Provided by: systemtap-doc_4.7-1_amd64 bug

JMÉNO

    systemtap - systemtap initskript služba

POUŽITÍ

    service systemtap COMMAND [OPTIONS] [SCRIPT...]

POPIS

    SystemTap initskript služba umožňuje spouštět systemtap skripty jako systémové služby a
    pohodlně je ovládat. Skripty mohou být nastartovány na individuální žádost, nebo při
    startu systému. Na systémech, které využívají dracut je také možné umístit skripty do
    initramfs a mít je spuštěné během boot procesu.

    Existují volby a parametry, které ovlivňují globální chování služby nebo jednotlivých
    skriptů. Mezi skripty lze vytvořit závislosti, tak že nastartování jednoho automaticky
    způsobí nastartování jiného.

    Konfigurační soubor initskriptu se nachází v /etc/systemtap/config. Přijatelné parametry
    jsou detailně popsány v sekci GLOBÁLNÍ PARAMETRY.

    Skript musí být umístěn v adresáři /etc/systemtap/script.d a musí mít příponu .stp.
    Poznamenejme, že když se systemtap skripty pouštějí z příkazové řádky, jak je obvyklé,
    není přípona .stp povinná. Jméno skriptu smí obsahovat jen alfanumerické znaky a '_', a
    nesmí začínat číslem. Adresář pro skripty lze změnit nastavením parametru SCRIPT_PATH v
    konfiguračním souboru.

PŘÍKAZY

    Musí být uveden jeden z následující příkazů:

    start Start skriptů. Pokud žádné skripty nebyly určeny, nastartují se skripty určené
       nastavením DEFAULT_START. Pokud DEFAULT_START není nastaveno, nastartují se všechny
       skripty v adresáři skriptů. Pro skripty, které již běží se příkaz "start" ignoruje.
       Příkaz "start" selže, pokud start skriptů selže (viz též nastavení PASSALL).

       Pokud je zapnutá volba AUTOCOMPILE, příkaz se pokusí sestavit (nebo obnovit
       sestavení) skriptů v případě, že je platná jedna z následujících podmínek:

       - Cache se zkompilovanými skripty neexistuje.

       - Čas modifikace (mtime) původního skriptu se změnil.

       - Skript se spouští s jinými volbami.

       - Změnil se výstup `uname -a`.

    stop  Zastavit skripty. Pokud žádné skripty nebyly určeny, zastaví se všechny běžící
       skripty. Pro skripty, které neběží, se tento příkaz bude ignorovat. Příkaz selže
       pokud selže zastavení některého ze skriptů (viz též nastavení PASSALL).

    restart
       Zastavit a opět nastartovat skripty.

    status Zobrazit stav skriptů a jejich závislosti.

    compile
       Přeložit skripty, ale nestartovat je. Pokud skripty již byly přeloženy, dotázat se
       na potvrzení dříve, než dojde k přepsání cache. Kompilovat pro běžící jádro, nebo
       pro jádro určené prostřednictvím volby -r.

    onboot Učinit určené skripty součástí initramfs, aby mohly být spuštěny během startu
       stroje. Tento příkaz je dostupný jen na systémech, které používají dracut. Pokud se
       neurčí žádný skript, všechny systemtap skripty se z initramfs odstraní.

       Initramfs se vytváří pro aktuální jádro, nebo pro jádro určené volbou -r. Výchozí
       umístění initramfs je /boot/initramfs-KVER.img, kde KVER odpovídá výstupu `uname
       -r`. Příkaz "onboot" dále obnoví nastavení zavaděče systému tak, aby byl použit
       nový initramfs. Pokud se má vytvořit initramfs v jiném umístění, použijte volbu -o.
       V tomto případě se nastavení zavaděče systému nezmění.

       Pokud výstupní soubor již existuje, bude přepsán pokud není dán přepínač -b , kdy
       se původnímu souboru přidá přípona .bak namísto přepsání. Pokud ale .bak soubor již
       existuje, nebude přepsán.

       UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte volbu -o příkazu stap(1) u "onboot" skriptů, protože
       skript poběží dříve, než se namountuje kořenový souborový systém. Pokud potřebujete
       více místa pro výstup, zvětšete velikost bufferu.

    cleanup
       Odstranit specifikované skripty z cache. Pokud není specifikován žádný skript,
       budou smazány všechny. Smaže se jen cache pro aktuální jádro, nebo pro jádro určené
       volbou -r. Před smazáním cache bude požadováno potvrzení.

VOLBY

    Některé příkazy přijímají volby. Nicméně, protože uživatelé nemohou předávat volby při
    zavádění OS, jsou volby určeny pouze pro ovládání skriptů běžících až po nabootování
    systému a pro testování.

    -c CONFIG_FILE
       Určuje alternativní konfigurační soubor.

    -R   Při použití s start a stop příkazy značí, že mají být vzaty v potaz závislosti mezi
       skripty a to rekurzivně.

    -r KERNEL_RELEASE
       Při použití s compile, onboot, a cleanup příkazy, určuje cílové jádro. Formát
       KERNEL_RELEASE musí odpovídat formátu `uname -r`.

    -y   Odpověz ano na všechny dotazy.

    -o PATH.IMG
       Při použití s příkazem onboot určuje umístění initramfs. Pokud se určí, konfigurace
       zavaděče se nezmění. Pokud určen není, konfigurace zavaděče se změní tak, aby byl
       při následujícím startu použit nový initramfs.

    -b   Při použití s příkazem onboot, zazálohuje existující initramfs připojením přípony
       .bak namísto aby existující initramfs přepsal, což se stane není-li tato volba
       použita.

GLOBÁLNÍ PARAMETRY

    Tyto parametry ovlivňují obecné chování služby. Nastavují se v konfiguračním souboru.

    SCRIPT_PATH
       Určuje absolutní cestu adresáře pro skripty, se kterými může služba pracovat.
       Skripty musí mít příponu .stp. Výchozí hodnota je /etc/systemtap/script.d.

    CONFIG_PATH
       Určuje absolutní cestu adresáře pro konfigurační soubory skriptů. Tyto konfigurační
       soubory obsahují volby specifické pro jednotlivé skripty. Musí mít příponu .conf.
       Výchozí umístění je /etc/systemtap/conf.d.

    CACHE_PATH
       Umístění cache adresáře. Výchozí umístění je /var/cache/systemtap.

    TEMP_PATH
       Umístění dočasného adresáře, kam systemtap odkládá dočasné soubory, které vznikají
       při kompilaci systemtap jaderného modulu. Výchozí umístění je /tmp.

    STAT_PATH
       Absolutní cesta k adresáři se stavovými soubory pro jednotlivé skripty. Výchozí
       umístění je /var/run/systemtap.

    LOG_FILE
       Absolutní cesta k logovacímu souboru. Všechny zprávy se posílají do tohoto souboru
       (včetně kompilačních chybových hlášení a hlášení o chybách běhu). Výchozí umístění
       je /var/log/systemtap.log.

    PASSALL
       Pokud tato volba je nastavena (yes), pak systemtap služba pracující s mnoha skripty
       zahlásí chybu, pokud kterýkoliv ze skriptů zhavaruje. Pokud tato volba není
       nastavena (no) vypíše systemtap služba v takovém případě jen varování.

    RECURSIVE
       Pokud tato volba je nastavena (yes), služba systemtap bude brát v potaz závislosti
       mezi skripty a to rekurzivně (odpovídá volbě -R). Tato volba je platná jen pokud
       byly na příkazové řádce určeny skripty. Výchozí hodnota je no.

    AUTOCOMPILE
       Pokud je tato volba nastavena (yes), služba systemtap se pokusí zkompilovat určené
       skripty pokud nenalezne odpovídající validní položky v cache. Jinak související
       příkaz selže. Výchozí hodnota je yes.

    DEFAULT_START
       Určuje skripty, které se mají nastartovat jako výchozí. Pokud je tato volba
       vynechána (nebo nastavena na prázdnou hodnotu), nastartují se všechny skripty v
       adresáři. Výchozí hodnota je "".

    ALLOW_CACHEONLY
       Pokud je tato volba nastaveba (yes), služba umožní nastartování také skriptům, pro
       něž existují v cache validní data, ale v adresáři pro skripty jejich zdrojový kód
       chybí. Výchozí hodnota je no.

       VAROVÁNÍ: S touto volbou může služba nastartovat neočekávané skripty nacházející se
       v cache. Před startem služby je vhodné obsah cache zkontrolovat.

    LOG_BOOT_ERR
       Protože "boot-time" skripty se spouštějí dříve než je namountován kořenový
       souborový systém, nelze chybový výstup programy staprun posílat do LOG_FILE jak je
       obvyklé. Nicméně log lze přesměrovat do /run/systemtap/$script.log nastavením
       LOG_BOOT_ERR na yes. Pokud STAT_PATH je odlišná od výchozí hodnoty, budou logovací
       soubory přesunuty na požadované místo dříve, než se spustí jakýkoliv příkaz služby.
       Výchozí hodnota je no.

    Zde je ukázka konfiguračního souboru.

       SCRIPT_PATH=/var/systemtap/script.d/
       PASSALL=yes
       RECURSIVE=no

PARAMETRY SKRIPTŮ

    Tyto parametry ovlivňují kompilaci skriptů, nebo jejich chování za běhu. Nastavují se v
    konfiguračních souborech umístěných v adresáři CONFIG_PATH.

    <SCRIPT>_OPT
       Určuje volby, které se předají příkazu stap(1) před vykonáním skriptu. Zde SCRIPT
       je jméno skriptu bez přípony .stp. Poznamenejme, že volba -F se použije vždy.

       Při kompilaci skriptů se ignorují následující volby: -p, -m, -r, -c, -x, -e, -s,
       -o, -h, -V, -k.

       Při spouštění skriptů se ignorují následující volby: -h, -V, -v, -t, -p, -I, -e,
       -R, -r, -m, -k, -g, -P, -D, -b, -u, -q, -w, -l, -d, -L, -F, a všechny dlouhé volby.

    <SCRIPT>_REQ
       Určuje závislosti skriptu (t.j. určuje, který skript je vyžadován daným skriptem).
       Pokud foo.stp vyžaduje (nebo potřebuje běžet po) bar.stp, nastavte

       foo_REQ="bar"

       Více skriptů lze nastavit jako mezerami oddělený seznam.

    Příklad konfiguračního souboru:

       script1_OPT="-o /var/log/script1.out"
       script2_OPT="-o /var/log/script2.out"
       script2_REQ="script1"

PŘÍKLADY

    INSTALACE SKRIPTŮ
       Nakopírujme SystemTap skript (např. "script1.stp") do relevantního adresáře:

       # cp script1.stp /etc/systemtap/script.d/

       Pak můžeme nastavit volby pro daný skript. Například:

       # vi /etc/systemtap/conf.d/group1
       script1_OPT="-o /var/log/group1.out"

       Pokud poté nainstalujeme skript, např. "script2.stp", který má být spuštěn po
       "script1.stp", máme zde závislost mezi skripty. Tu ošetříme následovně:

       # cp script2.stp /etc/systemtap/script.d/
       # vi /etc/systemtap/conf.d/group1
       script2_OPT="-o /var/log/group2.out"
       script2_REQ="script1"

       V tomto případě, pokud stap(1) selže při startu, služba SystemTap se ani nepokusí
       nastartovat script2.

    TESTOVÁNÍ
       Po nainstalování skriptů můžeme ověřit, že fungují takto:

       # service systemtap start
       # service systemtap stop

       Mohli bychom být konkrétnější, například takto:

       # service systemtap start script1
       # service systemtap stop script1

       Pokud nenastaly chyby, máme vše připraveno k použití.

    ZAPNUTÍ SLUŽBY
       Jakmile jsme spokojeni se skripty a testování dopadlo úspěšně, můžeme SystemTap
       službu zapnout tak, aby se automaticky nastartovala po zavedení systému:

       # chkconfig systemtap on

    MAZÁNÍ SKRIPTŮ
       Skripty se smažou prostým jejich odstraněním z adresáře pro skripty a také
       odstraněním jejich konfiguračních souborů plus případně relevantních nastavení:

       # rm /etc/systemtap/script.d/script2.stp
       # vi /etc/systemtap/conf.d/group1

       Pokud skript stále běží, měli bychom jej zastavit:

       # service systemtap stop script2

       Také můžeme smazat relevantní cache:

       # service systemtap cleanup script2

    PŘÍPRAVA NA POVÝŠENÍ JÁDRA
       Obvykle není třeba dělat nic neobvyklého když se startuje nové jádro. Služba
       SystemTap pozná, že verze jádra se liší proti obsahu cache a rekompiluje skripty.
       Kompilaci lze provést předem, abychom se vyhnuli kompilaci v době závádění systému:

       # service systemtap compile myscript -r <NEW_KERNEL_VERSION>

    IMPORT ZKOMPILOVANÝCH SKRIPTŮ
       V prostředí, kde nejsou k dispozici kompilační nástroje (např. kompilátor, nebo
       ladicí informace), jako je např. produkční systém, lze skripty přeložit na jiném
       (vývojářském) stroji:

       # service systemtap compile myscript -r \
       >  <KERNEL_VERSION_OF_TARGET_MACHINE>
       # tar czf stap-scripts-<kernel-version>.tar.gz \
       >  /var/cache/systemtap/<kernel-version> \
       >  /etc/systemtap/conf.d/<configfile>

       A poté je přesunout na cílový stroj.

    STARTOVÁNÍ SKRIPTŮ V DOBĚ ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU (ONBOOT PROBING)
       lužba SystemTap umožňuje také nastartovat skripty poblíž začátku procesu zavádění
       OS tím, že vytvoří initramfs obsahující systemtap modul pro daný skript. Tato
       funkcionalita je dostupná jen na systémech, které používají dracut. Spuštění
       skriptu v této časné fázi startu OS zpřístupňuje informace, které je jinak obtížné
       získat.

       Nejdříve nainstalujeme skript do odpovídajícího adresáře a provedeme potřebná
       nastavení:

       # cp myscript.stp /etc/systemtap/script.d
       # vi /etc/systemtap/conf.d/myscript.conf

       Pro přidání skriptu do initramfs použijeme příkazonboot:

       # service systemtap onboot myscript

       Pokud daný skript není zkompilovaný a uložený v cache, dojde ke kompilaci. Ve
       výchozím umístění bude vytvořen nový initramfs. Mohli bychom použít volbu -b pro
       vytvoření zálohy původního initramfs. Nyní můžeme restartovat systém.

    POUŽITÍ ALTERNATIVNÍHO INITRAMFS
       Pokud bychom chtěli nastartovat skript během následujícího bootu, ale ne později,
       můžeme použít volbu -o k určení alternativního umístění initramfs:

       # service systemtap onboot myscript \
       >  -o /boot/special_initramfs.img

       Jakmile je initramfs vytvořen, je možné jej použít prostou úpravou parametrů jádra
       při startu systému.

    VYTVOŘENÍ INITRAMFS PRO JINÉ JÁDRO
       Stejně jako u příkazu compile, můžeme i zde použít volbu -r, abychom určili jádro
       pro které chceme vytvořit initramfs. To může být užitečné např. chceme-li se
       připravit na upgrade. Například:

       # service systemtap onboot myscript \
       >  -r 3.12.6-200.fc19.x86_64

    ODSTRANĚNÍ SKRIPTŮ Z INITRAMFS
       K odstranění skriptů z initramfs stačí spustit příkaz onboot bez parametrů:

       # service systemtap onboot

       Takto se vytvoří nový initramfs bez SystemTap modulů.

    HLEDÁNÍ CHYB ONBOOT MECHANIZMU
       Přidáním parametru 'rdinitdebug' mezi parametry jádra lze zvýšit upovídanost
       programu dracut. Další informace lze získat z dmesg/journalctl -ae. Chybový výstup
       programu staprun lze získat nastavením LOG_BOOT_ERR na yes.

VIZ TÉŽ

    stap(1) dracut(8) new-kernel-pkg(8)

CHYBY

    Použijte projektovou bugzillu, nebo mailing list.  http://sourceware.org/systemtap/,
    <systemtap@sourceware.org>.

    error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

                                           SYSTEMTAP(8)