Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    calibre-smtp - calibre-smtp

     calibre-smtp [options] [from to text]

    Odeslat e-mail pomocí protokolu SMTP. calibre-smtp má dva režimy. V režimu psaní zadáte
    from to a text, a ty jsou použity k sestavení a odeslání e-mailové zprávy. V režimu
    filtrování čte calibre-smtp kompletní e-mailovou zprávu ze vstupu STDIN a odešle ji.

    text je tělo e-mailové zprávy. Pokud text není zadán, kompletní e-mailová zpráva je čtena
    ze vstupu STDIN. from je e-mailová adresa odesílatele a to je e-mailová adresa příjemce.
    Když je kompletní e-mail čten ze vstupu STDIN, from a to jsou použity pouze při připojení
    vstupu STDIN, hlavičky zpráv nejsou měněny.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-smtp, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --fork, -f
       Rozvětvit a doručit zprávu na pozadí. Pokud použijete tuto volbu, měli byste také
       použít --outbox pro vyřešení selhání doručení.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --localhost, -l
       Název hostitele localhost. Použito při připojování k serveru SMTP.

    --outbox, -o
       Cesta ke složce maildir pro e-mailové zprávy, které se nepodařilo odeslat.

    --timeout, -t
       Časový limit pro připojení

    --verbose, -v
       Více podrobností

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

  COMPOSE MAIL
    Volby pro napsání e-mailu. Ignorovat, pokud text není zadán

    --attachment, -a
       Soubor připojený k e-mailu

    --subject, -s
       Předmět e-mailu

  SMTP RELAY
    Volby pro použití serveru přenosu SMTP pro odesílání pošty. Calibre se pokusí odeslat
    e-mail přímo, pokud není zadáno --relay.

    --cafile
       Cesta ke souboru zřetězených certifikátů CA ve formátu PEM používaných při
       ověřování certifikátu serveru při použití TLS. Ve výchozím nastavení se používají
       certifikáty systému CA.

    --dont-verify-server-certificate
       Neověřovat certifikát serveru při připojení pomocí TLS. Toto bylo výchozí chování
       ve verzích Calibre před 3.27. Pokud používáte přenos s certifikátem s vlastním
       podpisem nebo jinak neplatným certifikátem, můžete použít tuto volbu k obnovení
       chování před 3.27

    --encryption-method, -e
       Metoda šifrování použitá při připojování k přenosu. Možnosti jsou TLS, SSL a Žádné.
       Výchozí je TLS. VAROVÁNÍ: Výběr volby Žádné je vysoce nezabezpečený.

    --password, -p
       Heslo pro přenos

    --port Port pro připojení k serveru přenosu. Výchozí je použít 465, pokud je metoda
       šifrování SSL, jinak 25.

    --relay, -r
       Server přenosu SMTP použitý pro odeslání e-mailu.

    --username, -u
       Uživatelské jméno pro přenos

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal