Provided by: gliv_1.9.7-2build2_amd64 bug

JMÉNO

    gliv - OpenGL prohlížeč obrázků

POUŽITÍ

    gliv [OPTIONS]... [FILES]...

POPIS

    gliv používá gdk-pixbuf pro načítání obrázků a OpenGL pro jejich vykreslování. Umožňuje
    provádět některé pohyby, rotace, zvětšování a prezentaci obrázků.

VOLBY

    Volby jsou nejprve nastaveny na jejich implicitní hodnoty, "off" pro přepínače, potom jsou
    přečteny buď z ~/.glivrc nebo /etc/glivrc nebo z konfiguračního souboru specifikovaného na
    příkazové řádce a nakonec jsou čteny volby z příkazové řádky.
    Vynechání argumentu pro volbu, která jako parametr bere "on|off" (přepínač) je stejné,
    jako nastavení na "on", tedy --foo je stejné jako --foo=on pokud je foo on|off přepínačem.

    -h, --help
       Vytisknout nápovědu a ukončit program.

    -V, --version
       Vytisknout verzi a ukončit program.

    -a, --add-all[=on|off]
       Přidat všechny soubory adresáře. Pokud otevřete s touto volbou soubor na příkazové
       řádce nebo pomocí otevíracího dialogu, všechny ostatní soubory v adresáři jsou
       přidány také.

    -R, --recursive[=on|off]
       Rekurzivní průchod adresáři. Pokud bude gliv načítat adresář, načte také všechny
       obrázky ze všech jeho podadresářů.

    -S, --sort[=on|off]
       Zobrazit obrázky setříděné. Obrázky budou před zahájením prezentace setřízeny.

    -s, --shuffle[=on|off]
       Zobrazit obrázky v náhodném pořadí. Seznam obrázků bude před zahájením prezentace
       zamíchán.

    -F, --force-load[=on|off]
       Pokusit se načíst každý soubor. Při načítání souboru je kód pro načtení obrázku
       vybrán dle přípony kvůli optimalizaci času načítání. Pokud je přípona neznámá,
       soubor je ignorován, s touto volbou se bude gliv vždy snažit načíst takový soubor.

    -C, --client[=on|off]
       Připojit se k běžící instanci programu gliv a připojit obrázky do seznamu obrázků.
       S touto volbou gliv otevře soubory předané jako argumenty v okně serverové instance
       programu gliv. Je též možné použít volbu -0. Použitý gliv server je poslední
       spuštěný gliv nebo server nastavený v menu Volby.

    -c, --client-clear[=on|off]
       Připojit se k běžící instanci programu gliv a nahradit seznam obrázků. Tato volba
       je podobná jako volba --client, ale seznam předaný klientem nahradí seznam na
       serveru namísto jeho rozšíření.

    -e, --build-menus[=on|off]
       Nevytvářet menu obrázků při startu programu. Vypnutí generování obrázkových menu
       při spouštění programu představuje značné zrychlení, zejména v případě mnoha
       souborů předaných na příkazovém řádku.

    -g, --glivrc[=FILE]
       Použít tento konfigurační soubor, nebo žádný. Specifikujte, pokud chcete zamezit
       načítání rc souboru. Pokud použijete jako argument jméno souboru, bude tento soubor
       použit jako konfigurační soubor.

    -w, --slide-show[=on|off]
       Zahájit prezentaci obrázků okamžitě. Pokud použijete tuto volbu, nebudete muset
       startovat prezentaci ručně výběrem položky z menu.

    -0, --null[=on|off]
       Číst názvy souborů oddělené znakem null. Tato volba může být použita s příkazy jako
       "find -print0" nebo "tr '\n' '\0'", pokud máte příliš dlouhý seznam názvů souborů,
       které chcete předat programu gliv. Narozdíl od xargs(1) toto umožňuje neomezený
       počet názvů souborů.

    -o, --collection[=FILE]
       Vypsat kolekci. S touto volbou gliv vytvoří kolekci z načtených souborů a vypíše ji
       na standardní výstup nebo do specifikovaného souboru.

    -G, --geometry=GEOMETRY
       Počáteční geometrie okna. Tato volba může být použita pro specifikaci polohy a
       rozměrů okna programu gliv. Volba očekává argument ve formátu XParseGeometry(3X11)
       jako například: 640x480+20-30.

KOLEKCE

    Od verze 1.8 podporuje gliv souborový formát nazvaný jako "GLiv kolekce". Obsahuje seznam
    obrázků a související náhledy. Díky tomu je možné při načítání kolekce obrázků přebudovat
    obrázková menu mnohem rychleji, protože není nutné znovu vytvářet náhledy.
    gliv také podporuje transparentní dekompresi, takže kolekce mohou být zkomprimovány pomocí
    bzip2, gzip nebo compress(1) za podmínky, že máte nainstalován příslušný dekomprimační
    program.

OVLÁDÁNÍ

    ESC, q : Ukončit program
    f   : Na celou obrazovku/v okně
    +/=/- : Přiblížit/Přiblížit/Oddálit
    n/p  : Následující/předchozí obrázek
    Pause : Spustit/zastavit prezentaci
    l   : Zmenšit obrázek do okna
    M   : Maximalizovat obrázek do okna
    m   : Přizpůsobit obrázek do okna
    r   : Vyresetovat pozici a rozměr
    b   : Přepnout zobrazení lišty menu
    i   : Přepnout zobrazení informační lišty
    s   : Přepnout zobrazení rolovacích pruhů
    a   : Přepnout zobrazení rastru pro kontrolu alfa kanálu
    h   : Přepnout zobrazení dialogu nápovědy
    w   : Přepnout zobrazení plovoucích oken
    o   : Zobrazit dialog otevření
    g   : Zobrazit nástroj pro výběr obrázku
    t   : Zobrazit dialog voleb
    d   : Skrýt kurzor
    u   : Zpět
    y   : Znovu
    c   : Vyčistit historii
    Delete : Odstranit aktuální soubor
    C-nahoru  : Otočit o +90 stupňů
    C-dolů : Otočit o -90 stupňů
    C-vlevo : Otočit o +0.1 stupně
    C-vpravo: Otočit o -0.1 stupně
    z   : Horizontální překlopení
    e   : Vertikální překlopení

    První tlačítko myši a šipky posunou obrázek, pokud není současně stisknutá klávesa
    Control. V takovém případě bude obrázek otočen podle středu okna.

    Kolečko myši přibližuje obrázek, pokud současně držíte stisknuté tlačítko, přepíná na
    sousední obrázek.

    Přiblížení můžete provést také tažením myši vertikálně při současném držení klávesy Shift
    a prvního tlačítka myši.

    Mezerník a klávesa zpět se chovají jako n a p.

    Nakreslete obdélník pomocí třetího tlačítka myši a gliv provede přiblížení v této oblasti.

SOUBORY

    ~/.glivrc - Tento soubor určitě není povinný.

AUTOR

    Guillaume Chazarain <guichaz@gmail.com>
    See http://guichaz.free.fr/gliv