Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    chmod - změní přístupová práva k souborům

POUŽITÍ

    chmod [VOLBA]... PRÁVA[,PRÁVA]... SOUBOR...
    chmod [VOLBA]... PRÁVA_OSMIČKOVĚ SOUBOR...
    chmod [VOLBA]... --reference=REFERENČNÍ_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

    Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi programu chmod. chmod změní přístupová práva
    zadaných souborů podle parametru PRÁVA, který může být zadán buď pomocí symbolického
    zápisu požadovaných změn nebo osmičkovým číslem udávajícím bitově nová práva.

    Formát symbolického zápisu změn práv je [ugoa...][[-+=][práva...]...], kde práva je nula
    nebo více písmen ze sady rwxXst nebo jediné písmeno ze sady ugo. Může být zadáno více
    symbolických operací oddělených čárkami.

    Kombinace písmen ugoa určuje, jaká kategorie práv má být změněna: `u' jsou práva vlastníka
    (user), `g' práva ostatních členů skupiny souboru (group), `o' práva ostatních uživatelů
    (others) a `a' práva všech uživatelů (all). Není-li zadáno žádné z těchto písmen, bude
    výsledek stejný, jako kdyby bylo zadáno (a), ale nebudou změněny bity nastavené v umask.

    Operátor + způsobí přidání zadaných práv ke stávajícím právům souboru, - odebrání zadaných
    práv, = způsobí nastavení zadaných práv (v případě adresářů nedojde ke změně sUID a sGID,
    nejsou-li výslovně určeny)

    Písmena rwxXst udávají nová práva pro zadanou kategorii: `r' je právo čtení (read), `w'
    zápisu (write), `x' právo provádění programu nebo přístupu do adresáře (execute), `X' je
    totéž jako `x', ale nastavuje se pouze souborům, které pro některou kategorii už právo `x'
    mají, a adresářům. `s' je právo setuid nebo setgid a `t' sticky bit. Písmena `u', `g' a
    `o' znamenají převzetí stávajících práv vlastníka, skupiny vlastníků souboru nebo
    ostatních.

    Číselné zadání práv je tvořeno jednou až čtyřmi osmičkovými číslicemi (0-7), získanými
    sečtením bitů s hodnotami 4, 2 a 1. Pokud je číslic méně než čtyři, doplní se zleva nuly.
    První číslice má význam set user ID (4), set group ID (2) a omezení mazání nebo sticky
    (1). Druhá číslice má význam práv pro vlastníka souboru: čtení (4), zápis (2) a spouštění
    (1); třetí číslice má význam stejných práv pro uživatele ve skupině souboru a čtvrtá má
    význam práv pro ostatní uživatele.

    Příkaz chmod nemění práva symbolických odkazů, protože systémové volání chmod změnu jejich
    práv neumožňuje. To ale nevadí, protože práva symbolických odkazů nejsou nikdy brána v
    potaz. Při použití příkazu chmod na symbolický odkaz uvedený na příkazové řádce se změní
    práva souboru, na který odkaz ukazuje. Při rekurzivním procházení adresářů příkaz chmod
    symbolické odkazy ignoruje.

SETUID A SETGID BITY

    chmod vynuluje set-group-ID bit normálního souboru, pokud se skupina vlastníků souboru
    neshoduje s efektivní skupinou uživatele nebo nějakou jeho doplňující skupinou, s výjimkou
    případu, kdy má uživatel odpovídající oprávnění. Další omezení mohou způsobit, že
    set-user-ID a set-group-ID bity PRÁV nebo REFERENČNÍHO_SOUBORu budou ignorovány. Tohle
    chování závisí na politice a funkcionalitě odpovídajícího systémového volání chmod. Pokud
    si nejste jisti, zjistěte si podrobnosti o tomto volání.

    chmod zachovává set-user-ID a set-group-ID adresáře, pokud explicitně nezvolíte jiné
    chování. Můžete nastavit nebo vynulovat tyto bity pomocí symbolického zápisu změn jako
    například u+s nebo g-s. Vynulovat tyto bity pro adresáře s numerickou hodnotou vyžaduje
    mít na začátku 0, nebo = např. 00755 , nebo =755

RESTRICTED DELETION FLAG ČILI STICKY BIT

    Sticky bit je jediný bit a jeho implementace závisí na druhu souboru. V případě adresářů
    zabrání neprivilegovaným uživatelům v odstranění nebo přejmenování v něm obsažených
    souborů, pokud tyto nejsou v jejich vlastnictví (nebo nejsou vlastníky onoho adresáře).
    Tomu se říká restricted deletion flag, a je to časté v adresářích zapisovatelných všemi,
    jako je /tmp. V případě normálních souborů to v něktérých starších systémech znamená, že
    textový obraz programu zůstane uložen ve swapu, takže se při spuštění načte rychleji. Tomu
    se říká sticky bit.

VOLBY

    Změní režim každého FILE na MODE. S --reference změní režim každého FILE na RFILE.

    -c, --changes
       jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně

    -f, --silent, --quiet
       potlačí většinu chybových hlášení

    -v, --verbose
       podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

    --no-preserve-root
       zpracuje '/' obvyklým způsobem (výchozí)

    --preserve-root
       rekurzivní operace nad '/' selže

    --reference=REFERENCNI_SOUBOR
       požije práva REFERENČNÍHO_SOUBORU namísto hodnoty PRÁVA

    -R, --recursive
       pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    PRÁVA jsou zadána ve tvaru '[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+|[-+=][0-7]+'.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    chmod(2)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chmod invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>, Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com> a Matěj Pokorný <matej.pokorny98@gmail.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.