Provided by: manpages-pl_0.7-1_all bug

NAZWA

    lspci - wypisuje wszystkie urządzenia PCI

SKŁADNIA

    lspci [opcje]

OPIS

    lspci jest narzędziem do wyświetlania informacji o wszystkich szynach PCI systemu i
    podłączonych do nich urządzeniach.

    Domyślnie, pokazuje zwięzłą listę urządzeń. Używając opcji opisanych poniżej, można
    uzyskać bardziej szczegółowy wynik lub wyjście odpowiednie do przetworzenia przez inne
    programy.

    Aby zgłaszać błędy w sterownikach PCI lub w samym lspci, proszę dołączyć wynik wywołania
    "lspci -vvx", a jeszcze lepiej "lspci -vvxxx" (uwzględniając poniższe, ewentualne
    zastrzeżenia).

    Niektóre części wyniku, szczególnie w bardzo szczegółowych trybach, są zrozumiałe
    prawdopodobnie jedynie dla doświadczonych hakerów PCI. Aby poznać dokładne definicje pól,
    proszę zapoznać się ze specyfikacjami PCI lub plikami header.h i /usr/include/linux/pci.h.

    Dostęp do niektórych części przestrzeni konfiguracyjnej PCI,  w  wielu  systemach
    operacyjnych jest ograniczony do roota, zatem funkcje lspci dostępne zwykłym użytkownikom
    są ograniczone. Program stara się jednak wyświetlić tak dużo informacji, jak tylko jest to
    możliwe oraz oznaczyć pozostałe informacje tekstem <access denied> (dostęp zastrzeżony).

OPCJE

  Podstawowe tryby wyświetlania
    -m   Zrzuca dane urządzenia PCI w kompatybilnej wstecznie postaci czytelnej maszynowo.
       Patrz niżej.

    -mm  Zrzuca dane urządzenia PCI w postaci czytelnej maszynowo, do łatwego przetwarzania
       przez skrypty. Patrz niżej.

    -t   Pokazuje drzewiasty diagram zawierający wszystkie szyny, mosty, urządzenia i
       połączenia między nimi.

  Opcje wyświetlania
    -v   Wyświetla szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach.

    -vv  Wyświetla jeszcze więcej szczegółów. Ten poziom obejmuje wszystko co może okazać
       się przydatne.

    -vvv  Poziom najbardziej szczegółowy - wyświetlane jest wszystko co program jest w stanie
       przetworzyć, nawet jeśli wygląda na to całkowicie nieprzydatne (np. niezdefiniowane
       obszary pamięci).

    -k   Pokazuje sterowniki jądra obsługujące każde z urządzeń oraz moduły jądra zdolne je
       obsłużyć. Włączone domyślnie, gdy podana jest opcja -v w normalnym trybie wyniku
       (obecnie działa wyłącznie z jądrem Linux 2.6 i nowszym).

    -x   Pokazuje  szesnastkowy  zrzut  standardowej  części  standardowej przestrzeni
       konfiguracyjnej (pierwsze 64 bajty lub 128 bajtów w przypadku mostków CardBus).

    -xxx  Pokazuje szesnastkowy zrzut całej przestrzeni konfiguracyjnej PCI. Dostępne tylko
       dla roota, gdyż część urządzeń PCI załamuje się gdy próbuje się odczytać
       niezdefiniowane obszary przestrzeni konfiguracyjnej (zachowanie to prawdopodobnie
       nie narusza standardu PCI, lecz jest co najmniej bardzo głupie). Ponieważ jednak
       takie urządzenia są rzadkością, nie należy się tym zbytnio przejmować.

    -xxxx Pokazuje  szesnastkowy  zrzut  rozszerzonej  (4096-bajtowej)  przestrzeni
       konfiguracyjnej PCI dostępnej w szynach PCI-X 2.0 i PCI Express.

    -b   Widok szynocentryczny. Pokazuje wszystkie numery IRQ i adresy widziane przez karty
       na szynie PCI, zamiast punktu widzenia jądra.

    -D   Zawsze wyświetla liczby domen PCI. Domyślnie, lspci nie czyni tego w przypadku
       komputerów posiadających wyłącznie domenę 0.

  Opcje do kontroli przetwarzania identyfikatorów na nazwy
    -n   Pokazuje dystrybutora PCI oraz kody urządzenia jako numery, bez rozwijania ich w
       bazie danych ID PCI.

    -nn  Pokazuje dystrybutora PCI oraz kody urządzenia jako numery oraz nazwy.

    -q   Używa DNS do odpytania głównej bazy identyfikatorów PCI, jeśli urządzenie nie
       zostanie znalezione w lokalnym pliku pci.ids. Jeśli się to powiedzie, wynik jest
       buforowany w ~/.pciids-cache i jest rozpoznawany w kolejnych uruchomieniach
       programu nawet, jeśli nie poda się opcji -q ponownie. Proszę rozważnie używać tego
       przełącznika w automatycznych skryptach, aby zapobiec przeciążeniu serwerów z bazą
       danych.

    -qq  To samo co -q, ale lokalny bufor podręczny jest resetowany.

    -Q   Odpytuje centralną bazę danych nawet, jeśli wpisy są rozpoznawane lokalnie. Proszę
       użyć tej opcji, w przypadku podejrzenia, że wyświetlany wpis jest nieprawidłowy.

  Opcje do wybierania urządzeń
    -s [[[[<domena>]:]<szyna>]:][<slot>][.[<funkcja>]]
       Pokazuje urządzenia tylko w określonej domenie (w przypadku jeśli ten komputer
       posiada kilka mostków głównych, mogą one albo współdzielić wspólną przestrzeń
       numerów szyn, albo każdy z nich może adresować swoją domenę PCI; domeny są
       numerowane od 0 do ffff), szynie (0 do ff), slocie (0 do 1f) i funkcji (0 do 7).
       Każdy komponent adresu urządzenia można pominąć lub oznaczyć gwiazdką, co oznacza
       dowolną wartość. Wszystkie numery są szesnastkowe. Np. "0:" oznacza wszystkie
       urządzenia na szynie 0, "0" oznacza wszystkie funkcje urządzenia 0 na dowolnej
       szynie, "0.3" wybiera trzecią funkcję urządzenia 0 na wszystkich szynach, a ".4"
       pokazuje czwartą funkcję każdego urządzenia.

    -d [<dostawca>]:[<urządzenie>]
       Pokazuje tylko urządzenia o określonym ID urządzenia i dystrybutora. Obydwa ID są
       podawane szesnastkowo i mogą być pominięte lub określone jako "*" (w obu
       przypadkach oznacza to "dowolne").

  Inne opcje
    -i <plik>
       Używa  <pliku>  jako  listy  identyfikatorów   PCI,   zamiast   pliku
       /usr/share/misc/pci.ids.

    -p <plik>
       Używa <pliku> jako mapy identyfikatorów PCI obsługiwanych przez moduły jądra.
       Domyślnie, lspci używa /lib/modules/wersja_jądra/modules.pcimap. Dotyczy tylko
       systemów Linux z odpowiednio nowymi narzędziami modułów.

    -M   Przywołuje tryb mapowania szyny, który przeprowadza dokładne skanowanie wszystkich
       urządzeń PCI, w tym źle skonfigurowanych mostków itp. Ta opcja daje przydatne
       rezultaty wyłącznie w trybie bezpośredniego dostępu do sprzętu, który zazwyczaj
       wymaga uprawnień roota. Proszę zauważyć, że skanowana jest tylko domena 0 PCI.

    --version
       Wyświetla wersję lspci. Opcja ta powinna być używana samodzielnie.

  Opcje dostępu do PCI
    Narzędzia PCI używają biblioteki PCI do porozumiewania się z urządzeniami PCI (patrz
    pcilib(7), aby dowiedzieć się więcej). Aby wpłynąć na jej zachowanie można użyć
    następujących opcji:

    -A <metoda>
       Biblioteka obsługuje wiele metod dostępu do sprzętu PCI. Domyślnie używa pierwszej
       dostępnej metody, ale można użyć tej opcji, aby przesłonić tę decyzję. Dostępne
       metody wraz z ich opisami można uzyskać za pomocą opcji -A help.

    -O <parametr>=<wartość>
       Zachowanie biblioteki jest kontrolowane przez kilka nazwanych parametrów. Opcja
       pozwala ustawić wartość dowolnych z nich. Aby poznać rozpoznawane parametry i ich
       domyślne wartości proszę użyć opcji -O help.

    -H1  Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 1 konfiguracji Intela
       (jest to skrócona postać -A intel-conf1).

    -H2  Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 2 konfiguracji Intela
       (jest to skrócona postać -A intel-conf2).

    -F <plik>
       Zamiast uzyskiwać dostęp do rzeczywistego sprzętu, odczytuje listę urządzeń i
       wartości ich rejestrów konfiguracyjnych z podanego pliku, uzyskanego wcześniej
       poleceniem lspci -x. Jest to przydatne do analizowania przekazanych  przez
       użytkowników raportów o błędach, gdyż można wyświetlić konfigurację sprzętową w
       dowolnym stylu bez męczenia użytkownika o nowe zrzuty.

    -G   Zwiększa poziom debugowania w bibliotece.

WYNIK ODCZYTYWALNY MASZYNOWO

    Jeśli zamiarem użytkownika jest automatyczne przetworzenie wyjścia lspci, należy użyć
    jednego z formatów wyniku odczytywalnego maszynowo (-m, -vm, -vmm) opisanego w tym
    rozdziale. Wszystkie inne formaty mogą się zmienić pomiędzy wersjami lspci.

    Wszystkie liczby są wyświetlane zawsze w postaci szesnastkowej.  Aby  przetworzyć
    identyfikatory numeryczne zamiast nazw, proszę dodać przełącznik -n.

  Format prosty (-m)
    W formacie prostym, każde urządzenie jest opisane w pojedynczym wierszu, który jest
    sformatowany jako parametry odpowiednie do podania do skryptu powłoki tzn. wartości są
    oddzielone  białymi znakami, jeśli to konieczne zastosowane jest cytowanie. Część
    argumentów jest pozycyjna: slot, klasa, nazwa dostawcy, nazwa urządzenia, nazwa dostawcy
    podsystemu  i nazwa podsystemu (dwie ostatnie są puste, jeśli urządzenie nie ma
    podsystemu); pozostałe argumenty wyglądają jak opcje:

    -rrew Numer rewizji.

    -pintprog
       Interfejs programistyczny.

    Względna kolejność argumentów pozycyjnych i opcji jest niezdefiniowana. W przyszłych
    wersjach mogą zostać dodane nowe opcje, ale będą one zawsze posiadały pojedynczy argument,
    nieoddzielony od opcji spacjami - dzięki czemu mogą być łatwo zignorowane, jeśli nie
    zostaną rozpoznane.

  Format szczegółowy (-vmm)
    Format szczegółowy jest sekwencją rekordów oddzielonych pustymi wierszami. Każdy rekord
    opisuje pojedyncze urządzenie za pomocą sekwencji wierszy, a każdy wiersz zawiera
    pojedynczą parę "znacznik: wartość". Znacznik i wartość są oddzielone pojedynczym znakiem
    tabulacji. Rekordy ani wiersze wewnątrz rekordów nie posiadają określonej kolejności. W
    znacznikach istotna jest wielkość liter.

    Zdefiniowano następujące znaczniki:

    Slot  Nazwa slotu, w którym istnieje urządzenie ([domena:]szyna:urządzenie.funkcja). Ten
       znacznik jest zawsze pierwszy w rekordzie.

    Class Nazwa klasy.

    Vendor Nazwa dostawcy.

    Device Nazwa urządzenia.

    SVendor
       Nazwa dostawcy podsystemu (opcjonalna).

    SDevice
       Nazwa podsystemu (opcjonalna).

    PhySlot
       Fizyczne gniazdo, w którym znajduje się urządzenie (opcjonalne, tylko Linux).

    Rev  Numer rewizji (opcjonalny).

    ProgIf Interfejs programistyczny (opcjonalny).

    Driver Sterownik jądra, który aktualnie obsługuje urządzenie (opcjonalny, tylko Linux).

    Module Moduł jądra, który wskazuje że jest zdolny obsłużyć to urządzenie (opcjonalny,
       tylko Linux).

    W kolejnych wersjach mogą zostać dodane nowe znaczniki, dlatego należy po cichu ignorować
    te, które nie zostaną rozpoznane.

  Wstecznie kompatybilny format szczegółowy (-vm)
    W tym trybie, lspci stara się być dokładnie kompatybilnym ze starszymi wersjami programu.
    Jest to prawie ten sam format co zwykły format szczegółowy, jednak znacznik Device jest
    używany zarówno jako nazwa slotu, jak i nazwa urządzenia, tak więc pojawia się dwukrotnie
    w pojedynczym rekordzie. Proszę nie używać tego formatu w nowo tworzonym kodzie.

PLIKI

    /usr/share/misc/pci.ids
       Lista  wszystkich znanych identyfikatorów PCI (dostawcy, urządzenia, klasy i
       podklasy). Zarządzana na stronie http://pciids.sourceforge.net/, proszę  użyć
       narzędzia update-pciids aby pobrać najnowszą wersję.

    /usr/share/misc/pci.ids.gz
       Jeśli lspci jest skompilowane z obsługą kompresji, to ten plik jest wypróbowywany
       przed pci.ids.

    ~/.pciids-cache
       Wszystkie identyfikatory znalezione w trybie odpytywania DNS są przechowywane w tym
       pliku.

BŁĘDY

    Czasami lspci nie jest w stanie całkowicie zdekodować rejestrów konfiguracyjnych. Zdarza
    się to zwykle gdy autorzy nie posiadali wystarczającej dokumentacji. W takich przypadkach
    wyświetlane jest przynajmniej <?>, aby zasygnalizować, że być może da się wydobyć więcej
    informacji. Autorzy chętnie przyjmą łatki, jeśli ktoś zechce uzupełnić te braki.

    Dostęp do rozszerzonej przestrzeni konfiguracyjnej jest obecnie obsługiwany wyłącznie
    przez backend linux-sysfs.

ZOBACZ TAKŻE

    setpci(8), update-pciids(8), pcilib(7)

AUTOR

    Narzędziami PCI opiekuje się Martin Mares <mj@ucw.cz>.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne z wersją  3.2.1
    oryginału.