieczeństwa dodał Benjamin Benz w roku 2005.

    Polecenia bezpieczeństwa związane z pozyskaniem danych PIO napisał Leonard den Ottolander
    w roku 2005. Niektóre inne części - Benjamin Benz i inni.

ZOBACZ TAKŻE

    http://www.t13.org/ Technical Committee T13 AT Attachment (ATA/ATAPI) Interface.

    http://www.serialata.org/ Serial ATA International Organization.

    http://www.compactflash.org/ CompactFlash Association.

TŁUMACZENIE

    Ze względu na specyfikę tego programu, proszę korzystać z oryginalnej, angielskojęzycznej
    dokumentacji, dostępnej po wydaniu polecenia man --locale=C 8 hdparm, aby uniknąć
    konsekwencji wynikających z możliwych błędów w tłumaczeniu. Jeśli to niemożliwe, proszę
    upewnić się, że podręcznik jest aktualny i dotyczy używanej wersji programu.

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>,   Andrzej   M.   Krzysztofowicz    (PTM)
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Grzegorz Goławski (PTM) <grzegol@pld.org.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  9.43
    oryginału.