Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    GNU diff - porovnává soubory řádek po řádku

POUŽITÍ

    diff [VOLBA]... SOUBORY

POPIS

    Porovnává SOUBORY řádek po řádku.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    --normal
       normálním formát výstupu diff (výchozí)

    -q, --brief
       výstup pouze při rozdílných souborech

    -s, --report-identical-files
       Pokud jsou dva sobory shodné, oznámí to.

    -c, -C POČET, --context[=POČET]
       vypíše POČET (výchozí je 3) řádků kopírovaného kontextu

    -u, -U POČET, --unified[=POČET]
       vypíše POČET (výchozí je 3) řádků unifikovaného kontextu

    -e, --ed
       vypíše skript pro ed

    -n, --rcs
       vypíše rozdíl ve formátu RCS

    -y, --side-by-side
       vypíše ve dvou sloupcích

    -W, --width=POČET
       vypíše nejvýše POČET (výchozí je 130) tiskových sloupců

    --left-column
       vypíše pouze levý sloupec společných řádků

    --suppress-common-lines
       nevypisuje shodné řádky

    -p, --show-c-function
       ukáže, ve které funkci C se změna nachází

    -F, --show-function-line=RV
       ukáže poslední řádek odpovídající RV

    --label NÁZEV
       použije NÁZEV místo názvu souboru a časového údaje (lze opakovat)

    -t, --expand-tabs
       ve výstupu převede tabulátory na mezery

    -T, --initial-tab
       na začátek řádků se vloží tabulátor

    --tabsize=POČET
       tabulátor zastavuje každých POČET (výchozí je 8) tiskových sloupců

    --suppress-blank-empty
       potlačí mezeru nebo tabulátor před prázdnými řádky výstupu

    -l, --paginate
       Zpracuje výstup programem pr, aby jej rozdělil na stránky.

    -r, --recursive
       rekurzivně porovná všechny nalezené podadresáře

    --no-dereference
       nenásleduje symbolické odkazy

    -N, --new-file
       neexistující soubory považuje za prázdné

    --unidirectional-new-file
       neexistující soubory z prvního adresáře považuje za prázdné

    --ignore-file-name-case
       ignoruje velikost písmen v názvech souborů

    --no-ignore-file-name-case
       bere v potaz velikost písmen v názvech souborů

    -x, --exclude=VZOR
       vynechá soubory odpovídající VZORU

    -X, --exclude-from=SOUBOR
       vynechá soubory, které odpovídají libovolnému vzoru ze SOUBORU

    -S, --starting-file=SOUBOR
       při porovnávání adresářů začne SOUBOREM

    --from-file=SOUBOR1
       Porovná SOUBOR1 se všemi operandy; SOUBOR1 může být adresář.

    --to-file=SOUBOR2
       porovná všechny operandy se SOUBOREM2, SOUBOR2 může být adresář

    -i, --ignore-case
       ignoruje velikost písmen v obsahu souborů

    -E, --ignore-tab-expansion
       ignoruje změny v odsazení tabulátorem

    -Z, --ignore-trailing-space
       ignoruje bílá místa na konci řádku

    -b, --ignore-space-change
       ignoruje změny v počtu bílých míst"

    -w, --ignore-all-space
       ignoruje všechna bílá místa

    -B, --ignore-blank-lines
       ignoruje změny v případě prázdných řádků

    -I, --ignore-matching-lines=RV
       ignoruje změny na všech řádcích odpovídajících RV

    -a, --text
       pokládá všechny soubory za text

    --strip-trailing-cr
       odstraní ukončovací znak CR na vstupu

    -D, --ifdef=NÁZEV
       vypíše sloučený soubor s rozdíly „#ifdef NÁZEV“

    --GTYPE-group-format=GFMT
       formátuje vstupní skupiny GTYPE podle GFMT

    --line-format=LFMT
       formátuje všechny vstupní řádky podle LFMT

    --LTYPE-line-format=LFMT
       formátuje vstupní řádky LTYPE podle LFMT

       Tyto formátovací přepínače poskytují jemnou kontrolu nad výstupem diffu

       a zobecňují -D/--ifdef.

    LTYPE je „old“ (starý), „new“ (nový) nebo „unchanged“ (nezměněn).
       GTYPE je LTYPE nebo „changed“ (změněn).

       GFMT může obsahovat:

    %<   řádky ze SOUBORU1

    %>   řádky ze SOUBORU2

    %=   řádky společné pro SOUBOR1 i SOUBOR2

    %[-][DÉLKA][.[PŘESNOST]]{doxX}ZNAK
       formát stylu printf pro ZNAK

       ZNAKy dále jsou pro novou skupinu, malými písmeny pro starou skupinu:

    F   číslo prvního řádku

    L   číslo posledního řádku

    N   počet řádků = L-F+1

    E   F-1

    M   L+1

    %(A=B?T:E)
       pokud A se rovná B, tak T, jinak E

       LFMT (pouze) smí obsahovat:

    %L   obsah řádku

    %l   obsah řádku, bez znaku konce řádku

    %[-][ŠÍŘKA][.[PŘESNOST]]{doxX}n
       formát stylu printf pro číslo vstupního řádku

       Jak GFMT, tak i LFMT smí obsahovat:

    %%   %

    %c'C' jeden znak C

    %c'\OOO'
       znak s osmičkovým kódem 000

    C   znak C (ostatní znaky zastupují samy sebe)

    -d, --minimal
       pokusí se nalézt nejmenší sadu změn

    --horizon-lines=POČET
       ponechá POČET shodných řádků předpony a přípony

    --speed-large-files
       předpokládá velké soubory a mnoho rozptýlených drobných změn

    --color[=KDY]
       obarví výstup, KDY smí být „never“ [nikdy], „always“ [vždy] nebo „auto“ (výchozí)

    --palette=PALETA
       barvy, které se použijí při aktivním --color. PALETA je dvojtečkou oddělený seznam
       schopností terminfa

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    -v, --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    SOUBORY jsou „SOUBOR1 SOUBOR2“ nebo „ADRESÁŘ1 ADRESÁŘ2“ nebo „ADRESÁŘ SOUBOR“ nebo „SOUBOR
    ADRESÁŘ“. Pokud je uveden --from-file nebo --to-file, pak nejsou u SOUBORŮ žádná omezení.
    Pokud SOUBOR bude „-“, bude čten standardní vstup. Návratový kód je roven 0 pokud jsou
    vstupy shodné, 1 pokud se liší a 2 při chybě.

AUTOR

    Napsal Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman a Len Tower.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby v programu oznamujte na adrese bug-diffutils@gnu.org (anglicky), připomínky k
    překladu na adrese <translation-team-cs@lists.sourceforge.net> (česky).
    Domovská stránka GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
    Obecná pomoc při používání softwaru GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

    Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

    Úplná dokumentace pro diff je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a diff, měl by příkaz

       info diff

    zpřístupnit kompletní manuál.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.