Provided by: manpages-pl-dev_0.5-1_all bug

NAZWA

    chown, fchown, lchown - zmiana właściciela pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int chown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
    int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
    int lchown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Zmieniony zostaje właściciel pliku określonego przez path lub przez deskryptor fd. Tylko
    superużytkownik może zmieniać właściciela pliku. Właściciel pliku może zmieniać tylko
    grupę pliku na dowolną grupę, której jest członkiem. Superużytkownik może zmieniać grupę
    bez ograniczeń.

    Jeśli owner lub group jest podane jako -1, to ten identyfikator nie jest wtedy zmieniany.

    Jeżeli właściciel lub grupa pliku uruchamialnego są zmieniane przez użytkownika nie
    posiadającego  praw superużytkownika, to atrybuty S_ISUID i S_ISGID pliku zostaną
    wyzerowane. Standard POSIX nie precyzuje, czy atrybuty te powinny być również zerowane,
    kiedy to użytkownik root wywołuje funkcję chown; zachowanie Linuksa w tym wypadku zależy
    od wersji jądra. W przypadku pliku, który nie ma praw uruchamiawania dla grupy (z
    wyzerowanym bitem S_IXGRP), bit S_ISGID oznacza obowiązkowe blokowanie i nie jest zerowany
    przez chown.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej.
    Najogólniejsze błędy chown to:

    EPERM Efektywny UID nie odpowiada właścicielowi pliku i nie jest zerem albo owner lub
       group zostały podane nieprawidłowo.

    EROFS Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

    Ogólne błędy dla fchown to:

    EBADF Deskryptor pliku jest nieprawidłowy.

    ENOENT Zobacz wyżej.

    EPERM Zobacz wyżej.

    EROFS Zobacz wyżej.

    EIO  Niskopoziomowy błąd we/wy podczas modyfikacji i-węzła.

UWAGI

    W wersjach jądra Linuksa poniżej 2.1.81 (i różnych od 2.1.46) chown nie podąża za
    dowiązaniami symbolicznymi.  Od wersji 2.1.81 Linuksa chown podąża za dowiązaniami
    symbolicznymi, została także dodana nowa funkcja systemowa lchown, która nie podąża za
    dowiązaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.86 Linuksa, ta nowa funkcja (mająca taką samą
    semantykę jak stare chown) ma taki sam numer funkcji, a chown otrzymała nowy numer.

    Prototyp  dla  fchown  jest  dostępny  jedynie, gdy zdefiniowane jest _BSD_SOURCE
    (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną
    flagą -ansi).

ZGODNE Z

    Funkcja chown jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. Wersja 4.4BSD może być używana
    tylko przez superużytkownika (to znaczy normalni użytkownicy nie mogą "podarować" nikomu
    plików).  SVr4 dokumentuje błędy EINVAL, EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje
    ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów ENOMEM i ELOOP.

    Funkcja fchown jest zgodna z 4.4BSD oraz SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINVAL,
    EIO, EINTR i ENOLINK.

OGRANICZENIA

    Semantyka chown() jest pogwałcona na systemach plików NFS, z włączonym mapowaniem UID.
    Dodatkowo, semantyka wszystkich wywołań systemowych, które uzyskują dostęp do zawartości
    plików jest dla NFS pogwałcona, bo chown() może spowodować natychmiastowe unieważnienie
    dostępu do już otwartych plików.  Buforowanie po stronie klienta może spowodować
    opóźnienie możliwości uzyskania dostępu do pliku przez użytkowników innych stacji
    klienckich w stosunku do chwili dokonania zmiany właściciela umożliwiającej ten dostęp.

ZOBACZ TAKŻE

    chmod(2), flock(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 chown

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.