Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    dd - konvertuje a kopíruje soubor

POUŽITÍ

    dd [OPERAND]...
    dd VOLBA

POPIS

    Kopíruje soubor a konvertuje a formátuje jej podle zadaných operandů.

    bs=BAJTŮ
       read and write up to BYTES bytes at a time (default: 512); overrides ibs and obs

    cbs=BAJTŮ
       určuje délku bloku, který bude konvertován najednou

    conv=CONVS
       Konvertuje soubor podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

    count=N
       copy only N input blocks

    ibs=BAJTŮ
       read up to BYTES bytes at a time (default: 512)

    if=SOUBOR
       čte ze zadaného SOUBORu místo ze standardního vstupu

    iflag=PŘÍZNAKY
       čte podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

    obs=BAJTŮ
       zapisuje bloky zadané délky

    of=SOUBOR
       zapisuje do SOUBORu místo na standardní výstup

    oflag=PŘÍZNAKY
       zapisuje podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů

    seek=N skip N obs-sized blocks at start of output

    skip=N skip N ibs-sized blocks at start of input

    status=LEVEL
       The LEVEL of information to print to stderr; 'none' suppresses everything but error
       messages, 'noxfer' suppresses the final transfer statistics, 'progress' shows
       periodic transfer statistics

    N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512,
    kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and
    so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

    Platné symboly pro conv jsou:

    ascii z EBCDIC do ASCII

    ebcdic z ASCII do EBCDIC

    ibm  z ASCII do alternativního EBCDIC

    block doplňuje záznamy ukončené znakem newline koncovými mezerami na délku cbs

    unblock
       nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline

    lcase mění velká písmena na malá

    ucase mění malá písmena na velká

    sparse try to seek rather than write all-NUL output blocks

    swab  prohazuje sudé a liché bajty

    sync  doplní každý vstupní blok koncovými nulovými bajty na velikost ibs; je=li použito s
       block nebo unblock,doplňuje mezerami

    excl  selže, pokud výstupní soubor už existuje

    nocreat
       nevytváří výstupní soubor

    notrunc
       nezkracuje výstupní soubor

    noerror
       ignoruje chyby při čtení

    fdatasync
       fyzicky zapíše data před ukončením

    fsync to samé, ale zapíše také metadata

    PŘÍZNAKY mohou být:

    append režim přidávání na konec souboru (pouze zápis; doporučuje se kombinovat s
       conv=notrunc)

    direct přímé čtení/zápis dat

    directory
       selže, pokud daný soubor (vstupní/výstupní) není adresář

    dsync použije synchronizovaný vstup/výstup dat

    sync  to samé, ale platí i pro metadata

    fullblock
       akumuluje kompletní vstupní bloky (jen pro iflag)

    nonblock
       použije neblokující vstup/výstup

    noatime
       neaktualizuje čas posledního přístupu souboru

    nocache
       Request to drop cache. See also oflag=sync

    noctty nepřiřazuje řídící terminál ze souboru

    nofollow
       nenásleduje symbolické odkazy

    count_bytes
       treat 'count=N' as a byte count (iflag only)

    skip_bytes
       treat 'skip=N' as a byte count (iflag only)

    seek_bytes
       treat 'seek=N' as a byte count (oflag only)

    Zaslání signálu USR1 běžícímu procesu 'dd' zapříčiní výpis vstup/výstupních statistik na
    standardní chybový výstup, proces potom normálně pokračuje v kopírování.

    Jeho volby jsou:

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dd invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.