Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas

POUŽITÍ

    date [VOLBA]... [+FORMÁT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

POPIS

    Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -d, --date=ŘETĚZEC
       display time described by STRING, not 'now'

    --debug
       annotate the parsed date, and warn about questionable usage to stderr

    -f, --file=DATEFILE
       jako --date; pro každou řádku v souboru DATEFILE

    -I[FMT], --iso-8601[=FMT]
       output date/time in ISO 8601 format. FMT='date' for date only (the default),
       'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns' for date and time to the indicated
       precision. Example: 2006-08-14T02:34:56-06:00

    -R, --rfc-email
       vypíše datum a čas ve formátu RFC 5322. Příklad: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600

    --rfc-3339=FMT
       output date/time in RFC 3339 format. FMT='date', 'seconds', or 'ns' for date and
       time to the indicated precision. Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00

    -r, --reference=SOUBOR
       zobrazí čas poslední změny SOUBORu

    -s, --set=ŘETĚZEC
       nastaví čas určený ŘETĚZCEM

    -u, --utc, --universal
       vypíše nebo nastaví světový čas (UTC)

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    FORMÁT ovlivňuje výpis. Direktivy jsou:

    %%   znak %

    %a   zkratka dne v týdnu podle locale (např. Ne)

    %A   plné jméno dne v týdnu podle locale proměnné délky (např. Neděle)

    %b   zkratka měsíce podle locale (např. Pro)

    %B   plné jméno měsíce podle locale (např. leden)

    %c   datum a čas podle locale (např. Čt 3. březen 2005, 23:05:25 CET)

    %C   století; stejné jako %Y, jen jsou vypuštěny poslední dvě číslice (např. 20)

    %d   den v měsíci (např. 01)

    %D   datum; stejné jako %m/%d/%y

    %e   den v měsíci, doplněn mezerami; stejné jako %_d

    %F   full date; like %+4Y-%m-%d

    %g   last two digits of year of ISO week number (see %G)

    %G   year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V

    %h   stejné jako %b

    %H   hodina (00..23)

    %I   hodina (01..12)

    %j   den v roce (001..366)

    %k   hour, space padded ( 0..23); same as %_H

    %l   hour, space padded ( 1..12); same as %_I

    %m   měsíc (01..12)

    %M   minuta (00..59)

    %n   znak newline (nový řádek)

    %N   nanosekundy (000000000..999999999)

    %p   označení dopoledne/odpoledne podle locale; prázdné, pokud není známo

    %P   jako %p, ale malými písmeny

    %q   quarter of year (1..4)

    %r   čas ve dvanáctihodinovém cyklu podle locale (např. 11:11:04 PM)

    %R   hodiny a minuty ve 24hodinovém cyklu; stejné jako %H:%M

    %s   počet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC

    %S   sekundy (00..60)

    %t   horizontální tabelátor

    %T   čas; stejné jako %H:%M:%S

    %u   den v týdnu (1..7); 1 je pondělí

    %U   číslo týdne, s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)

    %V   ISO číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (01..53)

    %w   den v týdnu (0..6); 0 je něděle

    %W   číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (00..53)

    %x   reprezentace data podle locale (např. 12/31/99)

    %X   reprezentace času podle locale (např. 23:13:48)

    %y   poslední dvojčíslí roku (00..99)

    %Y   rok

    %z   +hhmm číselná časová zóna (např. -0400)

    %:z  +hh:mm číselná časová zóna (např. -04:00)

    %::z  +hh:mm:ss číselná časová zóna (např. -04:00:00)

    %:::z číselná časová zóna s : k určení potřebné přesnosti (např. -04, +05:30)

    %Z   abecední zkratka časové zóny (např. EDT)

    Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. Znak '%' může být následován těmito
    nepovinnými vlajkami:

    -   (pomlčka) nedoplňovat pole

    _   (podtržítko) doplňovat pole mezerami

    0   (nula) doplňovat pole nulami

    +   pad with zeros, and put '+' before future years with >4 digits

    ^   použije velká písmena, je-li to možné

    #   použije opačně velká písmena, je-li to možné

    Po každé vlajce následuje nepovinné pole šířka, v desítkové soustavě; potom nepovinný
    modifikátor, který je buďto E pro použití alternativní reprezentace podle locale, je-li
    dostupná anebo O pro použití alternativních číselných symbolů podle locale, jsou-li
    dostupné.

PŘÍKLADY

    Convert seconds since the epoch (1970-01-01 UTC) to a date

       $ date --date='@2147483647'

    Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)

       $ TZ='America/Los_Angeles' date

    Show the local time for 9AM next Friday on the west coast of the US

       $ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

ŘETĚZEC PRO DATUM

    ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29
    Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec
    může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a
    čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a
    je podrobně popsán v dokumentaci info.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
    or available locally via: info '(coreutils) date invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.