Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    cp - kopíruje soubory a adresáře

POUŽITÍ

    cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
    cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
    cp [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

    Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -a, --archive
       stejné jako -dR --preserve=all

    --attributes-only
       nekopíruje obsah souboru, pouze jeho atributy

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    --copy-contents
       kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu

    -d   stejné jako --no-dereference --preserve=links

    -f, --force
       pokud cílový soubor existuje ale nelze jej otevřít, smaže jej a zkusí to znovu
       (ignorováno, je-li rovněž použit přepínač -n)

    -i, --interactive
       ptá se před přepsáním (přebije předcházející přepínač -n)

    -H   Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce

    -l, --link
       místo kopírování tvoří pevné odkazy

    -L, --dereference
       následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi

    -n, --no-clobber
       nepřepisuje existující soubory (přebije předcházející přepínač -i)

    -P, --no-dereference
       nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi

    -p   stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps

    --preserve[=SEZNAM_ATRIBUTŮ]
       zachová  vybrané  atributy  (výchozí  jsou:  mode  (práva),  ownership
       (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context
       (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)

    --no-preserve=SEZNAM_ATRIBUTŮ
       nezachová vybrané atributy

    --parents
       v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru

    -R, -r, --recursive
       kopíruje adresáře rekurzivně

    --reflink[=KDY]
       řídí klonované/CoW kopie. Vizte níže

    --remove-destination
       maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od
       --force)

    --sparse=KDY
       řídí tvorbu souborů s dírami. Vizte níže

    --strip-trailing-slashes
       odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe

    -s, --symbolic-link
       místo kopírování vytváří symbolické odkazy

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÍL za normální soubor

    -u, --update
       kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor
       neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje prováděné operace

    -x, --one-file-system
       nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo

    -Z   nastaví selinuxový bezpečností kontext cílového souboru na výchozí hodnotu

    --context[=KONTEXT]
       jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností
       kontext na KONTEXT

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a
    odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí
    --sparse=auto. Volba --sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový
    soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba --sparse=never vytváření
    řídkých souborů zakáže.

    Je-li uvedeno --reflink[=always], bude vytvořena lehká kopie, do níž jsou bloky dat
    nakopírovány až při své změně. Ne-li to možné, kopírování selže. Avšak je-li uvedeno
    --reflink=auto, kopírování se v případě chyby vrátí k standardnímu způsobu vytváření
    kopií. Standardní způsob vytváření kopií lze vynutit pomocí --reflink=never.

    Přípona  záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

    Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména
    pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cp invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.