Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    chown - mění souborům vlastníka a skupinu

POUŽITÍ

    chown [VOLBA]... [VLASTNÍK][:[SKUPINA]] SOUBOR...
    chown [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

    Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi programu chown. chown mění vlastníka a
    skupinu pro každý uvedený soubor Pokud je určen pouze vlastník (uživatelským jménem nebo
    číselným ID), stane se tento uživatel vlastníkem každého uvedeného souboru a jejich
    skupina zůstane beze změny. Pokud je vlastník následován dvojtečkou a jménem skupiny (nebo
    jejím číselným ID) (bez mezer mezi nimi), je změněna i skupina. Pokud není dvojtečka
    následována žádným jménem skupiny, zadaný uživatel se stane vlastníkem souboru a skupinou
    souboru se stane uživatelova přihlašovací skupina. Pokud je uvedena dvojtečka a skupina,
    ale vlastník nikoliv, je změněna pouze skupina; v takovém případě pracuje chown stejně
    jako chgrp. Pokud je uvedena pouze dvojtečka nebo vůbec nic, k žádné změně nedojde.

VOLBY

    Změní vlastníka a/nebo skupinu každého SOUBORu na VLASTNÍKa a/nebo SKUPINU. Při použití
    volby --reference změní vlastníka a skupinu každého SOUBORu podle jejich hodnot pro
    REFERENCNI_SOUBOR.

    -c, --changes
       jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně

    -f, --silent, --quiet
       potlačí většinu chybových hlášení

    -v, --verbose
       podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

    --dereference
       změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného
       symbolického odkazu (výchozí chování)

    -h, --no-dereference
       affect symbolic links instead of any referenced file (useful only on systems that
       can change the ownership of a symlink)

    --from=AKTUÁLNÍ_VLASTNÍK:AKTUÁLNÍ_SKUPINA
       změní vlastníka a-nebo skupinu každého souboru, pokud se jeho aktuální vlastník a
       skupina shodují se zadanými údaji. Pokud je jeden z údajů vynechán, není u něj
       vyžadována shoda.

    --no-preserve-root
       zpracuje '/' obvyklým způsobem (výchozí)

    --preserve-root
       rekurzivní operace nad '/' selže

    --reference=REFERENCNI_SOUBOR
       použije  vlastníka  a  skupinu  REFERENCNIHO_SOUBORu  namísto uvádění hodnot
       VLASTNÍK:SKUPINA

    -R, --recursive
       pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

    Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud
    je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

    -H   pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj
       jej

    -L   následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí

    -P   nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Pokud není uveden VLASTNÍK, nedojde k jeho změně. Skupina zůstane nezměněna, pokud není
    uvedena, s výjimkou případu, kdy je dvojtečkou uvedenou za (nikoliv číselným!) VLASTNÍKem
    implikována přihlašovací skupina. VLASTNÍK a SKUPINA mohou být uvedeni jménem nebo
    číselným ID.

PŘÍKLADY

    chown root /u
       Změní vlastníka /u na "root".

    chown root:staff /u
       To samé, ale zároveň změní jeho skupinu na "staff".

    chown -hR root /u
       Změní vlastníka /u a podřízených souborů na "root".

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    chown(2)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chown>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chown invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.