Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    calibredb - calibredb

     calibredb command [options] [arguments]

    calibredb  je  rozhraní  příkazového  řádku  k databázi Calibre. Má několik níže
    zdokumentovaných podpříkazů.

    calibredb calibredb` lze použít buď pro zacházení s databází Calibre zadanou cestou nebo
    se Serverem s obsahem Calibre běžícím buď na místním počítači nebo přes internet. Server s
    obsahem Calibre můžete spustit buď pomocí programu calibre-server nebo v hlavním programu
    Calibre klikněte na Připojit nebo sdílet  →  Spustit Server s obsahem. Protože calibredb
    může ve vašich knihovnách Calibre provádět změny, musíte nejprve na serveru nastavit
    ověřování. Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout:

    • Pokud se plánujete připojovat pouze k serveru běžícímu na

    stejném počítači, můžete jednoduše použít volbu Serveru s obsahem --enable-local-write,
    aby umožnil jakémukoliv programu, včetně calibredb, běžícímu na místním počítači provádět
    změny v datech Calibre. Při spuštění serveru z hlavního programu Calibru je tato možnost v
    Předvolby →  Sdílení po síti → Rozšířené.

    • Pokud chcete povolit přístup přes internet, měli byste na serveru nastavit

    uživatelské účty a použít volby --username a --password pro calibredb, aby jim udělil
    přístup. Ověřování uživatele pro calibre-server můžete nastavit pomocí volby --enable-auth
    a pomocí --manage-users vytvořit uživatelské účty. Pokud spouštíte server z hlavního
    programu Calibre, použijte Předvolby → Sdílení po síti → Vyžadovat uživatelské jméno a
    heslo.

    Pro připojení k běžícímu serveru s obsahem předejte adresu  URL  serveru  volbě
    --with-library, viz dokumentace této volby pro podrobnosti a příklady.

    • GLOBÁLNÍ VOLBYlistaddPŘIDÁVÁNÍ ZE SLOŽEKremoveadd_formatremove_formatshow_metadataset_metadataexportcatalogVOLBY EPUBsaved_searchesadd_custom_columncustom_columnsremove_custom_columnset_customrestore_databasecheck_librarylist_categoriesbackup_metadatacloneembed_metadatasearchfts_indexfts_search

GLOBÁLNÍ VOLBY

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --library-path, --with-library
       Cesta ke knihovně Calibre. Výchozí je použít cestu uloženou v nastaveních. Pro
       provádění akce na vzdálených knihovnách se můžete také připojit k Serveru s obsahem
       Calibre.   Abyste   to   udělali,   použijte   URL   ve   formě:
       http://hostitel:port/#id_knihovny, například http://localhost:8080/#mojeknihovna.
       id_knihovny je identifikátor knihovny, ke které se chcete připojit na Serveru s
       obsahem. Pomocí speciální hodnoty id_knihovny - můžete získat seznam identifikátorů
       knihoven  dostupných  na  serveru.  Pro  podrobnosti  o  nastavení přístupu
       prostřednictvím      Serveru      s      obsahem      navštivte
       https://manual.calibre-ebook.com/cs/generated/cs/calibredb.html.

    --password
       Heslo pro připojení k Serveru s obsahem Calibre. Pro přečtení hesla ze standardního
       vstupu použijte speciální hodnotu: <stdin>. Pro přečtení hesla ze souboru použijte:
       <f:/path/to/file> (tj. <f: následované úplnou cestou k souboru a koncovou >). Výše
       uvedené lomené závorky jsou vyžadovány, nezapomeňte je uvodit nebo použijte
       uvozovky pro váš shell.

    --timeout
       Časový limit v sekundách u připojení ke knihovně Calibre přes síť. Výchozí je dvě
       minuty.

    --username
       Uživatelské jméno pro připojení k Serveru s obsahem Calibre

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

LIST

     calibredb list [options]

    Vypsat knihy dostupné v databázi Calibre.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --ascending
       Seřadit výsledky ve vzestupném pořadí

    --fields, -f
       Zobrazená pole při výpisu knih v databázi. Měl by to být čárkami oddělený seznam
       polí. Dostupná pole: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers,
       isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index,
       size, tags, timestamp, title, uuid Výchozí: title,authors. Pro výběr všech polí
       může být použito speciální pole „all“. Kromě výše uvedených polí jsou také dostupná
       vlastní pole, jako například *field_name, pro vlastní pole #rating použijte název
       *rating

    --for-machine
       Generovat výstup ve formátu JSON, který je vhodnější pro strojní analýzu. Způsobí,
       že šířka řádku a volby oddělovače budou ignorovány.

    --limit
       Maximální počet výsledků k zobrazení. Výchozí: vše

    --line-width, -w
       Maximální šířka jednoho řádku ve výstupu. Výchozí nastavení pro rozpoznání
       velikosti obrazovky.

    --prefix
       Předpona pro všechny cesty k souborům. Výchozí je absolutní cesta do složky
       knihovny.

    --search, -s
       Filtrovat výsledky podle vyhledávacího dotazu. Pro formát vyhledávacího dotazu se
       podívejte do dokumentace související s hledáním v uživatelské příručce. Výchozí je
       neprovádět žádné filtrování.

    --separator
       Řetězec použitý pro oddělení polí. Výchozí je mezera.

    --sort-by
       Pole, podle kterého řadit výsledky. Dostupná pole: author_sort, authors, comments,
       cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher,
       rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Výchozí: id

ADD

     calibredb add [options] file1 file2 file3...

    Přidat zadané soubory jako knihy do databáze. Můžete také zadat složky, podívejte se na
    volby související s následující složkou.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --authors, -a
       Nastavit autory přidaných knih

    --automerge, -m
       Pokud jsou nalezeny knihy s podobnými názvy a autory, automaticky sloučit příchozí
       formáty (soubory) do existujících záznamů knih. Hodnota „ignore“ znamená, že
       duplicitní formáty jsou zahozeny. Hodnota „overwrite“ znamená, že duplicitní
       formáty v knihovně jsou přepsány nově přidanými soubory. Hodnota „new_record“
       znamená, že duplicitní formáty jsou umístěny do nového záznamu knihy.

    --cover, -c
       Nastavit použitou obálku pro přidanou knihu

    --duplicates, -d
       Přidat knihy do databáze, i když již existují. Srovnání je prováděno na základě
       názvů knih. Pamatujte, že volby --automerge mají přednost.

    --empty, -e
       Přidat prázdnou knihu (kniha bez formátů)

    --identifier, -I
       Nastavit identifikátory pro tuto knihu, např. -I asin:XXX -I isbn:YYY

    --isbn, -i
       Nastavit ISBN přidaných knih

    --languages, -l
       Čárkami oddělený seznam jazyků (nejlepší je použít kódy jazyka ISO639, i když mohou
       být rozpoznány také některé názvy jazyků)

    --series, -s
       Nastavit série přidaných knih

    --series-index, -S
       Nastavit číslo série přidaných knih

    --tags, -T
       Nastavit štítky přidaných knih

    --title, -t
       Nastavit název přidaných knih

  PŘIDÁVÁNÍ ZE SLOŽEK
    Volby pro ovládání přidávání knih ze složek. Ve výchozím nastavení jsou přidávány pouze
    soubory, které mají příponu známých typů souborů e-knih.

    --add Vzor názvu souboru (glob), soubory odpovídající tomuto vzoru budou přidány při
       prohledávání souborů ve složkách, dokonce i když nejsou známého typu souboru
       e-knihy. Může být zadáno vícekrát pro více vzorů.

    --ignore
       Vzor názvu souboru (glob), soubory odpovídající tomuto vzoru budou ignorovány při
       prohledávání souborů ve složkách. Může být zadáno vícekrát pro více vzorů:
       Například: *.pdf bude ignorovat všechny soubory PDF

    --one-book-per-directory, -1
       Předpokládat, že každá složka má pouze jednu logickou knihu, a že všechny soubory v
       ní jsou různé formáty e-knih této knihy

    --recurse, -r
       Zpracuj složky rekurzivně

REMOVE

     calibredb remove ids

    Odebrat knihy identifikované identifikátory z databáze. Identifikátory by měly být čárkami
    oddělený seznam identifikačních čísel (identifikační čísla můžete získat pomocí příkazu
    search). Například 23,34,57-85 (když zadáváte rozsah, poslední číslo rozsahu není
    zahrnuto).

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --permanent
       Nepoužívat Koš

ADD_FORMAT

     calibredb add_format [options] id ebook_file

    Přidat e-knihu v ebook_file do dostupných formátů pro logickou knihu identifikovanou
    identifikátorem. Identifikátor můžete získat pomocí příkazu search. Pokud formát již
    existuje, je nahrazen, pokud není zadána volba nenahrazovat.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --dont-replace
       Nenahrazovat formát, pokud již existuje

REMOVE_FORMAT

     calibredb remove_format [options] id fmt

    Odebrat formát fmt z logické knihy identifikované identifikátorem. Identifikátor můžete
    získat pomocí příkazu search. fmt by měla být přípona souboru, jako je LRF, TXT nebo EPUB.
    Pokud logická kniha nemá dostupné fmt, nedělat nic.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

SHOW_METADATA

     calibredb show_metadata [options] id

    Zobrazit metadata uložená v databázi Calibre pro knihu identifikovanou identifikátorem.
    Identifikátor je identifikační číslo z příkazu search.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --as-opf
       Vypsat metadata v podobě OPF (XML)

SET_METADATA

     calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]

    Nastavit metadata uložená v databázi Calibre pro knihu identifikovanou identifikátorem ze
    souboru OPF metadata.opf. Identifikátor je identifikační číslo z příkazu search. Můžete
    získat rychlé chování pro formát OPF pomocí přepínače --as-opf příkazu show_metadata.
    Můžete také nastavit metadata jednotlivých polí pomocí volby --field. Pokud použijete
    volbu --field, není potřeba zadávat soubor OPF.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --field, -f
       Pole k nastavení. Formát je field_name:value, například : --field tags:tag1,tag2.
       Použijte --list-fields pro získání seznamu všech názvů polí. Tuto volbu můžete
       zadat vícekrát pro nastavení více polí. Poznámka: Pro jazyky musíte použít kódy
       jazyka ISO639 (např. cs pro češtinu, en pro angličtinu, fr pro francouzštinu atd.).
       Pro identifikátory je syntaxe --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Pro pole
       logických hodnot (ano/ne) použijte pravda a nepravda nebo ano a ne.

    --list-fields, -l
       Vypsat názvy polí metadat, která mohou být použita s volbou --field

EXPORT

     calibredb export [options] ids

    Exportovat knihy zadané identifikátory (čárkami oddělený seznam) do systému souborů.
    Operace exportu ukládá všechny formáty knihy, její obálku a metadata (do souboru opf).
    Identifikační čísla můžete získat z příkazu search.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --all Exportovat všechny knihy v databázi, ignorovat seznam identifikátorů.

    --dont-asciiize
       Nechat Calibre převést všechny neanglické znaky na anglické ekvivalenty pro názvy
       souborů. To je užitečné, pokud ukládáte do starší verze systému souborů bez plné
       podpory názvů souborů Unicode. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.

    --dont-save-cover
       Obyčejně Calibre uloží obálku do samostatného souboru společně se skutečnými
       soubory e-knih. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.

    --dont-update-metadata
       Obyčejně Calibre aktualizuje metadata v uložených souborech z toho, co je v
       knihovně Calibre. Zpomalí ukládání na disk. Zadání tohoto přepínače vypne toto
       chování.

    --dont-write-opf
       Obyčejně Calibre zapíše metadata do samostatného souboru OPF společně se skutečnými
       soubory e-knih. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.

    --formats
       Čárkami oddělený seznam formátů pro uložení pro každou knihu. Ve výchozím nastavení
       jsou ukládány všechny dostupné formáty.

    --progress
       Průběh hlášení

    --replace-whitespace
       Nahradit prázdné znaky podtržítky.

    --single-dir
       Exportovat všechny knihy do jedné složky

    --template
       Šablona pro ovládání názvu souboru a struktury složekukládaných souborů. Výchozí je
       "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}", což uloží knihy do podsložky podle
       autora s názvy souborů obsahujícími název a autora. Dostupné ovládací prvky jsou:
       {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher,
       rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

    --timefmt
       Formát, ve kterém zobrazovat data. %d - den, %b - měsíc, %m - číslo měsíce, %Y -
       rok. Výchozí je: %b, %Y

    --to-dir
       Exportovat knihy do zadané složky. Výchozí je .

    --to-lowercase
       Převést cesty na malá písmena.

CATALOG

     calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

    Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how
    entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats
    support different sets of options. To see the different options, specify the name of the
    output file and then the --help option.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --ids, -i
       Čárkami oddělený seznam identifikátorů databáze pro katalog. Pokud je deklarováno,
       --search je ignorováno. Výchozí: vše

    --search, -s
       Filtrovat výsledky podle vyhledávacího dotazu. Pro formát vyhledávacího dotazu se
       podívejte do dokumentace související s hledáním v uživatelské příručce. Výchozí:
       žádné filtrování

    --verbose, -v
       Zobrazit podrobné výstupní informace. Užitečné pro ladění

  VOLBY EPUB
    --catalog-title
       Název generovaného katalogu použitý jako název v metadatech. Výchozí: 'My Books'
       Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --cross-reference-authors
       Vytvořit křížové odkazy v oddílu Autoři pro knihy s více autory. Výchozí: 'False'
       Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --debug-pipeline
       Uložit výstup z různých stavů převodního řetězce do zadané složky. Užitečné, pokud
       si nejste jisti, ve kterém stavu procesu převodu se objevuje chyba. Výchozí: 'None'
       Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --exclude-genre
       Regulární výraz popisující štítky, které vyloučit jako žánry. Výchozí: '[.+]|^+$'
       vylučuje štítky v hranatých závorkách, např. '[Project Gutenberg]' a '+', výchozí
       štítek pro přečtené knihy. Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --exclusion-rules
       Určuje pravidla použitá pro vyloučení knih z generovaného katalogu. Model pro
       pravidlo vyloučení je buď ('<název pravidla>','Tags','<čárkami oddělený seznam
       štítků>') nebo ('<název pravidla>','<vlastní  sloupec>','<vzor>').  Například:
       (('Archivované  knihy','#stav','Archivováno'),)  vyloučí  knihu  s  hodnotou
       'Archivováno' ve vlastním sloupci 'stav'. Pokud je definováno více pravidel, budou
       použita všechna pravidla. Výchozí: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Použije se
       na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --generate-authors
       Zahrnout oddíl 'Autoři' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní
       formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --generate-descriptions
       Zahrnout oddíl 'Popisy' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní
       formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --generate-genres
       Zahrnout oddíl 'Žánry' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní
       formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --generate-recently-added
       Zahrnout oddíl 'Nedávno přidané' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na:
       výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --generate-series
       Zahrnout oddíl 'Série' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní
       formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --generate-titles
       Zahrnout oddíl 'Názvy' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní
       formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --genre-source-field
       Zdrojové pole pro oddíl ‚Žánry. Výchozí: 'Štítky' Použije se na: výstupní formáty
       AZW3, EPUB, MOBI

    --header-note-source-field
       Vlastní pole obsahující text poznámky k vložení do záhlaví Popisu. Výchozí: ''
       Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --merge-comments-rule
       #<custom field>:[before|after]:[True|False] určující: <custom field>Vlastní pole
       obsahující poznámky ke sloučení s komentáři [before|after] Umístění poznámek
       vzhledem ke kometářům [True|False] - Mezi poznámky a komentáře je vložena vodorovná
       čára Výchozí: '::' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --output-profile
       Určuje výstupní profil. V některých případech je vyžadován výstupní profil pro
       optimalizaci katalogu pro zařízení. Například 'kindle' nebo 'kindle_dx' vytvoří
       strukturovaný obsah s Oddíly a Články. Výchozí: 'None' Použije se na: výstupní
       formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --prefix-rules
       Určuje pravidla použitá pro zahrnutí předpon označujících přečtené knihy, seznam
       přání a jiné předpony zadané uživatelem. Model pro pravidlo předpony je ('<název
       pravidla>','<zdrojové pole>','<vzor>','<předpona>'). Pokud je definováno  více
       pravidel,  bude  použito  první  odpovídající  pravidlo.  Výchozí:  '(('Read
       books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))' Použije se  na
       výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --preset
       Použít pojmenovanou předvolbu vytvořenou Nástrojem pro sestavení katalogu v
       grafickém rozhraní. Předvolba určuje všechna nastavení pro sestavení katalogu.
       Výchozí: 'None' Použije se na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --thumb-width
       Nápověda velikosti (v palcích) pro obálky knih v katalogu. Rozsah: 1,0 - 2,0
       Výchozí: '1.0' Použije se na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

    --use-existing-cover
       Nahradit existující obálku při generování katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na:
       výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

SAVED_SEARCHES

     calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

    Spravovat uložená hledání umístěná v této databázi. Pokud se pokusíte přidat dotaz s
    názvem, který již existuje, bude nahrazen.

    Syntaxe pro přidání:

    calibredb saved_searches add search_name search_expression

    Syntaxe pro odebrání:

    calibredb saved_searches remove search_name

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

ADD_CUSTOM_COLUMN

     calibredb add_custom_column [options] label name datatype

    Vytvořit vlastní sloupec. label je název sloupce vhodný pro stroje. Neměl by obsahovat
    mezery nebo dvojtečky. name je název sloupce vhodný pro lidi. datatype je jeden z: bool,
    comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --display
       Slovník voleb pro přizpůsobení, jak budou data v tomto sloupci interpretována. Toto
       je řetězec JSON. Pro sloupce výčtu použijte --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\
       ", \ "val2\ "]}" Je mnoho voleb, které mohou přijít do proměnné display. Volby
       podle  typu  sloupce  jsou:  složené:  composite_template,  composite_sort,
       make_category,contains_html, use_decorations datum a čas: date_format  výčet:
       enum_values, enum_colors, use_decorations celá část, plovoucí: number_format text:
       is_names, use_decorations  Nejlepší způsob jak najít zákonité kombinace, je
       vytvořit v grafickém rozhraní vlastní sloupec vhodného typu, pak vyhledat v
       záložním OPF knihu (ujistěte se, že byl vytvořen nový OPF od přidání sloupce).
       Uvidíte JSON pro "display" pro nový sloupec v OPF.

    --is-multiple
       Tento sloupec ukládá štítky jako data (tj. více čárkami oddělených hodnot). Použije
       se, pouze pokud je datový typ text.

CUSTOM_COLUMNS

     calibredb custom_columns [options]

    Vypsat dostupné vlastní sloupce. Zobrazí popisky sloupců a identifikátory.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --details, -d
       Zobrazit podrobnosti pro každý sloupec.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

     calibredb remove_custom_column [options] label

    Odebrat vlastní sloupec identifikovaný popiskem. Dostupné sloupce můžete zobrazit příkazem
    custom_columns.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --force, -f
       Nepožadovat potvrzení

SET_CUSTOM

     calibredb set_custom [options] column id value

    Nastavit hodnotu vlastního sloupce pro knihu identifikovanou identifikátorem. Seznam
    identifikátorů můžete získat pomocí příkazu search. Seznam názvů vlastních sloupců můžete
    získat pomocí příkazu custom_columns.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --append, -a
       Pokud sloupec ukládá více hodnot, přidat zadané hodnoty k existujícím, namísto
       jejich nahrazení.

RESTORE_DATABASE

     calibredb restore_database [options]

    Obnovit tuto databázi z metadat uložených v souborech OPF v každé složce knihovny Calibre.
    To je užitečné, pokud byl váš soubor meatadata.db poškozen.

    VAROVÁNÍ: Tento příkaz znovu úplně vygeneruje vaši databázi. Ztratíte všechna uložená
    hledání, uživatelské katalogy, zásuvné panely, uložená nastavení převodu pro knihu a
    vlastní předpisy. Obnovená metadata budou pouze tak přesná, jako to, co je nalezeno v
    souborech OPF.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --really-do-it, -r
       Opravdu provést obnovení. Příkaz nebude spuštěn, pokud není zadána tato volba.

CHECK_LIBRARY

     calibredb check_library [options]

    Provést některé kontroly souborového systému představujícího knihovnu. Hlášení jsou
    invalid_titles,  extra_titles,  invalid_authors,  extra_authors,  missing_formats,
    extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --csv, -c
       Výstup v CSV

    --ignore_extensions, -e
       Čárkami oddělený seznam ignorovaných přípon. Výchozí: vše

    --ignore_names, -n
       Čárkami oddělený seznam ignorovaných názvů. Výchozí: vše

    --report, -r
       Čárkami oddělený seznam hlášení. Výchozí: vše

LIST_CATEGORIES

     calibredb list_categories [options]

    Vytvořit hlášení informací o kategoriích v databázi. Informace je ekvivalentem toho, co je
    zobrazeno v Prohlížeči štítků.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --categories, -r
       Čárkami oddělený seznam kategorií názvů vyhledávání. Výchozí: vše

    --csv, -c
       Výstup v CSV

    --dialect
       Typ souboru CSV, který vytvářet. Možnosti: excel, excel-tab, unix

    --item_count, -i
       Výstupem je pouze počet položek v kategorii namísto počtů na položku v kategorii.

    --width, -w
       Maximální šířka jednoho řádku ve výstupu. Výchozí nastavení pro rozpoznání
       velikosti obrazovky.

BACKUP_METADATA

     calibredb backup_metadata [options]

    Zálohovat metadata uložená v databázi do jednotlivých souborů OPF v každé složce knih.
    Toto se normálně děje automaticky, ale můžete tento příkaz spustit s volbou --all, abyste
    vynutili opětovné vygenerování souborů OPF.

    Pamatujte, že normálně není vůbec potřeba toto dělat, protože soubory OPF jsou zálohovány
    automaticky pokaždé, když se změní metadata.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --all Normálně tento příkaz pracuje pouze nad knihami, které mají zastaralé soubory OPF.
       Pomocí této volby pracuje nad všemi knihami.

CLONE

     calibredb clone path/to/new/library

    Vytvořit klon aktuální knihovny. Toto vytvoří novou, prázdnou knihovnu, která má stejné
    vlastní sloupce, Virtuální knihovny a jiná nastavení jako aktuální knihovna.

    Klonovaná knihovna nebude obsahovat žádné knihy. Pokud chcete vytvořit úplný duplikát
    včetně všech knih, pak jednoduše použijte nástroje vašeho systému souborů ke zkopírování
    složky knihovny.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

EMBED_METADATA

     calibredb embed_metadata [options] book_id

    Aktualizovat metadata ve skutečných souborech knih uložená v knihovně Calibre z metadat v
    databázi Calibre. Normálně jsou metadata aktualizována pouze při exportování souborů z
    Calibre, tento příkaz je užitečný, pokud chcete, aby byla metadata aktualizována na místě.
    Pamatujte, že různé formáty souborů podporují různá množství metadat. K aktualizaci
    metadat ve všech knihách můžete pro book_id použít speciální hodnotu 'all'. Můžete také
    zadat mnoho identifikátorů knih oddělených mezerami a rozsahů identifikátorů oddělených
    spojovníky. Například: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --only-formats, -f
       Aktualizovat metadata pouze v souborech zadaného formátu. Zadejte vícekrát pro
       více formátů. Ve výchozím nastavení jsou aktualizovány všechny formáty.

SEARCH

     calibredb search [options] search expression

    Vyhledat v knihovně zadaný hledaný výraz vracející čárkami oddělený seznam identifikátorů
    knih odpovídající hledanému výrazu.Výstupní formát je užitečný pro zásobení jiných
    příkazů, které přijímají seznam identifikátorů jako vstup.

    Hledaný výraz může být cokoliv z výkonného jazyka vyhledávacích dotazů Calibre, například:
    calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --limit, -l
       Maximální počet výsledků k navrácení. Výchozí je všechny výsledky.

FTS_INDEX

     calibredb fts_index [options] enable/disable/status/reindex

    Control the Full text search indexing process.

    enable Turns on FTS indexing for this library

    disable
       Turns off FTS indexing for this library

    status Shows the current indexing status

    reindex
       Can be used to re-index either particular books or the entire library. To re-index
       particular books specify the book ids as additional arguments after the reindex
       command. If no book ids are specified the entire library is re-indexed.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --indexing-speed
       The speed of indexing. Use fast for fast indexing using all your computers
       resources and slow for less resource intensive indexing. Note that the speed is
       reset to slow after every invocation.

    --wait-for-completion
       Wait till all books are indexed, showing indexing progress periodically

FTS_SEARCH

     calibredb fts_search [options] search expression

    Do a full text search on the entire library or a subset of it.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    --do-not-match-on-related-words
       Only match on exact words not related words. So correction will not match
       correcting.

    --include-snippets
       Include snippets of the text surrounding each match. Note that this makes searching
       much slower.

    --indexing-threshold
       How much of the library must be indexed before searching is allowed, as a
       percentage. Defaults to 90

    --match-end-marker
       The marker used to indicate the end of a matched word inside a snippet

    --match-start-marker
       The marker used to indicate the start of a matched word inside a snippet

    --output-format
       The format to output the search results in. Either "text" for plain text or "json"
       for JSON output.

    --restrict-to
       Restrict the searched books, either using a search expression or ids. For example:
       ids:1,2,3 to restrict by ids or search:tag:foo to restrict to books having the tag
       foo.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal