Provided by: diffuse_0.7.3-1_all bug

NÁZEV

    diffuse - grafický nástroj pro slučování a porovnávání textových souborů

POUŽITÍ

    diffuse [-h | -? | --help | -v | --version]

    diffuse [--no-rcfile | --rcfile file] [[option...] | [file...]...]

POPIS

    Diffuse je grafický nástroj pro slučování a porovnávání textových souborů. Diffuse dokáže
    porovnat libovolný počet souborů a nabízí uživatelům možnost ručně upravit zarovnání řádků
    a přímo upravovat porovnávané soubory. Diffuse také umí načíst k porovnání a slučování
    revize souborů přímo z repozitářů Bazaar, CVS, Darcs, Git, Mercurial, Monotone, RCS,
    Subversion a SVK.

MOŽNOSTI

  Možnosti nápovědy
    Parametr pro zobrazení nápovědy musí být zadán jako jediný parametr příkazové řádky.
    Diffuse bude po zobrazení nápovědy okamžitě ukončeno.

    -h, -?, --help
      Zobrazí návod k použití.

    -v, --version
      Zobrazí verzi programu a licenční údaje.

  Možnosti nastavení
    Parametr pro specifikaci nastavení musí být zadán jako první parametr příkazové řádky.

    --no-rcfile
      Zakáže načítání inicializačních souborů.

    --rcfile soubor
      Načte inicializační příkazy ze souboru soubor.

  Obecné možnosti
    -c, --commit rev
      Otevře samostatné panely pro porovnání všech souborů ze zadaných cest změněných
      zápisem revize rev.

    -D, --close-if-same
      Zavře panely s identickým obsahem.

    -e, --encoding kodek
      Pro čtení a zápis souborů použije kodek.

    -L, --label název
      Místo názvu souboru zobrazí uvedený název.

    -m, --modified
      Otevře samostatné panely pro porovnání všech změněných souborů ze zadaných cest.

    -r, --revision rev
      Otevře revizi rev souboru uvedeného jako následující parametr příkazové řádky.

    -s, --separate
      Všechny soubory uvedené v příkazové řádce po tomto parametru otevře v samostatných
      panelech.

    -t, --tab
      Otevře nový panel pro všechny soubory uvedené v příkazové řádce po tomto parametru.

    --line řádek
      Po spuštění zobrazí a vybere zadaný řádek.

    --null-file
      Vytvoří prázdné podokno pro porovnání souborů.

  Možnosti zobrazení
    Parametry zobrazení zadané v příkazové řádce budou mít přednost před uloženým nastavením.

    -b, --ignore-space-change
      Bude ignorovat změny, pokud jde o znaky mezer.

    -B, --ignore-blank-lines
      Bude ignorovat změny, pokud jde o prázdné řádky.

    -E, --ignore-end-of-line
      Bude ignorovat změny, pokud jde o znaky konců řádek.

    -i, --ignore-case
      Bude ignorovat změny, pokud jde o změnu velikosti písmen.

    -w, --ignore-all-space
      Bude ignorovat změny, pokud jde o netisknutelné znaky.

POROVNáVáNí SOUBORů

    Pro vytvoření dalších panelů pro porovnání souborů použijte položky nabídky Soubor → Nové
    2směrné slučování, Soubor → Nové 3směrné slučování nebo Soubor → Nové Nsměrné slučování.
    Názvy souborů a čísla revizí mohou být zadány pomocí příkazové řádky pro spuštění Diffuse,
    nebo pomocí polí v dialogu Otevřít soubor.

    Diffuse zobrazí soubory vedle sebe a vložením mezer zarovná podobné řádky v jednotlivých
    souborech. Rozdíly jsou zvýrazněny pomocí odlišné barvy pozadí.

  Přehled porovnání
    Přehled rozdílů v porovnaných souborech je umístěn na pravém okraji. V přehledu jsou
    vyznačena místa, kde byly vloženy mezery pro zarovnání shodných řádků a rozdíly jsou
    zvýrazněny pomocí barevných pruhů. Ruční úpravy jsou zvýrazněny zelenou barvou. Aktuálně
    zobrazený úsek je pak označen modrým kurzorem. Kliknutím do podokna přehledu můžete vybrat
    úsek, který má být zobrazen.

  Výběr
    Pro výběr textových řádků můžete použít jak myš, tak klávesnici. Samostatný řádek vyberete
    myší jednoduše tak, že na něj kliknete. Více řádků můžete vybrat kliknutím a tažením
    kurzoru. Aktuální výběr pak také můžete rozšířit tak, že při kliknutí podržíte klávesu
    Shift. Pomocí klávesnice vyberete jednotlivé řádky pomocí kláves Page Up/Down nebo pomocí
    šipek. Aktuální výběr pak rozšíříte podržením klávesy Shift a stisknutím kláves
    Page Up/Down nebo šipek. Pro přesun výběru mezi jednotlivými soubory můžete použít šipku
    doleva nebo doprava.

  Zarovnání řádků
    K zarovnání řádků porovnávaných souborů může být použita myš nebo klávesnice. Pro
    zarovnání řádků pomocí myši vyberte požadovaný řádek v prvním ze souborů pomocí levého
    tlačítka a v druhém souboru klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, který chcete zarovnat
    s vybraným a z místní nabídky vyberte položku Zarovnat s výběrem. Pro zarovnání řádků
    pomocí klávesnice nastavte pomocí šipek výběr na požadovaný řádek v prvním ze souborů a
    aktivujte ho stisknutím mezerníku, poté pomocí šipek vyberte požadovaný řádek ve druhém
    souboru a stisknutím mezerníku potvrďte zarovnání. Tuto operaci můžete přerušit stisknutím
    klávesy Escape.

    Pokud nechcete aby některé řádky byly porovnávány s řádky v ostatních souborech, můžete je
    z porovnání vyloučit použitím položky Izolovat.

  Editace
    Pro přepnutí do režimu editace stiskněte klávesu Enter nebo dvakrát klikněte myší. Režim
    editace je indikován změnou kurzoru a zobrazením pozice kurzoru ve stavovém řádku.

    V režimu editace je možné vybírat text pomocí myši. Pro rozšíření aktuálního výběru je
    možné použít klávesu Shift, kterou je třeba přidržet a poté určit nový rozsah výběru buď
    pomocí myši, nebo pomocí klávesnice za použití šipek, nebo některé z kláves Home, End,
    Page Up nebo Page Down. Jednotlivá slova mohou být vybrána dvojitým kliknutím myší. Celé
    řádky pak trojitým kliknutím.

    V režimu editace je také možné text upravovat. Upravené řádky budou zvýrazněny použitím
    zeleného pozadí. Provedené úpravy můžete vrátit zpět nebo zopakovat použitím položek
    nabídky Zpět a Znovu.

    Režim editace opustíte pomocí klávesy Escape nebo kliknutím do podokna jiného souboru.

  Slučování
    Pro přesun mezi nalezenými rozdíly použijte příslušná tlačítka nebo položky nabídky.
    Diffuse při procházení přesune výběr na následující souvislý blok rozdílů nebo úprav.

    Pro zkopírování bloků textu do vybraného rozsahu použijte příslušná tlačítka nebo položky
    nabídky. Provedené úpravy můžete vrátit zpět nebo zopakovat použitím položek nabídky Zpět
    a Znovu. Pro vrácení všech provedených úprav daného bloku řádků bez ohledu na pořadí
    jejich provedení je možné použít položku nabídky Smazat úpravy.

SPRáVA VERZí

    Diffuse podporuje načítání revizí souborů z několika systémů pro správu verzí
    prostřednictvím jejich rozhraní pro příkazový řádek. Verze Diffuse pro Microsoft Windows
    umí používat jak Cygwin verze, tak nativní verze podporovaných systémů pro správu verzí.
    Pokud Diffuse používáte s Cygwin, zajistěte, aby nastavení Diffuse pro Cygwin odpovídala
    konfiguraci vašeho systému. Pokud je pro daný systém správy verzí k dispozici volba
    Upravit cesty pro Cygwin, musí být při použití verze pro Cygwin povolena.

    Chování systémů pro správu verzí závisí na nastavení systémových cest a dalších
    proměnných. Volba Spustit z příkazové řádky terminálu Bash může být použita pro
    zjednodušení nastavení prostředí pro systémy kontroly verzí pro Cygwin.

  Prohlížení nezapsaných změn
    Při použití parametru -m budou v Diffuse otevřeny panely s porovnáním pro všechny soubory
    u kterých systém pro správu verzí nahlásí nezapsané změny. To se hodí pro kontrolu změn
    před zapsáním, nebo pro řešení konfliktů slučování. Pokud není specifikována žádná cesta,
    bude použit aktuální pracovní adresář. Například pokud chcete zobrazit všechny nezapsané
    úpravy, použijte tento příkaz:

      $ diffuse -m

    Pokud je specifikován jen jeden soubor, bude pro porovnání použita výchozí revize tohoto
    souboru. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi výchozí revizí souboru
    foo.C a místní kopií souboru foo.C:

      $ diffuse foo.C

  Specifikace revizí
    Parametr -r může být použit pro explicitní specifikaci určité revize souboru. Může být
    použit libovolný identifikátor podporovaný daným systémem pro správu verzí. Pokud je
    uvedena jen jedna revize, bude při porovnání použita místní kopie souboru. Například tento
    příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 123 souboru foo.C a místní kopií souboru
    foo.C:

      $ diffuse -r 123 foo.C

    Několik revizí souboru může být porovnáno použitím více parametrů -r. Například tento
    příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 123 souboru foo.C a revizí 321 souboru foo.C:

      $ diffuse -r 123 -r 321 foo.C

    Při porovnání mohou být uvedeny jak místní soubory, tak soubory ze systému správy verzí.
    Například tento příkaz zobrazí 3směrné slučování mezi revizí MERGE_HEAD souboru foo.C,
    lokální kopií souboru foo.C a revizí HEAD souboru foo.C:

      $ diffuse -r MERGE_HEAD foo.C foo.C -r HEAD foo.C

    Parametr -c může být použit k jednoduchému určení po sobě jdoucích revizí. Například tento
    příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 1.2.2 souboru foo.C a revizí 1.2.3 souboru
    foo.C:

      $ diffuse -c 1.2.3 foo.C

    Počet podoken která mohou být použita k porovnání souborů není programem Diffuse nijak
    omezen. Například vstupní soubory pro chobotnicovité sloučení v Git mohou být zobrazeny
    pomocí následujícího příkazu:

      $ diffuse -r HEAD^1 -r HEAD^2 -r HEAD^3 -r HEAD^4 -r HEAD^5 foo.C

ZDROJE

    Zdroje mohou být použity k úpravě vzhledu a chování Diffuse, například ke změně barev
    použitých v uživatelském rozhraní, přizpůsobení klávesových zkratek, přidání nebo změně
    pravidel zvýraznění syntaxe, nebo změně přiřazení pravidel zvýraznění syntaxe k určitým
    příponám souborů.

    Diffuse při spuštění načte příkazy ze systémového inicializačního souboru /etc/diffuserc (
    ve Windows %INSTALL_DIR%\diffuserc) a poté z uživatelského inicializačního souboru
    ~/.config/diffuse/diffuserc (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\diffuserc). Toto chování
    může být změněno pomocí parametrů --no-rcfile a --rcfile. Pro zpracování inicializačních
    příkazů je použit lexikální analyzátor podobný tomu v Bourne shell . Pro zadávání
    komentářů a speciálních znaků je možné použít stejné escapování jako v Bourne shell
    skriptech.

  Obecné
    import soubor
      Zpracuje inicializační příkazy ze souboru soubor. Inicializační soubory budou
      zpracovány pouze jednou.

  Přiřazení klávesových zkratek
    keybinding kontext akce kombinace_kláves
      Přiřadí klávesovou zkratku akci akce použité v určitém kontextu kontext. Použití
      modifikačních kláves Shift nebo Control určíte přidáním Shift+ nebo Ctrl+ k řetězci
      parametru kombinace_kláves. Klávesy běžně modifikované klávesou Shift by při použití
      modifikační klávesy Shift měly být v řetězci parametru kombinace_kláves uváděny ve své
      modifikované podobě. Tedy například, Ctrl+g, ale Shift+Ctrl+G. Přiřazení určité
      kombinace_kláves můžete zrušit nastavením parametru akce na hodnotu None.

    Přiřazení klávesových zkratek položkám nabídky
      Pro definici přiřazení klávesových zkratek pro položky nabídky použijte pro parametr
      kontext hodnotu menu. Platné hodnoty parametru akce jsou:

      open_file
        Položka nabídky Soubor → Otevřít soubor...

        Výchozí: Ctrl+o

      open_file_in_new_tab
        Položka nabídky Soubor → Otevřít v novém panelu...

        Výchozí: Ctrl+t

      open_modified_files
        Položka nabídky Soubor → Otevřít změněné soubory...

        Výchozí: Shift+Ctrl+O

      open_commit
        Položka nabídky Soubor → Otevřít revizi... menu item

        Výchozí: Shift+Ctrl+T

      reload_file
        Položka nabídky Soubor → Znovu načíst soubor

        Výchozí: Shift+Ctrl+R

      save_file
        Položka nabídky Soubor → Uložit soubor

        Výchozí: Ctrl+s

      save_file_as
        Položka nabídky Soubor → Uložit soubor jako...

        Výchozí: Shift+Ctrl+A

      save_all
        Položka nabídky Soubor → Uložit vše

        Výchozí: Shift+Ctrl+S

      new_2_way_file_merge
        Položka nabídky Soubor → Nové 2směrné slučování

        Výchozí: Ctrl+2

      new_3_way_file_merge
        Položka nabídky Soubor → Nové 3směrné slučování

        Výchozí: Ctrl+3

      new_n_way_file_merge
        Položka nabídky Soubor → Nové Nsměrné slučování

        Výchozí: Ctrl+4

      close_tab
        Položka nabídky Soubor → Zavřít panel

        Výchozí: Ctrl+w

      undo_close_tab
        Položka nabídky Soubor → Obnovit zavřený panel

        Výchozí: Shift+Ctrl+w

      quit
        Položka nabídky Soubor → Konec

        Výchozí: Ctrl+q

      undo
        Položka nabídky Úpravy → Zpět

        Výchozí: Ctrl+z

      redo
        Položka nabídky Úpravy → Znovu

        Výchozí: Shift+Ctrl+Z

      cut
        Položka nabídky Vyjmout → Zpět

        Výchozí: Ctrl+x

      copy
        Položka nabídky Úpravy → Kopírovat

        Výchozí: Ctrl+c

      paste
        Položka nabídky Úpravy → Vložit

        Výchozí: Ctrl+v

      select_all
        Položka nabídky Úpravy → Označit vše

        Výchozí: Ctrl+a

      clear_edits
        Položka nabídky Úpravy → Smazat úpravy

        Výchozí: Ctrl+r

      dismiss_all_edits
        Položka nabídky Úpravy → Zrušit všechny úpravy

        Výchozí: Ctrl+d

      find
        Položka nabídky Úpravy → Najít...

        Výchozí: Ctrl+f

      find_next
        Položka nabídky Úpravy → Najít další

        Výchozí: Ctrl+g

      find_previous
        Položka nabídky Úpravy → Najít předchozí

        Výchozí: Shift+Ctrl+G

      go_to_line
        Položka nabídky Úpravy → Přejít na řádek...

        Výchozí: Shift+Ctrl+L

      preferences
        Položka nabídky Úpravy → Předvolby...

        Výchozí: None

      no_syntax_highlighting
        Položka nabídky Zobrazit → Zvýraznění syntaxe → Nic

        Výchozí: None

      syntax_highlighting_syntaxe
        Položka nabídky Zobrazit → Zvýraznění syntaxe → syntaxe

        Výchozí: None

      realign_all
        Položka nabídky Zobrazit → Znovu zarovnat

        Výchozí: Ctrl+l

      isolate
        Položka nabídky Zobrazit → Izolovat

        Výchozí: Ctrl+i

      first_difference
        Položka nabídky Zobrazit → První rozdíl

        Výchozí: Shift+Ctrl+Up

      previous_difference
        Položka nabídky Zobrazit → Předchozí rozdíl

        Výchozí: Ctrl+Up

      next_difference
        Položka nabídky Zobrazit → Další rozdíl

        Výchozí: Ctrl+Down

      last_difference
        Položka nabídky Zobrazit → Poslední rozdíl

        Výchozí: Shift+Ctrl+Down

      first_tab
        Položka nabídky Zobrazit → První panel

        Výchozí: Shift+Ctrl+Page_Up

      previous_tab
        Položka nabídky Zobrazit → Předchozí panel

        Výchozí: Ctrl+Page_Up

      next_tab
        Položka nabídky Zobrazit → Další panel

        Výchozí: Ctrl+Page_Down

      last_tab
        Položka nabídky Zobrazit → Poslední panel

        Výchozí: Shift+Ctrl+Page_Down

      shift_pane_right
        Položka nabídky Zobrazit → Přesunout podokno doprava

        Výchozí: Shift+Ctrl+parenleft

      shift_pane_left
        Položka nabídky Zobrazit → Přesunout podokno doleva

        Výchozí: Shift+Ctrl+parenright

      convert_to_upper_case
        Položka nabídky Formát → Převést na velká písmena

        Výchozí: Ctrl+u

      convert_to_lower_case
        Položka nabídky Formát → Převést na malá písmena

        Výchozí: Shift+Ctrl+U

      sort_lines_in_ascending_order
        Položka nabídky Formát → Seřadit řádky vzestupně

        Výchozí: Ctrl+y

      sort_lines_in_descending_order
        Položka nabídky Formát → Seřadit řádky sestupně

        Výchozí: Shift+Ctrl+Y

      remove_trailing_white_space
        Položka nabídky Formát → Odstranit mezery na koncích řádků

        Výchozí: Ctrl+k

      convert_tabs_to_spaces
        Položka nabídky Formát → Nahradit tabulátory mezerami

        Výchozí: Ctrl+b

      convert_leading_spaces_to_tabs
        Položka nabídky Formát → Nahradit úvodní mezery tabulátory

        Výchozí: Shift+Ctrl+B

      increase_indenting
        Položka nabídky Formát → Zvětšit odsazení

        Výchozí: Shift+Ctrl+>

      decrease_indenting
        Položka nabídky Formát → Zmenšit odsazení

        Výchozí: Shift+Ctrl+<

      convert_to_dos
        Formát → Převést na DOS formát

        Výchozí: Shift+Ctrl+E

      convert_to_mac
        Položka nabídky Formát → Převést na Mac formát

        Výchozí: Shift+Ctrl+C

      convert_to_unix
        Položka nabídky Formát → Převést na Unix formát

        Výchozí: Ctrl+e

      copy_selection_right
        Položka nabídky Sloučit → Kopírovat výběr doprava

        Výchozí: Shift+Ctrl+Right

      copy_selection_left
        Položka nabídky Sloučit → Kopírovat výběr doleva

        Výchozí: Shift+Ctrl+Left

      copy_left_into_selection
        Položka nabídky Sloučit → Kopírovat zleva do výběru

        Výchozí: Ctrl+Right

      copy_right_into_selection
        Položka nabídky Sloučit → Kopírovat zprava do výběru

        Výchozí: Ctrl+Left

      merge_from_left_then_right
        Položka nabídky Sloučit → Sloučit zleva a poté zprava menu item

        Výchozí: Ctrl+m

      merge_from_right_then_left
        Položka nabídky Sloučit → Sloučit zprava a poté zleva

        Výchozí: Shift+Ctrl+M

      help_contents
        Položka nabídky Nápověda → Zobrazit nápovědu

        Výchozí: F1

      about
        Položka nabídky Nápověda → O programu Diffuse

        Výchozí: None

    Přiřazení klávesových zkratek pro řádkový režim úprav
      Pro přiřazení klávesových zkratek pro řádkový režim úprav použijte pro parametr
      kontext hodnotu line_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:

      enter_align_mode
        aktivovat režim úprav zarovnání

        Výchozí: space

      enter_character_mode
        aktivovat znakový režim úprav

        Výchozí: Return, KP_Enter

      first_line
        přesunout kurzor na první řádek

        Výchozí: Home, g

      extend_first_line
        přesunout kurzor na první řádek a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Home

      last_line
        přesunout kurzor na poslední řádek

        Výchozí: End, Shift+G

      extend_last_line
        přesunout kurzor na poslední řádek a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+End

      up
        posunout kurzor o jeden řádek nahoru

        Výchozí: Up, k

      extend_up
        posunout kurzor o jeden řádek nahoru a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Up, Shift+K

      down
        posunout kurzor o jeden řádek dolů

        Výchozí: Down, j

      extend_down
        posunout kurzor o jeden řádek dolů a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Down, Shift+J

      left
        přesunout kurzor o soubor doleva

        Výchozí: Left, h

      extend_left
        přesunout kurzor o soubor doleva a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Left

      right
        přesunout kurzor o soubor doprava

        Výchozí: Right, l

      extend_right
        přesunout kurzor o soubor doprava a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Right

      page_up
        přesunout kurzor o stránku nahoru

        Výchozí: Page_Up, Ctrl+u

      extend_page_up
        přesunout kurzor o stránku nahoru a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Page_Up, Shift+Ctrl+u

      page_down
        přesunout kurzor o stránku dolů

        Výchozí: Page_Down, Ctrl+d

      extend_page_down
        přesunout kurzor o stránku dolů a rozšířit výběr

        Výchozí: Shift+Page_Down, Shift+Ctrl+d

      delete_text
        smazat vybraný text

        Výchozí: BackSpace, Delete, x

      first_difference
        vybrat první rozdíl

        Výchozí: Ctrl+Home, Shift+P

      previous_difference
        vybrat předchozí rozdíl

        Výchozí: p

      next_difference
        vybrat další rozdíl

        Výchozí: n

      last_difference
        vybrat poslední rozdíl

        Výchozí: Ctrl+End, Shift+N

      clear_edits
        smazat všechny úpravy ve vybraných řádcích

        Výchozí: r

      copy_selection_left
        zkopírovat vybrané řádky do souboru nalevo

        Výchozí: None

      copy_selection_right
        zkopírovat vybrané řádky do souboru napravo

        Výchozí: None

      copy_left_into_selection
        zkopírovat do výběru řádky ze souboru nalevo

        Výchozí: Shift+L

      copy_right_into_selection
        zkopírovat do výběru řádky ze souboru napravo

        Výchozí: Shift+H

      merge_from_left_then_right
        sloučit řádky ze souboru nalevo a poté ze souboru napravo

        Výchozí: m

      merge_from_right_then_left
        sloučit řádky ze souboru napravo a poté ze souboru nalevo

        Výchozí: Shift+M

      isolate
        izolovat vybrané řádky

        Výchozí: i

    Přiřazení klávesových zkratek pro režim úprav zarovnání
      Pro přiřazení klávesových zkratek pro režim úprav zarovnání použijte pro parametr
      kontext hodnotu align_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:

      enter_line_mode
        aktivovat řádkový režim úprav

        Výchozí: Escape

      enter_character_mode
        aktivovat znakový režim úprav

        Výchozí: Return, KP_Enter

      first_line
        přesunout kurzor na první řádek

        Výchozí: g

      last_line
        přesunout kurzor na poslední řádek

        Výchozí: Shift+G

      up
        posunout kurzor o jeden řádek nahoru

        Výchozí: Up, k

      down
        posunout kurzor o jeden řádek dolů

        Výchozí: Down, j

      left
        přesunout kurzor o soubor doleva

        Výchozí: Left, h

      right
        přesunout kurzor o soubor doprava

        Výchozí: Right, l

      page_up
        přesunout kurzor o stránku nahoru

        Výchozí: Page_Up, Ctrl+u

      page_down
        přesunout kurzor o stránku dolů

        Výchozí: Page_Down, Ctrl+d

      align
        zarovnat vybraný řádek k aktuální pozici kurzoru

        Výchozí: space

    Přiřazení klávesových zkratek pro znakový režim úprav
      Pro přiřazení klávesových zkratek pro znakový režim úprav použijte pro parametr
      kontext hodnotu character_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:

      enter_line_mode
        aktivovat řádkový režim úprav

        Výchozí: Escape

  Řetězce
    string název hodnota
      Deklaruje řetězec s názvem název a přiřadí mu hodnotu hodnota.

    Používané řetězce
      Diffuse používá následující řetězce:

      difference_colours
        seznam definovaných názvů barev použitých ke zvýraznění rozdílů

        Výchozí: difference_1 difference_2 difference_3

  Barvy
    [ colour | color ] název červená zelená modrá
      Deklaruje barvu s názvem název. Jednotlivé barevné složky jsou definovány jako hodnoty
      mezi 0 a 1.

    Používané barvy
      Diffuse používá následující barvy:

      alignment
        barva použitá ke zvýraznění řádku vybraného k ručnímu zarovnání

        Výchozí: 1 1 0

      character_selection
        barva použitá ke zvýraznění vybraných znaků

        Výchozí: 0.7 0.7 1

      cursor
        barva kurzoru

        Výchozí: 0 0 0

      difference_1
        barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi první dvojicí souborů

        Výchozí: 1 0.625 0.625

      difference_2
        barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi druhou dvojicí souborů

        Výchozí: 0.85 0.625 0.775

      difference_3
        barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi třetí dvojicí souborů

        Výchozí: 0.85 0.775 0.625

      edited
        barva použitá ke zvýraznění upravených řádků

        Výchozí: 0.5 1 0.5

      hatch
        barva použitá k označení mezer vzniklých zarovnáním

        Výchozí: 0.8 0.8 0.8

      line_number
        barva písma pro čísla řádků

        Výchozí: 0 0 0

      line_number_background
        barva pozadí pro oblast čísel řádků

        Výchozí: 0.75 0.75 0.75

      line_selection
        barva použitá ke zvýraznění vybraných řádků

        Výchozí: 0.7 0.7 1

      map_background
        barva pozadí mapy

        Výchozí: 0.6 0.6 0.6

      margin
        barva použitá k označení pravého okraje

        Výchozí: 0.8 0.8 0.8

      preedit
        barva textu před úpravami

        Výchozí: 0 0 0

      text
        barva písma běžného textu

        Výchozí: 0 0 0

      text_background
        barva pozadí textové oblasti

        Výchozí: 1 1 1

  Hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou
    float název hodnota
      Deklaruje hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s názvem název a přiřadí jí hodnotu
      hodnota.

    Používané hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou
      Diffuse používá následující hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou:

      alignment_opacity
        průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění ručního zarovnání

        Výchozí: 1

      character_difference_opacity
        průhlednost použitá při míchání barev použitých pro zvýraznění rozdílných znaků

        Výchozí: 0.4

      character_selection_opacity
        průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění vybraných znaků

        Výchozí: 0.4

      edited_opacity
        průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění upravených řádků

        Výchozí: 0.4

      line_difference_opacity
        průhlednost použitá při míchání barev pro zvýraznění rozdílných řádků

        Výchozí: 0.3

      line_selection_opacity
        průhlednost použitá při míchání barvy pro zvýraznění vybraných řádků

        Výchozí: 0.4

  Zvýraznění syntaxe
    syntax název [výchozí_stav výchozí_značka]
      Deklaruje nový styl syntaxe s názvem název. Zvýrazňování syntaxe používá jednoduchý
      stavový stroj u kterého přepínání mezi jednotlivými stavy závisí na nalezení určitých
      řetězců. Výchozím stavem stavového stroje bude výchozí_stav. Všechny znaky, které
      neodpovídají nějaké masce budou pro zvýraznění označeny značkou výchozí_značka. Styl
      syntaxe s názvem název může být odstraněn vynecháním parametrů výchozí_stav a
      výchozí_značka.

    syntax_files název [maska]
      Určuje, že pro soubory jejichž název odpovídá masce uvedené v parametru maska má být
      použit styl zvýraznění syntaxe s názvem název. Masky sloužící k rozpoznání toho pro
      které soubory má být použito zvýraznění syntaxe s názvem název mohou být odstraněny
      vynecháním parametru maska.

    syntax_magic název [maska [ignorecase]]
      Určuje, že pro soubory jejichž první řádek odpovídá masce uvedené v parametru maska má
      být použit styl zvýraznění syntaxe s názvem název. Masky sloužící k rozpoznání toho
      pro které soubory má být použito zvýraznění syntaxe s názvem název mohou být
      odstraněny vynecháním parametru maska.

    syntax_pattern název výchozí_stav cílový_stav značka maska [ignorecase]
      Přidá masku do dříve definovaného stylu syntaxe. Masky jsou postupně testovány v
      pořadí v jakém byly definovány, dokud není nalezena první shoda. Porovnávány jsou vždy
      jen masky u nichž parametr výchozí_stav odpovídá právě aktivnímu stavu stavového
      stroje. Pokud je nalezen řetězec odpovídající masce parametru maska, stavový stroj se
      přepne do stavu definovaného v parametru cílový_stav. Pokud je uveden parametr
      ignorecase, bude při porovnávání masky ignorována velikost písmen. Všechny znaky,
      které odpovídají určené masce budou pro zvýraznění označeny značkou značka.

SOUBORY

    Diffuse používá následující soubory:

    /etc/diffuserc
      sdílené předvolby (ve Windows %INSTALL_DIR%\diffuserc)

    /usr/share/diffuse/syntax/*.syntax
      soubory s pravidly pro zvýraznění syntaxe různých jazyků (ve Windows
      %INSTALL_DIR%\syntax\*.syntax)

    ~/.config/diffuse/diffuserc
      uživatelské předvolby (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\diffuserc)

    ~/.config/diffuse/prefs
      uložená nastavení (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\prefs)

    ~/.local/share/diffuse/state
      data přenášená mezi relacemi (ve Windows %HOME%\.local\share\diffuse\state)

AUTOR

    Autorem Diffuse je Derrick Moser <derrick_moser@yahoo.com>.

    © 2006-2014 Derrick Moser. Všechna práva vyhrazena.

LICENCE

    Diffuse je svobodný software. Lze ho upravovat a distribuovat za podmínky dodržení
    pravidel licence GNU General Public License (dále jen GPL), vydané Free Software
    Foundation. Použít lze verzi 2, nebo (pokud chcete) některou z jejích novějších verzí.