Provided by: gramps_5.1.5-1ubuntu1_all bug

JMÉNO

    gramps - programový systém pro správu genealogického výzkumu a analýzy.

POUŽITÍ

    gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock] [-O|--open= DATABÁZE
    [-f|--format= FORMÁT]] [-i|--import= SOUBOR [-f|--format= FORMÁT]] [-i|--import= ...]
    [-e|--export= SOUBOR [-f|--format= FORMÁT]] [-a|--action= AKCE] [-p|--options= PARAMETRY]]
    [ SOUBOR ] [--version]

POPIS

    Gramps je zdarma šířený Open Source genealogický program. Je napsán v jazyce Python s
    využitím rozhraní GTK+/GNOME. Gramps bude povědomý komukoli, kdo už pracoval s jinými
    genealogickými programy jako Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), nebo
    GNU Geneweb. Podporuje import dat z populárního formátu GEDCOM, který je celosvětově
    rozšířen a je využíván téměř všemi ostatními genealogickými programy.

MOŽNOSTI

    gramps SOUBOR
       Pokud je zadán SOUBOR (bez dalších parametrů) jako název rodokmenu nebo jako
       adresář databáze rodokmenu, je gramps otevřeno v interaktivním módu. Pokud je
       SOUBOR formátem podporovaným Gramps, je vytvořen rodokmen s názvem založeným na
       názvu souboru a data ze vstupu jsou do něho naimportována. Zbytek parametrů
       příkazové řádky je ignorován. Tento způsob spouštění je vhodný pro gramps použitý
       jako prohlížeč genealogických dat např. pro webové prohlížeče. Spuštění tímto
       způsobem zpracuje jakákoli data ve formátu podporovaném gramps, viz dále.

    -f,--format= FORMÁT
       Explicitně definuje formát SOUBORu předchozího parametru -i, nebo -e. Pokud není
       parametr -f pro SOUBOR specifikován, bude automaticky použit formát odpovídající
       koncovce souboru nebo MIME-typu.

       Formáty dostupné pro export jsou gramps-xml (automaticky použit pokud má SOUBOR
       koncovku .gramps), gedcom (automaticky použit pokud má SOUBOR koncovku .ged),
       případně jiný další formát dostupný prostřednictvím zásuvných modulů Gramps.

       Formáty dostupné pro import jsou grdb, gramps-xml, gedcom, gramps-pkg (automaticky
       použit pokud má SOUBOR koncovku .gpkg), nebo geneweb (automaticky použit pokud má
       SOUBOR koncovku .gw).

       Formáty dostupné pro export jsou gramps-xml, gedcom, gramps-pkg, wft (automaticky
       použit pokud má SOUBOR koncovku .wft), geneweb, a iso (nikdy není použit
       automaticky, vždy musí být specifikován parametrem -f).

    -l   Vypíše seznam známých rodokmenů.

    -u,--force-unlock
       Odemkne zamčenou databázi.

    -O,--open= DATABÁZE
       Otevření DATABÁZE. Hodnota musí být existujícím databázovým adresářem, nebo názvem
       existujícího rodokmenu. Pokud na příkazové řádce nejsou žádné parametry importu
       nebo exportu, je nad danou databází spuštěna interaktivní relace.

    -i,--import= SOUBOR
       Importuje data ze SOUBORu. Pokud není specifikována databáze, je použita dočasná.
       Ta je po ukončení gramps smazána.

       Pokud je předáván více než jeden vstup, musí každému souboru předcházet parametr
       -i. Soubory jsou zpracovávány v pořadí, v jakém byly zadány na příkazové řádce.
       Např. -i SOUBOR1 -i SOUBOR2 a -i SOUBOR2 -i SOUBOR1 mohou vytvořit ve výsledné
       databázi různá gramps ID.

    -a,--action= AKCE
       Provedení AKCE nad importovanými daty. Akce jsou spuštěny poté co jsou všechny
       importy dat úspěšně ukončeny. V tuto chvíli jsou podporovány následující akce:
       summary (stejné jako Zprávy->Pohled->Souhrn), check (stejné jako Nástroje->Database
       Processing->Kontrola a oprava), report (vytvoří zprávu), a tool (spustí nástroj
       zásuvného modulu). Akce report a tool potřebují v PARAMETRY zadat parametr -p .

       PARAMETRY by měly splňovat následující kritéria:
       Nesmí obsahovat žádné mezery. Pokud některý argument potřebuje mezeru, musí být
       řetězec uzavřen v uvozovkách (držet se syntaxe příkazové řádky). Řetězec možností
       je seznam párů název=hodnota. Jednotlivé páry musí být odděleny čárkami.

       Většina možností nástrojů a zpráv jsou specifickými pro konkrétní nástroj nebo
       zprávu. Existují ale i takové, které jsou společné.

       name=name
       Povinná předvolba určující který nástroj nebo zpráva bude spuštěna. Pokud zadané
       name neodpovídá žádné dostupné funkčnosti, vypíše se chybové hlášení následované
       seznamem dostupných nástrojů a zpráv (záleží na AKCE).

       show=all
       Vytvoří seznam názvů všech předvoleb dostupných pro danou zprávu nebo nástroj.

       show=optionname
       Vypíše  popis  všech funkcionalit poskytnutých optionname, ale také všechny
       přijatelné typy a hodnoty pro tuto volbu.

       Použijte výše popsané volby pro zjištění všech možností dané zprávy.

    Pokud je zadána jedna nebo více výstupních akcí, každá musí být uvozena předvolbou -a.
    Akce jsou prováděny jedna za druhou v zadaném pořadí.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Zapne ladicí výstup pro vývoj a testování. Detaily najdete ve zdrojovém kódu.

    --version
       Vytiskne číslo verze gramps a skončí

Chování

    Pokud první parametr příkazové řádky nezačíná pomlčkou, pokusí se gramps otevřít soubor s
    názvem daným prvním argumentem na příkazové řádce a spustit interaktivní relaci. Zbytek
    argumentů na příkazové řádce je v tomto případě ignorován.

    Pokud je zadán parametr -O, pak se gramps snaží otevřít zadanou databázi a pracovat s
    jejími daty podle instrukcí dalších parametrů příkazové řádky.

    S nebo bez použití parametru -O může být provedeno více importů, exportů, případně akcí
    daných argumenty příkazové řádky (-i, -e a -a).

    Na pořadí parametrů -i, -e, nebo -a nezáleží. Aktuální pořadí zpracování je vždy: všechny
    importy (pokud jsou nějaké) -> všechny akce (pokud jsou nějaké) -> všechny exporty (pokud
    jsou nějaké). Parametr otevření musí být ale vždy první!

    Pokud nejsou zadány -O nebo -i, gramps otevře své hlavní okno a spustí se v obvyklém
    interaktivním módu s prázdnou databází.

    Pokud nejsou zadány -e nebo -a, gramps otevře své hlavní okno a spustí se v ovbyklém
    interaktnivním módu s databází vzniklou výsledkem všech importů. Tato databáze je umístěna
    v souboru import_db.grdb v adresáři ~/.gramps/import.

    Chyba vzniklá při importu, exportu nebo akci bude vypsána na stdout (pokud se jedná o
    vyjímku ošetřenou gramps) nebo na stderr (pokud problém není ošetřen). Pro uložení zpráv a
    chyb do souboru použijte obvyklá přesměrování výstupů stdout a stderr příkazové řádky.

PŘÍKLADY

    Otevření existujícího rodokmenu a import xml souboru do něho může být proveden takto:
       gramps -O 'Můj rodokmen' -i ~/db3.gramps

    To samé, jen s importem do dočasné databáze a otevřením interaktivní relace:
       gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

    Import čtyř databází (jejichž formáty jsou stanoveny podle názvů souborů) a následná
    kontrola bezchybnosti výsledné databáze může být provedena takto:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check

    Explicitní  specifikace  formátu databází předchozího příkladu přidáním příslušného
    parametru -f za název souboru:
       gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-
       xml -i file4.wft -f wft -a check

    Zapsání výsledné databáze vytvořené ze všech importů zajistí parametr -e (použijte -f
    pokud nelze uhodnout formát z názvu souboru):
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/nový-balíček -f gramps-pkg

    Import tří databází a start interaktivní gramps relace nad výsledkem:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps

    Spuštění nástroje kontroly z příkazové řádky s výstupem na stdout:
       gramps -O 'Můj rodokmen' -a tool -p name=verify

    A konečně spuštění normální interaktivní relace aplikace:
       gramps

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

    Program kontroluje, zda jsou nastaveny následující proměnné:

    LANG - popisuje, který jazyk bude použit: Příklad: pro češtinu musí mít proměnná hodnotu
    cs_CZ.utf8.

    GRAMPSHOME - pokud je nastavena, Gramps použije její hodnotu jako adresář v němž jsou
    uložena nastavení a databáze. Ve výchozím stavu, kdy proměnná není nastavena gramps
    předpokládá že adresář s databázemi a nastavením bude vytvořen v adresáři s uživatelským
    profile (popsán proměnnou prostředí HOME v Linuxu nebo USERPROFILE ve Windows 2000/XP).

KONCEPTY

    gramps podporuje systém zásuvných modulů založených na jazyku python jehož prostřednictvím
    umožňuje  přidání  import/export  modulů, modulů pro vytváření zpráv, nástrojů a
    zobrazovacích filtrů bez nutnosti zásahu do hlavního programu.

    Dále, krom možnosti přímého tisku, dovoluje směřovat výstup také k ostatním systémům a
    aplikacím jako např. OpenOffice.org, AbiWord, HTML, nebo LaTeX. Tím dává možnost
    přizpůsobit formát požadavku uživatelů.

ZNÁMÉ CHYBY A OMEZENÍ

    nejsou

SOUBORY

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

AUTOŘI

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Originální manuálovou stránku vytvořil:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    pro zařazení do systému Debian GNU/Linux.

    Tuto manuálovou stránku přeložil a v současné době spravuje:
    Zdeněk Hataš <zdenek.hatas@gmail.com>

DOKUMENTACE

    Uživatelská dokumentace je k dispozici prostřednictvím standardního prohlížeče nápovědy
    GNOME ve formě příručky Gramps. Příručka je také dostupná ve formátu XML jako gramps-
    manual.xml v adresáři doc/gramps-manual/$LANG v oficiální distribuci zdrojového kódu.

    Dokumentace pro vývojáře je k dispozici na webu http://developers.gramps-project.org.