Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    du - odhaduje využití diskového prostoru

POUŽITÍ

    du [VOLBA]... [SOUBOR]...
    du [VOLBA]... --files0-from=SOUBOR

POPIS

    Summarize disk usage of the set of FILEs, recursively for directories.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -0, --null
       zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku

    -a, --all
       Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o celých adresářích.

    --apparent-size
       Vypisuje zdánlivé velikosti (apparent sizes) namísto využití disku. Ačkoliv je
       zdánlivá velikost obvykle menší, může být i větší, díky dírám v řídkých souborech,
       interní fragmentaci, nepřímým blokům, atd.

    -B, --block-size=n
       scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
       1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -b, --bytes
       stejné jako '--apparent-size --block-size=1'

    -c, --total
       Na konec vypíše souhrn.

    -D, --dereference-args
       Sleduje pouze ty symbolické odkazy, které jsou zadány jako parametry příkazu.

    -d, --max-depth=N
       Vypíše celkový součet pro adresáře (nebo soubory, je-li zadána volba --all), pouze
       pokud je nejvýše N úrovní pod zadaným parametrem; --max-depth=0 je to samé jako
       --summarize

    --files0-from=SOUBOR
       Vypisuje množství diskového prostoru zabraného soubory, jejichž nulovými bajty
       oddělený seznam je v SOUBORu.

    -H   equivalent to --dereference-args (-D)

    -h, --human-readable
       vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)

    --inodes
       list inode usage information instead of block usage

    -k   jako --block-size=1K

    -L, --dereference
       Sleduje všechny symbolické odkazy

    -l, --count-links
       Počítá velikosti pevných odkazů podle jejich počtu, nikoliv jen jednou.

    -m   jako --block-size=1M

    -P, --no-dereference
       nenásleduje žádné symbolické odkazy (to je výchozí nastavení)

    -S, --separate-dirs
       for directories do not include size of subdirectories

    --si  jako -h, ale použijí se násobky 1000 namísto 1024

    -s, --summarize
       Vypisuje pouze celkové součty pro každý parametr.

    -t, --threshold=n
       exclude entries smaller than SIZE if positive, or entries greater than SIZE if
       negative

    --time Vypíše čas poslední změny u všech souborů v adresáři a jeho podadresářích

    --time=SLOVO
       Použije pro čas ÚDAJ, namísto data poslední změny: atime, access, use, ctime nebo
       status.

    --time-style=STYL
       show times using STYLE, which can be: full-iso, long-iso, iso, or +FORMAT; FORMAT
       is interpreted like in 'date'

    -X, --exclude-from=SOUBOR
       Vyloučí soubory, které odpovídají některému vzoru ze SOUBORu

    --exclude=VZOR
       Při procházení vynechá soubory, které odpovídají VZORu

    -x, --one-file-system
       Vynechá adresáře, které jsou na jiném svazku, než na tom, na kterém se hledání pro
       příslušný parametr začalo.

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Display values are in units of the first available SIZE from --block-size, and the
    DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables. Otherwise, units default to
    1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

    Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky
    jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít
    binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

VZORY

    VZOR je shellový vzor (nikoliv regulární výraz). Vzor ? odpovídá libovolnému znaku,
    zatímco * odpovídá libovolnému řetězci (složenému z nula, jednoho nebo více znaků).
    Například *.o odpovídá všem souborům, jejichž jména končí na .o. Tudíž příkaz

       du --exclude='*.o'

    vynechá všechny soubory a podadresáře končící na .o (včetně souboru .o).

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) du invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.