Provided by: calibre_6.3.0+dfsg-2_all bug

NAME

    ebook-convert - ebook-convert

     ebook-convert input_file output_file [options]

    Převeďte e-knihu z jednoho formátu do jiného.

    input_file je vstup a output_file je výstup. Oba musí být zadány jako první dva parametry
    příkazu.

    Výstupní formát e-knihy je odhadnut z příponou output_file. output_file může být také
    speciálního formátu .EXT, kde EXT je přípona výstupního souboru. V tomto případě je název
    výstupního souboru odvozen od názvu vstupního souboru. Pamatujte, že názvy souborů nesmí
    začínat pomlčkou. A konečně, pokud output_file nemá žádnou příponu, pak je s ním zacházeno
    jako se složkou a do této složky je zapsána „otevřená e-kniha“ (OEB) sestávající ze
    souborů HTML. Tyto soubory jsou soubory, které by obyčejně byly předány výstupnímu modulu.

    Po zadání vstupního a výstupního souboru můžete přizpůsobit převod zadáním různých voleb.
    Dostupné volby závisí na typech vstupních a výstupních souborů. Pro získání nápovědy k nim
    zadejte vstupní a výstupní soubor a použijte volbu -h.

    Úplnou dokumentaci systému převodu najdete na Převod e-knihy

    Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-convert, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

    Volby a výchozí hodnoty pro změnu voleb závisí na vstupním i výstupním formátu, takže
    byste je měli vždy zkontrolovat pomocí:

    ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

    Níže jsou volby, které jsou společné pro všechny převody, následované volbami konkrétními
    pro každý vstupní a výstupní formát.

    • VOLBY VSTUPUVOLBY VÝSTUPUVZHLEDHEURISTICKÉ ZPRACOVÁNÍNAJÍT A NAHRADITROZPOZNÁVÁNÍ STRUKTURYOBSAHMETADATALADĚNÍ

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --input-profile
       Zadejte vstupní profil. Vstupní profil dává převodnímu systému informaci, jak
       interpretovat různé informace ve vstupním dokumentu. Například délky závislé na
       rozlišení (t.j. délky v pixelech). Možnosti jsou: cybookg3, cybook_opus, default,
       hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket,
       nook, sony, sony300, sony900

    --list-recipes
       Seznam vestavěných názvů předpisů. Z vestavěného předpisu můžete vytvořit e-knihu
       takto: ebook-convert "Nazev Predpisu.recipe" output.epub

    --output-profile
       Zadejte výstupní profil. Výstupní profil říká převodnímu systému, jak optimalizovat
       vytvořený dokument pro zadané zařízení (jako je změna velikosti obrázků pro
       velikost obrazovky zařízení). V některých případech může být výstupní profil použit
       pro optimalizaci výstupu pro konkrétní zařízení, ale je to zřídka potřeba. Možnosti
       jsou:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3,
       irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis,
       kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color,
       nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900,
       pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet,
       generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

VOLBY VSTUPU

    Volby pro ovládání zpracování vstupního souboru mobi

    --input-encoding
       Zadejte kódování znaků vstupního dokumentu. Pokud je tato volba nastavena, přepíše
       jakékoliv kódování deklarované samotným dokumentem. Zvláště užitečné pro dokumenty,
       které nedeklarují kódování nebo mají nesprávně deklarované kódování.

VOLBY VÝSTUPU

    Volby pro ovládání zpracování výstupního souboru epub

    --dont-split-on-page-breaks
       Vypnout rozdělování na koncích stránek. Vstupní soubory jsou obyčejně automaticky
       rozděleny na každém konci stránky na dva soubory. Tak vznikne e-kniha, která může
       být analyzována rychleji a za použití méně prostředků. Rozdělování je však pomalé,
       a pokud váš zdrojový soubor obsahuje velmi velké množství konců stránek, měli byste
       rozdělování na koncích stránek vypnout.

    --epub-flatten
       Tato volba je nutná, pouze pokud máte v úmyslu použít EPUB v FBReaderJ. Urovná to
       souborový systém uvnitř EPUB, všechny soubory dá na nejvyšší úroveň.

    --epub-inline-toc
       Vložit vložený obsah, který se objeví jako část hlavního obsahu knihy.

    --epub-toc-at-end
       Dát vložený obsah na konec knihy místo na začátek.

    --epub-version
       Verze souboru EPUB, který chcete vygenerovat. EPUB 2 je nejkompatibilnější, EPUB 3
       použijte pouze tehdy, pokud víte, že ho skutečně potřebujete.

    --extract-to
       Rozbalit obsah vygenerovaného souboru EPUB do zadané složky. Obsah složky je
       nejdříve odstraněn, takže buďte opatrní.

    --flow-size
       Rozdělit všechny soubory HTML větší než tato velikost (v KB). Je to nezbytné,
       protože většina čteček EPUB neumí zpracovat velké soubory. Výchozí hodnota 260KB je
       velikost požadovaná pro Adobe Digital Editions. Nastavte na 0 pro zakázání
       rozdělování na základě velikosti.

    --no-default-epub-cover
       Pokud vstupní soubor nemá žádnou obálku a vy jste žádnou nezadali, je obyčejně
       vygenerována výchozí obálka s názvem, autorem atd. Tato volba zakáže generování
       této obálky.

    --no-svg-cover
       Nepoužívat SVG pro obálku knihy. Tuto volbu použijte, pokud vaše soubory EPUB budou
       používány v zařízení, které nepodporuje SVG, jako je iPhone nebo JetBook Lite. Bez
       této volby budou taková zařízení zobrazovat obálku jako prázdnou stránku.

    --preserve-cover-aspect-ratio
       Při použití obálky SVG tato volba způsobí změnu velikosti obálky, aby pokryla
       dostupné oblasti obrazovky, ale přesto zachová její poměr stran (poměr šířky k
       výšce). To znamená, že mohou být vidět bílé okraje po stranách nebo v horní a dolní
       části obrázku, ale obrázek nebude nikdy zdeformovaný. Bez této volby může být
       obrázek mírně deformovaný, ale nebudou vidět žádné okraje.

    --pretty-print
       Pokud je zadáno, výstupní modul se pokusí vytvořit výstup, který je co nejvíce
       čitelný pro člověka. Nemusí to mít žádný vliv na některé výstupní moduly.

    --toc-title
       Název pro vygenerovaný vložený obsah.

VZHLED

    Volby pro ovládání vzheldu a chování výstupu

    --asciiize
       Překódovat znaky Unicode do ASCII. Používejte opatrně, protože to nahradí znaky
       Unicode za ASCII. Například to nahradí "Pelé" za "Pele". Také pamatujte, že v
       případech, kdy je více zastoupení znaku (například znaky společné pro čínštinu a
       japonštinu), bude použito zastoupení podle aktuálního jazyku rozhraní Calibre.

    --base-font-size
       Základní velikost písma v bodech. Všechny velikosti písma ve vytvořené knize budou
       mít změněnou velikost na základě této hodnoty. Výběrem větší velikosti můžete písmo
       ve výstupu zvětšit a naopak. Ve výchozím nastavení, když je hodnota nula, je
       základní velikost písma zvolena na základě vámi zvoleného výstupního profilu.

    --change-justification
       Změnit zarovnání textu. Hodnota "doleva" převede všechen text zarovnaný do bloku ve
       zdroji na text zarovnaný vlevo (tj. nezarovnaný). Hodnota "do bloku" převede
       všechen  nezarovnaný text na zarovnaný. Hodnota "původní" (výchozí) nezmění
       zarovnání ve zdrojovém souboru. Pamatujte, že pouze některé výstupní formáty
       podporují zarovnání.

    --disable-font-rescaling
       Zakázat všechny úpravy měřítka velikostí písma.

    --embed-all-fonts
       Vložit každé písmo, na které se odkazuje ve vstupním dokumentu, ale ještě není
       vloženo. Vyhledá písma ve vašem systému, a pokud je nalezen, budou vložena.
       Vkládání bude fungovat, pouze pokud formát, do kterého převádíte, podporuje vložená
       písma, jako jsou EPUB, AZW3, DOCX nebo PDF. Ujistěte se, že máte správnou licenci
       pro vkládání písem použitých v tomto dokumentu.

    --embed-font-family
       Vložit zadanou rodinu písem do knihy. To určuje "základní" písmo použité pro knihu.
       Pokud vstupní dokument určuje svá vlastní písma, mohou přepsat toto základní písmo.
       Můžete použít volbu filtrování stylu informací pro odebrání písem ze vstupního
       dokumentu. Pamatujte, že vkládání písem funguje pouze u některých výstupních
       formátů, hlavně EPUB a AZW3 a DOCX.

    --expand-css
       Ve výchozím nastavení použije calibre zjednodušený formulář pro různé vlastnosti
       CSS, jako jsou okraje, odsazení, rámeček atd. Tato volba způsobí, že se místo toho
       použije rozšířený formulář. Pamatujte, že CSS je vždy rozšířené při generování
       souborů EPUB s výstupním profilem nastaveným na jeden z profilů Nook, protože Nook
       neovládá zjednodušené CSS.

    --extra-css
       Buď cesta k šabloně stylů CSS nebo nezpracované CSS. Toto CSS bude připojeno k
       pravidlům stylu ze zdrojového souboru, takže může být použito k přepsání těchto
       pravidel.

    --filter-css
       Čárkami oddělený seznam vlastností CSS, které budou odebrány ze všech pravidel
       stylů CSS. To je užitečné, pokud přítomnost některých informací o stylu zabraňuje
       přepsání ve vašem zařízení. Například: font-family,color,margin-left,margin-right

    --font-size-mapping
       Mapování z názvů písem CSS na velikosti písem v bodech. Příklad nastavení je
       12,12,14,16,18,20,22,24. Toto jsou mapování pro velikosti od xx-small do xx-large,
       s poslední velikostí pro velice velká písma. Algoritmus úpravy měřítka písma
       používá tyto velikosti pro chytrou úpravu měřítka písem. Výchozí je použití
       mapování na základě vámi zvoleného výstupního profilu.

    --insert-blank-line
       Vložit prázdný řádek mezi odstavce. Nebude fungovat, pokud zdrojový soubor
       nepoužívá odstavce (značky <p> nebo <div>).

    --insert-blank-line-size
       Nastavit výšku vložených prázdných řádků (v em). Výška řádků mezi odstavci bude
       dvojnásobek zde nastavené hodnoty.

    --keep-ligatures
       Zachovat ligatury přítomné ve vstupním dokumentu. Ligatura je speciální vykreslení
       páru znaků, jako ff, fi, fl atd. Většina čteček nemá podporu pro ligatury ve svých
       základních písmech, takže je nepravděpodobné, že je správně vykreslí. Ve výchozím
       nastavení Calibre změní ligaturu na odpovídající pár normálních znaků. Tato volba
       je namísto toho ponechá.

    --line-height
       Výška řádku v bodech. Určuje mezery mezi za sebou následujícími řádky textu. Platí
       pouze pro prvky, které nedefinují svou vlastní výšku řádku. Ve většině případů je
       užitečnější volba minimální výška řádku. Ve výchozím nastavení se neprovádí žádné
       zpracování výšky řádku.

    --linearize-tables
       Některé chybně navržené dokumenty používají tabulky pro ovládání rozložení textu na
       stránce. Při převodu mají tyto dokumenty často text, který vybíhá mimo stránku a
       jiné artefakty. Tato volba extrahuje obsah z tabulek a zobrazí ho v linární tvaru.

    --margin-bottom
       Nastavit dolní okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula
       způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním
       dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají
       vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

    --margin-left
       Nastavit levý okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula
       způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním
       dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají
       vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

    --margin-right
       Nastavit pravý okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula
       způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním
       dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají
       vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

    --margin-top
       Nastavit horní okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula
       způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním
       dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají
       vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

    --minimum-line-height
       Minimální výška řádku jako procento vypočítané velikosti písma prvku. Calibre
       zajistí, že každý prvek bude mít výšku řádku alespoň podle tohoto nastavení bez
       ohledu na to, co určuje vstupní dokument. Nastavte na nulu pro zakázání. Výchozí je
       120 %. Použijte toto nastavení přednostně pro přímé určení výšky řádku, pokud
       nevíte, co děláte. Například můžete dosáhnout textu s dvojitým  řádkováním
       nastavením na 240.

    --remove-paragraph-spacing
       Odebrat mezery mezi odstavci. Také nastaví odsazení odstavce na 1,5 em. Odebrání
       mezer nebude fungovat, pokud zdrojový soubor nepoužívá odstavce (značky <p> nebo
       <div>).

    --remove-paragraph-spacing-indent-size
       Když Calibre odebírá prázdné řádky mezi odstavci, automaticky nastaví odsazení
       odstavce, aby bylo zajištěno snadné rozlišení odstavců. Tato volba určuje šířku
       tohoto odsazení (v em). Pokud nastavíte zápornou hodnotu, pak bude použito odsazení
       zadané ve vstupním dokumentu, to znamená, že Calibre nezmění odsazení.

    --smarten-punctuation
       Převést jednoduché uvozovky, pomlčky a trojtečky na jejich typograficky správnéh
       ekvivalenty.      Pro      podrobnosti      přejděte      na
       https://daringfireball.net/projects/smartypants.

    --subset-embedded-fonts
       Podmnožina všech vložených písem. Každé vložené písmo je zmenšeno, aby obsahovalo
       pouze glyfy použité v tomto dokumentu. To zmenšuje velikost souborů písem.
       Užitečné, pokud vkládáte obzvlášť velké písmo se spoustou nevyužitých glyfů.

    --transform-css-rules
       Cesta k souboru obsahujícímu pravidla pro převod stylů CSS v této knize.
       Nejsnadnější způsob, jak vytvořit takový soubor, je použít průvodce pro vytváření
       pravidel v grafickém rozhraní Calibre. Přístup k němu získáte v oddílu "Vzhled a
       chování->Převod stylů" v dialogovém okně převodu. Jakmile vytvoříte pravidla,
       můžete použít tlačítko Exportovat pro jejich uložení do souboru.

    --transform-html-rules
       Cesta k souboru obsahujícímu pravidla pro převod HTML v této knize. Nejsnadnější
       způsob, jak vytvořit takový soubor, je použít průvodce pro vytváření pravidel v
       grafickém rozhraní Calibre. Přístup k němu získáte  v  oddílu  „Vzhled  a
       chování->Převod HTML“ v dialogovém okně převodu. Jakmile vytvoříte pravidla, můžete
       použít tlačítko Exportovat pro jejich uložení do souboru.

    --unsmarten-punctuation
       Převést ozdobné uvozovky, pomlčky a tři tečky na jejich prosté ekvivalenty.

HEURISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

    Změnit text a strukturu dokumentu pomocí běžných vzorů. Ve výchozím nastavení zakázáno.
    Použijte --enable-heuristics pro povolení. Jednotlivé akce mohou být zakázány pomocí voleb
    --disable-
    *
    .

    --disable-dehyphenate
       Analyzovat rozdělená slova v celém dokumentu. Samotný dokument je použitý jako
       slovník pro určení, zda by měly být pomlčky zachovány nebo odebrány.

    --disable-delete-blank-paragraphs
       Odebrat z dokumentu prázdné odstavce, pokud se vyskytují mezi všemi ostatními
       odstavci

    --disable-fix-indents
       Změnit odsazení vytvořená z více entit pevné mezery na odsazení CSS.

    --disable-format-scene-breaks
       Vlevo zarovnané značky přerušení příběhu jsou zarovnané na střed. Nahradit měkká
       přerušení příběhu, která používají více prázdných řádků, vodorovnými čárami.

    --disable-italicize-common-cases
       Hledat běžná slova a vzory, které označují kurzívu a převést je na kurzívu.

    --disable-markup-chapter-headings
       Rozpoznat neformátované nadpisy a podnadpisy kapitol. Změnit je na značky h2 a h3.
       Toto nastavení nevytvoří obsah, ale může být použito společně s rozpoznáním
       struktury pro jeho vytvoření.

    --disable-renumber-headings
       Hledá  výskyty  po  sobě následujících značek <h1> nebo <h2>. Značky jsou
       přečíslovány, aby se zabránilo rozdělení uprostřed nadpisů kapitol.

    --disable-unwrap-lines
       Zrušit zalomení řádků pomocí interpunkce a jiných vodítek formátování.

    --enable-heuristics
       Povolit heuristické zpracování. Tato volba musí být nastavena, aby se provedlo
       jakékoliv heuristické zpracování.

    --html-unwrap-factor
       Měřítko použité k určení délky, při které by mělo být řádku zrušeno zalomení.
       Platné hodnoty jsou desetinná čísla mezi 0 a 1. Výchozí je 0,4, těsně pod mediánem
       délky řádku. Pokud by pouze pár řádků v dokumentu vyžadovalo zrušení zalomení, měla
       by být tato hodnota zmenšena.

    --replace-scene-breaks
       Nahradit přerušení příběhu zadaným textem. Ve výchozím nastavení je použit text ze
       vstupního dokumentu.

NAJÍT A NAHRADIT

    Změnit text a strukturu dokumentu pomocí vzorů definovaných uživatelem.

    --search-replace
       Cesta k souboru obsahující regulární výrazy hledávání a nahrazování. Soubor musí
       obsahovat střídavě řádky regulárního výrazu následované vzorem nahrazení (což může
       být prázdný řádek). Regulární výraz musí mít syntaxi regulárního výrazu Pythonu a
       soubor musí mít kódování UTF-8.

    --sr1-replace
       Nahrazení, které má nahradit text nalezený pomocí sr1-search.

    --sr1-search
       Hledaný vzor (regulární výraz), který má být nahrazen pomocí sr1-replace.

    --sr2-replace
       Nahrazení, které má nahradit text nalezený pomocí sr2-search.

    --sr2-search
       Hledaný vzor (regulární výraz), který má být nahrazen pomocí sr2-replace.

    --sr3-replace
       Nahrazení, které má nahradit text nalezený pomocí sr2-search.

    --sr3-search
       Hledaný vzor (regulární výraz), který má být nahrazen pomocí sr3-replace.

ROZPOZNÁVÁNÍ STRUKTURY

    Nastavení automatického rozpoznávání struktury dokumentu.

    --chapter
       Výraz XPath pro rozpoznání nadpisů kapitol. Výchozí nastavení je považovat tagy
       <h1> nebo <h2> obsahující slova "chapter" (kapitola), "book" (kniha), "section"
       (oddíl), "prologue" (prolog), "epilogue" (epilog) nebo "part" (část) za nadpisy
       kapitol, stejně jako jakékoliv tagy s class="chapter" (třída kapitola). Použitý
       výraz musí vyhodnotit seznam prvků. Pro zakázání rozpoznávání kapitol použijte
       výraz "/". Viz XPath Tutorial v ráži uživatelské příručce pro další pomoc pro
       použití této funkce.

    --chapter-mark
       Zadejte, jak označit rozpoznané kapitoly. Hodnota "konecstránky" vloží před
       kapitoly konce stránek. Hodnota "čára" vloží před kapitoly čáru. Hodnota "žádné"
       zakáže označování kapitol a hodnota "obojí" použije pro označení kapitol jak konce
       stránek, tak čáry.

    --disable-remove-fake-margins
       Některé dokumenty zadávají okraje stránek zadáním levého a pravého okraje každému
       jednotlivému odstavci. Calibre se pokusí rozpoznat a odebrat tyto okraje. Někdy to
       může způsobit odebírání okrajů, které neměly být odebrány. V tomto případě můžete
       zakázat odebírání.

    --insert-metadata
       Vložit metadata knihy na její začátek. Užitečné v případě, že vaše čtečka e-knih
       nepodporuje zobrazení nebo vyhledávání metadat přímo.

    --page-breaks-before
       Výraz XPath. Konce stránek jsou vloženy před zadané prvky. Pro zakázání použijte
       výraz: /

    --prefer-metadata-cover
       Použít obálku rozpoznanou ve zdrojovém souboru přednostně před zadanou obálkou.

    --remove-first-image
       Odebrat první obrázek ze vstupní e-knihy. Užitečné, pokud má vstupní dokument
       obrázek obálky, který není identifikován jako obálka. Pokud v tomto případě
       nastavíte obálku v Calibre, výstupní dokument bude mít dva obrázky obálky, pokud
       nezadáte tuto volbu.

    --start-reading-at
       Výraz XPath pro rozpoznání místa v dokumentu, na kterém začít číst. Některé
       programy pro čtení e-knih (hlavně Kindle) používají toto místo jako pozici, na
       které se otevře kniha. Další nápovědu k používání této funkce naleznete v kurzu
       XPath v uživatelské příručce Calibre.

OBSAH

    Nastavení automatického generování obsahu. Pokud má zdrojový soubor obsah, bude ve
    výchozím nastavení použit přednostně před automaticky generovaným.

    --duplicate-links-in-toc
       Při vytváření obsah z odkazů ve vstupním dokumentu povolit duplicitní položky, tj.
       povolit více než jednu položku se stejným textem, za předpokladu že směřují na
       rozdílná umístění.

    --level1-toc
       Výraz XPath, který určuje všechny značky, které by měly být přidány do obsahu na
       první úroveň. Pokud je toto zadáno, má to přednost před  jinými  formami
       automatického rozpoznávání. Příklady naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce
       Calibre.

    --level2-toc
       Výraz XPath, který určuje všechny značky, které by měly být přidány do obsahu na
       druhou úroveň. Každá položka je přidána pod předchozí položku první úrovně.
       Příklady naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce Calibre.

    --level3-toc
       Výraz XPath, který určuje všechny značky, které by měly být přidány do obsahu na
       třetí úroveň. Každá položka je přidána pod předchozí položku druhé úrovně. Příklady
       naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce Calibre.

    --max-toc-links
       Maximální počet odkazů vložených do obsahu. Nastavte 0 pro zakázání. Výchozí je:
       50. Odkazy jsou přidány do obsahu, pouze pokud bylo rozpoznáno méně kapitol, než je
       mezní hodnota.

    --no-chapters-in-toc
       Nepřidávat automaticky rozpoznané kapitoly do obsahu.

    --toc-filter
       Odebrat z obsahu položky, jejichž názvy odpovídají zadanému regulárnímu výrazu.
       Odpovídající položky a všechny jejich podřízené položky budou odebrány.

    --toc-threshold
       Pokud je rozpoznáno méně než tento počet kapitol, budou odkazy přidány do obsahu.
       Výchozí: 6

    --use-auto-toc
       Pokud má již zdrojový soubor obsah, je obyčejně použit přednostně před automaticky
       generovaným. Pomocí této volby je vždy použit ten automaticky generovaný.

METADATA

    Volby pro nastavení metadat ve výstupu

    --author-sort
       Řetězec použitý při řazení podle autora.

    --authors
       Nastavit autory. Více autorů by mělo být odděleno znaky "&".

    --book-producer
       Nastavit nakladatele knihy.

    --comments
       Nastavit popis e-knihy.

    --cover
       Nastavit obálku na zadaný soubor nebo URL

    --isbn Nastavit ISBN knihy.

    --language
       Nastavit jazyk.

    --pubdate
       Nastavit datum vydání (předpokládá se, že je v místním časovém pásmu, pokud není
       časové pásmo výslovně zadáno)

    --publisher
       Nastavit vydavatele e-knihy.

    --rating
       Nastavit hodnocení. Mělo by to být číslo mezi 1 a 5.

    --read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
       Číst metadata ze zadaného souboru OPF. Metadata načtená z tohoto souboru přepíší
       jakákoliv metadata ve zdrojovém souboru.

    --series
       Nastavit sérii, do které tato e-kniha patří.

    --series-index
       Nastavit pořadí knihy v této sérii.

    --tags Nastavit štítky pro knihu. Měl by to být seznam oddělený čárkami.

    --timestamp
       Nastavit časové razítko knihy (nikde se již nepoužívá)

    --title
       Nastavit název.

    --title-sort
       Verze názvu použitá při řazení.

LADĚNÍ

    Volby pro pomoc s laděním převodu

    --debug-pipeline, -d
       Uložit výstup z rozdílných fází převodního řetězce do zadané složky. Užitečné,
       pokud si nejste jisti, v jaké fázi zpracování převodu se objevuje chyba.

    --verbose, -v
       Úroveň podrobnosti. Zadejte vícekrát pro větší podrobnost. Zadání dvakrát bude mít
       za následek úplnou podrobnost, jednou střední podrobnost a nulakrát nejmenší
       podrobnost.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal