Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    ar - create, modify, and extract from archives

POUŽITÍ

    ar [-X32_64] [-]p[mod] [--plugin name] [--target bfdname] [--output dirname]
    [--record-libdeps libdeps] [--thin] [relpos] [count] archive [member...]

POPIS

    GNU program ar tvoří nové archívy, mění jejich obsah a rozbaluje je na jednotlivé soubory.
    Archív je jeden soubor, jenž obsahuje více jiných souborů ve struktuře, která umožňuje
    získat jednotlivé původní soubory (těm říkáme členové archívu).

    Obsah původního souboru, jeho přístupová práva, časové příznaky, vlastník a skupina je
    zaznamenána v archívu a může být opět nastavena při rozbalování.

    GNU ar umí spravovat archívy, jejichž členové mají libovolnou délku jména; ovšem s
    přihlédnutím na nastavení ar ve vašem systému může být délka jmen členů omezena (kvůli
    přenositelnosti archívů na ostatní programové nástroje). Pokud takové omezení existuje,
    limit často bývá 15 znaků (typické pro a.out formáty) nebo 16 (typické pro coff formáty).

    ar is considered a binary utility because archives of this sort are most often used as
    libraries holding commonly needed subroutines. Since libraries often will depend on other
    libraries, ar can also record the dependencies of a library when the --record-libdeps
    option is specified.

    ar vytvoří rejstřík symbolů definovaných v alokační tabulce objektových modulů v archívu,
    pokud zadáme přepínač s. Jakmile je takový rejstřík jednou vytvořen, bude aktualizován
    vždy, když ar provede nějakou změnu v obsahu archívu (kromě aktualizační operace q).
    Rejstřík v archívu zrychlí linkování knihovny a dovolí podprogramům v knihovně, aby se
    navzájem volaly bez ohledu na jejich umístění v archívu.

    Můžete použít nm -s nebo nm --print-armap k vypsání tohoto rejstříku. Pokud archív
    neobsahuje rejstřík, může být zavolána jiná forma ar, zvaná ranlib, která pouze přidá
    rejstřík k archívu.

    GNU ar can optionally create a thin archive, which contains a symbol index and references
    to the original copies of the member files of the archive. This is useful for building
    libraries for use within a local build tree, where the relocatable objects are expected to
    remain available, and copying the contents of each object would only waste time and space.

    An archive can either be thin or it can be normal. It cannot be both at the same time.
    Once an archive is created its format cannot be changed without first deleting it and then
    creating a new archive in its place.

    Thin archives are also flattened, so that adding one thin archive to another thin archive
    does not nest it, as would happen with a normal archive. Instead the elements of the first
    archive are added individually to the second archive.

    The paths to the elements of the archive are stored relative to the archive itself.

    GNU ar je kompatibilní se dvěma různými přístupy. jeho aktivitu je možné ovládat pomocí
    voleb příkazového řádku, jako v různých variantách ar v Unixových systémech; nebo, pokud
    je určena jediná volba příkazového řádku -M, je možné jej ovládat skriptem předaným přes
    standardní vstup, stejně jako "knihovnický" program MRI.

VOLBY

    GNU ar vám umožňuje zadat v prvním parametru příkazové řádky kód operace p a příznaky
    modifikátorů mod v libovolném pořadí.

    Pokud chcete, může první parametr příkazové řádky začínat pomlčkou.

    Klíčové písmeno p určuje, jaká operace se provede; může to být cokoliv z následujících
    možností, ale musíte uvést pouze jednu z nich:

    d  Smaž (delete) moduly z archívu. Moduly ke smazání jsou určeny jako člen...; archív
      zůstane beze změny, pokud nezadáte žádné soubory.

      Když zadáte modifikátor v, ar bude vypisovat moduly, které jsou smazávány.

    m  Tato operace se používá k přemístění (move) členů archívu.

      Pořadí členů v archívu může mít vliv na to, jak budou linkovány programy, jež užívají
      tuto knihovnu, pokud je nějaký symbol definován ve více než jednom členu.

      Pokud nepoužijete žádné modifikátory s operací "m", každý člen uvedený v parametru
      člen bude přesunut na konec archívu; můžete uvést modifikátory a, b nebo i, abyste je
      přesunuli na určené místo.

    p  Vypíše (Print) určené členy (jejich obsah - pozn. překl.) archívu na standardní
      výstup. Pokud užijete modifikátor v, ukáže se jméno modulu před jeho vypsáním na
      standardní výstup.

      Pokud neuvedete žádné členy, budou vypsány všechny z archívu.

    q  Rychlé přidání (Quick append); přidá člen... na konec archívu, bez kontroly přepisu.

      Modifikátory a, b a i nemají vliv na tuto operaci; novější členové jsou vždy přidáni
      na konec archívu.

      Modifikátor v způsobí, že ar vypisuje seznam přidávaných souborů.

      Since the point of this operation is speed, implementations of ar have the option of
      not updating the archive's symbol table if one exists. Too many different systems
      however assume that symbol tables are always up-to-date, so GNU ar will rebuild the
      table even with a quick append.

      Note - GNU ar treats the command qs as a synonym for r - replacing already existing
      files in the archive and appending new ones at the end.

    r  Vloží soubory člen... do archívu (s přepsáním (replacement)). Tato operace se liší od
      q v tom, že každý člen archívu, jehož jméno souhlasí se jménem nově přidávaného člena,
      bude smazán.

      Pokud jeden ze souborů vyjmenovaných v parametru člen... neexistuje, ar vypíše
      chybovou hlášku a nechá existující členy archívu s odpovídajícím jménem v původním
      stavu.

      Jako výchozí jsou novější členové přidáváni na konec archívu; můžete použít jeden z
      modifikátorů a, b nebo i jako žádost o uložení na jiné místo, určené relativně
      vzhledem k nějakému existujícímu členu archívu.

      Modifikátor v u této operace způsobí, že pro každý přidaný soubor bude na výstup
      vypsána jedna řádka s jedním z písmen a nebo r, jež informují, zda byl soubor přidán
      (appended) (žádný starý člen nebyl vymazán) nebo přepsán (replaced).

    s  Add an index to the archive, or update it if it already exists. Note this command is
      an exception to the rule that there can only be one command letter, as it is possible
      to use it as either a command or a modifier. In either case it does the same thing.

    t  Display a table listing the contents of archive, or those of the files listed in
      member... that are present in the archive. Normally only the member name is shown, but
      if the modifier O is specified, then the corresponding offset of the member is also
      displayed. Finally, in order to see the modes (permissions), timestamp, owner, group,
      and size the v modifier should be included.

      Pokud není uveden žádný člen, budou vypsány všechny soubory archívu.

      Pokud je v archívu (řekněme b.a) více souborů stejného jména (řekněme fie), ar t b.a
      fie vypíše pouze první výskyt; chcete-li vidět všechny, musíte požádat o celkový
      výpis---v našem případě ar t b.a.

    x  Rozbaluje (extract) členy (vyjmenované v parametru member) z archívu. U této operace
      můžete užít modifikátor v, aby ar vypisoval jména vybalovaných souborů.

      Pokud neuvedete žádné členy, budou rozbaleny všechny, které archív obsahuje.

      Files cannot be extracted from a thin archive, and there are restrictions on
      extracting from archives created with P: The paths must not be absolute, may not
      contain "..", and any subdirectories in the paths must exist. If it is desired to
      avoid these restrictions then used the --output option to specify an output directory.

    Plno modifikátorů (mod) může okamžitě následovat klíčové písmeno p, aby upřesnily chování
    operace:

    a  Přidej nový soubor za (after) existujícího člena archívu. Pokud použijete modifikátor
      a, musí být uvedeno jméno existujícího člena jako parametr relpos, před určením
      archívu.

    b  Přidej nový soubor před (before) existujícího člena archívu. Pokud použijete
      modifikátor b, musí být uvedeno jméno existujícího člena jako parametr relpos, před
      určením archívu. (stejné jako i).

    c  Vytvoř (Create) archív. Určený archív je vytvořen vždy, když neexistuje a vy ho chcete
      měnit. Ale budete varováni, pokud pomocí tohoto modifikátoru neupozorníte, že
      očekáváte jeho vytvoření.

    D  Operate in deterministic mode. When adding files and the archive index use zero for
      UIDs, GIDs, timestamps, and use consistent file modes for all files. When this option
      is used, if ar is used with identical options and identical input files, multiple runs
      will create identical output files regardless of the input files' owners, groups, file
      modes, or modification times.

      If binutils was configured with --enable-deterministic-archives, then this mode is on
      by default. It can be disabled with the U modifier, below.

    f  Zkrácení jmen archívu. GNU ar normálně přijímá jména libovolné délky. Tak mohou
      vzniknout archívy, jež nejsou v některých systémech přenositelné na původní ar. Pokud
      je tohle váš případ, můžete použít modifikátor f, aby jména souborů byla při ukládání
      do archívu patřičně zkrácena.

    i  Přidej nový soubor před existujícího člena archívu. Pokud použijete modifikátor i,
      musí být uvedeno jméno existujícího člena jako parametr relpos, před určením archívu.
      (stejné jako b).

    l  Specify dependencies of this library. The dependencies must immediately follow this
      option character, must use the same syntax as the linker command line, and must be
      specified within a single argument. I.e., if multiple items are needed, they must be
      quoted to form a single command line argument. For example L "-L/usr/local/lib
      -lmydep1 -lmydep2"

    N  Používá parametr počet. Používá se v případě vícenásobných stejnojmenných položek v
      archívu. Rozbalí nebo smaže počet instancí daného jména ze souboru.

    o  Zachovej původní (original) datum členů při rozbalování. Pokud tento modifikátor
      neužijete, rozbalené soubory dostanou časové razítko odpovídající času rozbalení.

    O  Display member offsets inside the archive. Use together with the t option.

    P  Use the full path name when matching or storing names in the archive. Archives created
      with full path names are not POSIX compliant, and thus may not work with tools other
      than up to date GNU tools. Modifying such archives with GNU ar without using P will
      remove the full path names unless the archive is a thin archive. Note that P may be
      useful when adding files to a thin archive since r without P ignores the path when
      choosing which element to replace. Thus

      ar rcST archive.a subdir/file1 subdir/file2 file1

      will result in the first "subdir/file1" being replaced with "file1" from the current
      directory. Adding P will prevent this replacement.

    s  Vytvoř rejstřík archívu nebo aktualizuj existující rejstřík, i když nebyly provedeny
      žádné změny archívu. Tento modifikátor můžete použít s libovolnou operací, nebo
      samostatně (jako klíčové písmeno operace - pozn. překl.). Spuštění ar s na archív má
      stejný účinek, jako použití ranlib.

    S  Nevytvářej tabulku symbolů archívu. To může urychlit tvorbu rozsáhlé knihovny, pokud
      probíhá v několika krocích. Výsledný archív není možné použít s linkerem. Aby bylo
      možno vytvořit tabulku symbolů, je nutné při posledním spuštění ar vypustit
      modifikátor S nebo na archiv spustit ranlib.

    T  Deprecated alias for --thin. T is not recommended because in many ar implementations T
      has a different meaning, as specified by X/Open System Interface.

    u  Normálně vloží ar r... do archívu všechny vyjmenované soubory. Chcete-li vložit pouze
      ty, které jsou novější než existující členové stejného jména, použijte tento
      modifikátor. Modifikátor u je povolen pouze při operaci r (replace). Konkrétně,
      kombinace qu není povolená, protože kontrola časových razítek by zatratila výhodu
      rychlosti operace q.

    U  Do not operate in deterministic mode. This is the inverse of the D modifier, above:
      added files and the archive index will get their actual UID, GID, timestamp, and file
      mode values.

      This is the default unless binutils was configured with
      --enable-deterministic-archives.

    v  Tento modifikátor vyvolá informativnější (verbose) verzi operace. Mnoho operací
      zobrazuje dodatečné informace, jako třeba jména zpracovávaných souborů, pokud přidáte
      modifikátor v.

    V  Tento modifikátor ukáže číslo verze programu ar.

    The ar program also supports some command-line options which are neither modifiers nor
    actions, but which do change its behaviour in specific ways:

    --help
      Displays the list of command-line options supported by ar and then exits.

    --version
      Displays the version information of ar and then exits.

    -X32_64
      Pro zachování kompatibility s AIX ignoruje ar počáteční volbu -X32_64. Chování dané
      touto volbou je pro GNU ar výchozí. ar nepodporuje žádné další -X volby; zejména
      nepodporuje -X32, která je výchozí pro ar v AIX.

    --plugin jméno
      The optional command-line switch --plugin name causes ar to load the plugin called
      name which adds support for more file formats, including object files with link-time
      optimization information.

      This option is only available if the toolchain has been built with plugin support
      enabled.

      If --plugin is not provided, but plugin support has been enabled then ar iterates over
      the files in ${libdir}/bfd-plugins in alphabetic order and the first plugin that
      claims the object in question is used.

      Please note that this plugin search directory is not the one used by ld's -plugin
      option. In order to make ar use the linker plugin it must be copied into the
      ${libdir}/bfd-plugins directory. For GCC based compilations the linker plugin is
      called liblto_plugin.so.0.0.0. For Clang based compilations it is called LLVMgold.so.
      The GCC plugin is always backwards compatible with earlier versions, so it is
      sufficient to just copy the newest one.

    --target target
      The optional command-line switch --target bfdname specifies that the archive members
      are in an object code format different from your system's default format. See

    --output dirname
      The --output option can be used to specify a path to a directory into which archive
      members should be extracted. If this option is not specified then the current
      directory will be used.

      Note - although the presence of this option does imply a x extraction operation that
      option must still be included on the command line.

    --record-libdeps libdeps
      The --record-libdeps option is identical to the l modifier, just handled in long form.

    --thin
      Make the specified archive a thin archive. If it already exists and is a regular
      archive, the existing members must be present in the same directory as archive.

    @soubor
      Čte volby příkazové řádky ze souboru. Načtené volby jsou vloženy na místo původní
      volby @soubor. Pokud soubor neexistuje nebo nelze číst, bude volba brána doslovně a
      nebude odstraněna.

      Volby v souboru jsou odděleny bílými znaky. Bílý znak může být obsažen ve volbě, pokud
      je volba ohraničena jednoduchými nebo dvojitými uvozovkami. Je možné použít jakýkoliv
      znak (včetně zpětného lomítka), když před něj napíšeme zpětné lomítko. Soubor může
      obsahovat další volby @soubor; každá taková volba bude zpracována rekurzivně.

DALŠÍ INFORMACE

    nm(1), ranlib(1) a položky v Info pro binutils.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 1991-2022 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of
    the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free
    Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no
    Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free
    Documentation License".

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Jirka Santolik
    <jiri.santolik@st.ms.mff.cuni.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.