Provided by: manpages-cs_4.15.0-9_all bug

JMÉNO

    stty - mění a vypisuje nastavení terminálové linky

POUŽITÍ

    stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [NASTAVENÍ]...
    stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-a|--all]
    stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-g|--save]

POPIS

    Vypíše nebo změní nastavení terminálu.

    Povinné  argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých
    přepínačů.

    -a, --all
       vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro člověka

    -g, --save
       vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro stty

    -F, --file=ZAŘÍZENÍ
       otevře a použije určené ZAŘÍZENÍ namísto standardního vstupu

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Volitelná - uvedená před NASTAVENÍ znamená negaci. Znak * znamená ne-POSIXové nastavení.
    Druh systému, na kterém je příkaz spuštěn, určuje, která NASTAVENÍ jsou dostupná.

  Zvláštní znaky:
    * discard CHAR
       CHAR, který přepíná zahazování výstupu

    eof CHAR
       CHAR pošle znak end of file (ukončí vstup)

    eol CHAR
       CHAR ukončí řádek

    * eol2 CHAR
       alternativní CHAR pro ukončení řádku

    erase CHAR
       CHAR pro vymazání naposledy napsaného znaku

    intr CHAR
       CHAR pro poslání signálu přerušení

    kill CHAR
       CHAR pro vymazání aktuálního řádku

    * lnext CHAR
       CHAR vloží následující znak uvozeně

    quit CHAR
       CHAR pošle signál quit

    * rprnt CHAR
       CHAR znovuvypíše aktuální řádek (redraw)

    start CHAR
       CHAR obnoví výstup po jeho pozastavení

    stop CHAR
       CHAR pozastaví výstup

    susp CHAR
       CHAR pošle stop signál pro terminál

    * swtch CHAR
       CHAR pro přepnutí do jiné vrstvy shell

    * werase CHAR
       CHAR vymaže předchozí slovo

  Speciální nastavení:
    N   nastaví vstupní a výstupní rychlost na N baudů

    * cols N
       sdělí jádru, že terminál má N pozic na řádku

    * columns N
       stejné jako cols N

    * [-]drain
       wait for transmission before applying settings (on by default)

    ispeed N
       nastaví vstupní rychlost na N

    * line N
       používat linkovou disciplínu N

    min N nastaví minimální počet znaků, které uspokojí čtení, dokud nevyprší časový limit,
       když je nastaveno -icanon.

    ospeed N
       nastaví výstupní rychlost na N

    * rows N
       sdělí jádru, že terminál má N řádků

    * size vypíše počet řádků a pozic na řádku, podle nastavení terminálu v jádře

    speed vypíše rychlost terminálu

    time N nastaví timeout (v N desetinách sekundy) pro čtení, když je nastaveno -icanon

  Řídící nastavení:
    [-]clocal
       zakáže modemové řídící signály

    [-]cread
       povolí příjem

    * [-]crtscts
       povolí RTS/CTS handshaking

    csN  nastaví velikost znaku na N bitů, N je [5..8]

    [-]cstopb
       bude používat dva stop bity na znak (s '-' jeden stop bit)

    [-]hup když poslední proces zavře terminál, pošle signál hangup

    [-]hupcl
       stejné jako [-]hup

    [-]parenb
       bude generovat paritní bit na výstupu a očekávat paritní bit na vstupu

    [-]parodd
       nastaví lichou paritu (nebo sudou pomocí '-')

    * [-]cmspar
       použije trvalou (stick) paritu (značka/mezera)

  Vstupní nastavení:
    [-]brkint
       znak break vyvolá interrupt signál

    [-]icrnl
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline

    [-]ignbrk
       bude ignorovat znaky break

    [-]igncr
       bude ignorovat znak carriage return

    [-]ignpar
       ignoruje znaky s chybnou paritou

    * [-]imaxbel
       povolí pípání a zahazování přijímaných znaků místo jejich ukládání do vstupního
       bufferu, když je vstupní buffer plný

    [-]inlcr
       bude převádět znak newline na carriage return

    [-]inpck
       povolí kontrolu vstupní parity

    [-]istrip
       bude nulovat nejvyšší (osmý) bit vstupních znaků clear high (8th) bit of input
       characters

    * [-]iutf8
       bude předpokládat, že vstupní znaky jsou v kódování UTF-8

    * [-]iuclc
       bude převádět velká písmena na malá

    * [-]ixany
       Dovolí, aby byl výstup restartován libovolným znakem a ne jen znakem start

    [-]ixoff
       povolí zasílání start/stop znaků

    [-]ixon
       povolí XON/XOFF kontrolu toku

    [-]parmrk
       označí chyby parity (posloupností znaků 255-0)

    [-]tandem
       stejné jako [-]ixoff

  Výstupní nastavení:
    * bsN delay styl pro backspace, N v rozsahu [0..1]

    * crN delay styl pro carriage return, N v rozsahu [0..3]

    * ffN delay styl pro form feed, N v rozsahu [0..1]

    * nlN delay styl pro newline, N v rozsahu [0..1]

    * [-]ocrnl
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-#
       choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline

    * [-]ofdel
       jako výplňkové znaky používat znaky delete místo znaků NUL

    * [-]ofill
       používat výplňkové (fill, padding) znaky v pauzách při přenosu

    * [-]olcuc
       převádět malá písmena na velká

    * [-]onlcr
       převádět znaky newline na dvojice carriage return-newline

    * [-]onlret
       znak newline provede návrat vozíku (jako carriage return)

    * [-]onocr
       nevypisovat znaky carriage return v prvním sloupci

    [-]opost
       provádět postprocessing výstupu

    * tabN delay styl pro horizontální tabulátor, N v rozsahu [0..3]

    * tabs stejné jako tab0

    * -tabs
       stejné jako tab3

    * vtN delay styl pro verikální tabulátor, N v rozsahu [0..1]

  Lokální nastavení:
    [-]crterase
       bude  provádět  echo  při  vymazávaní   znaků   pomocí   posloupnosti
       backspace-space-backspace

    * crtkill
       kill all line by obeying the echoprt and echoe settings

    * -crtkill
       bude provádět echo speciálního znaku kill vymazáním všech znaků na řádku způsobem
       určeným nastaveními echoctl a echok

    * [-]ctlecho
       bude provádět echo řídících znaků jako posloupností '^c'

    [-]echo
       bude provádět echo vstupních znaků

    * [-]echoctl
       stejné jako [-]ctlecho

    [-]echoe
       stejné jako [-]crterase

    [-]echok
       bude provádět echo znaku newline po znaku kill

    * [-]echoke
       stejné jako [-]crtkill

    [-]echonl
       bude provádět echo znaku newline i když neprovádí echo ostatních znaků

    * [-]echoprt
       bude provádět echo vymazávaných znaků pozpátku, mezi znaky '\' a '/'

    * [-]extproc
       povolí „LINEMODE“; užitečné na linkách s velkým zpožděním

    * [-]flusho
       zahazuje výstup

    [-]icanon
       enable special characters: erase, kill, werase, rprnt

    [-]iexten
       povolí ne-POSIXové speciální znaky

    [-]isig
       ovolí speciální znaky interrupt, quit a suspend

    [-]noflsh
       zakáže vyprázdnění bufferu po speciálních znacích interrupt a quit

    * [-]prterase
       stejné jako [-]echoprt

    * [-]tostop
       pozastaví úlohy v pozadí, které se pokoušejí psát na terminál

    * [-]xcase
       Escapuje velká písmena znakem '\', když je nastaveno icanon

  Nastavení kombinací:
    * [-]LCASE
       stejné jako [-]lcase

    cbreak stejné jako -icanon

    -cbreak
       stejné jako icanon

    cooked stejné jako brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon; navíc nastaví znaky
       eof a eol na jejich implicitní hodnoty

    -cooked
       stejné jako raw

    crt  stejné jako echoe echoctl echoke

    dec  stejné jako echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

    * [-]decctlq
       stejné jako [-]ixany

    ek   nastaví speciální znaky erase a kill na jejich implicitní hodnoty

    evenp stejné jako parenb -parodd cs7

    -evenp stejné jako -parenb cs8

    * [-]lcase
       stejné jako xcase iuclc olcuc

    litout stejné jako -parenb -istrip -opost cs8

    -litout
       stejné jako parenb istrip opost cs7

    nl   stejné jako -icrnl -onlcr

    -nl  stejné jako icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

    oddp  stejné jako parenb parodd cs7

    -oddp stejné jako -parenb cs8

    [-]parity
       stejné jako [-]evenp

    pass8 stejné jako -parenb -istrip cs8

    -pass8 stejné jako parenb istrip cs7

    raw  stejné jako -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl
       -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0

    -raw  stejné jako cooked

    sane  same as cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok
       -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost
       -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt
       echoctl echoke -extproc -flusho, all special characters to their default values

    Pracuje s terminálovou linkou připojenou na standardní vstup. Pokud nejsou zadány žádné
    parametry, příkaz stty vypíše rychlost, číslo linkové disciplíny a odchylky od nastavení
    `stty sane'. CHAR v nastaveních je brán buďto doslovně nebo kódovaně jako ^c, 0x37, 0177
    nebo 127; Nastavením hodnoty `^-' nebo `undef' se příslušný speciální znak zakáže.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo
    novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) stty invocation'

PŘEKLAD

    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil
    Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3
    ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo novější ohledně podmínek autorských práv.
    Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu
    ⟨translation-team-cs@lists.sourceforge.net⟩.