Provided by: systemtap-doc_4.7-1_amd64 bug

JMÉNO

    stapref - referenční příručka pro skriptovací jazyk systemtapu

POUŽiTÍ

    stapref

POPIS

    Referenční příručka pro skriptovací jazyk systemtapu.

JAZYK

    Klíčová slova
       • breakcontinuedeleteelseexitforeachforfunctionglobalprivateifinnextprobereturntry/catchwhile

    Datové typy a operátory
       Celá čísla
       • var1 = 5
       • global var2 = 10

       Řetězce
       • var1 = "string1"
       • global var2 = "string2"

       Asociativní pole
       • global array1[]
       • global array2[SIZE]
       • array[index] = 5

       Kontextové proměnné
       • $var
       • $var$ ("pěkný výpis" řetězce)

       Binární číselné operátory
       • * / % + - << >> & ^ | && ||

       Binární řetězcové operátory
       • . (spojení řetězců)

       Operátory pro číselné přiřazení
       • = += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= |=

       Přiřazovací operátory pro řetězce
       • = .=

       Unární číselné operátory
       • + - ! ~ ++ --

       Operátory pro porovnávání čísel a řetězců
       • < > <= >= == !=

       Operátory pro srovnání proti regulárnímu výrazu
       • =~ !~

       Ternární operátor
       • cond ? exp1 : exp2

       Seskupovací operátor
       • ( expression )

       Operátory nad poli
       • array[index] (array read/write)
       • [index] in array

       Agregační operátor.
       • var <<< value

    Příkazy
       Skok
       • continuebreaknextreturn expression
       • try přikaz catch (zpráva)

       Příkazy větvení
       • if (výraz) příkaz
       • else příkaz

       Příkazy pro iterování
       • foreach (proměnná in pole) příkaz
       • foreach ([var1,var2,...] in pole) příkaz
       • for (výraz; výraz; výraz) příkaz
       • while (výraz) příkaz

       Deklarace
       • function jméno (proměnná : type, ...) { příkaz }
       • function jméno : type (proměnná : type, ...) { příkaz }
       • function jméno : type (proměnná : type, ...) %{ c_příkaz %}
       • probe sondážní_bod { příkaz }
       • probe label = sondážní_bod { příkaz }

    Lexikální struktury
       Komentáře
       • # ... komentář
       • // ... komentář
       • /* ... komentář ... */

       Značky pro preprocesor
       • %( výraz %? true_tokens %: false_tokens %)@define značka (proměnná, ...) %{ příkaz %}

    Vestavěné funkce
       Vestavěné agregační funkce
       • @avg (proměnná)
       • @count (proměnná)
       • @hist_linear (proměnná, N, N, N)
       • @hist_log (proměnná)
       • @max (proměnná)
       • @min (proměnná)
       • @sum (proměnná)

       Vestavěné funkce pro výstup
       • print (proměnná)
       • printf (formát:řetězec, proměnná, ...)
        kde formát má tvar: %[flags][šířka][.přesnost][délka]specifiáktor
       • printd (oddělovač:řetězec, proměnná, ...)
       • printdln (oddělovač:řetězec, proměnná, ...)
       • println ()
       • sprint:řetězec (proměnná)
       • sprintf:řetězec (formát:řetězec, proměnná, ...)

       Vestavěné funkce pro přístup k proměnným
       • @cast (variable, "type_name"[, "module"])
       • @defined (variable)

    Sondážní body
       Některé běžné sondážní body
       • kernel.function(PATTERN) kernel.function(PATTERN).call
       • kernel.function(PATTERN).return
       • kernel.FUNCTION (PATTERN).return.maxactive(VALUE)
       • kernel.FUNCTION (PATTERN).inline
       • kernel.FUNCTION (PATTERN).label(LPATTERN)
       • module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN)
       • module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN).call
       • module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN).return.maxactive(VALUE)
       • module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN).inline
       • kernel.statement(PATTERN)
       • kernel.statement(ADDRESS).absolute
       • module(MPATTERN).statement(PATTERN)
       • kprobe.FUNCTION (FUNCTION)
       • kprobe.FUNCTION (FUNCTION).return
       • kprobe.module(NAME).FUNCTION (FUNCTION)
       • kprobe.module(NAME).FUNCTION (FUNCTION).return
       • kprobe.statement(ADDRESS).absolute
       • process.begin process("PATH").begin
       • process(PID).begin process.thread.begin
       • process("PATH").thread.begin
       • process(PID).thread.begin
       • process.end
       • process("PATH").end
       • process(PID).end
       • process.thread.end
       • process("PATH").thread.end
       • process(PID).thread.end
       • process("PATH").syscall
       • process(PID).syscall
       • process.syscall.return
       • process("PATH").syscall.return
       • process(PID).syscall.return
       • process("PATH").FUNCTION ("NAME")
       • process("PATH").statement("*@FILE.c:123")
       • process("PATH").FUNCTION ("*").return
       • process("PATH").FUNCTION ("myfun").label("foo")
       • process("PATH").mark("LABEL")
       • java("PNAME").class("CLASSNAME").method("PATTERN")
       • java("PNAME").class("CLASSNAME").method("PATTERN").return
       • java(PID).class("CLASSNAME").method("PATTERN")
       • java(PID).class("CLASSNAME").method("PATTERN").return
       • python2.module("MODULENAME").function("PATTERN")
       • python2.module("MODULENAME").function("PATTERN").return
       • python3.module("MODULENAME").function("PATTERN")
       • python3.module("MODULENAME").function("PATTERN").return

    Funkce standardního tapsetu
       Některé běžnější funkce standardního tapsetu
       • addr:long ()
       • backtrace:string ()
       • caller:string ()
       • caller_addr:long ()
       • cmdline_arg:string (N:long)
       • cmdline_args:string (N:long,m:long,delim:string)
       • cmdline_str:string ()
       • env_var:string (name:string)
       • execname:string ()
       • int_arg:long (N:long)
       • isinstr:long(s1:string,s2:string)
       • long_arg:long (N:long)
       • modname:string ()
       • module_name:string ()
       • pid:long ()
       • pn:string ()
       • pointer_arg:string (N:long)
       • pp:string ()
       • print_backtrace ()
       • probefunc:string ()
       • register:long(name:string)
       • str_replace:string(prnt_str:string,srch_str:string,rplc_str:string)
       • stringat:long(str:string,pos:long)
       • strlen:long(str:string)
       • strtol:long(str:string,base:long)
       • substr:string(str:string,start:long,length:long)
       • user_long:long(addr:long)
       • user_string:string(addr:long)

VIZ TÉŽ

    stap(1)

CHYBY

    Použijte  projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/,
    <systemtap@sourceware.org>.

    error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

                                            STAPREF(1)