Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF)

POUŽITÍ

    gs [ volby ] [ soubory ] ...

POPIS

    The gs command invokes Ghostscript, an interpreter of Adobe Systems' PostScript(tm) and
    Portable Document Format (PDF) languages. gs reads "files" in sequence and executes them
    as Ghostscript programs. After doing this, it reads further input from the standard input
    stream (normally the keyboard), interpreting each line separately and output to an output
    device (may be a file or an X11 window preview, see below). The interpreter exits
    gracefully when it encounters the "quit" command (either in a file or from the keyboard),
    at end-of-file, or at an interrupt signal (such as Control-C at the keyboard).

    Interpretr rozlišuje mnoho přepínačů, z nichž některé jsou popsány níže. Jejich úplný
    popis je obsažen v uživatelské dokumentaci. Přepínače se mohou objevit kdekoli na
    příkazové řádce a ovlivní všechny soubory, které jsou jmenovány za nimi. Vyvoláním
    programu Ghostscript s přepínačem -h nebo -? se získá výpis několika užitečných přepínačů,
    všech zařízení, která ovládá daná verze programu a nastavení cest, na kterých jsou hledány
    fonty. V systému Unix také zobrazí umístění podrobné dokumentace.

    Ghostscript may be built to use many different output devices. To see which devices your
    executable includes, run "gs -h".

    Unless you specify a particular device, Ghostscript normally opens the first one of those
    and directs output to it.

    If you have installed the ghostscript-x Debian package and are under X, the default device
    is an X11 window (previewer), else ghostscript will use the bbox device and print on
    stdout the dimension of the postscript file.

    So if the first one in the list is the one you want to use, just issue the command

      gs soubor.ps

    Dostupná zařízení je také možné zjistit přímo z programu Ghostscript:  spuštěním
    Ghostscriptu a zadáním

      devicenames ==

    ale první zařízení z takto získaného seznamu nemusí být výchozí zařízení, které zjistíte
    pomocí "gs -h". Zadání určitého zařízení "AbcXyz" jako výchozího výstupního zařízení se
    provede přidáním přepínače

      -sDEVICE=AbcXyz

    Například pro výstup na tiskárnu Epson je možné použít příkazu

      gs -sDEVICE=epson soubor.ps

    Přepínač "-sDEVICE=" musí předcházet prvnímu výskytu jména zpracovávaného souboru a jedině
    jeho první použití má nějaký účinek.

    Je možné také specifikovat výchozí zařízení pomocí proměnné prostředí GS_DEVICE. Pořadí
    priorit těchto alternativ je od nejvyšší do nejnížší takovéto (Ghostscript používá
    zařízení s nejvyšší prioritou v seznamu):

    Některé tiskárny umí tisknout v různých rozlišeních (hustotách tisku). K výběru rozlišení
    takové tiskárny se používá přepínač "-r":

      gs -sDEVICE=<zařízení> -r<xres>x<yres>

    Například na devítijehličkové Epson kompatibilní tiskárně je možné získat mód s nejnižší
    hustotou (nejrychlejší mód) pomocí

      gs -sDEVICE=epson -r60x72

    a mód s nejvyšší hustotou (nejlepší výstupní kvalita) za použití

      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    Pokud je jako výstupní zařízení vybrána tiskárna, Ghostscript také umožňuje zvolit, kam se
    má poslat výstup -- v systémech na bázi Unixu obvykle do dočasného souboru. K přesměrování
    výstupu do souboru "něco.xyz", se použije přepínač

      -sOutputFile=něco.xyz

    Někdy je potřeba tisknout jednotlivé strany odděleně. To je možné udělat pomocí
    přesměrování výstupu do řady souborů "něco1.xyz, něco2.xyz, ..." pomocí přepínače
    "-sOutputFile=" s parametrem "%d" v šabloně pro jméno souboru:

      -sOutputFile=něco%d.xyz

    Každý výsledný soubor bude obsahovat jednu stranu výstupu a soubory budou očíslovány
    popořadě. "%d" je zde standartní formátovací značka funkce printf. Je možné také použít
    jiné její varianty jako např. "%02d".

    You can also send output to a pipe. For example, to pipe output to the "lpr" command
    (which, on many Unix systems, directs it to a printer), use the option

      -sOutputFile=%pipe%lpr

    Také je možné výstup směrovat na standardní výstup přepínačem

      -sOutputFile=-
    nebo
      -sOutputFile=%stdout%

    V takovém případě je nutné použít zároveň přepínač -q, aby Ghostscript nevypisoval zprávy
    na standardní výstup.

    K volbě určité velikosti papíru se z příkazové řádky používá přepínač

      -sPAPERSIZE=<známá_velikost_papíru>

    například

      -sPAPERSIZE=a4
    nebo
      -sPAPERSIZE=legal

    Ghostscript umí rozeznává většinu ISO a US velikostí papíru. Další informace jsou v
    uživatelské dokumentaci nebo v inicializačním souboru "gs_statd.ps".

    Ghostscript umí mnoho dalších věcí než jen tisk nebo prohlížení souborů formátu PostScript
    nebo PDF. Například, pokud je potřeba zjistit velikost ohraničujícího obdélníku nějakého
    souboru formátu PostScript (nebo EPS), nabízí program Ghostscript speciální "zařízení",
    které nedělá nic jiného, než že vypíše tuto informaci.

    Například použití s jedním vzorovým souborem dodávaným v balíku Ghostscript,

      gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

    vypíše toto:

      %%BoundingBox: 0 25 583 732
      %%HiResBoundingBox: 0.808497 25.009496 582.994503 731.809445

VOLBY

    -- soubor arg1 ...
       Použije další argument jako jméno souboru obvyklým způsobem,  ale  všechny
       následující argumenty (i když mají syntaxi přepínačů) vezme a definuje jméno
       "ARGUMENTS" v "userdict" (nikoli v "systemdict") jako pole řetězců s jednotlivými
       argumenty. To provede ještě před spuštěním daného souboru. Po zpracování souboru se
       Ghostscript ukončí.

    -Djméno=token
    -djméno=token
       Definuje "jméno" v "systemdict" podle dané definice. Token musí být právě jeden
       token (jak je definováno operátorem "token") a nesmí obsahovat žádné prázdné znaky
       (mezery, tabelátory ...).

    -Djméno
    -djméno
       Definuje "jméno" v "systemdict" s hodnotou=null.

    -Sjméno=řetězec
    -sjméno=řetězec
       Definuje "jméno" v "systemdict" s daným řetězcem jako hodnotou. Toto se liši od -d.
       Například -djméno=35 je stejné jako takováto část programu
        /jméno 35 def
       zatímco -sname=35 představuje
        /jméno (35) def

    -P   Makes Ghostscript to look first in the current directory for library files. By
       default, Ghostscript no longer looks in the current directory, unless, of course,
       the first explicitly supplied directory is "." in -I. See also the INITIALIZATION
       FILES section below, and bundled Use.htm for detailed discussion on search paths
       and how Ghostcript finds files.

    -q   Tichý start: potlačí obvyklé počáteční zprávy. Je stejné jako -dQUIET.

    -gčíslo1xčíslo2
       Stejné jako -dDEVICEWIDTH=číslo1 a -dDEVICEHEIGHT=číslo2. Slouží jako podpora
       zařízení (jako např. X11 windows), která požadují (nebo povolují) nastavení šírky a
       výšky.

    -rčíslo
    -rčíslo1xčíslo2
       Stejné jako -dDEVICEXRESOLUTION=číslo1 a -dDEVICEYRESOLUTION=číslo2. Slouží jako
       podpora takových zařízení jako např. tiskárny, které podporují vícero rozlišení v
       ose X a Y. Pokud je zadáno jen jedno číslo, bude použito pro nastavení rozlišení v
       obou směrech, X i Y.

    -Iadresáře
       Přídá dvojtečkou oddělený seznam adresářů na začátek seznamu cest pro soubory
       knihoven.

    -   Toto není skutečný přepínač, ale značí pro GhostScript, že standartní vstup
       přichází ze souboru nebo roury a není tedy interaktivně zadáván z příkazové řádky.
       Ghostscript čte standartní vstup, dokud nedosáhne konce souboru a zpracovává jej
       jako každý jiný soubor. Poté pokračuje se zpracováním ostatních parametrů zadaných
       z příkzové řádky. Když jsou všechny parametry zpracovány, Ghostscript se ukončí a
       nepřepíná se už do svého interaktivního módu.

    Standartní inicializační soubor "gs_init.ps" nastaví "systemdict" pouze pro čtení, takže
    hodnoty klíčů definované pomocí -D, -d, -S nebo -s nemohou být změněny (přestože mohou být
    samozřejmě nahrazeny definicemi v "userdict" nebo jiných slovnících).

SPECIÁLNÍ JMÉNA

    -dNOCACHE
       Zakáže používání vyrovnávací paměťi pro znaky. Užitečné pouze pro ladění a
       odstraňování chyb.

    -dNOBIND
       Zakáže operátor "bind". Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.

    -dNODISPLAY
       Potlačí normální inicializaci výstupního zařízení. Užitečné pouze pro ladění a
       odstraňování chyb.

    -dNOPAUSE
       Zakáže čekání na konci každé strany. To může být žádoucí v aplikacích kde jiný
       program řídí Ghostscript.

    -dNOPLATFONTS
       Zakáže použití fontů nabízených danou platformou (například X Windows). To může být
       vhodné, pokud fonty dané platformy vypadají příliš odlišně  než  fonty  s
       nastavitelnou velikostí.

    -dSAFER
       Restricts file operations the job can perform. Now the default mode of operation.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Leaves "systemdict" writable. This is necessary when running special utility
       programs, but is strongly discouraged as it bypasses normal Postscript security
       measures.

    -sDEVICE=zařízení
       Vybere jiné počáteční výstupní zařízení, jak bylo popsáno výše.

    -sOutputFile=soubor
       Vybere výstupní soubor (nebo rouru) pro počáteční výstupní zařízení, jak bylo výše
       popsáno.

SAFER MODE

    The -dSAFER option restricts file system accesses to those files and directories allowed
    by the relevant environment variables (such as GS_LIB) or by the command line parameters
    (see https://ghostscript.com/doc/current/Use.htm for details).

    SAFER mode is now the default mode of operation. Thus when running programs that need to
    open files or set restricted parameters you should pass the -dNOSAFER command line option
    or its synonym -dDELAYSAFER.

    Running with NOSAFER/DELAYSAFER (as the same suggests) loosens the security and is thus
    recommended ONLY for debugging or in VERY controlled workflows, and strongly NOT
    recommended in any other circumstances.

SOUBORY

    The locations of many Ghostscript run-time files are compiled into the executable when it
    is built. Run "gs -h" to find the location of Ghostscript documentation on your system,
    from which you can get more details. On a Debian system they are in /usr.

    /usr/share/ghostscript/[0-9]*.[0.9]*/*
       Startup files, utilities, and basic font definitions (where [0-9]*.[0.9]* is the
       ghostscript version)

    /usr/share/fonts/type1/gsfonts/*
       More font definitions from the gsfonts package

    /usr/share/doc/ghostscript/examples/*
       Ghostscript demonstration files (if ghostscript-doc package is installed)

    /usr/share/doc/ghostscript/*
       Diverse document files (may need to install ghostscript-doc package)

INICIALIZAČNÍ SOUBORY

    When looking for the initialization files "gs_*.ps", the files related to fonts, or the
    file for the "run" operator, Ghostscript first tries to open the file with the name as
    given, using the current working directory if no directory is specified. If this fails,
    and the file name doesn't specify an explicit directory or drive (for instance, doesn't
    contain "/" on Unix systems), Ghostscript tries directories in this order:

    1. adresáře udané přepínači -I z příkazové řádky (pokud byly nějaké zadány)

    2. adresáře udané v proměnné prostředí GS_LIB (pokud je nastavena)

    3. the directories specified by the GS_LIB_DEFAULT macro in the Ghostscript makefile when
      the executable was built. GS_LIB_DEFAULT is "/usr/share/ghostscript/[0-9]*.[0-9]*/lib"
      on a Debian system where "[0-9]*.[0-9]*" represents the Ghostscript version number

    Každý z těchto parametrů (GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB i parametr -I) může být buď jeden
    adresář, anebo seznam adresářů oddělených znakem ":".

PROSTŘEDÍ

    GS_OPTIONS
       Řetězec voleb, které se mají zpracovat před volbami z příkazové řádky.

    GS_DEVICE
       Používá se k zadání výstupního zařízení.

    GS_FONTPATH
       Cesty na kterých se mají hledat fonty.

    GS_LIB Cesty, na kterých se mají hledat inicializační soubory a fonty.

    TEMP  Kam se mají ukládat dočasné soubory.

X RESOURCES

    Ghostscript používá následující resources pod jménem "Ghostscript":

    borderWidth
       Šířka okraje udaná v bodech (default = 1).

    borderColor
       Jméno barvy okraje (default = black).

    geometry
       Velikost okna a jeho umístění, WxH+X+Y (default je NULL).

    xResolution
       Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z WidthOfScreen a
       WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z HeightOfScreen a
       HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       Rozhodne, jestli je použit backing store na uložení původního obsahu okna (default
       = true).

    Kompletní seznam resources je obsažen v uživatelské dokumentaci. Nastavení těchto
    parametrů se v Unixových systémech provádí přidáním do souboru, jako  je  např.
    "~/.Xresources", v následujícím tvaru:

      Ghostscript*geometry:   612x792-0+0
      Ghostscript*xResolution: 72
      Ghostscript*yResolution: 72

    Poté je potřeba vmísit tato nastavení do X server's resource database:

      % xrdb -merge ~/.Xresources

DALŠÍ INFORMACE

    The various Ghostscript document files (above), especially Use.htm. On Debian you may need
    to install ghostscript-doc before reading the documentation.

CHYBY

    Viz http://bugs.ghostscript.com/ a Usenet news group comp.lang.postscript.

VERZE

    This document was last revised for Ghostscript version 9.56.1.

AUTOR

    Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Russell J. Lang,
    gsview at ghostgum.com.au, je autorem většiny MS Windows kódu Ghostscriptu.

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.